Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Koulut
Kuukausi

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Oma mie­li­ala huo­let­taa yhä useam­paa poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta, yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt, huu­mei­ta on helppo hankkia

19.09.2021 18:00 2
Tilaajille

Lap­suu­den aikana ta­pah­tu­nut muutto toi­sel­le seu­tu­kun­nal­le näyttää li­sää­vän kou­lu­pu­dok­kaak­si pää­ty­mi­sen riskiä – haa­voit­tu­vin vaihe on ylä­as­te­ikäi­se­nä

12.09.2021 08:52 1
Kolumni

Työ­pai­kal­la, kou­lus­sa ja kun­nan­val­tuus­tos­sa kan­nat­taa ottaa mallia ka­ra­vaa­na­reis­ta

10.09.2021 18:00 5
Tilaajille

Oulu saa noin mil­joo­na euroa valtion avus­tus­ta ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­ses­sa

10.09.2021 11:05
Tilaajille

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lu sai pur­ku­lu­van – pur­ka­mi­sen jälkeen alue ase­ma­kaa­voi­te­taan asu­mi­seen

09.09.2021 20:20 6
Tilaajille

Kem­pe­leen kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi väis­tä­mät­tö­män: Kir­kon­ky­län koulun väis­tö­ti­lat kil­pai­lu­te­taan uu­del­leen, mutta pie­nem­pi­nä – opetus jatkuu osin D-ta­los­sa il­man­puh­dis­ti­mien avulla

06.09.2021 20:07 2
Tilaajille

Korona vai­keut­taa nyt kou­lu­jen arkea Oulussa – ter­veys­joh­ta­jan mukaan neljäs aalto on las­kus­sa, mutta tes­taa­mi­nen ja jäl­jit­tä­mi­nen kuor­mit­ta­vat

30.08.2021 16:10 17
Tilaajille

Myl­ly­tul­lin ala­kou­lun kaikki 4.–6. luok­ka­lai­set siir­re­tään etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si – kou­lu­lai­sil­la todettu 11 ko­ro­na­tar­tun­taa

29.08.2021 20:08 2

Oulussa il­ta­päi­vä­hoi­toa ei jär­jes­ty kai­kil­le pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le – "Miksi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­sa ei pa­nos­te­ta lasten hy­vin­voin­tiin", kysyy 7-vuo­tiaan yk­sin­huol­ta­ja­äi­ti Susanna Hursti

27.08.2021 17:00 4
Tilaajille

"Miksi tun­ti­kau­sien yk­sin­olo il­ta­päi­vi­sin ei ole heit­teil­le­jät­tö?" Moni pieni kou­lu­lai­nen pelkää yksin kotona – kuun­te­le Päin per­het­tä -pod­cas­tin uusi jakso täältä

27.08.2021 17:00 5

Ko­ro­na­vi­rus riivaa nyt voi­mal­la Myl­ly­tul­lin ja Hiuk­ka­vaa­ran kouluja Ou­lus­sa, ka­ran­tee­nis­sa satoja op­pi­lai­ta – ­Myl­ly­tul­lin ala­kou­lu siir­ty­mäs­sä etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si

27.08.2021 22:02 35
Tilaajille

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille

Oulussa kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta on todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Del­ta­va­riant­ti voi muuttaa kuvaa, kuinka tämä tarttuu kou­luo­lo­suh­teis­sa"

27.08.2021 06:16 13
Tilaajille
Vanhemmat

"En tiedä, mistä voisi olla vai­keam­paa löytää asun­toa" – Rukan koulun opet­ta­ja kohtasi asun­to-on­gel­man: Per­hei­tä­kin olisi tulossa Ru­kal­le, mutta taloja tai tont­te­ja ei ole tar­peek­si

17.08.2021 13:03 2
Tilaajille

Kou­lu­jen alku lisää jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­mää­riä noin 30 pro­sen­til­la – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne: "Meillä ei ole mas­ki­pak­koa, ai­noas­taan kehote käyttää maskia"

13.08.2021 16:05 5
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan kou­luis­sa mää­rät­ty heti ka­ran­tee­ne­ja – vs. joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri ei pidä silti to­den­nä­köi­se­nä laa­ja­mit­tais­ta etä­ope­tus­ta

13.08.2021 14:48 6

OYSin lasten in­fek­tio­lää­kä­ri: Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vat ko­ro­na­oi­reet ovat har­vi­nai­sia lap­sil­la, koko maassa te­ho­hoi­dos­sa ollut viisi alle 20-vuo­tias­ta – jäl­ki­oi­reet voivat kui­ten­kin olla vakavia

12.08.2021 19:00 10
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ouluun saatiin naisten tar­jo­tin­juok­sun voitto

12.08.2021 10:00
Tilaajille

Oulun kris­til­li­nen koulu muuttaa uusiin ti­loi­hin – hir­si­kou­lu ra­ken­tui Top­pi­lan­saa­reen

10.08.2021 06:00 29
Tilaajille