Urheilu: Raa­tis­sa kuuma ilta: AC Oulu hävisi, Ra­fin­hal­le ulosajo

tähtijuttu: Olimme pai­kal­la kun ou­lu­lai­sel­la Basso Clu­bil­la päättyi viiden kuu­kau­den mit­tai­nen tans­si­kiel­to – "Kyl­läs­tyim­me pe­ru­sas­kel­luk­seen, joten pää­tim­me ke­hit­tää oman tyy­lim­me tans­sia"

Oulun keskusta
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään yli­opis­toa ja kau­pun­ki­kult­tuu­ria yhdessä ja erik­seen

09:17 1
Vanhemmat

Vielä Ase­ma­ka­dul­la tört­töi­lys­tä saattaa selvitä huo­mau­tuk­sel­la, pian voi nap­sah­taa sakko – Näin kesän vä­häi­set ka­tu­työt näkyvät Oulun kes­kus­tas­sa

07.06.2021 07:00 10
Tilaajille

Nanso avasi pop up -myy­mä­län Pekurin kort­te­liin – myymälä on Oulussa ainakin mar­ras­kuun loppuun

28.05.2021 14:31 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­gis­sa pitää olla kaup­paa, tai­det­ta ja tie­det­tä

12.05.2021 07:00 4
Tilaajille

Oulun kes­kus­tan Sokos Hotel Arinan pe­rus­kor­jauk­sen yk­kös­vai­he valmis, tyh­jil­lään ollut Ro­tuaa­rin ja Ison­ka­dun yh­dis­tä­vä käytävä sai uutta käyttöä

05.05.2021 13:27 6

Ur­hei­lu­liik­kees­tä ui­ma­lak­si? Monttu Oulun kes­kus­tas­sa täyttyi vedellä

22.04.2021 20:00 21
Lukijalta Mielipide

Oulun kes­ki­kau­pun­gil­la on toivoa – tar­vit­sem­me uuden master planin, jossa ku­va­taan sekä tu­le­vai­suu­den tah­to­ti­la että reitit sen saa­vut­ta­mi­seen

20.04.2021 11:00 5
Tilaajille

Oulun Lii­ke­kes­kus ry nimitti uudeksi toi­min­nan­joh­ta­jak­si Leena Vuo­to­ve­den – ko­ro­na-ajan jälkeen ih­mi­sil­lä on hir­mui­nen jano päästä koh­taa­maan toi­siaan, Vuo­to­ve­si uskoo

15.04.2021 15:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oulun on tar­tut­ta­va ti­lai­suu­teen: yli­opis­to­kam­puk­sen siir­tä­mi­nen Rak­si­lan sijasta ydin­kes­kus­taan on vuo­si­sa­dan mah­dol­li­suus

11.04.2021 07:00 58
Tilaajille

Kerro meille: Mitä ra­vin­to­loi­ta Oulusta vielä puut­tuu?

09.04.2021 11:16 694

Oulun kes­kus­taan uusia ra­vin­to­la­ket­ju­ja – Taco Bell ja Rax aloit­ta­vat kaup­pa­kort­te­li Pe­ku­ris­sa

07.04.2021 09:41 20
Lukijalta Mielipide

Oulun kes­kus­taan pitäisi pi­kai­ses­ti pa­laut­taa ka­dun­var­sien p-paik­ko­ja pal­ve­le­maan lähinnä ki­vi­jal­ka­myy­mä­löi­den asiak­kai­ta

29.03.2021 06:00 6
Tilaajille

Kaup­pa­kort­te­li Pekuri jul­kis­ti uusia vuok­ra­lai­sia: Ka­tu­ta­soon tulossa Naughty BRGR -ra­vin­to­la, tulossa myös kaksi Oulun alueel­le uutta ra­vin­to­la­ket­jua

26.03.2021 09:25 20
Lukijalta Mielipide

Miten Oulun ydin­kes­kus­tas­ta saa­tai­siin ih­mis­ten kes­kus­ta?

23.03.2021 05:30 7
Tilaajille
Kolumni

Mitä jos läh­det­täi­siin roh­keas­ti tut­ki­maan, miten Oulun kes­kus­tan tont­tien ra­ken­ta­mi­nen saadaan ak­ti­voi­tu­maan?

12.03.2021 18:00 25
Tilaajille

Saa­ris­ton­ka­dun lii­ken­ne tun­ne­liin, visioi Oulun lii­ke­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Jarmo Ha­gel­berg – Elä­ke­päi­vät odot­ta­vat, mutta sen enempää suun­ni­tel­mia Ha­gel­ber­gil­la ei ole kuin opis­ke­le­maan läh­ties­sä

07.03.2021 06:23 12

Oulun kes­kus­tas­sa syk­syl­lä sat­tu­nees­ta sak­si­hyök­käyk­ses­tä tuo­mit­tiin van­keut­ta – uhrit pa­ke­ni­vat tuu­li­kaap­piin

12.02.2021 11:44 6
Tilaajille

Pa­raa­ti­pai­kal­la Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­va Osuus­pan­kin pää­kont­to­ri pu­re­taan pois – tilalle kaa­vail­laan uusia toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lo­ja

11.02.2021 19:00 73
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oulun kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­sek­si kaikki en­nak­ko­luu­lot­to­mim­mat­kin, ve­to­voi­maa li­sää­vik­si tar­koi­te­tut avauk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta

05.02.2021 04:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ou­lu­lai­set eri­koi­suu­det hyö­dyn­net­tä­vä kes­kus­tan ve­to­voi­mas­sa – mat­ki­mi­nen ei toimi, oma­eh­toi­suus kyllä

23.01.2021 05:30 5
Tilaajille