Terrafame
Kuukausi
Stora Enson entiset paperintekijät aloittavat pian akkukemikaalien valmistuksen Sotkamossa – Terrafamelle on siirtynyt jo 35 Oulun paperitehtaan entistä työntekijää

Stora Enson entiset pa­pe­rin­te­ki­jät aloit­ta­vat pian ak­ku­ke­mi­kaa­lien val­mis­tuk­sen Sot­ka­mos­sa – Ter­ra­fa­mel­le on siir­ty­nyt jo 35 Oulun pa­pe­ri­teh­taan entistä työn­te­ki­jää

29.10.2020 19:00 9
Tilaajille
Oulun yliopiston ja Oulun kauppakamarin kehittämä hanke tähtää miljoonasäästöihin monikansallisten investointiprojektien johtamisessa

Oulun yli­opis­ton ja Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ke­hit­tä­mä hanke tähtää mil­joo­na­sääs­töi­hin mo­ni­kan­sal­lis­ten in­ves­toin­ti­pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­sa

29.10.2020 08:19 1
Terrafamen tulos sukelsi reilusti miinukselle pitkän huoltoseisokin vuoksi – akkukemikaalitehdas pian valmis, uraanilaitos käyttökunnossa vuodessa

Ter­ra­fa­men tulos sukelsi rei­lus­ti mii­nuk­sel­le pitkän huol­to­sei­so­kin vuoksi – ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das pian valmis, uraa­ni­lai­tos käyt­tö­kun­nos­sa vuo­des­sa

26.10.2020 10:35 1
Tilaajille
Vanhemmat
Suuren erikoiskuljetuksen tieltä purettiin sähkölinjoja ja karsittiin puita – Kalajoelta Sotkamoon kuljetetaan kymmeniä jättimäisiä kuljetuksia

Suuren eri­kois­kul­je­tuk­sen tieltä pu­ret­tiin säh­kö­lin­jo­ja ja kar­sit­tiin puita – Ka­la­joel­ta Sot­ka­moon kul­je­te­taan kym­me­niä jät­ti­mäi­siä kul­je­tuk­sia

06.10.2020 10:45 2
Tilaajille
Poikkeuksellisen isoja erikoiskuljetuksia liikkuu Kalajoen satamasta Sotkamoon: Sähköjä katkotaan, valopylväitä ja liikennemerkkejä joudutaan poistamaan – suurin kuljetus liikkeelle maanantaina

Poik­keuk­sel­li­sen isoja eri­kois­kul­je­tuk­sia liikkuu Ka­la­joen sa­ta­mas­ta Sot­ka­moon: Sähköjä kat­ko­taan, va­lo­pyl­väi­tä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä jou­du­taan pois­ta­maan – suurin kul­je­tus liik­keel­le maa­nan­tai­na

04.10.2020 22:33 5
Osaomistaja Terrafamen rasitteena – olisi Sotkamossa toimivan kaivosyhtiön etu, jos se pääsisi eroon kiusallisen mainehaitan aiheuttavasta vähemmistöomistajastaan
Pääkirjoitus

Osa­omis­ta­ja Ter­ra­fa­men ra­sit­tee­na – olisi Sot­ka­mos­sa toi­mi­van kai­vos­yh­tiön etu, jos se pääsisi eroon kiu­sal­li­sen mai­ne­hai­tan ai­heut­ta­vas­ta vä­hem­mis­tö­omis­ta­jas­taan

21.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Lintilä Terrafamen omistajan rahanpesuepäilyistä: "Omistajaohjausyksikkö selvittää nyt, mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa"

Lintilä Ter­ra­fa­men omis­ta­jan ra­han­pe­sue­päi­lyis­tä: "O­mis­ta­jaoh­jau­syk­sik­kö sel­vit­tää nyt, mitä on ta­pah­tu­nut ja mitä on ta­pah­tu­mas­sa"

21.09.2020 17:49 1
Tilaajille
Suomen valtiolla on Talvivaarassa skandaalinkäryinen kaivoskumppani – Trafiguran historia on ympäristöskandaalien, talousrikosepäilyjen ja systemaattisen veronkierron värittämä

Suomen val­tiol­la on Tal­vi­vaa­ras­sa skan­daa­lin­kä­ryi­nen kai­vos­kump­pa­ni – Tra­fi­gu­ran his­to­ria on ym­pä­ris­tös­kan­daa­lien, ta­lous­ri­kos­epäi­ly­jen ja sys­te­maat­ti­sen ve­ron­kier­ron vä­rit­tä­mä

21.09.2020 17:28 8
Hallinto-oikeuden professori: Tiedot Terrafamea omistavan Trafiguran toiminnasta hyvin ongelmallisia valtion kannalta – "Näyttää tarkoituksella kiertävän veroja"

Hal­lin­to-oi­keu­den pro­fes­so­ri: Tiedot Ter­ra­fa­mea omis­ta­van Tra­fi­gu­ran toi­min­nas­ta hyvin on­gel­mal­li­sia valtion kan­nal­ta – "Näyt­tää tar­koi­tuk­sel­la kier­tä­vän veroja"

21.09.2020 12:10 1
Tilaajille
Yle: Valtava tietovuoto paljastaa pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn – tiedoissa mainittu Nordea, Jokereiden rahoittaja sekä Terrafamen osakas Trafigura

Yle: Valtava tie­to­vuo­to pal­jas­taa pank­kien lai­min­lyö­vän ra­han­pe­sun eh­käi­syn – tie­dois­sa mai­nit­tu Nordea, Jo­ke­rei­den ra­hoit­ta­ja sekä Ter­ra­fa­men osakas Tra­fi­gu­ra

20.09.2020 22:36 7
Uusia investointeja Sotkamoon: Terrafamen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöihin odotetaan roimaa pudotusta

Uusia in­ves­toin­te­ja Sot­ka­moon: Ter­ra­fa­men läm­mön­tuo­tan­non hii­li­di­ok­si­di­pääs­töi­hin odo­te­taan roimaa pu­do­tus­ta

05.08.2020 10:52 0
Terrafame teki pari miljoonaa liiketappiota huhti-kesäkuussa

Ter­ra­fa­me teki pari mil­joo­naa lii­ke­tap­pio­ta huh­ti-ke­sä­kuus­sa

24.07.2020 20:27 2
Terrafame kasvatti liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla – koronavirus ei vaikuttanut operatiiviseen toimintaan, mutta siirsi vuosihuoltoseisakkia

Ter­ra­fa­me kas­vat­ti lii­ke­vaih­toaan vuoden en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la – ko­ro­na­vi­rus ei vai­kut­ta­nut ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan, mutta siirsi vuo­si­huol­to­sei­sak­kia

24.07.2020 11:34 0
Valtionyhtiö pyysi korruptiosta epäillyltä Terrafamen osaomistajalta selvitystä – "Olemme saaneet Trafiguran näkemyksen ja olemme tyytyväisiä selvitykseen"

Val­tion­yh­tiö pyysi kor­rup­tios­ta epäil­lyl­tä Ter­ra­fa­men osa­omis­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä – "Olemme saaneet Tra­fi­gu­ran nä­ke­myk­sen ja olemme tyy­ty­väi­siä sel­vi­tyk­seen"

04.06.2020 06:00 0
Pekka Perän ehdollinen vankeus muuttui sakoiksi: Hovioikeus hylkäsi useita syytteitä pörssiyhtiö Talvivaaran nikkelitiedotusjutussa

Pekka Perän eh­dol­li­nen vankeus muuttui sa­koik­si: Ho­vi­oi­keus hylkäsi useita syyt­tei­tä pörs­si­yh­tiö Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­tie­do­tus­ju­tus­sa

28.03.2019 11:04 18
Korkein oikeus: Pekka Perä ja Lassi Lammassaari saavat valittaa Talvivaaran ympäristörikoksesta rajoitetusti

Korkein oikeus: Pekka Perä ja Lassi Lam­mas­saa­ri saavat va­lit­taa Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­ri­kok­ses­ta ra­joi­te­tus­ti

02.11.2018 09:25 0
Talvivaaran jätevesisoppa ei ole ohi – Pekka Perä yrittää korkeimpaan oikeuteen

Tal­vi­vaa­ran jä­te­ve­si­sop­pa ei ole ohi – Pekka Perä yrittää kor­keim­paan oi­keu­teen

22.05.2018 10:45 6
Professori: Perän rangaistus rikokseen nähden liian lievä - Kyse on ollut ympäristökatastrofista

Pro­fes­so­ri: Perän ran­gais­tus ri­kok­seen nähden liian lievä - Kyse on ollut ym­pä­ris­tö­ka­tast­ro­fis­ta

22.03.2018 17:50 25
Pekka Perälle törkeästä ympäristön turmelemisesta kuusi kuukautta ehdollista vankeutta – syyttäjien vaatimat miljoonakorvaukset hylättiin

Pekka Perälle tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta kuusi kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta – syyt­tä­jien vaa­ti­mat mil­joo­na­kor­vauk­set hy­lät­tiin

22.03.2018 12:21 58