Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Oulun yliopisto
Metsäbiotalous sai oman tiedepaneelinsa – 14 asiantuntijaa pohtivat metsien kehitysennusteita ja puun käyttöä

Met­sä­bio­ta­lous sai oman tie­de­pa­nee­lin­sa – 14 asian­tun­ti­jaa poh­ti­vat metsien ke­hi­tys­en­nus­tei­ta ja puun käyttöä

27.12.2022 10:48 6
Tilaajille
Oulun yliopisto mukaan tutkimaan metallin 3D-tulostusta – käytännön työtä tehdään Nivalassa

Oulun yli­opis­to mukaan tut­ki­maan me­tal­lin 3D-tu­los­tus­ta – käy­tän­nön työtä tehdään Ni­va­las­sa

22.12.2022 13:46 6
Hakuaika Oulun yliopiston englanninkielisiin koulutusohjelmiin alkaa pian vuoden vaihduttua

Ha­ku­ai­ka Oulun yli­opis­ton eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tus­oh­jel­miin alkaa pian vuoden vaih­dut­tua

15.12.2022 21:28
Oulun Teekkariyhdistys kantaa kortensa kekoon kauppahallin elävöittämiseksi: "Kauppahalli on tärkeä juttu oululaisille"

Oulun Teek­ka­ri­yh­dis­tys kantaa kor­ten­sa kekoon kaup­pa­hal­lin elä­vöit­tä­mi­sek­si: "Kaup­pa­hal­li on tärkeä juttu ou­lu­lai­sil­le"

09.12.2022 07:00 29
Tilaajille
Oululaisopiskelijat ideoivat suosituksi nousseen kurssin, jossa on vieraillut julkkiksia Sointu Borgista Marko Jantuseen – luennoilla karttuvat taidot, joita ei opeteta juuri missään muualla

Ou­lu­lais­opis­ke­li­jat ideoi­vat suo­si­tuk­si nous­seen kurs­sin, jossa on vie­rail­lut julk­kik­sia Sointu Bor­gis­ta Marko Jan­tu­seen – luen­noil­la kart­tu­vat taidot, joita ei opeteta juuri missään muualla

23.11.2022 19:00 15
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkijoiden tekemät koeammunnat varmistivat Ruotsin kuninkaan kuolleen vihollisen luotiin suuressa pohjan sodassa

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joi­den tekemät koe­am­mun­nat var­mis­ti­vat Ruotsin ku­nin­kaan kuol­leen vi­hol­li­sen luotiin suu­res­sa pohjan sodassa

23.11.2022 13:21 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ope­tuk­sen mer­ki­tys tulee muistaa – Oulun yli­opis­tos­sa yh­tei­nen linja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hel­pot­tai­si opis­ke­li­joi­den arkea

23.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi Lotta Leinonen Oulun yliopistosta

Suomen yli­op­pi­las­kun­tien liiton pu­heen­joh­ta­jak­si Lotta Lei­no­nen Oulun yli­opis­tos­ta

18.11.2022 18:51
Kuolleet kasvit kiehtovat kasvitieteilijää – Oululainen Ari-Pekka Huhta teki talviasuisten kasvien määritysoppaan

Kuol­leet kasvit kieh­to­vat kas­vi­tie­tei­li­jää – Ou­lu­lai­nen Ari-Pek­ka Huhta teki tal­vi­asuis­ten kasvien mää­ri­tys­op­paan

16.11.2022 19:00
Tilaajille
Lämpötiloja on varaa laskea asunnoissa – monilla mökeillä peruslämpö syö rahaa talvella turhaan, sanoo rakennusfysiikan professori

Läm­pö­ti­lo­ja on varaa laskea asun­nois­sa – monilla mö­keil­lä pe­rus­läm­pö syö rahaa tal­vel­la tur­haan, sanoo ra­ken­nus­fy­sii­kan pro­fes­so­ri

16.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Oulun yliopisto lisää kyberturvallisuuden opintoja – alalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa

Oulun yli­opis­to lisää ky­ber­tur­val­li­suu­den opin­to­ja – alalle voi hakea ensi kevään yh­teis­haus­sa

12.10.2022 13:52
Sanginjoen ränsistyneille taukopaikoille löytyi uusi ilme opiskelijakilpailun avulla

San­gin­joen rän­sis­ty­neil­le tau­ko­pai­koil­le löytyi uusi ilme opis­ke­li­ja­kil­pai­lun avulla

06.10.2022 14:50 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­opis­ke­lu lisää yk­si­näi­syyt­tä – on vaikea ym­mär­tää, miksi Oulun yli­opis­to jär­jes­tää edel­leen kurs­se­ja etänä

01.10.2022 06:00 14
Tilaajille
Sepelvaltimotautiin liittyvän äkkikuoleman syistä paljastui uutta tietoa Oulun yliopiston tutkimuksessa

Se­pel­val­ti­mo­tau­tiin liit­ty­vän äk­ki­kuo­le­man syistä pal­jas­tui uutta tietoa Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa

30.09.2022 10:07 5
Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

Oulussa ke­hi­tet­tiin ih­meai­ne, joka kerää ener­giaa hön­käi­sys­tä ja kengän poh­jas­ta

26.09.2022 18:00 29
Tilaajille
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta välttyy yt-neuvotteluilta – Hallitus vaatii nyt suunnitelman talouden oikaisemiseksi vuoteen 2024 mennessä

Oulun yli­opis­ton lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta välttyy yt-neu­vot­te­luil­ta – Hal­li­tus vaatii nyt suun­ni­tel­man ta­lou­den oi­kai­se­mi­sek­si vuoteen 2024 men­nes­sä

09.09.2022 10:42 14
Tilaajille
Oulun yliopisto aloittaa ukrainan kielen opetuksen – mielenkiinto kieltä kohtaan kasvanut sodan myötä

Oulun yli­opis­to aloit­taa uk­rai­nan kielen ope­tuk­sen – mie­len­kiin­to kieltä kohtaan kas­va­nut sodan myötä

08.09.2022 13:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­lää­ke­tie­teen säi­ly­mi­nen elin­voi­mai­se­na on tie­de­kun­nan ja sitä kautta koko Oulun yli­opis­ton etu

07.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomen meriliikenteen satamat selvisivät hyvin korona-ajasta – myös yllättävä tieto Oulun yliopiston tutkimuksessa

Suomen me­ri­lii­ken­teen satamat sel­vi­si­vät hyvin ko­ro­na-ajas­ta – myös yl­lät­tä­vä tieto Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa

06.09.2022 07:22
Tilaajille