Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Forum24
Viikko
Oululaista kulttuurihistoriaa halutaan koota kuvapankkiin – "Kuvaamattomia kohteita riittää"

Ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­his­to­riaa ha­lu­taan koota ku­va­pank­kiin – "Ku­vaa­mat­to­mia koh­tei­ta riit­tää"

06.08.2022 06:50 2
Oululainen Robert Fält opiskelee arkeologiaa ja etsii metalleja maastosta – löytämisen ilon lisäksi tärkeintä ovat tarinat esineiden takana

Ou­lu­lai­nen Robert Fält opis­ke­lee ar­keo­lo­giaa ja etsii me­tal­le­ja maas­tos­ta – löy­tä­mi­sen ilon lisäksi tär­kein­tä ovat tarinat esi­nei­den takana

05.08.2022 06:08
Ylijännitesuojaus on omakotitaloissa tärkeämpää kuin salamasuojaus – myös vanhojen rakennusten ukkossuojauksen tarve kannattaa kartoittaa

Yli­jän­ni­te­suo­jaus on oma­ko­ti­ta­lois­sa tär­keäm­pää kuin sa­la­ma­suo­jaus – myös van­ho­jen ra­ken­nus­ten uk­kos­suo­jauk­sen tarve kan­nat­taa kar­toit­taa

04.08.2022 06:07 9
Jysähdys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n räjähdysyönä tehtaalla yövuorossa työskennellyt Väinö Viitanen palasi turmayön tapahtumiin kesäteatterin katsomossa

Jy­säh­dys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n rä­jäh­dys­yö­nä teh­taal­la yö­vuo­ros­sa työs­ken­nel­lyt Väinö Vii­ta­nen palasi tur­ma­yön ta­pah­tu­miin ke­sä­teat­te­rin kat­so­mos­sa

03.08.2022 06:15 9
Kuukausi
Kuivasjärvellä lapsuutensa viettänyt laulaja-lauluntekijä Yona elää metsä takapihanaan ja Inari sydämessään – "Olen  pohjoisen ihminen"

Kui­vas­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Yona elää metsä ta­ka­pi­ha­naan ja Inari sy­dä­mes­sään – "Olen poh­joi­sen ih­mi­nen"

30.07.2022 06:07
Oululaisopiskelijoiden rakentama formula-auto on tulikokeessa Itävallan F1-radalla – "Auto on todella kilpailukykyinen"

Ou­lu­lais­opis­ke­li­joi­den ra­ken­ta­ma for­mu­la-au­to on tu­li­ko­kees­sa Itä­val­lan F1-ra­dal­la – "Auto on todella kil­pai­lu­ky­kyi­nen"

28.07.2022 06:06 5
Oulussa varaudutaan koronan kiihtymiseen rekrytoimalla lisää työvoimaa sekä laajentamalla rokotusryhmiä portaittain

Oulussa va­rau­du­taan koronan kiih­ty­mi­seen rek­ry­toi­mal­la lisää työ­voi­maa sekä laa­jen­ta­mal­la ro­ko­tus­ryh­miä por­tait­tain

27.07.2022 06:07 16
Talkoohenki on voimissaan festareilla – Qstockin rakennustöissä ahertaa suuri vapaaehtoisten joukko

Tal­koo­hen­ki on voi­mis­saan fes­ta­reil­la – Qstoc­kin ra­ken­nus­töis­sä ahertaa suuri va­paa­eh­tois­ten joukko

26.07.2022 12:17 6
Eläkeläisporukka pisti Ranttaliksi – "Olemme keski-iältämme 75,5 vuotta ja vauhti vain kiihtyy"

Elä­ke­läis­po­ruk­ka pisti Rant­ta­lik­si – "Olemme kes­ki-iäl­täm­me 75,5 vuotta ja vauhti vain kiih­tyy"

22.07.2022 06:10 1
Palstaviljely koukuttaa – "On ihana tuoda omalta kasvimaalta ruokaa lautaselle"

Pals­ta­vil­je­ly kou­kut­taa – "On ihana tuoda omalta kas­vi­maal­ta ruokaa lau­ta­sel­le"

21.07.2022 06:10 2
Oululainen rantapelastaja Henna Hökkä pääsee jakamaan vesi-innostustaan rakastamassaan työssä – "Vesi on mahdollistaja monelle hauskalle asialle"

Ou­lu­lai­nen ran­ta­pe­las­ta­ja Henna Hökkä pääsee ja­ka­maan ve­si-in­nos­tus­taan ra­kas­ta­mas­saan työssä – "Vesi on mah­dol­lis­ta­ja monelle haus­kal­le asial­le"

20.07.2022 06:08 1
Intohimoinen kenttäratsastaja Niina Hotakainen otti käsiinsä Oulun Ratsastajien ohjakset

In­to­hi­moi­nen kent­tä­rat­sas­ta­ja Niina Ho­ta­kai­nen otti kä­siin­sä Oulun Rat­sas­ta­jien oh­jak­set

17.07.2022 06:15 3
Nähdäänkö Talent-Julius seuraavaksi Euroviisuissa? – Lumijoelle asettunut multi-instrumentalisti valmistelee puolisonsa kanssa biisiä Uuden Musiikin Kilpailuun

Näh­dään­kö Ta­lent-Ju­lius seu­raa­vak­si Eu­ro­vii­suis­sa? – Lu­mi­joel­le aset­tu­nut mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti val­mis­te­lee puo­li­son­sa kanssa biisiä Uuden Mu­sii­kin Kil­pai­luun

16.07.2022 06:10 1
Stepa räpäytti Oulu-anthemin – ”Pitää muistaa kiittää silloin kun aihetta on”

Stepa rä­päyt­ti Ou­lu-ant­he­min – ”Pitää muistaa kiittää silloin kun aihetta on”

15.07.2022 06:10 1
Valokuiturakentaminen Oulussa on vilkastumassa, mutta langattomillakin verkoilla on paikkansa – "Tehokkainta on kuidun ja matkapuhelinverkon yhdistelmä"

Va­lo­kui­tu­ra­ken­ta­mi­nen Oulussa on vil­kas­tu­mas­sa, mutta lan­gat­to­mil­la­kin ver­koil­la on paik­kan­sa – "Te­hok­kain­ta on kuidun ja mat­ka­pu­he­lin­ver­kon yh­dis­tel­mä"

14.07.2022 06:07 20
Kehrääjäkoiden valloitusretki on kuin luonnon oma näytelmä – "Niitä kannattaa katsoa  mielenkiinnolla, ei kauhistellen"

Keh­rää­jä­koi­den val­loi­tus­ret­ki on kuin luonnon oma näy­tel­mä – "Niitä kan­nat­taa katsoa mie­len­kiin­nol­la, ei kau­his­tel­len"

13.07.2022 06:07 4
Vanhemmat
RC-autoilu on näperrystä, keskittymistä ja kilpailuhenkeä – ja Oulun radat tarjoavat lajin harrastajille ehkä Suomen parhaimmat puitteet

RC-au­toi­lu on nä­per­rys­tä, kes­kit­ty­mis­tä ja kil­pai­lu­hen­keä – ja Oulun radat tar­joa­vat lajin har­ras­ta­jil­le ehkä Suomen par­haim­mat puit­teet

09.07.2022 06:06 3
Mansikkasato alkaa kypsyä Oulun alueella, mutta sadon suuruus ja kauden pituus on vielä arvoitus – ”Kaikki riippuu tuosta pallosta”

Man­sik­ka­sa­to alkaa kypsyä Oulun alueel­la, mutta sadon suuruus ja kauden pituus on vielä ar­voi­tus – ”Kaikki riippuu tuosta pal­los­ta”

08.07.2022 06:09
Kesä Oulussa saa Ernest Lawsonin huokailemaan: "Vähän säälittää kaikki lapset, jotka eivät koskaan pääse Ainolanpuistoon leikkimään"

Kesä Oulussa saa Ernest Law­so­nin huo­kai­le­maan: "Vähän sää­lit­tää kaikki lapset, jotka eivät koskaan pääse Ai­no­lan­puis­toon leik­ki­mään"

07.07.2022 06:09 14
Nallikarin uintikiellon jälkipyykkiä pestään – tieto rannan sulusta ei tavoittanut kaikkia

Nal­li­ka­rin uin­ti­kiel­lon jäl­ki­pyyk­kiä pestään – tieto rannan sulusta ei ta­voit­ta­nut kaikkia

06.07.2022 09:26 13