Oulun keskusta
Entisen Centrumin purku alkanut – paikalle nousee kaksi tornitaloa, jotka saivat kilpailun kautta Oulun historiaa henkivät nimet

Entisen Cent­ru­min purku alkanut – pai­kal­le nousee kaksi tor­ni­ta­loa, jotka saivat kil­pai­lun kautta Oulun his­to­riaa hen­ki­vät nimet

12.10.2020 15:12 24
Tilaajille
Vaaranpihan kortteliin rakennettavien tornitalojen nimet on valittu – nimikilpailun voittajaksi nousivat Plaanatorni ja Plaanavahti

Vaa­ran­pi­han kort­te­liin ra­ken­net­ta­vien tor­ni­ta­lo­jen nimet on valittu – ni­mi­kil­pai­lun voit­ta­jak­si nou­si­vat Plaa­na­tor­ni ja Plaa­na­vah­ti

12.10.2020 10:52 5
Vuonna 2013 purettu kivikukko nousee ylös kivi kiveltä Rautatienkadulle – "Kuin Legoista rakentaisi"

Vuonna 2013 purettu ki­vi­kuk­ko nousee ylös kivi kiveltä Rau­ta­tien­ka­dul­le – "Kuin Le­gois­ta ra­ken­tai­si"

30.09.2020 07:06 0
Tilaajille
Kauppakortteli Pekuriin tulossa pankkikonttori ja ravintola vielä tänä vuonna – tiloista käynnissä myös useita neuvotteluja

Kaup­pa­kort­te­li Pe­ku­riin tulossa pank­ki­kont­to­ri ja ra­vin­to­la vielä tänä vuonna – ti­lois­ta käyn­nis­sä myös useita neu­vot­te­lu­ja

03.09.2020 18:27 12
Improvisaatioteatteri Uniikki Unikorni panee koronalle kampoihin viemällä katsojat opastetuille kierroksille Oulun kuvitteelliseen keskustaan, Improvaaraan

Imp­ro­vi­saa­tio­teat­te­ri Uniikki Uni­kor­ni panee ko­ro­nal­le kam­poi­hin vie­mäl­lä kat­so­jat opas­te­tuil­le kier­rok­sil­le Oulun ku­vit­teel­li­seen kes­kus­taan, Imp­ro­vaa­raan

03.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Yhdystorni-korttelin muutoshanke käynnistyy, suunnitelmat tulevat nähtäville

Yh­dys­tor­ni-kort­te­lin muu­tos­han­ke käyn­nis­tyy, suun­ni­tel­mat tulevat näh­tä­vil­le

01.09.2020 19:01 4
Toteutuuko Oulun keskustaan suunniteltu 24-kerroksinen tornihotelli? Oulun OP:n toimitusjohtaja tonttinaapureista: "He eivät olleet halukkaita, joten kaavamuutos ei etenekään"

To­teu­tuu­ko Oulun kes­kus­taan suun­ni­tel­tu 24-ker­rok­si­nen tor­ni­ho­tel­li? Oulun OP:n toi­mi­tus­joh­ta­ja tont­ti­naa­pu­reis­ta: "He eivät olleet ha­luk­kai­ta, joten kaa­va­muu­tos ei ete­ne­kään"

29.08.2020 07:03 13
Tilaajille
Rotuaarin huoltoajoista syntynyt kitkaa Oulussa – kuljetuspalvelut kaipaavat selvyyttä jakeluruutujen käyttöön

Ro­tuaa­rin huol­to­ajois­ta syn­ty­nyt kitkaa Oulussa – kul­je­tus­pal­ve­lut kai­paa­vat sel­vyyt­tä ja­ke­lu­ruu­tu­jen käyt­töön

24.08.2020 06:00 12
Tilaajille
Kirkkokadun peruskorjaustyöt valmistuvat lokakuussa, jolloin läpikulku Saaristonkadun ja Sepänkadun välillä onnistuu taas – Rotuaari pysyy talvella sulana korttelinmatkan pidemmälle

Kirk­ko­ka­dun pe­rus­kor­jaus­työt val­mis­tu­vat lo­ka­kuus­sa, jolloin lä­pi­kul­ku Saa­ris­ton­ka­dun ja Se­pän­ka­dun välillä on­nis­tuu taas – Ro­tuaa­ri pysyy tal­vel­la sulana kort­te­lin­mat­kan pi­dem­mäl­le

19.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Ovensa avannut remontoitu Oulun kauppahalli saa kaupunkilaisilta runsaasti kiitosta – vierailijoita riitti torstaina tuhansia

Ovensa avannut re­mon­toi­tu Oulun kaup­pa­hal­li saa kau­pun­ki­lai­sil­ta run­saas­ti kii­tos­ta – vie­rai­li­joi­ta riitti tors­tai­na tu­han­sia

13.08.2020 21:08 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Meriläinen

Park­ki­ruu­tu­jen pa­lau­tus maan päälle Oulussa on hal­vin­ta el­vy­tys­tä

07.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Toimistotilat käyvät taas kaupaksi Oulussa – Oulun Liikekeskuksen Hagelberg: "Ydinkeskustan kuivahtamista konttorialueeksi turha pelätä"

Toi­mis­to­ti­lat käyvät taas kau­pak­si Oulussa – Oulun Lii­ke­kes­kuk­sen Ha­gel­berg: "Y­din­kes­kus­tan kui­vah­ta­mis­ta kont­to­ri­alueek­si turha pelätä"

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun Stockmannin entisiin tiloihin lisää firmoja – Pekurin tiloista yli puolet on jo vuokrattu, uusi omistaja kertoo

Oulun Stock­man­nin en­ti­siin ti­loi­hin lisää firmoja – Pekurin ti­lois­ta yli puolet on jo vuok­rat­tu, uusi omis­ta­ja kertoo

03.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Oulun TE-toimisto aloittaa uusissa tiloissa kesäkuun puolivälissä − Asiakaspalvelussa suositaan edelleen verkko- ja puhelinpalveluita

Oulun TE-toi­mis­to aloit­taa uusissa ti­lois­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä − Asia­kas­pal­ve­lus­sa suo­si­taan edel­leen verkko- ja pu­he­lin­pal­ve­lui­ta

01.06.2020 15:12 1
Puheenaihe: Paraneeko sujuvuus Oulun liikenteessä, kun nopeusrajoitus alennetaan 30 kilometriin tunnissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ra­nee­ko su­ju­vuus Oulun lii­ken­tees­sä, kun no­peus­ra­joi­tus alen­ne­taan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa?

31.05.2020 08:00 24
Tilaajille
Oulun keskustan nopeusrajoitus laskee kolmeenkymppiin ensi viikolla

Oulun kes­kus­tan no­peus­ra­joi­tus laskee kol­meen­kymp­piin ensi vii­kol­la

29.05.2020 13:16 30

Kirk­ko­ka­tu on sul­jet­tu lä­pi­ajo­lii­ken­teel­tä Hal­li­tus­ka­dun ja Pak­ka­huo­neen­ka­dun väliltä tors­tai­na

13.05.2020 15:54 0
Kolmatta Asemantorni-tornitaloa aletaan rakentaa syksyllä rautatieaseman lähelle – asematunneli jatkuu Rautatienkadun ja uuden kolmikerroksisen liiketalon alle Asema-aukiolle saakka

Kol­mat­ta Ase­man­tor­ni-tor­ni­ta­loa aletaan ra­ken­taa syk­syl­lä rau­ta­tie­ase­man lähelle – ase­ma­tun­ne­li jatkuu Rau­ta­tien­ka­dun ja uuden kol­mi­ker­rok­si­sen lii­ke­ta­lon alle Ase­ma-au­kiol­le saakka

27.02.2020 18:00 1
Tilaajille
Asuinrakentaminen toi Heinäpäähän useiden pikkukauppojen tihentymän – lähipalveluiden merkitys kasvaa, kun väestö ikääntyy ja pieniä talouksia on enemmän

Asuin­ra­ken­ta­mi­nen toi Hei­nä­pää­hän useiden pik­ku­kaup­po­jen ti­hen­ty­män – lä­hi­pal­ve­lui­den mer­ki­tys kasvaa, kun väestö ikään­tyy ja pieniä ta­louk­sia on enemmän

29.11.2019 07:00 2
Tilaajille
Rotuaari halutaan rauhoittaa moottoriliikenteeltä – Jakelu- ja huoltoliikenne on lisääntynyt ja liikennesäännöistä luistetaan toistuvasti

Ro­tuaa­ri ha­lu­taan rau­hoit­taa moot­to­ri­lii­ken­teel­tä – Jakelu- ja huol­to­lii­ken­ne on li­sään­ty­nyt ja lii­ken­ne­sään­nöis­tä luis­te­taan tois­tu­vas­ti

07.10.2019 19:08 2
Tilaajille