Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulu 2026
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu2026-hank­keen soisi jo näkyvän ar­jes­sam­me – kuka kantaa vas­tuun, että kult­tuu­ri­koh­teet val­mis­tu­vat ajois­sa?

15.02.2024 06:00 20
Iin historialliseen Akolan kartanoon tehdään ainutlaatuinen kuuntelutila – House of Soundin avajaisia vietetään elokuussa 2026

Iin his­to­rial­li­seen Akolan kar­ta­noon tehdään ai­nut­laa­tui­nen kuun­te­lu­ti­la – House of Soundin ava­jai­sia vie­te­tään elo­kuus­sa 2026

01.02.2024 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pysyvä kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön pi­laa­mi­nen voidaan vielä välttää – ei Terwa Toweria Vän­man­nin­saa­reen

20.01.2024 06:00 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kaik­kien etu, että kään­näm­me kat­seem­me tu­le­vai­suu­teen ja Oulun ke­hit­tä­mi­seen

12.12.2023 05:30 3
Tervatarinoiden reitti sukeltaa Oulun kulttuurihistoriaan – Lumon yhteydessä avattu reitti jää käyttöön toistaiseksi

Ter­va­ta­ri­noi­den reitti su­kel­taa Oulun kult­tuu­ri­his­to­riaan – Lumon yh­tey­des­sä avattu reitti jää käyt­töön tois­tai­sek­si

24.11.2023 06:03 3
Nyrpeydestä vapaa kaupunki luo tilaa kohtaamisille
Pääkirjoitus

Nyr­pey­des­tä vapaa kau­pun­ki luo tilaa koh­taa­mi­sil­le

03.11.2023 17:00 10
Kulttuuri-ilmastonmuutos tarvitsee tekijänsä – Oulun keskusta voi muovautua tapahtumakeitaaksi
Kolumni

Kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos tar­vit­see te­ki­jän­sä – Oulun kes­kus­ta voi muo­vau­tua ta­pah­tu­ma­kei­taak­si

29.10.2023 14:00 48
Tilaajille
Kaupunki perusti työryhmän suunnittelemaan henkilöstön osuutta Oulu 2026:ssa – Nimilistalta löytyy pelkästään johtajia ja päälliköitä

Kau­pun­ki perusti työ­ryh­män suun­nit­te­le­maan hen­ki­lös­tön osuutta Oulu 2026:ssa – Ni­mi­lis­tal­ta löytyy pel­käs­tään joh­ta­jia ja pääl­li­köi­tä

05.10.2023 06:00 94
Tilaajille
Lappilaiskunta Ranua liittyi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuuteen

Lap­pi­lais­kun­ta Ranua liittyi Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den ko­ko­nai­suu­teen

04.09.2023 10:39 15
Värikkään vesilohikäärmeen voi bongata kesän aikana Sanginsuu–Lapinkangas–Sanginjoki-alueella – tulevan kulttuurimatkailureitin maskotti heräsi koululaisten käsissä eloon

Vä­rik­kään ve­si­lo­hi­käär­meen voi bongata kesän aikana San­gin­suu–­La­pin­kan­gas–­San­gin­jo­ki-alueel­la – ­tu­le­van kult­tuu­ri­mat­kai­lu­rei­tin mas­kot­ti heräsi kou­lu­lais­ten käsissä eloon

09.06.2023 06:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun mat­kai­lu on täynnä oma­lei­mai­sia koh­tei­ta ja ta­pah­tu­mia: näem­me­kö sitä itse?

07.06.2023 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pe­rin­ne ja kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö vaatii te­ki­jän­sä

23.05.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan pysyvä eläin­mu­seo

25.04.2023 05:30 6
Tilaajille
APRILLIPILA: Oulu luopuu kulttuuripääkaupunkivuodesta 2026 ja lahjoittaa sen Savonlinnalle, syynä keskeneräiset tilat

AP­RIL­LI­PI­LA: Oulu luopuu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta 2026 ja lah­joit­taa sen Sa­von­lin­nal­le, syynä kes­ken­eräi­set tilat

22.11.2023 09:27 127
"Mikäs kulttuurijohtaja se sinä olet?" Sami Ylisaarelta kysyttiin, kun hän tuli Ouluun

"Mikäs kult­tuu­ri­joh­ta­ja se sinä olet?" Sami Yli­saa­rel­ta ky­syt­tiin, kun hän tuli Ouluun

25.01.2023 19:00 13
Tilaajille
Kylmää kyytiä lämpimällä sydämellä – Oulu rakentaa kulttuurin ympärille eksoottisia matkailupaketteja

Kylmää kyytiä läm­pi­mäl­lä sy­dä­mel­lä – Oulu ra­ken­taa kult­tuu­rin ym­pä­ril­le ek­soot­ti­sia mat­kai­lu­pa­ket­te­ja

22.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi levittäytyy alueille, mutta rahoitus kuntien on haettava itse  – tiedustelimme kolmesta kunnasta, millä eväillä vuoden 2026 ohjelma rakentuu

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si le­vit­täy­tyy alueil­le, mutta ra­hoi­tus kuntien on haet­ta­va itse – tie­dus­te­lim­me kol­mes­ta kun­nas­ta, millä eväillä vuoden 2026 ohjelma ra­ken­tuu

18.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Kysyimme oululaisilta kulttuurivaikuttajilta, miltä Pikisaaren Villatehtaan alueen juuri julkaistut suunnitelmat vaikuttavat

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jil­ta, miltä Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alueen juuri jul­kais­tut suun­ni­tel­mat vai­kut­ta­vat

14.01.2023 08:00 10
Tilaajille
Lisää kuntia mukaan Oulu2026-toimintaan – Oulu on maantieteellisesti yksi laajimmista kulttuuripääkaupungeista

Lisää kuntia mukaan Oulu2026-toi­min­taan – Oulu on maan­tie­teel­li­ses­ti yksi laa­jim­mis­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­geis­ta

20.12.2022 12:04 17
Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmahaku päättyi, hakemusten määrään ollaan tyytyväisiä – rahoitusta haettiin kymmenen kertaa enemmän kuin sitä on tarjolla

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den oh­jel­ma­ha­ku päät­tyi, ha­ke­mus­ten määrään ollaan tyy­ty­väi­siä – ra­hoi­tus­ta haet­tiin kym­me­nen kertaa enemmän kuin sitä on tar­jol­la

18.12.2022 09:00 12
Tilaajille