HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Arkkitehtuuri
Kuukausi
Kolmio radan varressa tarjoaa kiinnostavat puitteet urbaanille elämälle

Kolmio radan var­res­sa tarjoaa kiin­nos­ta­vat puit­teet ur­baa­nil­le elä­mäl­le

18.10.2021 07:00 1
Tilaajille
Ennen liukuportaat säväyttivät, mutta miten on nyt? Veimme arkkitehti Pia Krogiuksen arvioimaan, kuinka onnistuneita ovat Oulun keskustan eskalaattorit

Ennen liu­ku­por­taat sä­väyt­ti­vät, mutta miten on nyt? Veimme ark­ki­teh­ti Pia Kro­giuk­sen ar­vioi­maan, kuinka on­nis­tu­nei­ta ovat Oulun kes­kus­tan es­ka­laat­to­rit

17.10.2021 06:00 5
Tilaajille
Tavallista tasokkaampaa asumista entisellä saha-alueella: nämä eivät selvästikään ole aivan tavallisia kerrostaloasuntoja

Ta­val­lis­ta ta­sok­kaam­paa asu­mis­ta en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la: nämä eivät sel­väs­ti­kään ole aivan ta­val­li­sia ker­ros­ta­lo­asun­to­ja

11.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Pandemian torjuntaan apua kaupunkisuunnittelusta – professori Helka-Liisa Hentilä johtaa monialaista tutkimushanketta

Pan­de­mian tor­jun­taan apua kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta – pro­fes­so­ri Hel­ka-Lii­sa Hentilä johtaa mo­ni­alais­ta tut­ki­mus­han­ket­ta

06.10.2021 07:30 1
Tilaajille
Miljöö ja piha ovat kerrostaloneliön valtteja Myllyn korttelissa Toppilassa

Miljöö ja piha ovat ker­ros­ta­loneliön valt­te­ja Myllyn kort­te­lis­sa Top­pi­las­sa

04.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Itä-Tuiraan nousevan kerrostalon kulmakaksio poikkeaa valtavirrasta lähes riittävillä neliöillään – makuuhuoneesta tilaa nipistää kylpyhuoneen yhteydessä oleva sauna

Itä-Tui­raan nou­se­van ker­ros­ta­lon kul­ma­kak­sio poik­keaa val­ta­vir­ras­ta lähes riit­tä­vil­lä ne­liöil­lään – ma­kuu­huo­nees­ta tilaa ni­pis­tää kyl­py­huo­neen yh­tey­des­sä oleva sauna

27.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Tunnetko oululaiset 1920-luvun klassikot? Kolmiotalo, Kulmatalo ja Vanha apteekki – Ainolan museorakennus ei suinkaan ole ainoa aikansa talokaunokaisista

Tun­net­ko ou­lu­lai­set 1920-lu­vun klas­si­kot? Kol­mio­ta­lo, Kul­ma­ta­lo ja Vanha ap­teek­ki – Ainolan mu­seo­ra­ken­nus ei suin­kaan ole ainoa aikansa ta­lo­kau­no­kai­sis­ta

21.09.2021 18:30 7
Tilaajille
Erillistalo Pateniemessä on perheasuntona toimiva, mutta erityinen nurkka jää hyödyntämättä

Eril­lis­ta­lo Pa­te­nie­mes­sä on per­he­asun­to­na toi­mi­va, mutta eri­tyi­nen nurkka jää hyö­dyn­tä­mät­tä

20.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Valjaspuiston kortteliin rakentuvan Oulun Piirron ylimmistä asunnoista pääsee tähyämään jopa merelle

Val­jas­puis­ton kort­te­liin ra­ken­tu­van Oulun Piirron ylim­mis­tä asun­nois­ta pääsee tä­hyä­mään jopa merelle

13.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Haukiputaan kivikoulu sai purkuluvan – purkamisen jälkeen alue asemakaavoitetaan asumiseen

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lu sai pur­ku­lu­van – pur­ka­mi­sen jälkeen alue ase­ma­kaa­voi­te­taan asu­mi­seen

09.09.2021 20:20 6
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko ehdolla Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi – Kirkko rakennettiin seurakunnan kodiksi

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko kisaa arkkitehtuurin Finlandia -palkinnosta – Kaksi muuta ehdokasta ovat Helsingin kaupunkiympäristötalo ja Kirkkonummen pääkirjasto

Yli­vies­kan uusi kirkko kisaa ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dia -pal­kin­nos­ta – Kaksi muuta eh­do­kas­ta ovat Hel­sin­gin kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö­ta­lo ja Kirk­ko­num­men pää­kir­jas­to

31.08.2021 12:50 18
Kokonsa puolesta kelpo kolmio Möljänsillan läheisyydessä

Kokonsa puo­les­ta kelpo kolmio Möl­jän­sil­lan lä­hei­syy­des­sä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Laaja kattoterassi on rivitaloneliön erikoisuus Pateniemen entisellä saha-alueella

Laaja kat­to­te­ras­si on ri­vi­ta­loneliön eri­koi­suus Pa­te­nie­men en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la

23.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Muurien yli, kattojen poikki - Kierros parkouristin ja arkkitehdin kanssa osoittaa, että kaupunki voisi olla paljon muutakin kuin liiketiloja

Muurien yli, kat­to­jen poikki - Kierros par­kou­ris­tin ja ark­ki­teh­din kanssa osoit­taa, että kau­pun­ki voisi olla paljon muu­ta­kin kuin lii­ke­ti­lo­ja

22.08.2021 18:00 6
Tilaajille
Kuutioina ajateltu kaksio Lohjan asuntomessujen tarjonnassa

Kuu­tioi­na aja­tel­tu kaksio Lohjan asun­to­mes­su­jen tar­jon­nas­sa

16.08.2021 07:00
Tilaajille
Avonaiset liukuovet yhdistävät kerrostalokaksion asuinhuoneet Mäkelinin- ja Pakkahuoneenkatujen risteyksessä

Avo­nai­set liu­ku­ovet yh­dis­tä­vät ker­ros­ta­lo­kak­sion asuin­huo­neet Mä­ke­li­nin- ja Pak­ka­huo­neen­ka­tu­jen ris­teyk­ses­sä

09.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaisarkkitehdit ovat suunnitelleet Lohjan asuntomessuille vallan mallikelpoisen minikodin

Ou­lu­lais­ark­ki­teh­dit ovat suun­ni­tel­leet Lohjan asun­to­mes­suil­le vallan mal­li­kel­poi­sen mi­ni­ko­din

02.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Myllytulliin uudistus etenee – keskustakolmio sopii pariskunnalle

Myl­ly­tul­liin uu­dis­tus etenee – kes­kus­ta­kol­mio sopii pa­ris­kun­nal­le

26.07.2021 07:00
Tilaajille
Toppilansalmen uusimmat asuinkerrostalot hehkuvat pirteissä väreissä

Top­pi­lan­sal­men uu­sim­mat asuin­ker­ros­ta­lot heh­ku­vat pir­teis­sä vä­reis­sä

19.07.2021 07:00 1
Tilaajille