Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Koulut
Kuukausi
Kouluruoka kehittyy ekologisemmaksi ja terveellisemmäksi – maksuton aamupuuro ja vegaaniset lounaat miellyttävät opiskelijoita

Kou­lu­ruo­ka ke­hit­tyy eko­lo­gi­sem­mak­si ja ter­veel­li­sem­mäk­si – mak­su­ton aa­mu­puu­ro ja ve­gaa­ni­set lounaat miel­lyt­tä­vät opis­ke­li­joi­ta

10.05.2022 16:27 7
Lakon jälkeen päätetään, onko lukuvuotta syytä venyttää aiottua pidemmälle – koulujen osittaista avaamista ei ole lakon aikana harkittu Oulussa

Lakon jälkeen pää­te­tään, onko lu­ku­vuot­ta syytä ve­nyt­tää aiottua pi­dem­mäl­le – kou­lu­jen osit­tais­ta avaa­mis­ta ei ole lakon aikana har­kit­tu Oulussa

06.05.2022 15:54 60
Tilaajille
Kunta-alan lakot alkamassa ensi viikolla – OAJ:n Luukkainen: Ratkaisu löytyy ainoastaan niin, että kaikki osapuolet liikkuvat tavoitteistaan

Kun­ta-alan lakot al­ka­mas­sa ensi vii­kol­la – OAJ:n Luuk­kai­nen: Rat­kai­su löytyy ai­noas­taan niin, että kaikki osa­puo­let liik­ku­vat ta­voit­teis­taan

29.04.2022 13:23 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset ki­teyt­tä­vät ko­ti­seu­dun sa­noi­hin rau­hal­li­nen, tur­val­li­nen ja vapaa

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hyvän sisäilman koetaan parantavan oppimista – Iin Alarannalle valmistui yksi harvoista Joutsenmerkin kriteerien mukaan rakennetuista kouluista

Hyvän si­sä­il­man koetaan pa­ran­ta­van op­pi­mis­ta – Iin Ala­ran­nal­le val­mis­tui yksi har­vois­ta Jout­sen­mer­kin kri­tee­rien mukaan ra­ken­ne­tuis­ta kou­luis­ta

07.04.2022 13:45 1
Tilaajille
Pienistä puroista kasvaa suuri joki – oululainen Anja Tolonen aloitti vapaaehtoistyön pienen afrikkalaiskylän hyväksi jäätyään eläkkeelle

Pie­nis­tä pu­rois­ta kasvaa suuri joki – ou­lu­lai­nen Anja Tolonen aloitti va­paa­eh­tois­työn pienen af­rik­ka­lais­ky­län hyväksi jää­tyään eläk­keel­le

04.04.2022 11:00 3
Oulussa jo lähes kaksi tuhatta lasta harrastaa ilmaiseksi koulupäivien yhteydessä – Kaukovainion koulun Tempo-kerhossa soittamaan pääsevät kaikki halukkaat

Oulussa jo lähes kaksi tuhatta lasta har­ras­taa il­mai­sek­si kou­lu­päi­vien yh­tey­des­sä – Kau­ko­vai­nion koulun Tem­po-ker­hos­sa soit­ta­maan pää­se­vät kaikki ha­luk­kaat

21.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Ukrainasta paenneet opettajat töihin Suomessa – Ministeri Sarkkinen: "On Suomen etu, että mahdollisimman moni työllistyy"

Uk­rai­nas­ta paen­neet opet­ta­jat töihin Suo­mes­sa – Mi­nis­te­ri Sark­ki­nen: "On Suomen etu, että mah­dol­li­sim­man moni työl­lis­tyy"

20.03.2022 18:30 8
Tilaajille
Kiiminkijoen koulu rakennetaan kokonaan uusiksi – vanhan rakennuksen korjaaminen ei järkevää

Kii­min­ki­joen koulu ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uusiksi – vanhan ra­ken­nuk­sen kor­jaa­mi­nen ei jär­ke­vää

16.03.2022 06:00 11
Tilaajille
Ysiluokkalainen haapavetinen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etäläsnäoloon suunniteltu laite tuo helpotusta pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Ysi­luok­ka­lai­nen haa­pa­ve­ti­nen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etä­läs­nä­oloon suun­ni­tel­tu laite tuo hel­po­tus­ta pit­kä­ai­kais­sai­rai­den lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kou­lul­le­si tai op­pi­lai­tok­sel­le­si kuuluu?

07.03.2022 04:30
Tilaajille
Oululaisnuoret kertovat, kuinka sairaalakoulu pelasti kun peruskoulu kävi liian raskaaksi – mielenterveysongelmat tyypillisin syy päätyä sairaalaopetukseen

Ou­lu­lais­nuo­ret ker­to­vat, kuinka sai­raa­la­kou­lu pelasti kun pe­rus­kou­lu kävi liian ras­kaak­si – mie­len­ter­veys­on­gel­mat tyy­pil­li­sin syy päätyä sai­raa­la­ope­tuk­seen

05.03.2022 18:00 6
Tilaajille
Pohjoissuomalaisisä piinasi lastensa koulua – solvasi työntekijöitä sähköposteissa, tunkeutui oppitunnille

Poh­jois­suo­ma­lai­si­sä piinasi las­ten­sa koulua – solvasi työn­te­ki­jöi­tä säh­kö­pos­teis­sa, tun­keu­tui op­pi­tun­nil­le

28.02.2022 16:37 1
Tilaajille
Oulun ja muiden suurten kaupunkien yhdessä kehittämällä DigiOne-alustalla halutaan ratkaista koulujen digiongelmat – "Kuntien näkökulmasta tilastointi on valtava työ"

Oulun ja muiden suurten kau­pun­kien yhdessä ke­hit­tä­mäl­lä Di­giO­ne-alus­tal­la ha­lu­taan rat­kais­ta kou­lu­jen di­gi­on­gel­mat – "Kun­tien nä­kö­kul­mas­ta ti­las­toin­ti on valtava työ"

28.02.2022 07:00 2
Tilaajille
Viimeviikkoinen Yle Areenan kielto herätti opettajissa hämmästystä ja tuohtumista – kouluissa hyödynnetään olympialaisia myös opetuksessa

Vii­me­viik­koi­nen Yle Areenan kielto herätti opet­ta­jis­sa häm­mäs­tys­tä ja tuoh­tu­mis­ta – ­kou­luis­sa hyö­dyn­ne­tään olym­pia­lai­sia myös ope­tuk­ses­sa

19.02.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun kou­lus­ta uusi luon­to­kou­lu Ouluun

19.02.2022 04:00
Tilaajille
Oulun kouluille tulee noin 220 000 maksutonta kotitestiä – "Viikolla yhdeksän niitä alkaa tulemaan ja toivottavasti tulee sen viikon aikana, koska seuraavalla viikolla on talviloma"

Oulun kou­luil­le tulee noin 220 000 mak­su­ton­ta ko­ti­tes­tiä – "Vii­kol­la yh­dek­sän niitä alkaa tu­le­maan ja toi­vot­ta­vas­ti tulee sen viikon aikana, koska seu­raa­val­la vii­kol­la on tal­vi­lo­ma"

17.02.2022 15:03 9
Tilaajille
Hiukkavaaran koulutilat käyvät ahtaiksi – monitoimitalon laajennuskin täyttyy heti valmistuessaan

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu­ti­lat käyvät ah­taik­si – mo­ni­toi­mi­ta­lon laa­jen­nus­kin täyttyy heti val­mis­tues­saan

08.02.2022 06:00 6
Tilaajille
Viidessä oululaiskoulussa testataan sovellusta somekiusaamisen kitkemiseen – muutamassa kuukaudessa kymmeniä ilmoituksia sopimattomista ehdotuksista, haukkumisesta ja uhkailusta

Vii­des­sä ou­lu­lais­kou­lus­sa tes­ta­taan so­vel­lus­ta so­me­kiu­saa­mi­sen kit­ke­mi­seen – muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kym­me­niä il­moi­tuk­sia so­pi­mat­to­mis­ta eh­do­tuk­sis­ta, hauk­ku­mi­ses­ta ja uh­kai­lus­ta

25.01.2022 06:00 2
Tilaajille