Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Forum24
Viikko
Kirjastosta lainattu nuottivihko oli 35 vuotta hukassa, ja päätyi seinän sisään – vuodessa poistuu 44 000 nidettä, ja vain harva niistä joutuu paperinkeräykseen

Kir­jas­tos­ta lai­nat­tu nuot­ti­vih­ko oli 35 vuotta hu­kas­sa, ja päätyi seinän sisään – vuo­des­sa poistuu 44 000 ni­det­tä, ja vain harva niistä joutuu pa­pe­rin­ke­räyk­seen

24.02.2024 06:01 1
Höntyilyn keskellä paasto opettaa pysähtymään tärkeän äärelle, ja repsahtaminen kuuluu asiaan

Hön­tyi­lyn kes­kel­lä paasto opettaa py­säh­ty­mään tärkeän ää­rel­le, ja rep­sah­ta­mi­nen kuuluu asiaan

23.02.2024 06:00
Kysäisimme: kuka on vastuussa, jos lumiröykkiö taloyhtiön pihalla aiheuttaa onnettomuuden?

Ky­säi­sim­me: kuka on vas­tuus­sa, jos lu­mi­röyk­kiö ta­loyh­tiön pihalla ai­heut­taa on­net­to­muu­den?

22.02.2024 06:14 21
Elokuvateatteri Star haluaa laajentaa – yrittäjä vaitonainen suunnitelmista

Elo­ku­va­teat­te­ri Star haluaa laa­jen­taa – yrit­tä­jä vai­to­nai­nen suun­ni­tel­mis­ta

21.02.2024 06:05 37
Kuukausi ja vanhemmat
Oululainen Enna opiskeli luokanopettajaksi, mutta nyt hän elättää itsensä kampauksilla, joita on katsottu sosiaalisessa mediassa miljoonia kertoja

Ou­lu­lai­nen Enna opis­ke­li luo­ka­no­pet­ta­jak­si, mutta nyt hän elättää itsensä kam­pauk­sil­la, joita on kat­sot­tu so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa mil­joo­nia kertoja

18.02.2024 06:04 2
Kempeleen perinteinen Pertin hiihto jatkaa kasvuaan – tänä vuonna kisaohjelmassa myös todellinen kestävyysmatka

Kem­pe­leen pe­rin­tei­nen Pertin hiihto jatkaa kas­vuaan – tänä vuonna ki­saoh­jel­mas­sa myös to­del­li­nen kes­tä­vyys­mat­ka

17.02.2024 06:05 5
Oulun suosituin kesäpyöräilyreitti saa punaisen pinnoitteen ensi kesänä – baanaverkko laajenee Pikisaareen

Oulun suo­si­tuin ke­sä­pyö­räi­ly­reit­ti saa pu­nai­sen pin­noit­teen ensi kesänä – baa­na­verk­ko laa­je­nee Pi­ki­saa­reen

16.02.2024 08:36 49
Oululaistaustaiset Johannat, Kurkela ja Iivanainen, ystävystyivät aamukuuden lennolla Rovaniemelle – "Emme koskaan laskeutuneet siltä lennolta."

Ou­lu­lais­taus­tai­set Jo­han­nat, Kurkela ja Ii­va­nai­nen, ys­tä­vys­tyi­vät aa­mu­kuu­den len­nol­la Ro­va­nie­mel­le – "Emme koskaan las­keu­tu­neet siltä len­nol­ta."

16.02.2024 08:53 1
"Nauramme joskus tuntikaupalla puhelimessa" – lue tästä Oulun seudun ihmisten ystävänpäivätoivotuksia

"Nau­ram­me joskus tun­ti­kau­pal­la pu­he­li­mes­sa" – lue tästä Oulun seudun ih­mis­ten ys­tä­vän­päi­vä­toi­vo­tuk­sia

14.02.2024 06:03
Oululainen Fanni Heikkinen sai pysäyttävän diagnoosin vain 17-vuotiaana: Parantumaton kuulonalenema, joka pahenee vuosi vuodelta

Ou­lu­lai­nen Fanni Heik­ki­nen sai py­säyt­tä­vän diag­noo­sin vain 17-vuo­tiaa­na: Pa­ran­tu­ma­ton kuu­lo­na­le­ne­ma, joka pahenee vuosi vuo­del­ta

11.02.2024 06:10 5
Hälytyksestä vapaaehtoistenkin pitää olla liikkeellä 15 minuutissa – Oulun VPK viettää 150-vuotisjuhlia

Hä­ly­tyk­ses­tä va­paa­eh­tois­ten­kin pitää olla liik­keel­lä 15 mi­nuu­tis­sa – Oulun VPK viettää 150-vuo­tis­juh­lia

09.02.2024 06:04 5
Raimo Lusma lukee ajatuksia ja syö nauloja – oululaistaustainen mentalisti ja fakiiri hämmästyttää Pikisaaressa perjantaina

Raimo Lusma lukee aja­tuk­sia ja syö nauloja – ou­lu­lais­taus­tai­nen men­ta­lis­ti ja fakiiri häm­mäs­tyt­tää Pi­ki­saa­res­sa per­jan­tai­na

08.02.2024 06:05
Oululaisnuori voi tänä kesänä saada aiempaa parempaa palkkaa – Oulun kaupunki poisti vähimmäispalkan ohjeistaan

Ou­lu­lais­nuo­ri voi tänä kesänä saada aiempaa pa­rem­paa palkkaa – Oulun kau­pun­ki poisti vä­him­mäis­pal­kan oh­jeis­taan

07.02.2024 06:03 1
Kirsti Lehtinen auttaa oululaisia äänestämään kodeissaan – Presidentinvaali on helppo, kuntavaalien ehdokaslistan kanssa voi vierähtää parikymmentä minuuttiakin

Kirsti Leh­ti­nen auttaa ou­lu­lai­sia ää­nes­tä­mään ko­deis­saan – Pre­si­den­tin­vaa­li on helppo, kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tan kanssa voi vie­räh­tää pa­ri­kym­men­tä mi­nuut­tia­kin

06.02.2024 08:36 1
Privaattishoppailu kasvattaa suosiotaan – Kysyimme kolmesta yksityisiä ostoshetkiä Oulussa tarjoavasta liikkeestä, mistä on kyse

Pri­vaat­ti­shop­pai­lu kas­vat­taa suo­sio­taan – Ky­syim­me kol­mes­ta yk­si­tyi­siä os­tos­het­kiä Oulussa tar­joa­vas­ta liik­kees­tä, mistä on kyse

05.02.2024 06:15 3
Kärpät lisää tapahtumia otteluiden ympärille liveyleisön houkuttelemiseksi – "Vaikutteita on otettu Pohjois-Amerikasta"

Kärpät lisää ta­pah­tu­mia ot­te­lui­den ym­pä­ril­le li­vey­lei­sön hou­kut­te­le­mi­sek­si – "Vai­kut­tei­ta on otettu Poh­jois-Ame­ri­kas­ta"

04.02.2024 06:15 47
Heshka ja Kukkonen herättävät hilpeyttä, kun omistajat kutsuvat heitä nimeltään – "Uskomme, että nimi on enne"

Heshka ja Kuk­ko­nen he­rät­tä­vät hil­peyt­tä, kun omis­ta­jat kut­su­vat heitä ni­mel­tään – "Us­kom­me, että nimi on enne"

03.02.2024 06:03 1
Oululaisen Kimmo Halosen kehittelemässä mobiilipelissä keulitaan mopoilla – Wheelie Kingillä on jo yli 5 miljoonaa latausta

Ou­lu­lai­sen Kimmo Halosen ke­hit­te­le­mäs­sä mo­bii­li­pe­lis­sä keu­li­taan mo­poil­la – W­hee­lie Kin­gil­lä on jo yli 5 mil­joo­naa la­taus­ta

02.02.2024 06:15
Kärppäsisarukset Aleksi ja Anna-Kaisa Antti-Roiko puskevat toisiaan eteenpäin urallaan –"Pelityyleissämme on samanlaisia asioita"

Kärp­pä­si­sa­ruk­set Aleksi ja An­na-Kai­sa Ant­ti-Roi­ko pus­ke­vat toi­siaan eteen­päin ural­laan –"­Pe­li­tyy­leis­säm­me on sa­man­lai­sia asioi­ta"

01.02.2024 06:04 1
Ouluun myönnettiin viime vuonna kolme uutta apteekkilupaa – nyt ensimmäinen niistä on avaamassa ovensa Hiukkavaaraan

Ouluun myön­net­tiin viime vuonna kolme uutta ap­teek­ki­lu­paa – nyt en­sim­mäi­nen niistä on avaa­mas­sa ovensa Hiuk­ka­vaa­raan

31.01.2024 06:03 10