Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pohde
Viimeisin 4 tuntia
Raportti osoittaa lukuisia puutteita asiakkaiden ja potilaiden asemassa – Palveluun pääsy hyvinvointialueella ykkösongelma

Ra­port­ti osoit­taa lu­kui­sia puut­tei­ta asiak­kai­den ja po­ti­lai­den ase­mas­sa – Pal­ve­luun pääsy hy­vin­voin­ti­alueel­la yk­kös­on­gel­ma

05:00 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kuinka nuorta valvotaan OYSin psykiatrisella osastolla, jossa on muun muassa tupakkapaikka ja psykoosipotilaita? "Tilanne ei ole ideaali kenellekään" toteaa erikoislääkäri

Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta? "Ti­lan­ne ei ole ideaali ke­nel­le­kään" toteaa eri­kois­lää­kä­ri

29.03.2023 18:00 11
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
OYSin nuorisopsykiatrian osastolla ryhdyttiin jo toimiin avin tarkastuskäynnin jälkeen: "Hyvä, että epäkohtiin puututaan"

OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin jo toimiin avin tar­kas­tus­käyn­nin jäl­keen: "Hyvä, että epä­koh­tiin puu­tu­taan"

24.03.2023 17:33 13
Tilaajille
Avi teki yllätystarkastuksen OYSin nuorisopsykiatrian osastolle – potilasturvallisuuden epäillään vaarantuneen

Avi teki yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­le – po­ti­las­tur­val­li­suu­den epäil­lään vaa­ran­tu­neen

24.03.2023 08:39 29
Pohteen matkapalvelukeskuksen välitysjärjestelmän häiriö on korjattu

Pohteen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen vä­li­tys­jär­jes­tel­män häiriö on kor­jat­tu

23.03.2023 10:05 1
Hoitajat raivoissaan Pohteen palkkojen ongelmista: saatavia ei kuulu ja velkaa on otettava, että pärjää – Mikä korjauksissa kestää?

Hoi­ta­jat rai­vois­saan Pohteen palk­ko­jen on­gel­mis­ta: saa­ta­via ei kuulu ja velkaa on otet­ta­va, että pärjää – Mikä kor­jauk­sis­sa kestää?

22.03.2023 18:00 66
Tilaajille
Pohteen matkojen välityspalvelu kaatunut – Häiriötilanteessa voi tilata sopimustaksin, jos palvelu ei toimi tai kyyti ei saavu määräajassa

Pohteen mat­ko­jen vä­li­tys­pal­ve­lu kaa­tu­nut – Häi­riö­ti­lan­tees­sa voi tilata so­pi­mus­tak­sin, jos palvelu ei toimi tai kyyti ei saavu mää­rä­ajas­sa

22.03.2023 10:57 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­nen ter­vey­den­huol­to krii­sis­sä – Tai­val­kos­kel­la pitäisi koota krii­si­ryh­mä

22.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Kuntoutujat jäivät kuukausiksi ilman työtoimintaa – Pohde järjesti hämmentävän kilpailutuksen, mutta kiistää olevansa vastuussa

Kun­tou­tu­jat jäivät kuu­kau­sik­si ilman työ­toi­min­taa – Pohde jär­jes­ti häm­men­tä­vän kil­pai­lu­tuk­sen, mutta kiistää ole­van­sa vas­tuus­sa

22.03.2023 05:00 71
Tilaajille
Kansanedustajille riittää tehtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jil­le riittää teh­tä­vää

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kun­tou­tus­po­lut ke­hit­ty­mäs­sä ja yh­te­näis­ty­mäs­sä

16.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde säästää vää­räs­sä pai­kas­sa – kan­nat­taa­ko lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta sääs­tää, jos se tur­me­lee kahden ihmisen elämän?

15.03.2023 06:00 13
Tilaajille
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­te­yk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 10:50
Tilaajille
SOTE-sopimuksen mukainen koronakorvaus 600 euroa – Korvaus rajoittuu vain sopimuksen mukaisiin yksiköihin

SOTE-so­pi­muk­sen mu­kai­nen ko­ro­na­kor­vaus 600 euroa – Korvaus ra­joit­tuu vain so­pi­muk­sen mu­kai­siin yk­si­köi­hin

13.03.2023 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­kään, että rakas omai­se­ni joutuu lai­tos­hoi­toon – kuka saa fy­sio­te­ra­piaa?

12.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Pohteen laskutuksessa on isoja viiveitä – Oululaisille laskuja on päästy jo lähettämään, palkanmaksussa virheet ovat vähenemään päin

Pohteen las­ku­tuk­ses­sa on isoja vii­vei­tä – Ou­lu­lai­sil­le laskuja on päästy jo lä­het­tä­mään, pal­kan­mak­sus­sa virheet ovat vä­he­ne­mään päin

10.03.2023 05:00 10
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

10.03.2023 15:38 14
Tunteita ja terveysteknologiaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tei­ta ja ter­veys­tek­no­lo­giaa

08.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa  palveluja heinäkuussa –  Oulussa kiirevastaanotot keskittyvät sulkuajaksi Kontinkankaalle ja Tuiraan

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – Oulussa kii­re­vas­taan­otot kes­kit­ty­vät sul­ku­ajak­si Kon­tin­kan­kaal­le ja Tuiraan

03.03.2023 05:00 24
Tilaajille
Vaalan akuuttiosastoa ajetaan alas suunniteltua nopeammin – sulkemispäätös johtuu pitkään jatkuneesta henkilöstövajeesta

Vaalan akuut­ti­osas­toa ajetaan alas suun­ni­tel­tua no­peam­min – sul­ke­mis­pää­tös johtuu pitkään jat­ku­nees­ta hen­ki­lös­tö­va­jees­ta

01.03.2023 19:50 27
Tilaajille