Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Oulun yliopisto
Kuukausi
Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

Oulussa ke­hi­tet­tiin ih­meai­ne, joka kerää ener­giaa hön­käi­sys­tä ja kengän poh­jas­ta

26.09.2022 18:00 28
Tilaajille
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta välttyy yt-neuvotteluilta – Hallitus vaatii nyt suunnitelman talouden oikaisemiseksi vuoteen 2024 mennessä

Oulun yli­opis­ton lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta välttyy yt-neu­vot­te­luil­ta – Hal­li­tus vaatii nyt suun­ni­tel­man ta­lou­den oi­kai­se­mi­sek­si vuoteen 2024 men­nes­sä

09.09.2022 10:42 14
Tilaajille
Oulun yliopisto aloittaa ukrainan kielen opetuksen – mielenkiinto kieltä kohtaan kasvanut sodan myötä

Oulun yli­opis­to aloit­taa uk­rai­nan kielen ope­tuk­sen – mie­len­kiin­to kieltä kohtaan kas­va­nut sodan myötä

08.09.2022 13:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­lää­ke­tie­teen säi­ly­mi­nen elin­voi­mai­se­na on tie­de­kun­nan ja sitä kautta koko Oulun yli­opis­ton etu

07.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomen meriliikenteen satamat selvisivät hyvin korona-ajasta – myös yllättävä tieto Oulun yliopiston tutkimuksessa

Suomen me­ri­lii­ken­teen satamat sel­vi­si­vät hyvin ko­ro­na-ajas­ta – myös yl­lät­tä­vä tieto Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa

06.09.2022 07:22
Tilaajille
Oulun yliopistossa aloitetaan kestävän kaivostoiminnan maisterikoulutus – kaksivuotinen koulutus suoritetaan kansainvälisesti

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan mais­te­ri­kou­lu­tus – ­kak­si­vuo­ti­nen kou­lu­tus suo­ri­te­taan kan­sain­vä­li­ses­ti

02.09.2022 11:27 7
Tutkijoiden yössä pääsee kurkistamaan tieteen maailmaan – tapahtuma järjestetään Linnanmaalla kuukauden päästä

Tut­ki­joi­den yössä pääsee kur­kis­ta­maan tieteen maail­maan – ­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Lin­nan­maal­la kuu­kau­den päästä

30.08.2022 18:48
Vanhemmat
Oululaislähtöinen Katri Ervamaa lähti musiikin perässä Yhdysvaltoihin, nyt hän vaalii myös vaarinsa Pentti Kaiteran perintöä – "Kaupungin ja yliopiston pitää toimia yhdessä"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Katri Ervamaa lähti mu­sii­kin perässä Yh­dys­val­toi­hin, nyt hän vaalii myös vaa­rin­sa Pentti Kai­te­ran pe­rin­töä – "Kau­pun­gin ja yli­opis­ton pitää toimia yh­des­sä"

28.08.2022 12:08 1
Tilaajille
Tuore tutkimus: Lämpimät ja pitkät syksyt hankaloittavat perhosten selviytymistä talven yli

Tuore tut­ki­mus: Läm­pi­mät ja pitkät syksyt han­ka­loit­ta­vat per­hos­ten sel­viy­ty­mis­tä talven yli

18.08.2022 11:16
Oulun yliopiston tutkimus: Monta lasta synnyttäneillä on suurimmat polvet – "Äitiydestä voi olla pitkällä tähtäimellä hyötyä luustoterveydelle"

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Monta lasta syn­nyt­tä­neil­lä on suu­rim­mat polvet – "Äi­tiy­des­tä voi olla pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyötyä luus­to­ter­vey­del­le"

16.08.2022 10:11 2
Oululaisopiskelijoiden rakentama formula-auto on tulikokeessa Itävallan F1-radalla – "Auto on todella kilpailukykyinen"

Ou­lu­lais­opis­ke­li­joi­den ra­ken­ta­ma for­mu­la-au­to on tu­li­ko­kees­sa Itä­val­lan F1-ra­dal­la – "Auto on todella kil­pai­lu­ky­kyi­nen"

28.07.2022 06:06 5
Kuluttajat tarvitsevat luottamusta eivätkä millisekunteja – Saksalaisprofessori kehottaa 6G:tä kehittäviä tarkistamaan tavoitteita Oulussa ja maailmalla

Ku­lut­ta­jat tar­vit­se­vat luot­ta­mus­ta eivätkä mil­li­se­kun­te­ja – Sak­sa­lais­pro­fes­so­ri ke­hot­taa 6G:tä ke­hit­tä­viä tar­kis­ta­maan ta­voit­tei­ta Oulussa ja maail­mal­la

10.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun yliopiston eläintarha katoaa lopullisesti – vuosikymmenen tyhjillään seisseiden rakennusten purkutyöt käynnissä Linnanmaalla

Oulun yli­opis­ton eläin­tar­ha katoaa lo­pul­li­ses­ti – vuo­si­kym­me­nen tyh­jil­lään seis­sei­den ra­ken­nus­ten pur­ku­työt käyn­nis­sä Lin­nan­maal­la

17.06.2022 17:00 6
Tilaajille
Oulun yliopiston sisäinen tilanne muistuttaa jo kriisiä, ja mitä pitempään se kestää, sitä pahempi
Pääkirjoitus

Oulun yli­opis­ton si­säi­nen tilanne muis­tut­taa jo krii­siä, ja mitä pi­tem­pään se kestää, sitä pahempi

17.06.2022 15:40 83
Tilaajille
Oululaisprofessori Marjo-Riitta Järvelin: Terveydenhuollon seurantajärjestelmä tarvitsisi remontin

Ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Mar­jo-Riit­ta Jär­ve­lin: Ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä tar­vit­si­si re­mon­tin

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulun yliopiston hankkeessa testataan puskutraktorin, tiivistyskoneen ja kaivinkoneen etäohjattua ja itsenäistä yhteistyötä

Oulun yli­opis­ton hank­kees­sa tes­ta­taan pus­kut­rak­to­rin, tii­vis­tys­ko­neen ja kai­vin­ko­neen etä­oh­jat­tua ja it­se­näis­tä yh­teis­työ­tä

15.06.2022 08:31 3
Vihreä siirtymä vaatii metalleja, joista on jo pula – Oulun yliopiston projektissa etsitään uusia malmiesiintymiä Euroopassa

Vihreä siir­ty­mä vaatii me­tal­le­ja, joista on jo pula – Oulun yli­opis­ton pro­jek­tis­sa et­si­tään uusia mal­mi­esiin­ty­miä Eu­roo­pas­sa

07.06.2022 22:26 13
Tilaajille
Oulun yliopistossa onnistuttiin tuottamaan vetyä luonnonvedestä – Täysin päästötön energia voi olla mahdollista tulevaisuudessa

Oulun yli­opis­tos­sa on­nis­tut­tiin tuot­ta­maan vetyä luon­non­ve­des­tä – ­Täy­sin pääs­tö­tön energia voi olla mah­dol­lis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

06.06.2022 12:42 1
Oulun yliopiston väitös: Henkilöstö unohtuu yrityskaupoissa – järjestelmien integroimisen sijaan pitäisi keskittyä ihmisten yhdistämiseen

Oulun yli­opis­ton väitös: Hen­ki­lös­tö unohtuu yri­tys­kau­pois­sa – jär­jes­tel­mien in­teg­roi­mi­sen sijaan pitäisi kes­kit­tyä ih­mis­ten yh­dis­tä­mi­seen

05.06.2022 12:07 2
Tilaajille
Pääosa Oulun yliopiston uusista opiskelijoista on nyt valittu ylioppilastodistuksen perusteella, loput paikat täytetään valintakokeilla

Pääosa Oulun yli­opis­ton uusista opis­ke­li­jois­ta on nyt valittu yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen pe­rus­teel­la, loput paikat täy­te­tään va­lin­ta­ko­keil­la

31.05.2022 13:55 8