Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Arkkitehtuuri
Oulun Arkkitehtikilta huolissaan entisen kauppaoppilaitoksen purkusuunnitelmista: "Olemme laatimassa jonkinlaista kannanottoa"

Oulun Ark­ki­teh­ti­kil­ta huo­lis­saan entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen pur­ku­suun­ni­tel­mis­ta: "Olemme laa­ti­mas­sa jon­kin­lais­ta kan­na­not­toa"

03.01.2023 06:00 56
Tilaajille
Arkkitehtuurikilpailu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös synnyttää menestyviä yrityksiä – katso kooste Oulussa järjestettyjen kilpailujen voittajatöistä

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös syn­nyt­tää me­nes­ty­viä yri­tyk­siä – katso kooste Oulussa jär­jes­tet­ty­jen kil­pai­lu­jen voit­ta­ja­töis­tä

29.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Kirja-arvio: Eeva Turusen Finlandia-ehdokas erottuu omalaatuisen kielensä ja muotonsa ansiosta

Kir­ja-ar­vio: Eeva Turusen Fin­lan­dia-eh­do­kas erottuu oma­laa­tui­sen kie­len­sä ja muo­ton­sa an­sios­ta

20.11.2022 14:05 1
Tilaajille
Oululainen Panu Hyppönen käytti kuusi vuotta visaisen antiikin klassikon suomentamiseen – Vitruviuksen opit näkyvät Oulun kauppahallissa, ja niistä riittäisi ammennettavaa myös nykyarkkitehtuuriin

Ou­lu­lai­nen Panu Hyp­pö­nen käytti kuusi vuotta vi­sai­sen an­tii­kin klas­si­kon suo­men­ta­mi­seen – Vit­ru­viuk­sen opit näkyvät Oulun kaup­pa­hal­lis­sa, ja niistä riit­täi­si am­men­net­ta­vaa myös ny­ky­ark­ki­teh­tuu­riin

26.10.2022 08:00 5
Tilaajille
Luupin väki yllättyi iloisesti: uuden museo- ja tiedekeskuksen suunnittelukisaan jätetty lähes sata ehdotusta – yleisö saa nähdä ehdotukset ensi viikolla

Luupin väki yl­lät­tyi iloi­ses­ti: uuden museo- ja tie­de­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­saan jätetty lähes sata eh­do­tus­ta – yleisö saa nähdä eh­do­tuk­set ensi vii­kol­la

19.10.2022 10:25 4
Tilaajille
Oulusta Pudasjärvelle palannut muotoilija Asko Lax: "Haave klassikkotuotteesta on lähempänä kuin koskaan" – Pudasjärven Taipaleenharjuun valmistuu designhuonekalujen verstas

Oulusta Pu­das­jär­vel­le pa­lan­nut muo­toi­li­ja Asko Lax: "Haave klas­sik­ko­tuot­tees­ta on lä­hem­pä­nä kuin kos­kaan" – Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­juun val­mis­tuu de­sign­huo­ne­ka­lu­jen verstas

14.10.2022 11:00 5
Tilaajille
Kärkiarkkitehdit panivat parastaan ja valjastivat Oulujoen valuma-alueen voimalaitoskokonaisuudella toisen maailmansodan jälkeen: "Kuin egyptiläistä arkkitehtuuria"

Kär­ki­ark­ki­teh­dit panivat pa­ras­taan ja val­jas­ti­vat Ou­lu­joen va­lu­ma-alueen voi­ma­lai­tos­ko­ko­nai­suu­del­la toisen maail­man­so­dan jäl­keen: "Kuin egyp­ti­läis­tä ark­ki­teh­tuu­ria"

13.10.2022 18:30 20
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen suunnittelukisan takarajaa venytettiin kuukaudella – kilpailuun osallistuvat pitivät aikarajaa liian tiukkana, alueen kallioperästä lisätutkimusta

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­san ta­ka­ra­jaa ve­ny­tet­tiin kuu­kau­del­la – kil­pai­luun osal­lis­tu­vat pitivät ai­ka­ra­jaa liian tiuk­ka­na, alueen kal­lio­pe­räs­tä li­sä­tut­ki­mus­ta

28.09.2022 15:04 16
Tilaajille
Kun leskeksi jäänyt Alvar Aalto joi suruunsa, toimistoon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet jaloilleen

Kun les­kek­si jäänyt Alvar Aalto joi su­ruun­sa, toi­mis­toon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet ja­loil­leen

03.09.2022 11:29 4
Tilaajille
Satavuotiaat talot vetävät vanhoja sieluja puoleensa Oulun Pateniemessä– "Täytyy tietynlainen ihminen olla, että haluaa ja jaksaa asua täällä"

Sa­ta­vuo­tiaat talot vetävät vanhoja sieluja puo­leen­sa Oulun Pa­te­nie­mes­sä– "­Täy­tyy tie­tyn­lai­nen ihminen olla, että haluaa ja jaksaa asua täällä"

05.08.2022 15:00 3
Tilaajille
Uuden Pateniemen portille suunniteltu selkeälinjainen asunto sopii parhaiten kaksilapsiselle perheelle

Uuden Pa­te­nie­men por­til­le suun­ni­tel­tu sel­keä­lin­jai­nen asunto sopii par­hai­ten kak­si­lap­si­sel­le per­heel­le

18.07.2022 07:00 2
Tilaajille
Näyttävä kattomuoto ulkona ja sisällä tuo luonnetta rivitaloneliöön Oulun Hiukkavaaran keskuksessa

Näyt­tä­vä kat­to­muo­to ulkona ja sisällä tuo luon­net­ta ri­vi­ta­loneliöön Oulun Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­ses­sa

11.07.2022 07:00 13
Tilaajille
Oulun Hiukkavaaraan suunnitellun erillistalon sisääntulo paranisi pienentämällä varastoa ja siirtämällä ovea

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan suun­ni­tel­lun eril­lis­ta­lon si­sään­tu­lo pa­ra­ni­si pie­nen­tä­mäl­lä va­ras­toa ja siir­tä­mäl­lä ovea

04.07.2022 07:00 8
Tilaajille
Amfiteatteri ja sauna, näköalakahvila ja kulttuuritilaa – Tätä kaikkea rakentuu Toppilan siiloon ja sen ympärille nousevaan tutkimuskeskukseen

Am­fi­teat­te­ri ja sauna, nä­kö­ala­kah­vi­la ja kult­tuu­ri­ti­laa – Tätä kaikkea ra­ken­tuu Top­pi­lan siiloon ja sen ym­pä­ril­le nou­se­vaan tut­ki­mus­kes­kuk­seen

03.07.2022 16:30 20
Tilaajille
Huippuarkkitehti Charlotte Skene Catling fanittaa Alvar Aaltoa ja puhaltaa nyt elämän takaisin Toppilan Siiloon – "Voisiko rakennus olla kritiikki itsestään?"

Huip­pu­ark­ki­teh­ti Char­lot­te Skene Catling fa­nit­taa Alvar Aaltoa ja pu­hal­taa nyt elämän ta­kai­sin Top­pi­lan Siiloon – "Voi­si­ko ra­ken­nus olla kri­tiik­ki it­ses­tään?"

03.07.2022 16:30 3
Tilaajille
Heinätorin päiväkoti on oodi arjen arkkitehtuurille – Uudet rakennukset rajaavat korttelin keskelle jäävää leikki- ja oleskelupihaa

Hei­nä­to­rin päi­vä­ko­ti on oodi arjen ark­ki­teh­tuu­ril­le – Uudet ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lin kes­kel­le jäävää leikki- ja oles­ke­lu­pi­haa

21.06.2022 10:52 9
Tilaajille
”Pitää löytää rohkeita toteuttajia” – Kaleva selvitti, kuka oikeasti päättää, millaisia taloja Ouluun rakennetaan

”Pitää löytää roh­kei­ta to­teut­ta­jia” – Kaleva sel­vit­ti, kuka oi­keas­ti päät­tää, mil­lai­sia taloja Ouluun ra­ken­ne­taan

08.05.2022 06:02 76
Tilaajille
Välivainion Pegasus tarjoaa kohtuullisen kokoisen yksiön isolla parvekkeella ja minisaunalla – hyvä yksityiskohta on työpisteelle merkitty paikka

Vä­li­vai­nion Pegasus tarjoaa koh­tuul­li­sen ko­koi­sen yksiön isolla par­vek­keel­la ja mi­ni­sau­nal­la – hyvä yk­si­tyis­koh­ta on työ­pis­teel­le mer­kit­ty paikka

28.02.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on jo Lin­nan­maal­la 60 vuotta sitten luo­tu­jen unel­mien to­teu­tus – se kaipaa jat­ku­vaa päi­vit­tä­mis­tä uusia opis­ke­li­ja­pol­via ja tieteen te­ki­jöi­tä varten

05.02.2022 05:30 18
Tilaajille
Olisiko joku näistä Tuiran uusi kirjasto? – Nykyarkkitehtuurin opiskelijoiden harjoitustyönä syntyi mielenkiintoisia visioita siitä, millainen tulevaisuuden kirjasto voisi olla

Olisiko joku näistä Tuiran uusi kir­jas­to? – Ny­ky­ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­joi­den har­joi­tus­työ­nä syntyi mie­len­kiin­toi­sia vi­sioi­ta siitä, mil­lai­nen tu­le­vai­suu­den kir­jas­to voisi olla

30.01.2022 13:00 18
Tilaajille