Oulun yliopisto
Viimeisin 4 tuntia
Ortotopologian lopulliset alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyttelijä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näytelmä pitää tehdä valmiiksi

Or­to­to­po­lo­gian lo­pul­li­set alkeet -esitys siirtyy jälleen – näyt­te­li­jä Mika Nuojua sanoo, että koronan takia lykätty näy­tel­mä pitää tehdä val­miik­si

13:53 1
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Mikko Kilpeläinen

Terva Tower ja kong­res­si­kes­kus Rak­si­laan – Vän­man­nin saari yk­sin­ker­tai­ses­ti liian ahdas

23.10.2020 06:45 9
Tilaajille
Verkkopelaaminen on mainettaan sosiaalisempi harrastus, ja osalle peliporukasta tulee turvasatama: "WoWin myötä olen tavannut sellaisia ihmisiä, joita en olisi koskaan muualla tavannut"

Verk­ko­pe­laa­mi­nen on mai­net­taan so­siaa­li­sem­pi har­ras­tus, ja osalle pe­li­po­ru­kas­ta tulee tur­va­sa­ta­ma: "WoWin myötä olen ta­van­nut sel­lai­sia ih­mi­siä, joita en olisi koskaan muualla ta­van­nut"

22.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Koistinen

Psy­ko­lo­ge­ja ei pidä pi­ka­kou­lut­taa psy­ko­lo­gi­tar­peen no­peak­si rat­kai­se­mi­sek­si

13.10.2020 05:45 3
Tilaajille
Analyysi: Tällaisena viisi professoria näkee Oulun yliopiston tulevaisuuden

Ana­lyy­si: Täl­lai­se­na viisi pro­fes­so­ria näkee Oulun yli­opis­ton tu­le­vai­suu­den

10.10.2020 07:00 189
Tilaajille
Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin
Kolumni Arja Mikkola

Kam­puk­ses­ta voisi unel­moi­da roh­keam­min

30.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kauppi

Oulun yli­opis­to Ro­tuaa­ril­le – ajatus olisi rat­kai­su useim­piin niihin toi­vei­siin, joita yli­opis­to­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä on esi­tet­ty

30.09.2020 06:30 31
Tilaajille
Linnanmaan yliopistoalueesta tuli "siperialainen tehdas" 40 vuotta sitten

Lin­nan­maan yli­opis­to­aluees­ta tuli "si­pe­ria­lai­nen tehdas" 40 vuotta sitten

26.09.2020 19:00 29
Tilaajille
Vanhemmat
Oulu on jäämässä pahasti jälkeen houkuttelevana opiskelukaupunkina alle kolmikymppisten keskuudessa – vain 26 prosenttia suosittelee Oulua opiskelupaikkana, kertoo tuore tutkimus

Oulu on jää­mäs­sä pahasti jälkeen hou­kut­te­le­va­na opis­ke­lu­kau­pun­ki­na alle kol­mi­kymp­pis­ten kes­kuu­des­sa – vain 26 pro­sent­tia suo­sit­te­lee Oulua opis­ke­lu­paik­ka­na, kertoo tuore tut­ki­mus

26.09.2020 06:00 256
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa-Matti Sarenius

Kou­lu­tus on yli­opis­ton ydintä, mutta pe­rus­tuu rea­li­teet­tei­hin

25.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Oulun yliopisto tutkii, voiko lasten korvatulehduksia estää ihmisen omalla hyötybakteerilla – tutkimukseen haetaan mukaan 900:aa oululaista lasta

Oulun yli­opis­to tutkii, voiko lasten kor­va­tu­leh­duk­sia estää ihmisen omalla hyö­ty­bak­tee­ril­la – tut­ki­muk­seen haetaan mukaan 900:aa ou­lu­lais­ta lasta

24.09.2020 13:43 0
Lukijalta Mielipide Pekka Riuttanen, Jarmo Okkonen

Kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lus­ta pää­tet­tiin Oulun yli­opis­tos­sa de­mo­kraat­ti­ses­ti – ta­voit­tee­na saa­vu­tet­ta­vuus ja kus­tan­nus­ten hal­lin­ta

24.09.2020 06:15 35
Tilaajille

Mimmi Jakola, 14, on päivän Oulun yli­opis­ton reh­to­ri­na

23.09.2020 13:41 0
Lukijalta Mielipide Minna Abrahamsson-Sipponen, Pekka Olsbo, Aila Louhelainen, Mari Katvala

Tie­teel­lis­ten lehtien ka­toa­mi­nen ei johdu avoi­muu­des­ta

20.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Sähkökeraameja ovat arkipäiväiset laitteet täynnä kännyköistä palovaroittimiin – Oulussa kehitettiin menetelmä, jolla niitä voidaan valmistaa huoneenlämpötilassa

Säh­kö­ke­raa­me­ja ovat ar­ki­päi­väi­set lait­teet täynnä kän­ny­köis­tä pa­lo­va­roit­ti­miin – Oulussa ke­hi­tet­tiin me­ne­tel­mä, jolla niitä voidaan val­mis­taa huo­neen­läm­pö­ti­las­sa

20.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Pääluottamusmies pelkää, että Oulun yliopiston muuttoaikeet johtavat leikkauksiin: "Henkilöstöllä on pelko siitä, että onko minulla tulevaisuudessa työpaikkaa"

Pää­luot­ta­mus­mies pelkää, että Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keet joh­ta­vat leik­kauk­siin: "Hen­ki­lös­töl­lä on pelko siitä, että onko minulla tu­le­vai­suu­des­sa työ­paik­kaa"

19.09.2020 19:15 83
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Jo kymmenen minuutin päivittäinen paikallaanolon vähentäminen edistää sydänterveyttä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Jo kym­me­nen mi­nuu­tin päi­vit­täi­nen pai­kal­laan­olon vä­hen­tä­mi­nen edistää sy­dän­ter­veyt­tä

18.09.2020 10:11 0
Lukijalta Mielipide Paula Himanen

Oulun yli­opis­ton kas­va­vien vuok­rien on­gel­maan on löy­det­tä­vä keinot muualta kuin kam­puk­sen ha­jot­ta­mi­ses­ta

15.09.2020 06:30 9
Tilaajille
Oulun yliopiston professorille Heli Jantuselle palkinto taiwanilaiselta yliopistolta

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ril­le Heli Jan­tu­sel­le pal­kin­to tai­wa­ni­lai­sel­ta yli­opis­tol­ta

10.09.2020 11:01 3
Lukijalta Mielipide Hanna Honkamäkilä

Yli­opis­to ei voi toimia kuin valtio val­tios­sa – Oulua kan­nat­tai­si tar­kas­tel­la ensi sijassa omassa kon­teks­tis­saan

08.09.2020 06:50 13
Tilaajille