Koulut
Kuukausi
Alle 15-vuotiaat tehneet kymmeniä pahoinpitelyjä Oulussa – Poliisi: "Meille sanotaan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

Alle 15-vuo­tiaat tehneet kym­me­niä pa­hoin­pi­te­ly­jä Oulussa – Po­lii­si: "Meille sa­no­taan, että löin kun se ärsytti ja mulla paloi hermot"

18.10.2020 06:00 13
Tilaajille
Opetusministeri Andersson: Tartuntatautilain muutokset tuovat vuorottelujärjestelmän mahdolliseksi perusopetuksessa

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son: Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­set tuovat vuo­rot­te­lu­jär­jes­tel­män mah­dol­li­sek­si pe­rus­ope­tuk­ses­sa

17.10.2020 12:48 0
Heidi Fagerholm aloittaa Oamkin uutena rehtorina tänään

Heidi Fa­ger­holm aloit­taa Oamkin uutena reh­to­ri­na tänään

16.10.2020 11:49 0
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

Kiu­saa­mi­nen on kit­ket­tä­vä – tar­vi­taan edes al­keel­li­sia käy­tös­ta­po­ja, mitä pelkkä so­siaa­li­nen media ei il­mei­ses­ti kykene nuo­ri­sol­le opet­ta­maan

16.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Maikkulan yläkoulussa todettu koronatartunta, kolme luokkaa karanteeniin – yläkoulu pitää perjantaina etäpäivän

Maik­ku­lan ylä­kou­lus­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, kolme luokkaa ka­ran­tee­niin – ylä­kou­lu pitää per­jan­tai­na etä­päi­vän

08.10.2020 19:24 4
Koronatilanteen paheneminen nostaa valmiutta etäopetukseen siirtymiseen Oulussa – altistumisia todettu kolmessa oululaiskoulussa

Ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­nen nostaa val­miut­ta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­seen Oulussa – al­tis­tu­mi­sia todettu kol­mes­sa ou­lu­lais­kou­lus­sa

08.10.2020 16:15 1
Tilaajille
Kysyimme, mitä Oulussakin toteutettava STEAM-opetus on ja mitä se tavoittelee? – "Värkkäämistä, rakentelua, tutkimista ja innovointia yksin ja yhdessä"

Ky­syim­me, mitä Ou­lus­sa­kin to­teu­tet­ta­va STEAM-ope­tus on ja mitä se ta­voit­te­lee? – "Värk­kää­mis­tä, ra­ken­te­lua, tut­ki­mis­ta ja in­no­voin­tia yksin ja yh­des­sä"

08.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Maikkulan koulussa korona-altistumisia, 17 oppilasta ja kuusi opettajaa karanteeniin – Liminganlahden koulussa 18 henkilöä karanteenissa

Maik­ku­lan kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia, 17 op­pi­las­ta ja kuusi opet­ta­jaa ka­ran­tee­niin – Li­min­gan­lah­den kou­lus­sa 18 hen­ki­löä ka­ran­tee­nis­sa

05.10.2020 14:51 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tanja Nyman

Kou­lu­sih­tee­rien tulee saada työ­rau­ha – Oulu ei voi aina uu­des­taan ottaa käyt­töön yt-me­net­te­lyi­tä, jotka koh­dis­tu­vat samaan am­mat­ti­ryh­mään

28.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lyly Rajala

Maa­lais­jär­keä kou­lu­sih­tee­rei­den koh­te­luun Oulussa

27.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Lo­pe­te­taan vä­ki­val­lan vä­hät­te­ly – sitä pitää kä­si­tel­lä oma raa­dol­li­se­na it­se­nään, ei ve­si­tet­ty­nä ke­vyt­ver­sio­na

26.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Hiltunen

Lapsen oikeus laa­duk­kaa­seen, yh­den­ver­tai­seen kou­lu­tuk­seen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

25.09.2020 06:15 0
Tilaajille
Osa nuorista kokee, että kiusaamalla saa koulussa kunnioitusta – iso osa kertoo, ettei aikuisten puuttumisesta kiusaamiseen ole

Osa nuo­ris­ta kokee, että kiu­saa­mal­la saa kou­lus­sa kun­nioi­tus­ta – iso osa kertoo, ettei ai­kuis­ten puut­tu­mi­ses­ta kiu­saa­mi­seen ole

23.09.2020 15:14 6
Vanhemmat
Maikkulan koulu varoittaa vanhempia: Yläkoululaiset polttavat, välittävät ja myyvät kannabista – vastaava tilanne oli Kaakkurissa viime talvena

Maik­ku­lan koulu va­roit­taa van­hem­pia: Ylä­kou­lu­lai­set polt­ta­vat, vä­lit­tä­vät ja myyvät kan­na­bis­ta – vas­taa­va tilanne oli Kaak­ku­ris­sa viime talvena

16.09.2020 07:00 16
Tilaajille
Kaupunginhallitus pani säästöjä toimeen urakalla – Kuntalaisaloite ja adressi luovutettiin pienten koulujen säilymisen puolesta

Kau­pun­gin­hal­li­tus pani sääs­tö­jä toimeen ura­kal­la – Kun­ta­lais­aloi­te ja adressi luo­vu­tet­tiin pienten kou­lu­jen säi­ly­mi­sen puo­les­ta

14.09.2020 22:41 20
Tilaajille
Nykypäivän koululaiset ovat avoimen kiinnostuneita seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta – seksuaalikasvatus kattaa Oulussa myös oikeudet ja turvataidot

Ny­ky­päi­vän kou­lu­lai­set ovat avoimen kiin­nos­tu­nei­ta sek­suaa­li­suu­den ja su­ku­puol­ten mo­ni­nai­suu­des­ta – sek­suaa­li­kas­va­tus kattaa Oulussa myös oi­keu­det ja tur­va­tai­dot

13.09.2020 20:08 1
Tilaajille
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:00 1
Tilaajille
Kiinteät koulut pitävät pintansa – Oulun kaupungin mukaan myös siirrettäviä tiloja tarvitaan, ja niistä on jo saatu hyviä kokemuksia

Kiin­teät koulut pitävät pin­tan­sa – Oulun kau­pun­gin mukaan myös siir­ret­tä­viä tiloja tar­vi­taan, ja niistä on jo saatu hyviä ko­ke­muk­sia

12.09.2020 07:00 5
Tilaajille
Oulu sulkee tällä vuosikymmenellä 8-10 peruskoulua, syynä oppilasmäärän lasku

Oulu sulkee tällä vuo­si­kym­me­nel­lä 8-10 pe­rus­kou­lua, syynä op­pi­las­mää­rän lasku

08.09.2020 23:54 2
Tilaajille
Kuusamon Tolpanniemen koulun vanhempainillassa olleet ovat saattaneet altistua koronavirukselle – "Tartuntariski on pieni"

Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­men koulun van­hem­pain­il­las­sa olleet ovat saat­ta­neet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – "Tar­tun­ta­ris­ki on pieni"

06.09.2020 17:40 0
Tilaajille