Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yliopisto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­pa­pyör­teen myö­häi­nen rikko pelasti Eu­roo­pan ener­gia­krii­sil­tä

27.05.2023 06:00 8
Tilaajille
Psykoosin ennuste on parempi niillä, jotka sairastuvat ennen 18-vuoden ikää – työllistyminen on silti mielenterveyshäiriöstä heikointa

Psy­koo­sin ennuste on parempi niillä, jotka sai­ras­tu­vat ennen 18-vuo­den ikää – työl­lis­ty­mi­nen on silti mie­len­ter­veys­häi­riös­tä hei­koin­ta

08.05.2023 10:49 1
Vappu saa haalarikansan liikkeelle – korkeakoulu­opiskelijat kertovat, millaisia pyhiä sääntöjä opiskelija­haalareihin liittyy

Vappu saa haa­la­ri­kan­san liik­keel­le – kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ker­to­vat, mil­lai­sia pyhiä sään­tö­jä opis­ke­li­ja­haa­la­rei­hin liittyy

30.04.2023 06:10 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­vi­sio pe­rus­tuu va­paa­eh­toi­suu­teen ja yh­teis­työ­hön

20.04.2023 05:45
Tilaajille
Kuoro, jossa ääni ei ratkaise – Teekkarikuoro TeeKu on nostattanut rempseällä laulannallaan tunnelmaa Oulussa jo kolme vuosikymmentä

Kuoro, jossa ääni ei rat­kai­se – Teek­ka­ri­kuo­ro TeeKu on nos­tat­ta­nut remp­seäl­lä lau­lan­nal­laan tun­nel­maa Oulussa jo kolme vuo­si­kym­men­tä

31.03.2023 06:15
Oulun yliopiston johdon toimista tehtiin tutkintapyyntö viime kesänä – poliisin esiselvitys on yhä kesken

Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta tehtiin tut­kin­ta­pyyn­tö viime kesänä – po­lii­sin esi­sel­vi­tys on yhä kesken

14.02.2023 13:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajat­te­len, siis ih­met­te­len

14.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Perhosen siivistä haetaan apua aurinkopaneelien kehittämiseen Oulussa

Per­ho­sen sii­vis­tä haetaan apua au­rin­ko­pa­nee­lien ke­hit­tä­mi­seen Oulussa

09.02.2023 16:00 2
Metsäbiotalous sai oman tiedepaneelinsa – 14 asiantuntijaa pohtivat metsien kehitysennusteita ja puun käyttöä

Met­sä­bio­ta­lous sai oman tie­de­pa­nee­lin­sa – 14 asian­tun­ti­jaa poh­ti­vat metsien ke­hi­tys­en­nus­tei­ta ja puun käyttöä

27.12.2022 10:48 6
Tilaajille
Oulun yliopisto mukaan tutkimaan metallin 3D-tulostusta – käytännön työtä tehdään Nivalassa

Oulun yli­opis­to mukaan tut­ki­maan me­tal­lin 3D-tu­los­tus­ta – käy­tän­nön työtä tehdään Ni­va­las­sa

22.12.2022 13:46 6
Hakuaika Oulun yliopiston englanninkielisiin koulutusohjelmiin alkaa pian vuoden vaihduttua

Ha­ku­ai­ka Oulun yli­opis­ton eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tus­oh­jel­miin alkaa pian vuoden vaih­dut­tua

15.12.2022 21:28
Oulun Teekkariyhdistys kantaa kortensa kekoon kauppahallin elävöittämiseksi: "Kauppahalli on tärkeä juttu oululaisille"

Oulun Teek­ka­ri­yh­dis­tys kantaa kor­ten­sa kekoon kaup­pa­hal­lin elä­vöit­tä­mi­sek­si: "Kaup­pa­hal­li on tärkeä juttu ou­lu­lai­sil­le"

09.12.2022 07:00 29
Tilaajille
Oululaisopiskelijat ideoivat suosituksi nousseen kurssin, jossa on vieraillut julkkiksia Sointu Borgista Marko Jantuseen – luennoilla karttuvat taidot, joita ei opeteta juuri missään muualla

Ou­lu­lais­opis­ke­li­jat ideoi­vat suo­si­tuk­si nous­seen kurs­sin, jossa on vie­rail­lut julk­kik­sia Sointu Bor­gis­ta Marko Jan­tu­seen – luen­noil­la kart­tu­vat taidot, joita ei opeteta juuri missään muualla

23.11.2022 19:00 15
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkijoiden tekemät koeammunnat varmistivat Ruotsin kuninkaan kuolleen vihollisen luotiin suuressa pohjan sodassa

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joi­den tekemät koe­am­mun­nat var­mis­ti­vat Ruotsin ku­nin­kaan kuol­leen vi­hol­li­sen luotiin suu­res­sa pohjan sodassa

23.11.2022 13:21 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ope­tuk­sen mer­ki­tys tulee muistaa – Oulun yli­opis­tos­sa yh­tei­nen linja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hel­pot­tai­si opis­ke­li­joi­den arkea

23.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi Lotta Leinonen Oulun yliopistosta

Suomen yli­op­pi­las­kun­tien liiton pu­heen­joh­ta­jak­si Lotta Lei­no­nen Oulun yli­opis­tos­ta

18.11.2022 18:51
Kuolleet kasvit kiehtovat kasvitieteilijää – Oululainen Ari-Pekka Huhta teki talviasuisten kasvien määritysoppaan

Kuol­leet kasvit kieh­to­vat kas­vi­tie­tei­li­jää – Ou­lu­lai­nen Ari-Pek­ka Huhta teki tal­vi­asuis­ten kasvien mää­ri­tys­op­paan

16.11.2022 19:00
Tilaajille
Lämpötiloja on varaa laskea asunnoissa – monilla mökeillä peruslämpö syö rahaa talvella turhaan, sanoo rakennusfysiikan professori

Läm­pö­ti­lo­ja on varaa laskea asun­nois­sa – monilla mö­keil­lä pe­rus­läm­pö syö rahaa tal­vel­la tur­haan, sanoo ra­ken­nus­fy­sii­kan pro­fes­so­ri

16.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Oulun yliopisto lisää kyberturvallisuuden opintoja – alalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa

Oulun yli­opis­to lisää ky­ber­tur­val­li­suu­den opin­to­ja – alalle voi hakea ensi kevään yh­teis­haus­sa

12.10.2022 13:52
Sanginjoen ränsistyneille taukopaikoille löytyi uusi ilme opiskelijakilpailun avulla

San­gin­joen rän­sis­ty­neil­le tau­ko­pai­koil­le löytyi uusi ilme opis­ke­li­ja­kil­pai­lun avulla

06.10.2022 14:50 9
Tilaajille