Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Arkkitehtuuri
”Pitää löytää rohkeita toteuttajia” – Kaleva selvitti, kuka oikeasti päättää, millaisia taloja Ouluun rakennetaan

”Pitää löytää roh­kei­ta to­teut­ta­jia” – Kaleva sel­vit­ti, kuka oi­keas­ti päät­tää, mil­lai­sia taloja Ouluun ra­ken­ne­taan

08.05.2022 06:02 76
Tilaajille
Välivainion Pegasus tarjoaa kohtuullisen kokoisen yksiön isolla parvekkeella ja minisaunalla – hyvä yksityiskohta on työpisteelle merkitty paikka

Vä­li­vai­nion Pegasus tarjoaa koh­tuul­li­sen ko­koi­sen yksiön isolla par­vek­keel­la ja mi­ni­sau­nal­la – hyvä yk­si­tyis­koh­ta on työ­pis­teel­le mer­kit­ty paikka

28.02.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on jo Lin­nan­maal­la 60 vuotta sitten luo­tu­jen unel­mien to­teu­tus – se kaipaa jat­ku­vaa päi­vit­tä­mis­tä uusia opis­ke­li­ja­pol­via ja tieteen te­ki­jöi­tä varten

05.02.2022 05:30 18
Tilaajille
Olisiko joku näistä Tuiran uusi kirjasto? – Nykyarkkitehtuurin opiskelijoiden harjoitustyönä syntyi mielenkiintoisia visioita siitä, millainen tulevaisuuden kirjasto voisi olla

Olisiko joku näistä Tuiran uusi kir­jas­to? – Ny­ky­ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­joi­den har­joi­tus­työ­nä syntyi mie­len­kiin­toi­sia vi­sioi­ta siitä, mil­lai­nen tu­le­vai­suu­den kir­jas­to voisi olla

30.01.2022 13:00 18
Tilaajille
Erillistalokolmio Korvenkylässä laajenee tarvittaessa kahdella lisähuoneella – talojen rivistö tuo katukuvaan hieman Karjasillan tuntua

Eril­lis­ta­lo­kol­mio Kor­ven­ky­läs­sä laa­je­nee tar­vit­taes­sa kah­del­la li­sä­huo­neel­la – talojen rivistö tuo ka­tu­ku­vaan hieman Kar­ja­sil­lan tuntua

24.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Kahden ilmansuunnan näppärä kaksio energiatehokkaassa vuokrakohteessa Kaukovainiolla

Kahden il­man­suun­nan näppärä kaksio ener­gia­te­hok­kaas­sa vuok­ra­koh­tees­sa Kau­ko­vai­niol­la

17.01.2022 07:00 4
Tilaajille
Valoisa ja kaikin puolin erityinen neliö Åströmin historiallisessa tehdasrakennuksessa

Valoisa ja kaikin puolin eri­tyi­nen neliö Å­strö­min his­to­rial­li­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­ses­sa

10.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Perheasunto kaikilla herkuilla valmistuu ensi vuonna Oulunsalon Karhukankaalle – kirsikkana kakun päällä paikkavaraus takalle

Per­he­asun­to kai­kil­la her­kuil­la val­mis­tuu ensi vuonna Ou­lun­sa­lon Kar­hu­kan­kaal­le – kir­sik­ka­na kakun päällä paik­ka­va­raus takalle

20.12.2021 07:00 4
Tilaajille
Rivitalokoti perheelle hiihtoladun varrelta Korvenkylästä – Oulun Kievarinkulma sisältää yhteensä 29 asuntoa

Ri­vi­ta­lo­ko­ti per­heel­le hiih­to­la­dun var­rel­ta Kor­ven­ky­läs­tä – Oulun Kie­va­rin­kul­ma si­säl­tää yh­teen­sä 29 asuntoa

13.12.2021 07:00 3
Tilaajille
Muuntojoustava perhetalomalli valmistuu Ritaharjun Varpumetsään runsaan vuoden kuluttua

Muun­to­jous­ta­va per­he­ta­lo­mal­li val­mis­tuu Ri­ta­har­jun Var­pu­met­sään runsaan vuoden ku­lut­tua

06.12.2021 07:00
Tilaajille
Oulun normaalikoululle hahmotellaan tiloja Linnanmaan yliopistokampukselta – "Pienet koululaiset eivät ehkä tuntisi oloaan turvalliseksi", sanoo johtava rehtori

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le hah­mo­tel­laan tiloja Lin­nan­maan yli­opis­to­kam­puk­sel­ta – "Pienet kou­lu­lai­set eivät ehkä tuntisi oloaan tur­val­li­sek­si", sanoo johtava rehtori

04.12.2021 06:00 57
Tilaajille
Tampere korjaa Oulun satoa – puurakentaminen on arkkitehti, rakennusopin professorin Markku Karjalaisen arkea ja pyhää

Tampere korjaa Oulun satoa – ­puu­ra­ken­ta­mi­nen on ark­ki­teh­ti, ra­ken­nus­opin pro­fes­so­rin Markku Kar­ja­lai­sen arkea ja pyhää

03.12.2021 19:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki palkitsi opiskelijat asuntomessualueen suunnittelukilpailussa

Oulun kau­pun­ki pal­kit­si opis­ke­li­jat asun­to­mes­su­alueen suun­nit­te­lu­kil­pai­lus­sa

03.12.2021 08:38
Kompakteja neliöitä pienelle perheelle tarjoillaan erillistalossa Hiukkavaaran Vaskikankaalla

Kom­pak­te­ja ne­liöi­tä pie­nel­le per­heel­le tar­joil­laan eril­lis­ta­los­sa Hiuk­ka­vaa­ran Vas­ki­kan­kaal­la

29.11.2021 07:00 8
Tilaajille
Moderni mummonmökki Hailuodossa – yhdeksän minikokoisen erillistalon kokonaisuus valmistuu Keskikylälle loppuvuodesta

Moderni mum­mon­mök­ki Hai­luo­dos­sa – yh­dek­sän mi­ni­ko­koi­sen eril­lis­ta­lon ko­ko­nai­suus val­mis­tuu Kes­ki­ky­läl­le lop­pu­vuo­des­ta

22.11.2021 07:00 4
Tilaajille
Uudet korkeat rakennukset puhuttivat puutalokaupungissa – Näin nyky-Oulu alkoi syntyä sata vuotta sitten

Uudet korkeat ra­ken­nuk­set pu­hut­ti­vat puu­ta­lo­kau­pun­gis­sa – ­Näin ny­ky-Ou­lu alkoi syntyä sata vuotta sitten

22.11.2021 12:38 6
Tilaajille
Erillistalo on erikoinen ja hulppea – voimalinja väistyi täydennysrakentamisen tieltä Oulun Saarelassa

Eril­lis­ta­lo on eri­koi­nen ja hulppea – voi­ma­lin­ja väistyi täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen tieltä Oulun Saa­re­las­sa

15.11.2021 07:00
Tilaajille
Jääliin rakennettavassa rivitalokokonaisuudesta löytyy asuntoja niin pienille kuin suuremmillekin perhekunnille

Jääliin ra­ken­net­ta­vas­sa ri­vi­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­ta löytyy asun­to­ja niin pie­nil­le kuin suu­rem­mil­le­kin per­he­kun­nil­le

08.11.2021 07:00 3
Tilaajille
Kerrostalon ulkoasu ja Kempeleen ydinkeskustan laatutavoitteet eivät kohtaa – sisällä kuitenkin laadukas kolmio

Ker­ros­ta­lon ulkoasu ja Kem­pe­leen ydin­kes­kus­tan laa­tu­ta­voit­teet eivät kohtaa – sisällä kui­ten­kin laa­du­kas kolmio

01.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Huippuunsa hiottua tehokkuutta rivitaloasunnoissa Hiukkavaarassa

Huip­puun­sa hiottua te­hok­kuut­ta ri­vi­ta­lo­asun­nois­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa

25.10.2021 07:00 8
Tilaajille