Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Koulut
Kuukausi
Ylivieskan koulupuukotuksesta epäilty vangittu – poliisin kuva tapahtumista on selkeä

Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

30.03.2023 18:16 5
Tilaajille
Ylivieskan kaupunki järjestää oppilaille kriisiapua koulussa tapahtuneen puukotuksen vuoksi – sivistysjohtaja: "Tämä ei pyyhkiydy ihan hetkessä pois mielistä"

Yli­vies­kan kau­pun­ki jär­jes­tää op­pi­lail­le krii­si­apua kou­lus­sa ta­pah­tu­neen puu­ko­tuk­sen vuoksi – si­vis­tys­joh­ta­ja: "Tämä ei pyyh­kiy­dy ihan het­kes­sä pois mie­lis­tä"

29.03.2023 10:42 7
Tilaajille
Yhdeksäsluokkalainen puukotti koulukaveriaan Ylivieskassa, poliisi ottanut epäillyn kiinni

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen puu­kot­ti kou­lu­ka­ve­riaan Yli­vies­kas­sa, poliisi ottanut epäil­lyn kiinni

28.03.2023 22:26
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

24.03.2023 12:40 30
Tilaajille
Oululaiskoulun hyvät kokemukset koulupudokkaiden kanssa osoittavat, miten tärkeää on kokemus porukkaan kuulumisesta
Kolumni

Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

22.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Avataan alakoulut lasten harrastamiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avataan ala­kou­lut lasten har­ras­ta­mi­sel­le

08.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulussa "vape" höyryää jo alakouluissa – poliisi on huolissaan sähkötupakan myyntiringeistä, joissa velkoja peritään jopa väkivallalla uhaten

Oulussa "vape" höyryää jo ala­kou­luis­sa – poliisi on huo­lis­saan säh­kö­tu­pa­kan myyn­ti­rin­geis­tä, joissa velkoja pe­ri­tään jopa vä­ki­val­lal­la uhaten

02.03.2023 05:00 17
Tilaajille
Vanhemmat
Kahdeksan oululaiskoulua lakkautusuhan alla, kaupunki tekee kuluvalla viikolla oppilaille lapsivaikutusten arviointia – lakkautuksia aikaisintaan kevään 2024 jälkeen

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua lak­kau­tus­uhan alla, kau­pun­ki tekee ku­lu­val­la vii­kol­la op­pi­lail­le lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tia – lak­kau­tuk­sia ai­kai­sin­taan kevään 2024 jälkeen

01.03.2023 06:00 67
Tilaajille
Oulun kaupungin järjestämät koulukyydit kulkevat lakosta huolimatta – oppilaiden vanhempia suositellaan tarvittaessa viemään koululaiset itse tai kimppakyydillä

Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mät kou­lu­kyy­dit kul­ke­vat lakosta huo­li­mat­ta – op­pi­lai­den van­hem­pia suo­si­tel­laan tar­vit­taes­sa viemään kou­lu­lai­set itse tai kimp­pa­kyy­dil­lä

28.02.2023 16:13 10
Koulujen talvilomat alkavat pian pohjoisessa – kerro vinkkisi, mitä Oulussa kannattaa tehdä lomalla

Kou­lu­jen tal­vi­lo­mat alkavat pian poh­joi­ses­sa – kerro vink­ki­si, mitä Oulussa kan­nat­taa tehdä lomalla

27.02.2023 11:28 11
Vanha Kaleva: Keskikoulu supistumassa kolmivuotiseksi, valtiolle säästöjä

Vanha Kaleva: Kes­ki­kou­lu su­pis­tu­mas­sa kol­mi­vuo­ti­sek­si, val­tiol­le sääs­tö­jä

14.02.2023 10:00
Tilaajille
Ouluhallissa nähtiin ennätysmäärä tanssijoita ja pukuloistoa – Oulun lukioiden vanhat päästivät ilon irti yhteistansseissa

Ou­lu­hal­lis­sa nähtiin en­nä­tys­mää­rä tans­si­joi­ta ja pu­ku­lois­toa – Oulun lu­kioi­den vanhat pääs­ti­vät ilon irti yh­teis­tans­seis­sa

10.02.2023 18:42 5
Tilaajille
Vuoden äidinkielen opettajan, oululaisen Karl Grünnin oppilaista on tullut niin NHL-tähtiä kuin kirjailijoitakin – "Jos haluamme olla suomenkielisiä Suomessa, kieli ei saa rapistua"

Vuoden äi­din­kie­len opet­ta­jan, ou­lu­lai­sen Karl Grünnin op­pi­lais­ta on tullut niin NHL-täh­tiä kuin kir­jai­li­joi­ta­kin – "Jos ha­luam­me olla suo­men­kie­li­siä Suo­mes­sa, kieli ei saa ra­pis­tua"

09.02.2023 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei siinä auta Kiva koulu -tee­mat, ellei saada ko­tia­kin kivaksi

07.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Koulujen suhtautuminen kiusaamiseen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan – Maikkulaan oma kiusaamisen vastainen malli

Kou­lu­jen suh­tau­tu­mi­nen kiu­saa­mi­seen asettaa lapset eri­ar­voi­seen asemaan – Maik­ku­laan oma kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli

04.02.2023 08:00 12
Tilaajille
Analyysi: Lakkautetaanko vaiko ei – Oulun kouluverkko aiotaan panna lopultakin raameihin

Ana­lyy­si: Lak­kau­te­taan­ko vaiko ei – Oulun kou­lu­verk­ko aiotaan panna lo­pul­ta­kin raa­mei­hin

04.02.2023 06:00 23
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 14:47
Tilaajille
Tupoksen koulun maanantaista onnettomuutta käsiteltiin kriisityöntekijöiden avustuksella – putoaminen tapahtui ruokala- ja aulatiloissa

Tu­pok­sen koulun maa­nan­tais­ta on­net­to­muut­ta kä­si­tel­tiin krii­si­työn­te­ki­jöi­den avus­tuk­sel­la – pu­toa­mi­nen ta­pah­tui ruo­ka­la- ja au­la­ti­lois­sa

26.01.2023 18:32
Tilaajille
Miljoonien tuet koulujen nuorisotyöhön – Pohjois-Pohjanmaalle viikoittaisia ryhmiä, tukea ukrainalaisille nuorille ja lisää pitkäjänteistä työtä

Mil­joo­nien tuet kou­lu­jen nuo­ri­so­työ­hön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le vii­koit­tai­sia ryhmiä, tukea uk­rai­na­lai­sil­le nuo­ril­le ja lisää pit­kä­jän­teis­tä työtä

11.01.2023 14:18