Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Arkkitehtuuri
Purkutyöt muuttavat aina kaupunkikuvaa – Oulussa puretaan eniten vanhoja omakotitaloja
Pääkirjoitus

Pur­ku­työt muut­ta­vat aina kau­pun­ki­ku­vaa – Oulussa pu­re­taan eniten vanhoja oma­ko­ti­ta­lo­ja

24.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Pikisaareen avataan kaksi ilmaista saunaa – Ensimmäisiin löylyihin pääsee lauantaina

Pi­ki­saa­reen avataan kaksi il­mais­ta saunaa – En­sim­mäi­siin löy­lyi­hin pääsee lauan­tai­na

15.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Madetojan puistossa testaillaan ideoita Pokkisenväylälle suunniteltua tapahtumalavaa varten – "Tarpeeksi hyvillä ideoilla on tapana toteutua"

Ma­det­ojan puis­tos­sa tes­tail­laan ideoita Pok­ki­sen­väy­läl­le suun­ni­tel­tua ta­pah­tu­ma­la­vaa varten – "Tar­peek­si hyvillä ideoil­la on tapana to­teu­tua"

06.09.2023 12:35 4
Tilaajille
Oulun keskustaan suunnitellaan stadionluokan tapahtumalavaa – Veden päälle pystytettävän erikoisen rakennelman ympärille mahtuisi jopa 10 000 katsojaa

Oulun kes­kus­taan suun­ni­tel­laan sta­dion­luo­kan ta­pah­tu­ma­la­vaa – Veden päälle pys­ty­tet­tä­vän eri­koi­sen ra­ken­nel­man ym­pä­ril­le mah­tui­si jopa 10 000 kat­so­jaa

17.07.2023 07:00 116
Tilaajille
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­vo­asun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Pyysimme vaikutusvaltaisia konsultteja listaamaan Oulun vahvuudet ja heikkoudet – Syntyi kolme visiota täydellisestä Oulusta

Pyy­sim­me vai­ku­tus­val­tai­sia kon­sult­te­ja lis­taa­maan Oulun vah­vuu­det ja heik­kou­det – Syntyi kolme visiota täy­del­li­ses­tä Oulusta

10.05.2023 14:00 49
Tilaajille
Suomen Arkkitehtiliiton Otto-Iivari Meurman -palkinto Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykäselle

Suomen Ark­ki­teh­ti­lii­ton Ot­to-Ii­va­ri Meurman -pal­kin­to Oulun kaa­voi­tus­joh­ta­ja Kari Ny­kä­sel­le

05.05.2023 20:30 6
Oulun olemus on muualla kuin tornitaloissa – kun tulee Vanhasta Raahesta Ouluun, ei voi kuin järkyttyä kerran toisensa jälkeen.
Kolumni

Oulun olemus on muualla kuin tor­ni­ta­lois­sa – kun tulee Van­has­ta Raa­hes­ta Ouluun, ei voi kuin jär­kyt­tyä kerran toi­sen­sa jäl­keen.

17.02.2023 09:02 50
Tilaajille
Muhoksen uusi lukio yhdistää toimivat tilat ja kauniin arkkitehtuurin sekä kerää suitsutusta lukioyhteisöltä: ”Tuntuu, että saimme vaikuttaa suunnittelussa kaikkeen"
Mainos Arco

Mu­hok­sen uusi lukio yh­dis­tää toi­mi­vat tilat ja kauniin ark­ki­teh­tuu­rin sekä kerää suit­su­tus­ta lu­kioyh­tei­söl­tä: ”Tun­tuu, että saimme vai­kut­taa suun­nit­te­lus­sa kaik­keen"

17.02.2023 06:00
Mitäpä, jos Oulun kulttuurielämää piristäisi ydinkeskustassa sijaitseva musiikkitalo? Arkkitehtuurin opiskelijat esittelevät kuusi ehdotusta siitä, millainen se voisi olla

Mitäpä, jos Oulun kult­tuu­ri­elä­mää pi­ris­täi­si ydin­kes­kus­tas­sa si­jait­se­va mu­siik­ki­ta­lo? Ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­jat esit­te­le­vät kuusi eh­do­tus­ta siitä, mil­lai­nen se voisi olla

12.02.2023 09:00 28
Tilaajille
Tuhansia asuntoja Ouluun suunnitellut arkkitehti Veli Karjalainen ei pidä nykyisestä suuntauksesta, jossa keittiökin sijoitetaan olohuoneeseen

Tu­han­sia asun­to­ja Ouluun suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Veli Kar­ja­lai­nen ei pidä ny­kyi­ses­tä suun­tauk­ses­ta, jossa keit­tiö­kin si­joi­te­taan olo­huo­nee­seen

03.02.2023 14:00 21
Tilaajille
Oulun Arkkitehtikilta huolissaan entisen kauppaoppilaitoksen purkusuunnitelmista: "Olemme laatimassa jonkinlaista kannanottoa"

Oulun Ark­ki­teh­ti­kil­ta huo­lis­saan entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen pur­ku­suun­ni­tel­mis­ta: "Olemme laa­ti­mas­sa jon­kin­lais­ta kan­na­not­toa"

03.01.2023 06:00 56
Tilaajille
Arkkitehtuurikilpailu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös synnyttää menestyviä yrityksiä – katso kooste Oulussa järjestettyjen kilpailujen voittajatöistä

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös syn­nyt­tää me­nes­ty­viä yri­tyk­siä – katso kooste Oulussa jär­jes­tet­ty­jen kil­pai­lu­jen voit­ta­ja­töis­tä

29.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Kirja-arvio: Eeva Turusen Finlandia-ehdokas erottuu omalaatuisen kielensä ja muotonsa ansiosta

Kir­ja-ar­vio: Eeva Turusen Fin­lan­dia-eh­do­kas erottuu oma­laa­tui­sen kie­len­sä ja muo­ton­sa an­sios­ta

20.11.2022 14:05 1
Tilaajille
Oululainen Panu Hyppönen käytti kuusi vuotta visaisen antiikin klassikon suomentamiseen – Vitruviuksen opit näkyvät Oulun kauppahallissa, ja niistä riittäisi ammennettavaa myös nykyarkkitehtuuriin

Ou­lu­lai­nen Panu Hyp­pö­nen käytti kuusi vuotta vi­sai­sen an­tii­kin klas­si­kon suo­men­ta­mi­seen – Vit­ru­viuk­sen opit näkyvät Oulun kaup­pa­hal­lis­sa, ja niistä riit­täi­si am­men­net­ta­vaa myös ny­ky­ark­ki­teh­tuu­riin

26.10.2022 08:00 5
Tilaajille
Luupin väki yllättyi iloisesti: uuden museo- ja tiedekeskuksen suunnittelukisaan jätetty lähes sata ehdotusta – yleisö saa nähdä ehdotukset ensi viikolla

Luupin väki yl­lät­tyi iloi­ses­ti: uuden museo- ja tie­de­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­saan jätetty lähes sata eh­do­tus­ta – yleisö saa nähdä eh­do­tuk­set ensi vii­kol­la

19.10.2022 10:25 4
Tilaajille
Oulusta Pudasjärvelle palannut muotoilija Asko Lax: "Haave klassikkotuotteesta on lähempänä kuin koskaan" – Pudasjärven Taipaleenharjuun valmistuu designhuonekalujen verstas

Oulusta Pu­das­jär­vel­le pa­lan­nut muo­toi­li­ja Asko Lax: "Haave klas­sik­ko­tuot­tees­ta on lä­hem­pä­nä kuin kos­kaan" – Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­juun val­mis­tuu de­sign­huo­ne­ka­lu­jen verstas

14.10.2022 11:00 5
Tilaajille
Kärkiarkkitehdit panivat parastaan ja valjastivat Oulujoen valuma-alueen voimalaitoskokonaisuudella toisen maailmansodan jälkeen: "Kuin egyptiläistä arkkitehtuuria"

Kär­ki­ark­ki­teh­dit panivat pa­ras­taan ja val­jas­ti­vat Ou­lu­joen va­lu­ma-alueen voi­ma­lai­tos­ko­ko­nai­suu­del­la toisen maail­man­so­dan jäl­keen: "Kuin egyp­ti­läis­tä ark­ki­teh­tuu­ria"

13.10.2022 18:30 20
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen suunnittelukisan takarajaa venytettiin kuukaudella – kilpailuun osallistuvat pitivät aikarajaa liian tiukkana, alueen kallioperästä lisätutkimusta

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­san ta­ka­ra­jaa ve­ny­tet­tiin kuu­kau­del­la – kil­pai­luun osal­lis­tu­vat pitivät ai­ka­ra­jaa liian tiuk­ka­na, alueen kal­lio­pe­räs­tä li­sä­tut­ki­mus­ta

28.09.2022 15:04 17
Tilaajille
Kun leskeksi jäänyt Alvar Aalto joi suruunsa, toimistoon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet jaloilleen

Kun les­kek­si jäänyt Alvar Aalto joi su­ruun­sa, toi­mis­toon asteli naurava nainen Lapista ja kiskoi hänet ja­loil­leen

03.09.2022 11:29 4
Tilaajille