Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Terrafame
Terrafamen liiketulos nousi – sähköautojen kysynnän kasvu ja nikkelin korkea hinta näkyvät yhtiön talousluvuissa

Ter­ra­fa­men lii­ke­tu­los nousi – säh­kö­au­to­jen ky­syn­nän kasvu ja nik­ke­lin korkea hinta näkyvät yhtiön ta­lous­lu­vuis­sa

22.04.2022 10:21 5
Tilaajille
Sotkamossa sijaitseva Terrafame on muuttumassa kovaa vauhtia kaivosyhtiöstä kemianyhtiöksi – "Me olemme ainoa eurooppalainen akkukemikaalien merkittävä tuottaja"

Sot­ka­mos­sa si­jait­se­va Ter­ra­fa­me on muut­tu­mas­sa kovaa vauhtia kai­vos­yh­tiös­tä ke­mian­yh­tiök­si – "Me olemme ainoa eu­roop­pa­lai­nen ak­ku­ke­mi­kaa­lien mer­kit­tä­vä tuot­ta­ja"

18.03.2022 12:21 12
Tilaajille
Kainuun pelastuslaitos ja Terrafame lahjoittavat kalustoa kriisin keskellä olevalle Ukrainan pelastustoimelle

Kainuun pe­las­tus­lai­tos ja Ter­ra­fa­me lah­joit­ta­vat ka­lus­toa kriisin kes­kel­lä ole­val­le Uk­rai­nan pe­las­tus­toi­mel­le

17.03.2022 10:46 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­tä kan­nat­taa vaalia koko Poh­jois-Suo­mes­sa

04.03.2022 06:00 2
Tilaajille
Terrafame irtisanoo kymmeniä työntekijöitä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 miljoonaa euroa muualta

Ter­ra­fa­me ir­ti­sa­noo kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 mil­joo­naa euroa muualta

01.03.2022 15:32 8
Tilaajille
Ely-keskus otti kantaa Terrafamen kaivostoiminnan laajentamisesta Kolmisoppi-järveen avolouhoksena

Ely-kes­kus otti kantaa Ter­ra­fa­men kai­vos­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­ses­ta Kol­mi­sop­pi-jär­veen avo­lou­hok­se­na

21.02.2022 13:48 4
Tilaajille
Terrafame aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve enintään 75 henkilötyövuotta

Ter­ra­fa­me aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, vä­hen­nys­tar­ve enin­tään 75 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

10.01.2022 12:27 18
Tilaajille
Terrafame suunnittelee loppusijoittavansa kipsisakka-altaan vuodoista aiheutuneita vesienkäsittelysakkoja Kortelammen padon ulkopuolelle

Ter­ra­fa­me suun­nit­te­lee lop­pu­si­joit­ta­van­sa kip­si­sak­ka-al­taan vuo­dois­ta ai­heu­tu­nei­ta ve­sien­kä­sit­te­ly­sak­ko­ja Kor­te­lam­men padon ul­ko­puo­lel­le

05.01.2022 14:09 1
Terrafame yhteistyöhön akkumateriaalin toimittamisesta Renault-konsernin sähköautoihin – Aiesopimuksen mukaan nikkelisulfaattia menisi jopa 300 000 autoon vuodessa

Ter­ra­fa­me yh­teis­työ­hön ak­ku­ma­te­riaa­lin toi­mit­ta­mi­ses­ta Re­nault-kon­ser­nin säh­kö­au­toi­hin – Aie­so­pi­muk­sen mukaan nik­ke­li­sul­faat­tia menisi jopa 300 000 autoon vuo­des­sa

08.10.2021 10:23 15
Terrafamen tappio syveni keväällä – huoltoseisokki painoi tuotantomääriä

Ter­ra­fa­men tappio syveni ke­vääl­lä – huol­to­sei­sok­ki painoi tuo­tan­to­mää­riä

29.07.2021 09:50 1
Ammoniakkivettä vuoti Terrafamella Sotkamossa – työntekijöitä evakuoitiin

Am­mo­niak­ki­vet­tä vuoti Ter­ra­fa­mel­la Sot­ka­mos­sa – työn­te­ki­jöi­tä eva­kuoi­tiin

22.07.2021 15:38
Uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo alkoi Sotkamossa

Uuden ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan tuo­tan­non ylösajo alkoi Sot­ka­mos­sa

28.06.2021 15:51 5
KHO torppasi Terrafamen luvan tuoda muualla louhittua uraanipitoista ainesta Sotkamoon käsiteltäväksi – kuntaa olisi pitänyt kuulla

KHO torp­pa­si Ter­ra­fa­men luvan tuoda muualla lou­hit­tua uraa­ni­pi­tois­ta ainesta Sot­ka­moon kä­si­tel­tä­väk­si – ­kun­taa olisi pitänyt kuulla

24.06.2021 19:58 8
Tilaajille
Koronaviruksen ilmaantuvuus ylittänyt kiihtymisvaiheen rajan Kainuussa – uusia tartuntoja ja altistumisia

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus ylit­tä­nyt kiih­ty­mis­vai­heen rajan Kai­nuus­sa – uusia tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia

23.03.2021 09:22 4
Terrafamen akkukemikaalitehtaalla Sotkamossa on todettu laaja korona-altistus

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taal­la Sot­ka­mos­sa on todettu laaja ko­ro­na-al­tis­tus

17.03.2021 12:03
Kainuun keskusssairaalan päivystyksessä on voinut altistua koronalle – uusia tartuntoja Terrafamessa ja prikaatilla

Kainuun kes­kuss­sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le – uusia tar­tun­to­ja Ter­ra­fa­mes­sa ja pri­kaa­til­la

16.03.2021 15:02
Terrafamen liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos jäi miinukselle – kaivos otti marraskuussa uuden kipsisakka-altaan käyttöön ilman ympäristölupaa

Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­to kasvoi, mutta lii­ke­tu­los jäi mii­nuk­sel­le – kaivos otti mar­ras­kuus­sa uuden kip­si­sak­ka-al­taan käyt­töön ilman ym­pä­ris­tö­lu­paa

25.02.2021 10:29 6
Tilaajille
Terrafamen tartuntaketjussa kolmas koronatartunta – Vuokattiin saapuneessa kisajoukkueessa todettu kaksi tartuntaa

Ter­ra­fa­men tar­tun­ta­ket­jus­sa kolmas ko­ro­na­tar­tun­ta – Vuo­kat­tiin saa­pu­nees­sa ki­sa­jouk­kuees­sa todettu kaksi tar­tun­taa

06.02.2021 13:52
Sotkamon Terrafamen teollisuusalueella todettiin uusi koronatartunta – viisi karanteeniin, laajemmat seulonnat mietinnässä

Sot­ka­mon Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la to­det­tiin uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – viisi ka­ran­tee­niin, laa­jem­mat seu­lon­nat mie­tin­näs­sä

04.02.2021 14:42 1
Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueella todettu koronavirustartunta

Sot­ka­mos­sa Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

31.01.2021 09:46 2