Forum24
Viimeisin 4 tuntia
Kokoomus haluaa veturiksi – "On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen"

Ko­koo­mus haluaa ve­tu­rik­si – "On pu­hut­tu, että olisi han­ka­laa löytää eh­dok­kai­ta, mutta meidän ko­ke­muk­sem­me on toi­sen­lai­nen"

06:12
Viikko
Hammashoidon henkilökuntaa Oulussa lauantaitöihin – menee noin vuosi, että hoitotakuu taas toteutuu

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 9
Alle 7-vuotiaille halutaan oma lippu joukkoliikenteeseen – "Vanhemmat ovat kokeneet tilanteen hieman epävarmaksi"

Alle 7-vuo­tiail­le ha­lu­taan oma lippu jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Van­hem­mat ovat ko­ke­neet ti­lan­teen hieman epä­var­mak­si"

23.02.2021 21:15 6
Oululainen Silja Kejonen runoilee omassa karanteenipuutarhassaan kadonneista rutiineista – "Tällainen aika korostaa, miten tärkeää on, että voi fyysisesti jakaa kokemuksiaan"

Ou­lu­lai­nen Silja Kejonen ru­noi­lee omassa ka­ran­tee­ni­puu­tar­has­saan ka­don­neis­ta ru­tii­neis­ta – "Täl­lai­nen aika ko­ros­taa, miten tärkeää on, että voi fyy­si­ses­ti jakaa ko­ke­muk­siaan"

21.02.2021 06:15
Oululainen lumilautailijalupaus Topias Joensuu laskee kohti ammattilaisuutta

Ou­lu­lai­nen lu­mi­lau­tai­li­ja­lu­paus Topias Joensuu laskee kohti am­mat­ti­lai­suut­ta

20.02.2021 06:49
Matti Matinheikki asettui ehdolle kuntavaaleihin

Matti Ma­tin­heik­ki asettui ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin

19.02.2021 09:14 27
Kuukausi ja vanhemmat
Keskusta tähtää Oulussa suurimmaksi – "Meidän osaltamme vaalit alkoivat viime keväänä"

Kes­kus­ta tähtää Oulussa suu­rim­mak­si – "Meidän osal­tam­me vaalit al­koi­vat viime ke­vää­nä"

18.02.2021 06:12 28
Oulun liikenteen pullonkaulana tunnetun Kuusamontien parantaminen etenee pienin ja hitain askelin

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8
Oululaisvoimin syntynyt Katkenneita lankoja Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaaksi – Forum24 haastatteli kirjan toimittaneita Karoliina Korhosta ja Anssi Vieruahoa lokakuussa

Ou­lu­lais­voi­min syn­ty­nyt Kat­ken­nei­ta lankoja Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dia-eh­dok­kaak­si – Forum24 haas­tat­te­li kirjan toi­mit­ta­nei­ta Ka­ro­lii­na Kor­hos­ta ja Anssi Vie­rua­hoa lo­ka­kuus­sa

17.02.2021 13:43
Kärppäikoni Lasse Kukkonen on Vuoden oululainen ylivoimaisella äänisaaliilla –  "Kyllähän tällainen tuntuu tosi hyvältä ja rehellisesti sanottuna vähän hämmentävältä"

Kärp­pä­iko­ni Lasse Kuk­ko­nen on Vuoden ou­lu­lai­nen yli­voi­mai­sel­la ää­ni­saa­liil­la – "Kyl­lä­hän täl­lai­nen tuntuu tosi hyvältä ja re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na vähän häm­men­tä­väl­tä"

17.02.2021 06:08 7
Konkarivihreä ei kelpaa ehdokkaaksi Oulussa – Kahdeksan kauden valtuutettu Veikko Ervasti syyttää ikärasismista: "En tiedä, mitä syytä on 79-vuotiasta miestä pelätä"

Kon­ka­ri­vih­reä ei kelpaa eh­dok­kaak­si Oulussa – Kah­dek­san kauden val­tuu­tet­tu Veikko Ervasti syyttää ikä­ra­sis­mis­ta: "En tiedä, mitä syytä on 79-vuo­tias­ta miestä pelätä"

16.02.2021 22:49 22
Kempeleenlahdella saa vihdoin painaa kaasua – "Jäärata ei ollut mikään läpihuutojuttu"

Kem­pe­leen­lah­del­la saa vihdoin painaa kaasua – "Jää­ra­ta ei ollut mikään lä­pi­huu­to­jut­tu"

16.02.2021 19:46 15
”Ystävä laittaa vaikka hanskat käteen” – Päiväkodin lapset kertovat, millainen on hyvä ystävä

”Ystävä laittaa vaikka hanskat käteen” – Päi­vä­ko­din lapset ker­to­vat, mil­lai­nen on hyvä ystävä

14.02.2021 06:16 2
Varvitalosta tuli koulu ja pian ehkä ravintola – Kirkkotorin koulutuskeskus on harvinaisen vanha talo Oulu keskustassa sijaitsevaksi puurakennukseksi, ja kohta se saa uuden elämän

Var­vi­ta­los­ta tuli koulu ja pian ehkä ra­vin­to­la – Kirk­ko­to­rin kou­lu­tus­kes­kus on har­vi­nai­sen vanha talo Oulu kes­kus­tas­sa si­jait­se­vak­si puu­ra­ken­nuk­sek­si, ja kohta se saa uuden elämän

13.02.2021 03:07 9
Oululaislähtöinen Pekka Gröhn on soittanut melkein kaikkien kanssa Loirista Rolling Stones -legendaan – Autossa muusikko yllättyi, kun hän huomasi yhden suomalaisartistin puuttuvan listalta

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Pekka Gröhn on soit­ta­nut melkein kaik­kien kanssa Loi­ris­ta Rolling Stones -le­gen­daan – Autossa muu­sik­ko yl­lät­tyi, kun hän huomasi yhden suo­ma­lais­ar­tis­tin puut­tu­van lis­tal­ta

12.02.2021 21:11
OYS:n sairaalaklovnit eivät pelkästään hassuttele – "Olemme siellä kohtaamassa tervettä lasta sairauden takana"

OYS:n sai­raa­la­klov­nit eivät pel­käs­tään has­sut­te­le – "Olemme siellä koh­taa­mas­sa ter­vet­tä lasta sai­rau­den takana"

12.02.2021 06:25 2
Villasukat jalkaan ja juoksemaan! Ultrajuoksija Saara Päätalolle luonnossa liikkuminen on henkireikä

Vil­la­su­kat jalkaan ja juok­se­maan! Ult­ra­juok­si­ja Saara Pää­ta­lol­le luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on hen­ki­rei­kä

11.02.2021 21:15
Kilparatsastusta äitiyden ehdoilla – Mirella Lesonen-Hakola elää hektistä arkea Marbellassa

Kil­pa­rat­sas­tus­ta äi­tiy­den eh­doil­la – Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la elää hek­tis­tä arkea Mar­bel­las­sa

11.02.2021 06:15 7
Arvaamatonta oopperaa Ouluun – Palkittu Laila hyödyntää keinoälyä ja reagoi yleisön toimintaan kupolissa

Ar­vaa­ma­ton­ta oop­pe­raa Ouluun – Pal­kit­tu Laila hyö­dyn­tää kei­no­älyä ja reagoi yleisön toi­min­taan ku­po­lis­sa

10.02.2021 21:02
Oulussa on pulaa koulupsykologeista – virkoja on auki, mutta tekijöitä ei löydy

Oulussa on pulaa kou­lu­psy­ko­lo­geis­ta – virkoja on auki, mutta te­ki­jöi­tä ei löydy

10.02.2021 09:46 5