Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjoismaat
Venäjä lietsoo vihaa Suomelle ja Ruotsille – hakee sekasortoa pohjoismaihin
Pääkirjoitus

Venäjä lietsoo vihaa Suo­mel­le ja Ruot­sil­le – hakee se­ka­sor­toa poh­jois­mai­hin

20.08.2023 20:00 11
Tilaajille
Naton teknologiset tarpeet mahdollisuus Oululle – Turvallisuuspolitiikka laajenee Euroopassa ja syvenee Pohjoismaissa

Naton tek­no­lo­gi­set tarpeet mah­dol­li­suus Oululle – Tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka laa­je­nee Eu­roo­pas­sa ja syvenee Poh­jois­mais­sa

17.08.2023 18:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan poh­jois­mai­sen yh­teis­työn tu­le­vai­suus­kon­vent­ti – kuinka te­hok­kaas­ti Hel­sin­gin so­pi­mus­ta nou­da­te­taan?

14.07.2023 05:30
Tilaajille
Liittoutunut Suomi on itsenäisempi toimija kuin koskaan
Pääkirjoitus

Liit­tou­tu­nut Suomi on it­se­näi­sem­pi toimija kuin koskaan

13.07.2023 18:05 7
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden huippukokoukseen Helsinkiin – Niinistö: Yhdysvallat pitää tärkeänä pohjoismaista suhdetta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden huip­pu­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin – Nii­nis­tö: Yh­dys­val­lat pitää tär­keä­nä poh­jois­mais­ta suh­det­ta

02.07.2023 19:36 17
Analyysi: Pohjolan tuki Ukrainalle saa ison hatunnoston – Presidentti Zelenskyi nimesi Nato-Suomen esimerkiksi lännen päätöksenteosta, jolla ei haeta pikavoittoja

Ana­lyy­si: Poh­jo­lan tuki Uk­rai­nal­le saa ison ha­tun­nos­ton – Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi nimesi Na­to-Suo­men esi­mer­kik­si lännen pää­tök­sen­teos­ta, jolla ei haeta pi­ka­voit­to­ja

01.05.2023 09:47 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teyk­siä eri len­to­ken­til­tä li­sät­tä­vä – vaikka Hel­sin­ki mää­rän­pää­nä on tärkeä, ei maa­kun­nas­ta maail­mal­le mat­kus­ta­va tar­vit­se mat­ka­ket­juun­sa vä­li­las­kua Hel­sin­gis­sä

11.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­tais­te­lui­den pe­lis­ään­nöt päi­vi­tet­tä­vä – yli 70 vuotta vanha työ­rau­ha­lain­sää­dän­töm­me on jäänyt aut­ta­mat­to­mas­ti ajas­taan jälkeen

26.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion menot on re­vit­tä­vä auki – rahat on lai­tet­ta­va akuut­tien krii­sien hoitoon ja ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen

14.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teel­le Haa­pa­ran­nal­le – näin Norja, Ruotsi ja Suomi yh­dis­te­tään hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen osalta

10.11.2022 05:00
Tilaajille
Analyysi: Energiajätti Norja hyötyy Nato-Suomesta – Venäjän-raja ja uhattu arktinen alue yhdistävät Suomea ja Norjaa

Ana­lyy­si: Ener­gia­jät­ti Norja hyötyy Na­to-Suo­mes­ta – Ve­nä­jän-ra­ja ja uhattu ark­ti­nen alue yh­dis­tä­vät Suomea ja Norjaa

10.10.2022 15:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­nen Natoon muuttaa poh­joi­sen stra­te­gis­ta mer­ki­tys­tä

08.09.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuuban krii­sis­tä 1962 Uk­rai­naan 2022, nä­köa­laa taakse ja eteen

28.03.2022 05:30 1
Tilaajille
Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ehdokkaat on julkistettu – Suomen palkintolautakunnan valinta on yleismaailmallinen ja runollinen Ensilumi -teos

Poh­jois­mai­den neu­vos­ton elo­ku­va­pal­kin­non eh­dok­kaat on jul­kis­tet­tu – Suomen pal­kin­to­lau­ta­kun­nan valinta on yleis­maail­mal­li­nen ja ru­nol­li­nen En­si­lu­mi -teos

24.08.2021 13:05 1
Tilaajille
Suomi ja Norja – yhtä suurta pohjoismaista perhettä?
Kolumni

Suomi ja Norja – yhtä suurta poh­jois­mais­ta per­het­tä?

23.06.2021 06:00 10
Tilaajille
Jääkiekossa voimme pärjätä, mutta taloudessa Suomi häviää selvästi muille Pohjoismaille
Kolumni

Jää­kie­kos­sa voimme pär­jä­tä, mutta ta­lou­des­sa Suomi häviää sel­väs­ti muille Poh­jois­mail­le

28.05.2021 18:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­kä­lik­kö­jen ku­lu­mi­sen syiden ko­ko­nais­ku­va vie­lä­kin puut­teel­li­nen

12.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei an­tau­du­ta eng­lan­nin kielen yli­val­lan edessä – edis­te­tään poh­jois­mais­ta kult­tuu­rin­vaih­toa, liik­ku­mis­ta ja naa­pu­ri­kiel­ten ym­mär­rys­tä

12.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko pu­don­neet me­nes­ty­vien EU-mai­den kel­kas­ta?

19.03.2021 05:00 4
Tilaajille
Ruotsi ei suunnittele koronapotilaiden lähettämistä Suomeen – sairaalat ovat sinnitelleet henkilökunnan ylitöillä

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

16.01.2021 06:00 9