Jalkapallo: Kaleva Live: Her­cu­les kohtaa Kemi City FC:n – katso ottelu suorana täältä

Koirat: Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

Oulun keskusta

Al­ko­ho­li ja huumeet näkyvät ja häi­rit­se­vät Oulun kes­kus­tan puis­tois­sa, mutta po­lii­sin keinot ovat jo käy­tös­sä – "Ketään ei voi häätää puis­tos­ta sen vuoksi, että näyttää päih­deon­gel­mai­sel­ta"

06.07.2021 16:42 34
Tilaajille

Lii­ken­ne­va­lot poikki per­jan­tai­na Uu­si­ka­dun ja Al­ber­tin­ka­dun ris­teyk­ses­sä, alueel­la poik­keuk­sel­li­nen no­peus­ra­joi­tus

01.07.2021 14:24 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään yli­opis­toa ja kau­pun­ki­kult­tuu­ria yhdessä ja erik­seen

23.06.2021 09:17 1

Vielä Ase­ma­ka­dul­la tört­töi­lys­tä saattaa selvitä huo­mau­tuk­sel­la, pian voi nap­sah­taa sakko – Näin kesän vä­häi­set ka­tu­työt näkyvät Oulun kes­kus­tas­sa

07.06.2021 07:00 10
Tilaajille

Nanso avasi pop up -myy­mä­län Pekurin kort­te­liin – myymälä on Oulussa ainakin mar­ras­kuun loppuun

28.05.2021 14:31 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gis­sa pitää olla kaup­paa, tai­det­ta ja tie­det­tä

12.05.2021 07:00 4
Tilaajille

Oulun kes­kus­tan Sokos Hotel Arinan pe­rus­kor­jauk­sen yk­kös­vai­he valmis, tyh­jil­lään ollut Ro­tuaa­rin ja Ison­ka­dun yh­dis­tä­vä käytävä sai uutta käyttöä

05.05.2021 13:27 6

Ur­hei­lu­liik­kees­tä ui­ma­lak­si? Monttu Oulun kes­kus­tas­sa täyttyi vedellä

22.04.2021 20:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­ki­kau­pun­gil­la on toivoa – tar­vit­sem­me uuden master planin, jossa ku­va­taan sekä tu­le­vai­suu­den tah­to­ti­la että reitit sen saa­vut­ta­mi­seen

20.04.2021 11:00 5
Tilaajille

Oulun Lii­ke­kes­kus ry nimitti uudeksi toi­min­nan­joh­ta­jak­si Leena Vuo­to­ve­den – ko­ro­na-ajan jälkeen ih­mi­sil­lä on hir­mui­nen jano päästä koh­taa­maan toi­siaan, Vuo­to­ve­si uskoo

15.04.2021 15:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun on tar­tut­ta­va ti­lai­suu­teen: yli­opis­to­kam­puk­sen siir­tä­mi­nen Rak­si­lan sijasta ydin­kes­kus­taan on vuo­si­sa­dan mah­dol­li­suus

11.04.2021 07:00 58
Tilaajille

Kerro meille: Mitä ra­vin­to­loi­ta Oulusta vielä puut­tuu?

09.04.2021 11:16 699

Oulun kes­kus­taan uusia ra­vin­to­la­ket­ju­ja – Taco Bell ja Rax aloit­ta­vat kaup­pa­kort­te­li Pe­ku­ris­sa

07.04.2021 09:41 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­taan pitäisi pi­kai­ses­ti pa­laut­taa ka­dun­var­sien p-paik­ko­ja pal­ve­le­maan lähinnä ki­vi­jal­ka­myy­mä­löi­den asiak­kai­ta

29.03.2021 06:00 6
Tilaajille

Kaup­pa­kort­te­li Pekuri jul­kis­ti uusia vuok­ra­lai­sia: Ka­tu­ta­soon tulossa Naughty BRGR -ra­vin­to­la, tulossa myös kaksi Oulun alueel­le uutta ra­vin­to­la­ket­jua

26.03.2021 09:25 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Oulun ydin­kes­kus­tas­ta saa­tai­siin ih­mis­ten kes­kus­ta?

23.03.2021 05:30 7
Tilaajille
Kolumni

Mitä jos läh­det­täi­siin roh­keas­ti tut­ki­maan, miten Oulun kes­kus­tan tont­tien ra­ken­ta­mi­nen saadaan ak­ti­voi­tu­maan?

12.03.2021 18:00 25
Tilaajille

Saa­ris­ton­ka­dun lii­ken­ne tun­ne­liin, visioi Oulun lii­ke­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Jarmo Ha­gel­berg – Elä­ke­päi­vät odot­ta­vat, mutta sen enempää suun­ni­tel­mia Ha­gel­ber­gil­la ei ole kuin opis­ke­le­maan läh­ties­sä

07.03.2021 06:23 12

Oulun kes­kus­tas­sa syk­syl­lä sat­tu­nees­ta sak­si­hyök­käyk­ses­tä tuo­mit­tiin van­keut­ta – uhrit pa­ke­ni­vat tuu­li­kaap­piin

12.02.2021 11:44 6
Tilaajille

Pa­raa­ti­pai­kal­la Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­va Osuus­pan­kin pää­kont­to­ri pu­re­taan pois – tilalle kaa­vail­laan uusia toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lo­ja

11.02.2021 19:00 73
Tilaajille