Pohjois-Pohjanmaa

Hirsitalon rakenteissa syttyi kytöpalo Kuusamossa – palon uskotaan saaneen alkunsa puuliedestä

Hir­si­ta­lon ra­ken­teis­sa syttyi ky­tö­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palon us­ko­taan saaneen alkunsa puu­lie­des­tä

00:02
Tv-alan Kultainen Venla -kilpailussa näkyy tänä vuonna pohjoinen ulottuvuus: "Täällä on paljon tarinoita ja esimerkiksi Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muualla"

Tv-alan Kul­tai­nen Venla -kil­pai­lus­sa näkyy tänä vuonna poh­joi­nen ulot­tu­vuus: "Täällä on paljon ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muual­la"

18:00
Tilaajille
Jo sadat oululaislapset ovat lopettaneet liikuntaharrastuksen koronarajoitusten aiheuttaman tauon aikana – "Laitetaan kaikki harrastustoiminta kiinni tutkimatta sitä, onko mahdollista harrastaa turvallisesti"

Jo sadat ou­lu­lais­lap­set ovat lo­pet­ta­neet lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­man tauon aikana – "Lai­te­taan kaikki har­ras­tus­toi­min­ta kiinni tut­ki­mat­ta sitä, onko mah­dol­lis­ta har­ras­taa tur­val­li­ses­ti"

18:00 21
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä tasaantumassa hiljalleen Oulussa – kaupunki huolissaan testimäärien laskemisesta

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä ta­saan­tu­mas­sa hil­jal­leen Oulussa – kau­pun­ki huo­lis­saan tes­ti­mää­rien las­ke­mi­ses­ta

17:59 20
Uudistunut AC Oulu kerää yhteisiä kokemuksia RoPSia vastaan – Kaleva näyttää kauden ensimmäisen harjoitusottelun suorana

Uu­dis­tu­nut AC Oulu kerää yh­tei­siä ko­ke­muk­sia RoPSia vastaan – Kaleva näyttää kauden en­sim­mäi­sen har­joi­tus­ot­te­lun suorana

17:30 1
Henkilöauto törmäsi kaiteeseen Pohjantiellä Oulussa – autossa olleet neljä henkilöä selvisivät loukkaantumatta

Hen­ki­lö­au­to törmäsi kai­tee­seen Poh­jan­tiel­lä Oulussa – autossa olleet neljä hen­ki­löä sel­vi­si­vät louk­kaan­tu­mat­ta

15:49 2
Lähijunaa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lähijunaliikenne kytkeytyy kaksoisraiteen toteuttamiseen

Lä­hi­ju­naa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne kyt­key­tyy kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mi­seen

14:00 13
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 21 uutta koronatartuntaa, joista 17 Oulussa – uusia tapauksia myös kolmessa muussa kunnassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 17 Oulussa – uusia ta­pauk­sia myös kol­mes­sa muussa kun­nas­sa

12:08 28
Auto syttyi palamaan Oulaisissa – vuorokauden sisällä Jokilaaksoissa palanut jo kolme lämmityksessä ollutta autoa

Auto syttyi pa­la­maan Ou­lai­sis­sa – vuo­ro­kau­den sisällä Jo­ki­laak­sois­sa palanut jo kolme läm­mi­tyk­ses­sä ollutta autoa

10:31 12
Torstai oli talven toistaiseksi kylmin päivä Pohjois-Pohjanmaalla: Oulussa elohopea laski -27 asteeseen, Kuusamossa mitattiin -37,5 asteen lukemat – sää lauhtuu viikonlopuksi

Torstai oli talven tois­tai­sek­si kylmin päivä Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Oulussa elo­ho­pea laski -27 as­tee­seen, Kuu­sa­mos­sa mi­tat­tiin -37,5 asteen lukemat – sää lauhtuu vii­kon­lo­puk­si

09:01
Tilaajille
Analyysi: Kärpät löysi kadoksissa olleen sydämensä, mutta ei lääkettä krooniseen maalinteko-ongelmaan

Ana­lyy­si: Kärpät löysi ka­dok­sis­sa olleen sy­dä­men­sä, mutta ei lää­ket­tä kroo­ni­seen maa­lin­te­ko-on­gel­maan

08:00 6
Tilaajille
Rokotusurakka vetää eläkeläishoitajia, tarve on useita kymmeniä Oulussa – "He tietävät, kuinka suuresta työstä on kyse"

Ro­ko­tus­urak­ka vetää elä­ke­läis­hoi­ta­jia, tarve on useita kym­me­niä Oulussa – "He tie­tä­vät, kuinka suu­res­ta työstä on kyse"

07:00 11
Tilaajille
Lämmityksessä ollut auto syttyi palamaan Raahessa, palo uhkasi autotallirakennusta

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut auto syttyi pa­la­maan Raa­hes­sa, palo uhkasi au­to­tal­li­ra­ken­nus­ta

06:40
Kommentti: Jos kiireetöntä aikaa pitää odottaa yli kolme viikkoa, voi sitä syystäkin ihmetellä

Kom­ment­ti: Jos kii­ree­tön­tä aikaa pitää odottaa yli kolme viik­koa, voi sitä syys­tä­kin ih­me­tel­lä

06:02 1
Tilaajille
Työterveyslääkäreitä haetaan jatkuvasti Oulussa – asiakkaiden mukaan palvelunsaatavuus Työterveys Virrassa on heikentynyt

Työ­ter­veys­lää­kä­rei­tä haetaan jat­ku­vas­ti Oulussa – asiak­kai­den mukaan pal­ve­lun­saa­ta­vuus Työ­ter­veys Vir­ras­sa on hei­ken­ty­nyt

06:02 15
Tilaajille
Oulusta ja Kempeleestä löytyy lähes sata ulkojäätä – kentät ja kaukalot ovat kovassa käytössä muiden liikuntapaikkojen ollessa kiinni

Oulusta ja Kem­pe­lees­tä löytyy lähes sata ul­ko­jää­tä – kentät ja kau­ka­lot ovat kovassa käy­tös­sä muiden lii­kun­ta­paik­ko­jen ollessa kiinni

06:00 9
Tilaajille
Autopalo oli vaarassa levitä omakotitaloon Siikajoella – auto vaurioitui palossa pahoin

Au­to­pa­lo oli vaa­ras­sa levitä oma­ko­ti­ta­loon Sii­ka­joel­la – auto vau­rioi­tui palossa pahoin

14.01.2021 23:41
Oululainen Harri Holtinkoski piti runoja hömppänä, kunnes innostui kirjoittamaan niitä itse

Ou­lu­lai­nen Harri Hol­tin­kos­ki piti runoja hömp­pä­nä, kunnes in­nos­tui kir­joit­ta­maan niitä itse

14.01.2021 19:00
Tilaajille
Hurja takaa-ajo huoneesta toiseen – kempeleläinen Simo Tolonen julkaisee somessa söpöjen kissanpentujen tähdittämiä videoita saadakseen mahdollisimman suuren huomion löytöeläimille

Hurja ta­kaa-ajo huo­nees­ta toiseen – kem­pe­le­läi­nen Simo Tolonen jul­kai­see somessa söpöjen kis­san­pen­tu­jen täh­dit­tä­miä vi­deoi­ta saa­dak­seen mah­dol­li­sim­man suuren huomion löy­tö­eläi­mil­le

14.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Kempeleessä oli sähkökatko – 112 asiakasta jäi pakkaspäivänä ilman sähköä

Kem­pe­lees­sä oli säh­kö­kat­ko – 112 asia­kas­ta jäi pak­kas­päi­vä­nä ilman sähköä

14.01.2021 16:30 6
Kysyimme: Järisyttääkö pakkanen maata Oulussa? Asiantuntija: "Sääolot ovat sinänsä otolliset, eli pakkanen on ollut kova ja alkutalvi oli kostea"

Ky­syim­me: Jä­ri­syt­tää­kö pak­ka­nen maata Ou­lus­sa? Asian­tun­ti­ja: "Sääo­lot ovat sinänsä otol­li­set, eli pak­ka­nen on ollut kova ja al­ku­tal­vi oli kostea"

14.01.2021 15:15 9
Tilaajille
Juha Rauhala valittiin Oulun hiippakunnan hiippakuntadekaaniksi – aloittaa työnsä 1. maaliskuuta

Juha Rauhala va­lit­tiin Oulun hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nik­si – aloit­taa työnsä 1. maa­lis­kuu­ta

14.01.2021 14:52 1
Mies surmasi avopuolisonsa painavalla hirrellä hakkaamalla ja kuristamalla – oikeus tuomitsi lähes 11 vuodeksi vankeuteen

Mies surmasi avo­puo­li­son­sa pai­na­val­la hir­rel­lä hak­kaa­mal­la ja ku­ris­ta­mal­la – oikeus tuo­mit­si lähes 11 vuo­dek­si van­keu­teen

14.01.2021 14:08 2
Tilaajille
Selvä enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen – "Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti"

Selvä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kiel­täi­si uhan­alais­ten lajien met­säs­tyk­sen – "Met­säs­tys­lain mukaan met­säs­tys­tä on har­joi­tet­ta­va kes­tä­vän käytön pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti"

14.01.2021 14:05 10
Ismo Alanko ja Oulu Sinfonia äänittävät tällä viikolla yhdessä Alangon juhlalevyä

Ismo Alanko ja Oulu Sin­fo­nia ää­nit­tä­vät tällä vii­kol­la yhdessä Alangon juh­la­le­vyä

14.01.2021 13:03
Tilaajille
Lapsista seksuaalisesti kiinnostunut "Juhani"  toivoo, että voisi puhua ongelmastaan kuin masennuksesta – leimautuminen vaikeuttaa avun hakemista ja saamista, kertoo Oulussa tehty kirja

Lap­sis­ta sek­suaa­li­ses­ti kiin­nos­tu­nut "Ju­ha­ni" toivoo, että voisi puhua on­gel­mas­taan kuin ma­sen­nuk­ses­ta – lei­mau­tu­mi­nen vai­keut­taa avun ha­ke­mis­ta ja saa­mis­ta, kertoo Oulussa tehty kirja

14.01.2021 13:02
Tilaajille
Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa Oulussa nousuaan, kun muissa Suomen suurissa kaupungeissa tilanne on paranemaan päin – asumisyksiköiden rokotukset aloitettu

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus jatkaa Oulussa nou­suaan, kun muissa Suomen suu­ris­sa kau­pun­geis­sa tilanne on pa­ra­ne­maan päin – asu­mis­yk­si­köi­den ro­ko­tuk­set aloi­tet­tu

14.01.2021 12:59 31
Kärppien ja Lukon minisarjan voittaja ratkotaan illalla Raksilassa – Kapteeni Pyörälä: ”Nyt mitataan keskiviikon voiton arvo”

Kärp­pien ja Lukon mi­ni­sar­jan voit­ta­ja rat­ko­taan illalla Rak­si­las­sa – Kap­tee­ni Pyö­rä­lä: ”Nyt mi­ta­taan kes­ki­vii­kon voiton arvo”

14.01.2021 12:32
Tilaajille
Oulun tartuntaluvut korkealla, Tuiran koulussa joukkoaltistus – kaupunki muistuttaa, että myös nuorten aikuisten kokoontumiset täytyy pitää pieninä

Oulun tar­tun­ta­lu­vut kor­keal­la, Tuiran kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tus – kau­pun­ki muis­tut­taa, että myös nuorten ai­kuis­ten ko­koon­tu­mi­set täytyy pitää pieninä

14.01.2021 12:02 62
Oululaisen Antti Tenetzin Kuppikivi voitti mediataiteen kutsukilpailun Riihimäellä – kilpailuun tekivät teosehdotuksensa myös IC-98, Pink Twins, Saara Ekström ja Charles Sandison

Ou­lu­lai­sen Antti Te­net­zin Kup­pi­ki­vi voitti me­dia­tai­teen kut­su­kil­pai­lun Rii­hi­mäel­lä – kil­pai­luun tekivät teos­eh­do­tuk­sen­sa myös IC-98, Pink Twins, Saara Ekström ja Charles San­di­son

14.01.2021 12:00
Tilaajille