Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohde
Viikko
Pohde lakkauttamassa kaksi pientä hoivakotia Oulussa – Palvelualuejohtaja: Nykyiset asiakkaat eivät menetä paikkojaan

Pohde lak­kaut­ta­mas­sa kaksi pientä hoi­va­ko­tia Oulussa – Pal­ve­lua­lue­joh­ta­ja: Ny­kyi­set asiak­kaat eivät menetä paik­ko­jaan

23.02.2024 06:00 29
Tilaajille
Talentia arvostelee hyvinvointialueiden asiakasohjausryhmien päätöksentekoa – Käytäntö juridisesti ja ammattieettisesti epäselvä

Ta­len­tia ar­vos­te­lee hy­vin­voin­ti­aluei­den asia­kas­oh­jaus­ryh­mien pää­tök­sen­te­koa – Käy­tän­tö ju­ri­di­ses­ti ja am­mat­ti­eet­ti­ses­ti epä­sel­vä

22.02.2024 16:30 5
Tilaajille
Oululainen Leevi, 9, on jonottanut koulupsykologin tutkimuksiin kahdeksan kuukautta – Tapaus ei etene ilman psykologin lausuntoa

Ou­lu­lai­nen Leevi, 9, on jo­not­ta­nut kou­lu­psy­ko­lo­gin tut­ki­muk­siin kah­dek­san kuu­kaut­ta – Tapaus ei etene ilman psy­ko­lo­gin lau­sun­toa

22.02.2024 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set kivinä rat­tais­sa – ovatko Pohteen arvot niin kovat, että ikä­ih­mis­ten pal­ve­lut ovat en­sim­mäi­se­nä leik­kaus­lis­tal­la?

22.02.2024 06:00 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­dos­ta on tulossa ka­tast­ro­fi

22.02.2024 05:00 3
Runsasväkinen Liminka menettää terveyskeskuksen, mutta hoitoa saa jatkossakin joka arkipäivä

Run­sas­vä­ki­nen Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen, mutta hoitoa saa jat­kos­sa­kin joka ar­ki­päi­vä

21.02.2024 17:39 106
Tilaajille
Oulun kaupunki myymässä 30:tä kiinteistöään – arvokkain on 27,5 miljoonan euron Hiirosenkoti

Oulun kau­pun­ki myy­mäs­sä 30:tä kiin­teis­töään – ar­vok­kain on 27,5 mil­joo­nan euron Hii­ro­sen­ko­ti

21.02.2024 06:00 63
Tilaajille
Pohde kertoi tarkemmin laajoista yt-neuvotteluistaan – Näiden yksiköiden toiminta päättyy

Pohde kertoi tar­kem­min laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­taan – Näiden yk­si­köi­den toi­min­ta päättyy

20.02.2024 20:46 151
Tilaajille
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

20.02.2024 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lusete­lil­lä ei hätää rat­kais­ta – ma­sen­tu­nut, it­se­tu­hoi­nen lapsi tai nuori kykenee harvoin itse ha­ke­maan apua ti­lan­tee­seen­sa

20.02.2024 05:30 1
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

19.02.2024 17:17 35
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Vammaisperheet jäivät ilman palveluita Kempeleessä – "Pohteen malli" tunnetaan jo koko maassa, eikä pelkästään hyvässä mielessä

Vam­mais­per­heet jäivät ilman pal­ve­lui­ta Kem­pe­lees­sä – "Poh­teen malli" tun­ne­taan jo koko maassa, eikä pel­käs­tään hyvässä mie­les­sä

18.02.2024 16:00 77
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote on­nis­tuu tai epä­on­nis­tuu ikä­ih­mis­ten huo­len­pi­don myötä

18.02.2024 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­ter­veyt­tä voi edistää – muok­kaa­mal­la elin­ta­po­ja ter­veel­li­sem­mik­si voidaan yl­lä­pi­tää ajat­te­lu­toi­min­to­ja sekä toi­min­ta­ky­kyä

17.02.2024 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hätään vas­tat­ta­va

17.02.2024 05:00 2
Kysyimme oululaisilta, miten yksinäisyyttä voi helpottaa – Yksinäisyyden hintalappu Pohjois-Pohjanmaalla yli 400 miljoonaa euroa

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta, miten yk­si­näi­syyt­tä voi hel­pot­taa – Yk­si­näi­syy­den hin­ta­lap­pu Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 400 mil­joo­naa euroa

16.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

15.02.2024 16:55 23
Limingan yläkouluissa tehdään selvitys nuorten masennuksen hoidosta – uusi hoitomenetelmä on käytössä

Li­min­gan ylä­kou­luis­sa tehdään sel­vi­tys nuorten ma­sen­nuk­sen hoi­dos­ta – uusi hoi­to­me­ne­tel­mä on käy­tös­sä

15.02.2024 13:18
Pohteen asiakkaille lähetetty aiheettomia maksumuistuksia – taustalla järjestelmävika

Pohteen asiak­kail­le lä­he­tet­ty ai­heet­to­mia mak­su­muis­tuk­sia – ­taus­tal­la jär­jes­tel­mä­vi­ka

14.02.2024 13:55 10
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

09.02.2024 18:12 183
Tilaajille