Oulun yliopisto
Kuukausi
Oulun yliopistossa kehitetään pienikokoista röntgenlaitetta, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi laskettelukeskuksissa

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään pie­ni­ko­kois­ta rönt­gen­lai­tet­ta, jota voi­tai­siin käyttää esi­mer­kik­si las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­sa

02.12.2020 10:47
Lukijalta Mielipide Mauri Nygård

Yli­opis­ton toi­min­nal­li­suus ja yh­te­näi­syys kärsisi siir­tä­mäl­lä kampus Rak­si­laan – jäl­jel­le jäisi vain kaksi kor­kea­kou­lua

23.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eetu Leinonen, Kauko Keskisärkkä

Etä­ope­tus on kas­vat­ta­nut opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­ti­ero­ja – eri­tyi­ses­ti var­hai­sen vaiheen oh­jaus­ta tulee kas­vat­taa

21.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Kolme oululaista opiskelijaa kertoo, kuinka etäopiskelu sujuu korkeakoulussa: "Ajan tasalla pysyminen kotitehtävissä on aikalailla omalla vastuulla"

Kolme ou­lu­lais­ta opis­ke­li­jaa kertoo, kuinka etä­opis­ke­lu sujuu kor­kea­kou­lus­sa: "Ajan tasalla py­sy­mi­nen ko­ti­teh­tä­vis­sä on ai­ka­lail­la omalla vas­tuul­la"

20.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Oulun yliopiston 6G-tutkija Mehdi Bennis pääsi maailman viitatuimpien tutkijoiden listalle

Oulun yli­opis­ton 6G-tut­ki­ja Mehdi Bennis pääsi maail­man vii­ta­tuim­pien tut­ki­joi­den lis­tal­le

19.11.2020 14:38 8
Oulun yliopiston tutkimus: Kylmässä koetut sydän- ja hengitystieoireet ennustavat sairastavuutta ja kuolleisuutta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Kyl­mäs­sä koetut sydän- ja hen­gi­tys­tie­oi­reet en­nus­ta­vat sai­ras­ta­vuut­ta ja kuol­lei­suut­ta

18.11.2020 11:27
Pokkitörmän alikulun graffitit heräävät eloon valoteoksessa – kyseessä arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen opiskelijoiden työnäyte

Pok­ki­tör­män ali­ku­lun graf­fi­tit he­rää­vät eloon va­lo­teok­ses­sa – ky­sees­sä ark­ki­teh­tuu­ri- ja kau­pun­ki­va­lais­tuk­sen opis­ke­li­joi­den työ­näy­te

17.11.2020 14:27
Tilaajille
"Kyllä se niin on, ettei teekkariutta saa minusta irti kirveelläkään" – Tapio Koivu siirtyi tiedekeskus Heurekan johdosta Oulun yliopistoon ja miettii nyt keinoja, joilla tehdä Oulun koulutuksesta houkuttelevampaa

"Kyllä se niin on, ettei teek­ka­riut­ta saa minusta irti kir­veel­lä­kään" – Tapio Koivu siirtyi tie­de­kes­kus Heu­re­kan joh­dos­ta Oulun yli­opis­toon ja miettii nyt kei­no­ja, joilla tehdä Oulun kou­lu­tuk­ses­ta hou­kut­te­le­vam­paa

15.11.2020 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Jämsä

Kun vaih­to­eh­to­ja on kaksi, kyse on kui­ten­kin vain nä­kö­kul­man va­lin­nas­ta

13.11.2020 05:00 3
Tilaajille
Oulun yliopiston hankkeessa robotit muokkaavat teollisuusjätteestä uutta liiketoimintaa – "Robotit korvaavat pian tutkijat"

Oulun yli­opis­ton hank­kees­sa robotit muok­kaa­vat teol­li­suus­jät­tees­tä uutta lii­ke­toi­min­taa – "Ro­bo­tit kor­vaa­vat pian tut­ki­jat"

09.11.2020 10:14 1
Yliopistoväki visioi Oulun keskustakampusta – esiin nousivat esimerkiksi yhteisöllisyys, korkeatasoinen tiede ja tutkimus, laadukas opetus ja oppiminen, viihtyisyys ja verkostoituminen

Yli­opis­to­vä­ki visioi Oulun kes­kus­ta­kam­pus­ta – esiin nou­si­vat esi­mer­kik­si yh­tei­söl­li­syys, kor­kea­ta­soi­nen tiede ja tut­ki­mus, laa­du­kas opetus ja op­pi­mi­nen, viih­tyi­syys ja ver­kos­toi­tu­mi­nen

05.11.2020 20:32 26
Tilaajille
Vanhemmat
Seuraavaan digiaaltoon tarvitaan analytiikkaosaajia
Kolumni Veikko Seppänen

Seu­raa­vaan di­gi­aal­toon tar­vi­taan ana­ly­tiik­ka­osaa­jia

04.11.2020 12:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston ja Oulun kauppakamarin kehittämä hanke tähtää miljoonasäästöihin monikansallisten investointiprojektien johtamisessa

Oulun yli­opis­ton ja Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ke­hit­tä­mä hanke tähtää mil­joo­na­sääs­töi­hin mo­ni­kan­sal­lis­ten in­ves­toin­ti­pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­sa

29.10.2020 08:19 1
Oulun yliopisto jatkaa etäopintoja ensi kesään asti – pitkä etäjakso edellyttää etäopintojen ja työtapojen kehittämistä

Oulun yli­opis­to jatkaa etä­opin­to­ja ensi kesään asti – pitkä etä­jak­so edel­lyt­tää etä­opin­to­jen ja työ­ta­po­jen ke­hit­tä­mis­tä

28.10.2020 19:23 3
Tilaajille
Ortotopologian lopulliset alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyttelijä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näytelmä pitää tehdä valmiiksi

Or­to­to­po­lo­gian lo­pul­li­set alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyt­te­li­jä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näy­tel­mä pitää tehdä val­miik­si

26.10.2020 13:53 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Kilpeläinen

Terva Tower ja kong­res­si­kes­kus Rak­si­laan – Vän­man­nin saari yk­sin­ker­tai­ses­ti liian ahdas

23.10.2020 06:45 9
Tilaajille
Verkkopelaaminen on mainettaan sosiaalisempi harrastus, ja osalle peliporukasta tulee turvasatama: "WoWin myötä olen tavannut sellaisia ihmisiä, joita en olisi koskaan muualla tavannut"

Verk­ko­pe­laa­mi­nen on mai­net­taan so­siaa­li­sem­pi har­ras­tus, ja osalle pe­li­po­ru­kas­ta tulee tur­va­sa­ta­ma: "WoWin myötä olen ta­van­nut sel­lai­sia ih­mi­siä, joita en olisi koskaan muualla ta­van­nut"

22.10.2020 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Koistinen

Psy­ko­lo­ge­ja ei pidä pi­ka­kou­lut­taa psy­ko­lo­gi­tar­peen no­peak­si rat­kai­se­mi­sek­si

13.10.2020 05:45 3
Tilaajille
Analyysi: Tällaisena viisi professoria näkee Oulun yliopiston tulevaisuuden

Ana­lyy­si: Täl­lai­se­na viisi pro­fes­so­ria näkee Oulun yli­opis­ton tu­le­vai­suu­den

10.10.2020 07:00 189
Tilaajille