Oulu
Viimeisin tunti
Vain harva piti maskia Oulun keskustassa – "En nähnyt syytä olla pitämättä sitä, ja päätin myös näyttää esimerkkiä"

Vain harva piti maskia Oulun kes­kus­tas­sa – "En nähnyt syytä olla pi­tä­mät­tä sitä, ja päätin myös näyttää esi­merk­kiä"

21:10 2
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Nokian tuore toimitusjohtaja Pekka Lundmark aloitti perehtymismatkansa Oulusta: "Tässä Oulun porukassa on kyllä ihan sama draivi ja ote, josta olen aina pitänyt"

Nokian tuore toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mark aloitti pe­reh­ty­mis­mat­kan­sa Ou­lus­ta: "Tässä Oulun po­ru­kas­sa on kyllä ihan sama draivi ja ote, josta olen aina pi­tä­nyt"

18:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Oululaisbaari vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa taisteluamme virusta vastaan", kertoo baariyrittäjä

Ou­lu­lais­baa­ri vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa tais­te­luam­me virusta vas­taan", kertoo baa­ri­yrit­tä­jä

15:26 8
Tilaajille
Oulun kaupunki aloittaa Tuirassa nuorten matalan kynnyksen tukipalvelun – kohteena erityisesti häirintää ja uhkaa kokeneet

Oulun kau­pun­ki aloit­taa Tui­ras­sa nuorten matalan kyn­nyk­sen tu­ki­pal­ve­lun – koh­tee­na eri­tyi­ses­ti häi­rin­tää ja uhkaa ko­ke­neet

10:32 0
Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan koulujen lakkautusta koskevat keskustelutilaisuudet aloitetaan elokuun 20. päivä – tässä suorat linkit tilaisuuksiin

San­gin­suun, Pik­ka­ra­lan ja Keiskan kou­lu­jen lak­kau­tus­ta kos­ke­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det aloi­te­taan elokuun 20. päivä – tässä suorat linkit ti­lai­suuk­siin

09:52 4
Moottoripyöräilijä kaatui Kuusamontiellä Oulussa – tien kaistoja suljettiin vartin ajaksi

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kaatui Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa – tien kais­to­ja sul­jet­tiin vartin ajaksi

09:48 0
Viimeisin 24 tuntia
Oulun Taiteiden Yö järjestetään 14 tunnin mittaisena verkkolähetyksenä – "Olisi mahdotonta ajatella, että tapahtuma järjestettäisiin tavalliseen tapaan"

Oulun Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään 14 tunnin mit­tai­se­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä – "Olisi mah­do­ton­ta aja­tel­la, että ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­täi­siin ta­val­li­seen tapaan"

07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisa Peltomäki

San­gin­suun koulu lak­kau­tus­uhan alla – kau­pun­gin vir­ka­kun­nan tah­to­ti­las­sa pie­nil­lä kou­luil­la ei ole ja­lan­si­jaa

07:00 4
Tilaajille
Kamppailulajien harrastaminen jatkuu Oulussa koronaviruksen sävyttämän kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jännittää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

Kamp­pai­lu­la­jien har­ras­ta­mi­nen jatkuu Oulussa ko­ro­na­vi­ruk­sen sä­vyt­tä­män kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jän­nit­tää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

06:00 0
Tilaajille
Linnanmaanbulevardin varsi hahmottuu, ensimmäiseksi rakennetaan ilmastoystävällinen kortteli – asukkaille suunniteltu yhteistä viljelyaluetta ja kuntoilumahdollisuuksia

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varsi hah­mot­tuu, en­sim­mäi­sek­si ra­ken­ne­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen kort­te­li – asuk­kail­le suun­ni­tel­tu yh­teis­tä vil­je­ly­aluet­ta ja kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sia

06:00 8
Tilaajille
Ihminen joutui veden varaan torstai-iltana Oulun torinrannassa, sivulliset pelastivat

Ihminen joutui veden varaan tors­tai-il­ta­na Oulun to­rin­ran­nas­sa, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

14.08.2020 00:14 0
Positiiviseen taloudelliseen tulokseen tähtäävä Lippo valmistautuu jo kulisseissa Superpesikseen – seurapomo Lähteenmäki: ”Tällä joukkueella ei Superissa pärjätä”

Po­si­tii­vi­seen ta­lou­del­li­seen tu­lok­seen täh­tää­vä Lippo val­mis­tau­tuu jo ku­lis­seis­sa Su­per­pe­sik­seen – seu­ra­po­mo Läh­teen­mä­ki: ”Tällä jouk­kueel­la ei Su­pe­ris­sa pär­jä­tä”

13.08.2020 21:42 0
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Ovensa avannut remontoitu Oulun kauppahalli saa kaupunkilaisilta runsaasti kiitosta – vierailijoita riitti torstaina tuhansia

Ovensa avannut re­mon­toi­tu Oulun kaup­pa­hal­li saa kau­pun­ki­lai­sil­ta run­saas­ti kii­tos­ta – vie­rai­li­joi­ta riitti tors­tai­na tu­han­sia

13.08.2020 21:08 7
Tilaajille
Oulu alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille ensi viikolla

Oulu alkaa jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le ensi vii­kol­la

13.08.2020 20:16 3
Ilmoittautuminen Oulun kaupungin liikuntaryhmiin alkaa ensi maanantaina – osallistumisessa pidettävä mielessä koronaturvatoimet

Il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­ryh­miin alkaa ensi maa­nan­tai­na – osal­lis­tu­mi­ses­sa pi­det­tä­vä mie­les­sä ko­ro­na­tur­va­toi­met

13.08.2020 19:22 0
Oululaisen Rat Boogien musiikissa on jyystämisen meininki: "Se ikään kuin kuuluu tähän juttuun, tehdään vanhaan malliin"

Ou­lu­lai­sen Rat Boogien mu­sii­kis­sa on jyys­tä­mi­sen mei­nin­ki: "Se ikään kuin kuuluu tähän jut­tuun, tehdään vanhaan mal­liin"

13.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Kaupunki varautuu koronavirustilanteen pitkittymiseen: Oulussa voi ensi viikosta alkaen varata ajan koronatestiin netissä, koronavastaanottoja tulee kaksi lisää

Kau­pun­ki va­rau­tuu ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­seen: Oulussa voi ensi vii­kos­ta alkaen varata ajan ko­ro­na­tes­tiin ne­tis­sä, ko­ro­na­vas­taan­ot­to­ja tulee kaksi lisää

13.08.2020 17:48 0
KPV:stä vain kymmenen päivän jälkeen potkut saanut Miika Juntunen avaa sanaista arkkuaan – "Tämä kertoo ainoastaan siitä, että porukka ei ollut valmis mediahuomioon, joukkue oli henkisesti erittäin pehmeä"

KPV:stä vain kym­me­nen päivän jälkeen potkut saanut Miika Jun­tu­nen avaa sa­nais­ta ark­kuaan – "Tämä kertoo ai­noas­taan siitä, että porukka ei ollut valmis me­dia­huo­mioon, joukkue oli hen­ki­ses­ti erit­täin pehmeä"

13.08.2020 17:12 3
Tilaajille
Rekka jäi jumiin sillan alle Teknologiakylässä Oulussa

Rekka jäi jumiin sillan alle Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä Oulussa

13.08.2020 15:56 9
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Pohjantiellä

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

13.08.2020 14:35 0