Koulut
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Pia Hiltunen

Lapsen oikeus laa­duk­kaa­seen, yh­den­ver­tai­seen kou­lu­tuk­seen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

06:15 0
Tilaajille
Kuukausi
Osa nuorista kokee, että kiusaamalla saa koulussa kunnioitusta – iso osa kertoo, ettei aikuisten puuttumisesta kiusaamiseen ole

Osa nuo­ris­ta kokee, että kiu­saa­mal­la saa kou­lus­sa kun­nioi­tus­ta – iso osa kertoo, ettei ai­kuis­ten puut­tu­mi­ses­ta kiu­saa­mi­seen ole

23.09.2020 15:14 7
Maikkulan koulu varoittaa vanhempia: Yläkoululaiset polttavat, välittävät ja myyvät kannabista – vastaava tilanne oli Kaakkurissa viime talvena

Maik­ku­lan koulu va­roit­taa van­hem­pia: Ylä­kou­lu­lai­set polt­ta­vat, vä­lit­tä­vät ja myyvät kan­na­bis­ta – vas­taa­va tilanne oli Kaak­ku­ris­sa viime talvena

16.09.2020 07:00 16
Tilaajille
Kaupunginhallitus pani säästöjä toimeen urakalla – Kuntalaisaloite ja adressi luovutettiin pienten koulujen säilymisen puolesta

Kau­pun­gin­hal­li­tus pani sääs­tö­jä toimeen ura­kal­la – Kun­ta­lais­aloi­te ja adressi luo­vu­tet­tiin pienten kou­lu­jen säi­ly­mi­sen puo­les­ta

14.09.2020 22:41 20
Tilaajille
Nykypäivän koululaiset ovat avoimen kiinnostuneita seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta – seksuaalikasvatus kattaa Oulussa myös oikeudet ja turvataidot

Ny­ky­päi­vän kou­lu­lai­set ovat avoimen kiin­nos­tu­nei­ta sek­suaa­li­suu­den ja su­ku­puol­ten mo­ni­nai­suu­des­ta – sek­suaa­li­kas­va­tus kattaa Oulussa myös oi­keu­det ja tur­va­tai­dot

13.09.2020 20:08 1
Tilaajille
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:00 1
Tilaajille
Kiinteät koulut pitävät pintansa – Oulun kaupungin mukaan myös siirrettäviä tiloja tarvitaan, ja niistä on jo saatu hyviä kokemuksia

Kiin­teät koulut pitävät pin­tan­sa – Oulun kau­pun­gin mukaan myös siir­ret­tä­viä tiloja tar­vi­taan, ja niistä on jo saatu hyviä ko­ke­muk­sia

12.09.2020 07:00 5
Tilaajille
Oulu sulkee tällä vuosikymmenellä 8-10 peruskoulua, syynä oppilasmäärän lasku

Oulu sulkee tällä vuo­si­kym­me­nel­lä 8-10 pe­rus­kou­lua, syynä op­pi­las­mää­rän lasku

08.09.2020 23:54 2
Tilaajille
Kuusamon Tolpanniemen koulun vanhempainillassa olleet ovat saattaneet altistua koronavirukselle – "Tartuntariski on pieni"

Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­men koulun van­hem­pain­il­las­sa olleet ovat saat­ta­neet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – "Tar­tun­ta­ris­ki on pieni"

06.09.2020 17:40 0
Tilaajille
Väliaikainen viipalekoulu vuoden päästä Kiimingin Alakylään – Tänä talvena opiskellaan liikuntasaliin tehdyissä luokissa

Vä­li­ai­kai­nen vii­pa­le­kou­lu vuoden päästä Kii­min­gin Ala­ky­lään – Tänä talvena opis­kel­laan lii­kun­ta­sa­liin teh­dyis­sä luo­kis­sa

04.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleen Kirkonkylälle rakennetaan uusi koulu, tilat tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­läl­le ra­ken­ne­taan uusi koulu, tilat tar­koi­tus ottaa käyt­töön vuonna 2023

24.08.2020 22:02 0
Kouluverkko kuumentaa tunteet, eikä helppoja vastauksia ole
Kolumni Sanna Keskinen

Kou­lu­verk­ko kuu­men­taa tun­teet, eikä help­po­ja vas­tauk­sia ole

22.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Suomen suurimman puukoulun tieltä jyrättiin yhdeksän lähikoulua, ja sama voi pian tapahtua muuallakin – Suomessa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän oppilaita

Suomen suu­rim­man puu­kou­lun tieltä jy­rät­tiin yh­dek­sän lä­hi­kou­lua, ja sama voi pian ta­pah­tua muual­la­kin – Suo­mes­sa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän op­pi­lai­ta

22.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Kyläkoulujen puolustajat eivät aio luovuttaa – "Vaadimme, että lapsia koskevat päätökset tehdään oikeiden lukujen pohjalta"

Ky­lä­kou­lu­jen puo­lus­ta­jat eivät aio luo­vut­taa – "Vaa­dim­me, että lapsia kos­ke­vat pää­tök­set tehdään oi­kei­den lukujen poh­jal­ta"

17.08.2020 06:00 11
Tilaajille
Tupoksen koulun väistötilojen kilpailutus poiki valituksen, rakentaminen etenee siitä huolimatta – valituksen taustalla huonekorkeudesta puuttuvat vajaat viisi senttiä

Tu­pok­sen koulun väis­tö­ti­lo­jen kil­pai­lu­tus poiki va­li­tuk­sen, ra­ken­ta­mi­nen etenee siitä huo­li­mat­ta – va­li­tuk­sen taus­tal­la huo­ne­kor­keu­des­ta puut­tu­vat vajaat viisi senttiä

14.08.2020 15:46 4
Tilaajille
Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan koulujen lakkautusta koskevat keskustelutilaisuudet aloitetaan elokuun 20. päivä – tässä suorat linkit tilaisuuksiin

San­gin­suun, Pik­ka­ra­lan ja Keiskan kou­lu­jen lak­kau­tus­ta kos­ke­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det aloi­te­taan elokuun 20. päivä – tässä suorat linkit ti­lai­suuk­siin

14.08.2020 09:52 4
Oulu aikoo lakkauttaa Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan koulut vuoden päästä – säästöiksi arvioidaan noin 550 000 euroa

Oulu aikoo lak­kaut­taa San­gin­suun, Pik­ka­ra­lan ja Keiskan koulut vuoden päästä – sääs­töik­si ar­vioi­daan noin 550 000 euroa

13.08.2020 14:03 19
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyt luovat koulujen alkuun haasteita niin luokkahuoneisiin kuin pihamaalle – Oulu palkkaa koronatuella peruskouluihin jopa kymmeniä opettajia lisää

Poik­keus­jär­jes­te­lyt luovat kou­lu­jen alkuun haas­tei­ta niin luok­ka­huo­nei­siin kuin pi­ha­maal­le – Oulu palkkaa ko­ro­na­tuel­la pe­rus­kou­lui­hin jopa kym­me­niä opet­ta­jia lisää

12.08.2020 17:01 3
Tilaajille
Suurkoulut tulevat – Suomen peruskouluverkko voi harventua 20 vuodessa lähes puoleen nykyisestä

Suur­kou­lut tulevat – Suomen pe­rus­kou­lu­verk­ko voi har­ven­tua 20 vuo­des­sa lähes puoleen ny­kyi­ses­tä

04.08.2020 10:18 3
Sodan jälkeinen kansanterveystyö keskittyi lapsiin
Kolumni Anna Nieminen

Sodan jäl­kei­nen kan­san­ter­veys­työ kes­kit­tyi lapsiin

19.07.2020 12:00 0
Tilaajille