Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koulut
Lehdon oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – Miten käy nyt, kun tilayhtiö meni konkurssiin?

Lehdon oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – Miten käy nyt, kun ti­la­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 22:00 2
Tilaajille
Kiiminkijoen koulu puretaan ja uusi rakennettaneen Kiiminkipuistoon – rehtorit ja oppilaat toivoivat nykyistä sijaintia

Kii­min­ki­joen koulu pu­re­taan ja uusi ra­ken­net­ta­neen Kii­min­ki­puis­toon – reh­to­rit ja op­pi­laat toi­voi­vat ny­kyis­tä si­jain­tia

05.02.2024 16:13 11
Tilaajille
Ammattijärjestön järjestämä työnohjaus kohensi oululaisopettajien työhyvinvointia

Am­mat­ti­jär­jes­tön jär­jes­tä­mä työn­oh­jaus kohensi ou­lu­lais­opet­ta­jien työ­hy­vin­voin­tia

08.01.2024 06:00 24
Tilaajille
Väkivallan uhka uuvuttaa Oulun opettajia – Lähes puolet kokee myös työmäärän sietämättömäksi

Vä­ki­val­lan uhka uu­vut­taa Oulun opet­ta­jia – Lähes puolet kokee myös työ­mää­rän sie­tä­mät­tö­mäk­si

21.12.2023 05:00 130
Tilaajille
Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden poikkeuksellisen ratkaisun: Kou­lu­lai­sia häi­rin­nyt 13-vuo­tias mää­rät­tiin lähestymiskieltoon Oulussa

Ho­vi­oi­keus piti voi­mas­sa kä­rä­jä­oi­keu­den poik­keuk­sel­li­sen rat­kai­sun: Kou­lu­lai­sia häi­rin­nyt 13-vuo­tias mää­rät­tiin lä­hes­ty­mis­kiel­toon Oulussa

19.12.2023 14:14
Tilaajille
Valtaosa Kalevan lukijoista ostaa kouluun tai päiväkotiin joululahjan 5–10 eurolla – Nappaa tästä lukijoiden ykkösvinkit lahjoihin

Val­ta­osa Kalevan lu­ki­jois­ta ostaa kouluun tai päi­vä­ko­tiin jou­lu­lah­jan 5–10 eurolla – Nappaa tästä lu­ki­joi­den yk­kös­vin­kit lah­joi­hin

18.12.2023 16:00 10
Tilaajille
Ritaharjun oppilailla eniten kiusaamiskokemuksia – Kaleva vietti päivän kasiluokkalaisten kanssa, miksi paljon puhuttuja ongelmia ei näkynyt?

Ri­ta­har­jun op­pi­lail­la eniten kiu­saa­mis­ko­ke­muk­sia – Kaleva vietti päivän ka­si­luok­ka­lais­ten kanssa, miksi paljon pu­hut­tu­ja on­gel­mia ei nä­ky­nyt?

17.12.2023 05:00 36
Tilaajille
Pisa-tulosten heikkenemisen takana ovat uskomukset, joissa todellisuus kielletään – Ne tulisi kitkeä pois, jos halutaan parannuksia
Kolumni

Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­mi­sen takana ovat us­ko­muk­set, joissa to­del­li­suus kiel­le­tään – Ne tulisi kitkeä pois, jos ha­lu­taan pa­ran­nuk­sia

16.12.2023 06:00 76
Tilaajille
Useiden oululaiskoulujen ja -päiväkotien ruokailut vielä maanantaina lakon piirissä – Hönttämäellä ryystetään keittoa: "Pitsoja tai hampurilaisia ei ole tulossa"

Useiden ou­lu­lais­kou­lu­jen ja -päi­vä­ko­tien ruo­kai­lut vielä maa­nan­tai­na lakon pii­ris­sä – Hönt­tä­mäel­lä ryys­te­tään keit­toa: "Pit­so­ja tai ham­pu­ri­lai­sia ei ole tu­los­sa"

15.12.2023 15:26 31
Tilaajille
Tyrnäväläinen Niina Hotakainen antaa sopimattomat lahjat eteenpäin – Selvitimme, millaisia lahjoja opettajat saavat ja mitä he haluaisivat

Tyr­nä­vä­läi­nen Niina Ho­ta­kai­nen antaa so­pi­mat­to­mat lahjat eteen­päin – Sel­vi­tim­me, mil­lai­sia lahjoja opet­ta­jat saavat ja mitä he ha­luai­si­vat

15.12.2023 05:00 42
Tilaajille
Suomalaislasten putoamiseen matematiikan Pisa-vertailussa haetaan lääkettä – Konkariopettajalta huutia tuntimäärän lisäämiselle: "Kuulostaa tuhlaukselta"

Suo­ma­lais­las­ten pu­toa­mi­seen ma­te­ma­tii­kan Pi­sa-ver­tai­lus­sa haetaan lää­ket­tä – Kon­ka­ri­opet­ta­jal­ta huutia tun­ti­mää­rän li­sää­mi­sel­le: "Kuu­los­taa tuh­lauk­sel­ta"

08.12.2023 17:20 14
Tilaajille
Oululaisilla tulevilla opettajilla on putoaviin Pisa-tuloksiin ratkaisu, josta poliitikot eivät mielellään puhu – "Kahden miljardin leikkaukset ovat jättäneet arven, joka pitää ommella kiinni"

Ou­lu­lai­sil­la tu­le­vil­la opet­ta­jil­la on pu­toa­viin Pi­sa-tu­lok­siin rat­kai­su, josta po­lii­ti­kot eivät mie­lel­lään puhu – "Kahden mil­jar­din leik­kauk­set ovat jät­tä­neet arven, joka pitää ommella kiinni"

08.12.2023 17:00 43
Tilaajille
Laitoimme 45 Oulun koulua järjestykseen – Katso, kuinka lähikoulusi pärjää vertailussa

Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen – Katso, kuinka lä­hi­kou­lu­si pärjää ver­tai­lus­sa

08.12.2023 16:22 55
Tilaajille
Näissä Oulun kouluissa kiusataan eniten – Ritaharjun rehtori: Väkivallan muodot ovat raaistuneet

Näissä Oulun kou­luis­sa kiu­sa­taan eniten – Ri­ta­har­jun reh­to­ri: Vä­ki­val­lan muodot ovat raais­tu­neet

23.11.2023 05:00 100
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sel­la on oikeus tur­val­li­seen kas­vu­ym­pä­ris­töön ja kou­lu­tuk­seen

20.11.2023 05:30
Hiukkavaaran koulussa ykkösistä ja kakkosista tehtiin pysyviä Sammal-pareja – Eri-ikäisten lasten yhdysluokat ovat arkea jopa kaikkein isoimmissa Oulun kouluissa

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lus­sa yk­kö­sis­tä ja kak­ko­sis­ta tehtiin pysyviä Sam­mal-pa­re­ja – Eri-ikäis­ten lasten yh­dys­luo­kat ovat arkea jopa kaik­kein isoim­mis­sa Oulun kou­luis­sa

17.11.2023 06:00 19
Tilaajille
Lapset pääsivät viimein Lintulammen remontoituun kouluun – Kolme kuudesluokkalaista vei meidät esittelykierrokselle

Lapset pää­si­vät viimein Lin­tu­lam­men re­mon­toi­tuun kouluun – Kolme kuu­des­luok­ka­lais­ta vei meidät esit­te­ly­kier­rok­sel­le

31.10.2023 09:50 15
Tilaajille
Oululaisen koulukuraattori Riikka Plantingin vastuulla on lähes 1 000 lasta – Koulupsykologeja ei ole lain mukaista määrää juuri missään Pohteen alueella

Ou­lu­lai­sen kou­lu­ku­raat­to­ri Riikka Plan­tin­gin vas­tuul­la on lähes 1 000 lasta – Kou­lu­psy­ko­lo­ge­ja ei ole lain mu­kais­ta määrää juuri missään Pohteen alueel­la

30.10.2023 05:00 14
Tilaajille
Oululaistutkimus paljastaa kuurojen kokeneen sisäoppilaitoksissa  monenlaista väkivaltaa – "Ei ole syytä epäillä, että kyse olisi vain yksittäisistä tapahtumista"

Ou­lu­lais­tut­ki­mus pal­jas­taa kuu­ro­jen ko­ke­neen si­sä­op­pi­lai­tok­sis­sa mo­nen­lais­ta vä­ki­val­taa – "Ei ole syytä epäil­lä, että kyse olisi vain yk­sit­täi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta"

26.10.2023 06:06 3