Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Työtaistelut
Kuukausi
Lakko vaikuttaa merkittävästi Oulun seudun joukkoliikenteeseen – nämä vuorot ajetaan keskiviikkona

Lakko vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tee­seen – nämä vuorot ajetaan kes­ki­viik­ko­na

13.02.2024 20:26 116
Poliittiset lakot hiljentävät perjantaina suuren osan joukkoliikenteestä

Po­liit­ti­set lakot hil­jen­tä­vät per­jan­tai­na suuren osan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

01.02.2024 20:12 26
Torstain poliittinen lakko voi vaikuttaa Oulun kaupungin palveluihin – Päiväkodit ja perhepäivähoito pystytään pitämään auki

Tors­tain po­liit­ti­nen lakko voi vai­kut­taa Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­hin – Päi­vä­ko­dit ja per­he­päi­vä­hoi­to pys­ty­tään pi­tä­mään auki

31.01.2024 09:30 14
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa kuin komp­ro­mis­si­ky­vyt­tö­myy­des­tä joh­tu­via, arkea häi­rit­se­viä lak­ko­päi­viä

30.01.2024 17:00 67
Vanhemmat
AKT lähtee isosti mukaan helmikuun alun laajoihin lakkoihin

AKT lähtee isosti mukaan hel­mi­kuun alun laa­joi­hin lak­koi­hin

19.01.2024 16:56 23
Teollisuusliitto ilmoitti uusista poliittisista lakoista – mukana 60 000 työntekijää

Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti uusista po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta – mukana 60 000 työn­te­ki­jää

18.01.2024 13:12 75
Työmarkkinasopua ei synny selkävoittoja hakemalla eikä uhokokoontumisilla – tarvittavat kompromissit on parempi tehdä ennemmin kuin myöhemmin
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­na­so­pua ei synny sel­kä­voit­to­ja ha­ke­mal­la eikä uho­ko­koon­tu­mi­sil­la – tar­vit­ta­vat komp­ro­mis­sit on parempi tehdä en­nem­min kuin myö­hem­min

17.01.2024 17:00 43
PAM ilmoitti laajoista lakoista helmikuun alussa – lakossa kymmeniätuhansia työntekijöitä

PAM il­moit­ti laa­jois­ta la­kois­ta hel­mi­kuun alussa – lakossa kym­me­niä­tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä

17.01.2024 15:58 109
Useiden oululaiskoulujen ja -päiväkotien ruokailut vielä maanantaina lakon piirissä – Hönttämäellä ryystetään keittoa: "Pitsoja tai hampurilaisia ei ole tulossa"

Useiden ou­lu­lais­kou­lu­jen ja -päi­vä­ko­tien ruo­kai­lut vielä maa­nan­tai­na lakon pii­ris­sä – Hönt­tä­mäel­lä ryys­te­tään keit­toa: "Pit­so­ja tai ham­pu­ri­lai­sia ei ole tu­los­sa"

15.12.2023 15:26 31
Tilaajille
Torstaiksi suunnitellut poliittiset lakot toteutuvat – SAK vetäytyi työmarkkinamallikeskusteluista

Tors­taik­si suun­ni­tel­lut po­liit­ti­set lakot to­teu­tu­vat – SAK ve­täy­tyi työ­mark­ki­na­mal­li­kes­kus­te­luis­ta

13.12.2023 14:40 44
Lakkosolmun purkamiseksi keinot hukassa – Poliittisissa lakoissa ei ole puoliväliä, jossa sopu voisi syntyä: ”Sen takia tässä tilanne on eriskummallinen”

Lak­ko­sol­mun pur­ka­mi­sek­si keinot hukassa – Po­liit­ti­sis­sa la­kois­sa ei ole puo­li­vä­liä, jossa sopu voisi syntyä: ”Sen takia tässä tilanne on eris­kum­mal­li­nen”

13.12.2023 11:39 11
Tilaajille
Katso, miten torstainen lakko vaikuttaa arkeen Oulussa – tilanne näkyy liikenteessä, kouluissa, päiväkodeissa ja liikuntapaikoissa

Katso, miten tors­tai­nen lakko vai­kut­taa arkeen Oulussa – tilanne näkyy lii­ken­tees­sä, kou­luis­sa, päi­vä­ko­deis­sa ja lii­kun­ta­pai­kois­sa

13.12.2023 12:22 95
Osa Kalevan painetuista lehdistä jää jakamatta JHL:n lakon vuoksi torstaina, suurin osa tilaajista saa lehden normaalisti

Osa Kalevan pai­ne­tuis­ta leh­dis­tä jää ja­ka­mat­ta JHL:n lakon vuoksi tors­tai­na, suurin osa ti­laa­jis­ta saa lehden nor­maa­lis­ti

12.12.2023 13:10 1
Oulun seudun bussivuoroista iso osa jää ajamatta, jos AKT:n torstain lakko toteutuu

Oulun seudun bus­si­vuo­rois­ta iso osa jää aja­mat­ta, jos AKT:n tors­tain lakko to­teu­tuu

12.12.2023 13:25 118
Yöjunat kulkevat mahdollisesta lakosta huolimatta – lipun hinta hyvitetään, jos matka jää tekemättä

Yöjunat kul­ke­vat mah­dol­li­ses­ta lakosta huo­li­mat­ta – lipun hinta hy­vi­te­tään, jos matka jää te­ke­mät­tä

12.12.2023 09:51 2
JHL:n lakko keskeyttää Oulussa katujen hiekoituksen ja aurauksen – päiväkodeissa syödään torstaina puuroa, kouluissa leipää

JHL:n lakko kes­keyt­tää Oulussa katujen hie­koi­tuk­sen ja au­rauk­sen – päi­vä­ko­deis­sa syödään tors­tai­na puuroa, kou­luis­sa leipää

11.12.2023 18:27 96
Rakennusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat tulevat lakkokohteensa – Oulussa lakkoillaan neljällä työpaikalla ensi torstaina

Ra­ken­nus­liit­to ja Am­mat­ti­liit­to Pro il­moit­ti­vat tulevat lak­ko­koh­teen­sa – Oulussa lak­koil­laan nel­jäl­lä työ­pai­kal­la ensi tors­tai­na

09.12.2023 19:54 116
Poliittinen lakko halvaannuttaa junaliikenteen torstaina – lakkoja myös paperitehtailla, voimalaitoksissa ja elintarvikkeiden parissa

Po­liit­ti­nen lakko hal­vaan­nut­taa ju­na­lii­ken­teen tors­tai­na – lakkoja myös pa­pe­ri­teh­tail­la, voi­ma­lai­tok­sis­sa ja elin­tar­vik­kei­den parissa

08.12.2023 16:44 48
Valmistautuuko Upseeriliitto työtaisteluun? – Everstiluutnantti Viita: "Voimme tehdä koviakin päätöksiä"

Val­mis­tau­tuu­ko Up­see­ri­liit­to työ­tais­te­luun? – Evers­ti­luut­nant­ti Viita: "Voimme tehdä ko­via­kin pää­tök­siä"

12.11.2023 12:00 5
Tilaajille
Omat eväät maistuivat lakkopäivänä Oulunsalon koululla, mutta toiveruokapäivä siirtyi tulevaisuuteen

Omat eväät mais­tui­vat lak­ko­päi­vä­nä Ou­lun­sa­lon kou­lul­la, mutta toi­ve­ruo­ka­päi­vä siirtyi tu­le­vai­suu­teen

07.11.2023 14:25 9
Tilaajille