Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Säästöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set kivinä rat­tais­sa – ovatko Pohteen arvot niin kovat, että ikä­ih­mis­ten pal­ve­lut ovat en­sim­mäi­se­nä leik­kaus­lis­tal­la?

22.02.2024 06:00 26
Kysyimme oululaisilta, miten yksinäisyyttä voi helpottaa – Yksinäisyyden hintalappu Pohjois-Pohjanmaalla yli 400 miljoonaa euroa

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta, miten yk­si­näi­syyt­tä voi hel­pot­taa – Yk­si­näi­syy­den hin­ta­lap­pu Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 400 mil­joo­naa euroa

16.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 07:00 86
Tilaajille
Oululainen Terttu Paaso hoiti muistisairasta puolisoaan uupumiseen asti – Häntä järkyttää Pohteen päätös vähentää ikäihmisten hoivapaikkoja kovalla kädellä

Ou­lu­lai­nen Terttu Paaso hoiti muis­ti­sai­ras­ta puo­li­soaan uu­pu­mi­seen asti – Häntä jär­kyt­tää Pohteen päätös vä­hen­tää ikä­ih­mis­ten hoi­va­paik­ko­ja kovalla kädellä

27.11.2023 05:00 78
Tilaajille
Pohteen pelastustoimi joutuu karsimaan henkilöstöä 20–25 työvuoden edestä ensi vuonna – ja lähivuosina lisää

Pohteen pe­las­tus­toi­mi joutuu kar­si­maan hen­ki­lös­töä 20–25 työ­vuo­den edestä ensi vuonna – ja lä­hi­vuo­si­na lisää

22.11.2023 06:00 13
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sote-päättäjiltä vaaditaan nyt selkärankaa - maakuntavero ei olisi ratkaisu rahapulaan
Kolumni

Poh­jois-Poh­jan­maan sote-päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt sel­kä­ran­kaa - maa­kun­ta­ve­ro ei olisi rat­kai­su ra­ha­pu­laan

03.11.2023 17:35 39
NordLab aloittaa yt-neuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

NordLab aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

02.11.2023 19:35 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­toi­mel­le esi­te­tyt säästöt tulisi perua, toi­min­ta on jo ny­kyi­sel­lään kus­tan­nus­te­ho­kas­ta

31.10.2023 06:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­sääs­tö­jen vaa­ti­mi­nen on epä­in­hi­mil­lis­tä – Pohde on hil­lin­nyt ku­lu­kas­vua ja tehnyt jo ki­pei­tä­kin sääs­tö­jä

31.10.2023 05:30 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus pa­kot­taa Pohteen leik­kauk­siin – to­teu­tues­saan ne joh­tai­si­vat pal­ve­lu­ver­kos­ton rajuun kar­si­mi­seen

26.10.2023 05:30 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde te­ke­mäs­sä ly­hyt­nä­köi­siä pää­tök­siä – omais­hoi­ta­jia ei saa laittaa sääs­tö­jen koh­teek­si

25.10.2023 05:45 6
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Pohteen säästöehdotukset mennään tarkasti läpi – Keskitetty kiirevastaanotto voikin tuoda uutta joustoa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Pohteen sääs­tö­eh­do­tuk­set mennään tar­kas­ti läpi – Kes­ki­tet­ty kii­re­vas­taan­ot­to voikin tuoda uutta joustoa

24.10.2023 18:00 25
Tilaajille
Oulun uusi sote-keskus vielä selvitettävänä, mutta Oulunsalon terveyskeskus on lakkautuslistalla – Kaleva kokosi Pohteen suunnittelemat keskeiset säästöt

Oulun uusi sote-kes­kus vielä sel­vi­tet­tä­vä­nä, mutta Ou­lun­sa­lon ter­veys­kes­kus on lak­kau­tus­lis­tal­la – Kaleva kokosi Pohteen suun­nit­te­le­mat kes­kei­set säästöt

23.10.2023 18:00 223
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman nuo­ri­so­työ­tä ei ole hy­vin­voi­via nuoria

08.10.2023 05:30 1
Pohde vähentää toimisto- ja hallintotiloja – Jokaiselle luvataan työpiste, vaikka työpöytä voi olla pienempi ja työkaveri istua lähempänä

Pohde vä­hen­tää toi­mis­to- ja hal­lin­to­ti­lo­ja – Jo­kai­sel­le lu­va­taan työ­pis­te, vaikka työ­pöy­tä voi olla pie­nem­pi ja työ­ka­ve­ri istua lä­hem­pä­nä

20.09.2023 06:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eihän täl­lai­ses­ta ollut ennen vaaleja puhetta

31.08.2023 07:00 47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun reu­na-alueil­la kyyti on ollut kylmää – Sääs­töis­tä seurasi hoidon heik­ke­ne­mi­nen

25.07.2023 07:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­lon säästöt joh­ta­vat vuo­de­osas­to­hoi­don li­sään­ty­mi­seen

11.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vel­kaan­tu­mi­sel­le, kyllä sääs­töil­le

27.01.2023 05:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo sääs­tö­jä – Kun­ta­liit­to suo­sit­te­lee, että kau­pun­git ja kunnat jul­kai­si­si­vat kaiken os­to­las­ku­da­tan hel­pos­ti luet­ta­vi­na tie­to­kan­toi­na

03.11.2022 06:00
Tilaajille