Koronatilanne: Epi­de­mia pa­hen­tu­nut sel­väs­ti Oulussa

Oulu 2026
Kuukausi
Oman elämän tragediat saivat Timo Honkelan kehittämään idean väärinymmärryksiä karsivasta koneesta – nyt tytär kertoo, millainen oli Oulussakin vaikuttanut tekoälytutkija

Oman elämän tra­ge­diat saivat Timo Hon­ke­lan ke­hit­tä­mään idean vää­rin­ym­mär­ryk­siä kar­si­vas­ta ko­nees­ta – nyt tytär kertoo, mil­lai­nen oli Ou­lus­sa­kin vai­kut­ta­nut te­ko­äly­tut­ki­ja

28.11.2021 08:00
Tilaajille
Oululaiselle muusikolle Jukka Takalolle 10 000 euron taidepalkinto – "Jos haluamme, että meillä on suomenkielistä ja pohjoista kulttuuria, sitä pitää tukea"

Ou­lu­lai­sel­le muu­si­kol­le Jukka Ta­ka­lol­le 10 000 euron tai­de­pal­kin­to – "Jos ha­luam­me, että meillä on suo­men­kie­lis­tä ja poh­jois­ta kult­tuu­ria, sitä pitää tukea"

24.11.2021 20:50 13
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkeja kiertäneet italialaiset matkabloggaajat vierailivat Oulussa – "Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kaupunkiin"

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ke­ja kier­tä­neet ita­lia­lai­set mat­ka­blog­gaa­jat vie­rai­li­vat Oulussa – "Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kau­pun­kiin"

24.11.2021 19:11 8
Jäinen kansa bailaa meren jäällä helmikuussa – Frozen People -festivaali juhlistaa arktista tyyliä ja kulttuuria elektronisen musiikin keinoin brutaaleissa olosuhteissa

Jäinen kansa bailaa meren jäällä hel­mi­kuus­sa – Frozen People -fes­ti­vaa­li juh­lis­taa ark­tis­ta tyyliä ja kult­tuu­ria elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin keinoin bru­taa­leis­sa olo­suh­teis­sa

15.11.2021 16:00
Tilaajille
Risto Ruohosen johtama Oulun kulttuurisäätiön hallitus valitsee ensitöikseen toimitusjohtajan ja ohjelmajohtajan – "Kulttuurisäätiö on tarvittaessa ketterä ja joustava päätöksissä"

Risto Ruo­ho­sen johtama Oulun kult­tuu­ri­sää­tiön hal­li­tus va­lit­see en­si­töik­seen toi­mi­tus­joh­ta­jan ja oh­jel­ma­joh­ta­jan – "Kult­tuu­ri­sää­tiö on tar­vit­taes­sa ketterä ja jous­ta­va pää­tök­sis­sä"

07.11.2021 16:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Ruokakulttuuri Pohjois-Pohjanmaalla on nyt aika nostaa ylpeästi esiin
Kolumni

Ruo­ka­kult­tuu­ri Poh­jois-Poh­jan­maal­la on nyt aika nostaa yl­peäs­ti esiin

08.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-asias­sa täytyy olla lä­pi­nä­ky­vyyt­tä

29.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Vihreiden uusi kaupunginvaltuutettu Liisa Väisänen haluaa, että kulttuuripääkaupungin avulla Oulu laajentaa ilmettään ja käsitystä oululaisuudesta

Vih­rei­den uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Liisa Väi­sä­nen haluaa, että kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin avulla Oulu laa­jen­taa il­met­tään ja kä­si­tys­tä ou­lu­lai­suu­des­ta

21.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Ainolan museon myyntiaikeet nostattivat vilkkaan keskustelun – mutta opittiinko edellisestä museokohusta mitään?
Kolumni

Ainolan museon myyn­ti­ai­keet nos­tat­ti­vat vilk­kaan kes­kus­te­lun – mutta opit­tiin­ko edel­li­ses­tä mu­seo­ko­hus­ta mitään?

18.09.2021 16:00 10
Tilaajille
Tulevan kulttuuripääkaupungin ohjelma näkyy pian jopa ruokaostoksilla – Rauhankone alkaa tänään kuumilla saunakeskusteluilla, joihin on kutsuttu Oulun kilpakumppanit

Tulevan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ohjelma näkyy pian jopa ruo­ka­os­tok­sil­la – Rau­han­ko­ne alkaa tänään kuu­mil­la sau­na­kes­kus­te­luil­la, joihin on kut­sut­tu Oulun kil­pa­kump­pa­nit

09.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Kaupunginhallitus käsitteli kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitusasioita: Oulun kulttuurisäätiölle 500 000 euron pääoma, koko hankkeelle esitetään 20 miljoonan euron rahoitusta

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen ra­hoi­tu­sa­sioi­ta: Oulun kult­tuu­ri­sää­tiöl­le 500 000 euron pääoma, koko hank­keel­le esi­te­tään 20 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

30.08.2021 20:48 46
Kalakeiton pohja on hyvässä liemessä – Annos syntyy vaikka Oulussa legendaarisen Pehkolan lohikeiton reseptiä mukailemalla

Ka­la­kei­ton pohja on hyvässä lie­mes­sä – Annos syntyy vaikka Oulussa le­gen­daa­ri­sen Peh­ko­lan lo­hi­kei­ton re­sep­tiä mu­kai­le­mal­la

29.08.2021 08:00 5
Tilaajille
Vihreiden Jaakko Kuusisto lähtee ensimmäiselle valtuustokaudelleen aikomuksenaan pitää Oulun katseen tulevaisuudessa: "Elinvoimaa ja vetovoimaa on rakennettava määrätietoisesti"

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille
Toripolliisi on syrjäytettävä – Oulu on aidoksi pohjoisen kulttuuripääkaupungiksi riittävän etäällä ruuhkasuomesta
Kolumni

To­ri­pol­lii­si on syr­jäy­tet­tä­vä – Oulu on aidoksi poh­joi­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si riit­tä­vän etäällä ruuh­ka­suo­mes­ta

14.07.2021 10:01 24
Tilaajille
Oululaisnuorten utopia muuttui todeksi, kun Pikisaaren rantavesille laskettiin tänä kesänä Kelluva Lava

Ou­lu­lais­nuor­ten utopia muuttui to­dek­si, kun Pi­ki­saa­ren ran­ta­ve­sil­le las­ket­tiin tänä kesänä Kelluva Lava

13.07.2021 16:00 1
Tilaajille
Kulttuuribingo täyttää 10 vuotta: monitaiteilijoiden ateljeessa toivotaan lisääntyvää panostusta kulttuuriin Oulu2026-hankkeen hengessä

Kult­tuu­ri­bin­go täyttää 10 vuotta: mo­ni­tai­tei­li­joi­den atel­jees­sa toi­vo­taan li­sään­ty­vää pa­nos­tus­ta kult­tuu­riin Oulu2026-hank­keen hen­ges­sä

12.07.2021 20:00
Tilaajille
Oulun kauppakamari toivoo uudelta valtuustolta toimia kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi kulttuuripääkaupunkivuotta silmällä pitäen

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri toivoo uudelta val­tuus­tol­ta toimia kau­pun­gin ve­to­voi­mai­suu­den li­sää­mi­sek­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta sil­mäl­lä pitäen

12.07.2021 11:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­nos­tuin ja ihas­tuin, kun Oulu va­lit­tiin vuoden 2026 Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si

12.07.2021 05:00 4
Tilaajille
"Hiukkavaarassa on potentiaalia Oulun nähtävyydeksi" –  kasarmialueelle suunnitellaan isoa terassiravintolaa esiintymislavoineen, näyttelytilaa ja uudisrakentamista

"Hiuk­ka­vaa­ras­sa on po­ten­tiaa­lia Oulun näh­tä­vyy­dek­si" –  ka­sar­mi­alueel­le suun­ni­tel­laan isoa te­ras­si­ra­vin­to­laa esiin­ty­mis­la­voi­neen, näyt­te­ly­ti­laa ja uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta

02.07.2021 19:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sau­nas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin rau­hal­li­nen ja räis­ky­vä ra­ja­ko­ke­mus

24.06.2021 06:30
Tilaajille