Arkkitehtuuri
Saunallinen kerrostalokaksio Karjasillalla – työmaa jatkuu Kalevan entisen toimitalon paikalla

Sau­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­kak­sio Kar­ja­sil­lal­la – työmaa jatkuu Kalevan entisen toi­mi­ta­lon pai­kal­la

19.04.2021 07:00
Tilaajille
Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Valjaspuiston kortteliin sijoittuvaan asuinkerrostaloon on mahdutettu nyt kymmenisen asuntoa enemmän

Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Val­jas­puis­ton kort­te­liin si­joit­tu­vaan asuin­ker­ros­ta­loon on mah­du­tet­tu nyt kym­me­ni­sen asuntoa enemmän

12.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Yksiö on ilahduttavan toimiva ja viihtyisä rokkiklubin paikalle kohonneessa kerrostalossa Limingantullissa

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Oulussa on lähivuosina suunnattava tarkka katse ikääntyvien asumiseen – Arkkitehti: Koti on meille mielentila

Oulussa on lä­hi­vuo­si­na suun­nat­ta­va tarkka katse ikään­ty­vien asu­mi­seen – Ark­ki­teh­ti: Koti on meille mie­len­ti­la

23.03.2021 07:01
Tilaajille
Punaista betonia ja nafteja neliöitä Kaukovainiolla

Pu­nais­ta betonia ja nafteja ne­liöi­tä Kau­ko­vai­niol­la

22.03.2021 07:00
Tilaajille
Pieni, mutta toimiva rivitalokolmio löytyy uudelta Niittyholman asuinalueelta Haukiputaalta

Pieni, mutta toimiva ri­vi­ta­lo­kol­mio löytyy uudelta Niit­ty­hol­man asuin­alueel­ta Hau­ki­pu­taal­ta

15.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Kortteeri korttelin sisällä – melko tarkalleen entisen ammattikoulun asuntolan paikalle rakentuva Oulun Ainolanpiha saa uudet asukkaansa maaliskuun lopulla

Kort­tee­ri kort­te­lin sisällä – melko tar­kal­leen entisen am­mat­ti­kou­lun asun­to­lan pai­kal­le ra­ken­tu­va Oulun Ai­no­lan­pi­ha saa uudet asuk­kaan­sa maa­lis­kuun lopulla

08.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Välivainion minikolmioon voi sisältyä arvaamattomia etuja pandemian synnyttämien etätyökäytäntöjen myötä

Vä­li­vai­nion mi­ni­kol­mioon voi si­säl­tyä ar­vaa­mat­to­mia etuja pan­de­mian syn­nyt­tä­mien etä­työ­käy­tän­tö­jen myötä

01.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Läpitalon lukaalissa on mukavaa väljyyttä ja helposti kalustettavat huoneet – osa neliöistä tuhraantuu valitettavasti käytävään runkosyvyyden ollessa asuintalolle huima

Lä­pi­ta­lon lu­kaa­lis­sa on mukavaa väl­jyyt­tä ja hel­pos­ti ka­lus­tet­ta­vat huoneet – osa ne­liöis­tä tuh­raan­tuu va­li­tet­ta­vas­ti käy­tä­vään run­ko­sy­vyy­den ollessa asuin­ta­lol­le huima

22.02.2021 07:00
Tilaajille
Erillistalokolmio hiihtoladun varressa Kellossa laajenee tarvittaessa ullakolle

Eril­lis­ta­lo­kol­mio hiih­to­la­dun var­res­sa Kel­los­sa laa­je­nee tar­vit­taes­sa ul­la­kol­le

15.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Miniasunto Madetojanaukiolla muistuttaa tasokasta yhden hengen hotellihuonetta monessakin mielessä

Mi­ni­asun­to Ma­det­ojan­au­kiol­la muis­tut­taa ta­so­kas­ta yhden hengen ho­tel­li­huo­net­ta mo­nes­sa­kin mie­les­sä

08.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Kookkaan kolmion päätila on avara ja valoisa – uudistuvan ammattiopiston korttelin ensimmäisessä talossa asutaan jo, ja näkymät ovat vertaansa vailla

Kook­kaan kolmion päätila on avara ja valoisa – uu­dis­tu­van am­mat­ti­opis­ton kort­te­lin en­sim­mäi­ses­sä talossa asutaan jo, ja näkymät ovat ver­taan­sa vailla

01.02.2021 07:00
Tilaajille
Tervahovin Mylly tarjoilee 1920-luvun klassismia 2020-luvun tapaan

Ter­va­ho­vin Mylly tar­joi­lee 1920-lu­vun klas­sis­mia 2020-lu­vun tapaan

25.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Arvio: Ensimmäinen arkkitehtuuritoimistoa johtanut suomalaisnainen Wivi Lönn kohtasi torjuntaa myös elämällä parisuhteessa naisen kanssa

Arvio: En­sim­mäi­nen ark­ki­teh­tuu­ri­toi­mis­toa joh­ta­nut suo­ma­lais­nai­nen Wivi Lönn kohtasi tor­jun­taa myös elä­mäl­lä pa­ri­suh­tees­sa naisen kanssa

21.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Möljän korttelissa katsellaan pian korkeuksista – neliön oleskelutilat avautuvat maisemaan otollisesti

Möljän kort­te­lis­sa kat­sel­laan pian kor­keuk­sis­ta – neliön oles­ke­lu­ti­lat avau­tu­vat mai­se­maan otol­li­ses­ti

18.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Kaakkurin Kiviharjun kahdessa kerrostalossa pilotoidaan painovoimaista ilmanvaihtoa, eikä perinteisiä lämmöneristeitäkään ole

Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jun kah­des­sa ker­ros­ta­los­sa pi­lo­toi­daan pai­no­voi­mais­ta il­man­vaih­toa, eikä pe­rin­tei­siä läm­mön­eris­tei­tä­kään ole

11.01.2021 07:00
Tilaajille
Mitä yhteistä on Tottenham Hotspur -jalkapallostadionilla, Lontoon King’s Cross -asemalla ja kuninkaallisella oopperatalolla? Kohteissa voi nähdä oulunsalolaislähtöisen arkkitehdin Annakaisa Haanpään suunnittelun jäljen

Mitä yh­teis­tä on Tot­ten­ham Hotspur -jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­la, Lontoon King’s Cross -a­se­mal­la ja ku­nin­kaal­li­sel­la oop­pe­ra­ta­lol­la? Koh­teis­sa voi nähdä ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­sen ark­ki­teh­din An­na­kai­sa Haan­pään suun­nit­te­lun jäljen

04.01.2021 09:00 2
Tilaajille
Oululainen, tiesitkö, minkä värinen Puistola oli alun perin tai kuka suunnitteli Pallaksen talon? – Tutustu kotikaupunkisi jugendiin

Ou­lu­lai­nen, tie­sit­kö, minkä värinen Puis­to­la oli alun perin tai kuka suun­nit­te­li Pal­lak­sen talon? – Tutustu ko­ti­kau­pun­ki­si ju­gen­diin

25.12.2020 19:00 10
Tilaajille
Valoisa kolmio 11 erillistalon yhtiössä Kaakkurinkankaalla

Valoisa kolmio 11 eril­lis­ta­lon yh­tiös­sä Kaak­ku­rin­kan­kaal­la

14.12.2020 07:00
Tilaajille
Kempeleen Metsärinteelle rakentuu moderni minimökkikylä – 13 pikkuruiseen erillistaloon kuuluu oma piha, terassi ja ulkovarasto

Kem­pe­leen Met­sä­rin­teel­le ra­ken­tuu moderni mi­ni­mök­ki­ky­lä – 13 pik­ku­rui­seen eril­lis­ta­loon kuuluu oma piha, terassi ja ul­ko­va­ras­to

07.12.2020 07:00 7
Tilaajille