Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Työtaistelut
Kuukausi
Henkilökohtaisten avustajien lakko uhkaa Pohteenkin alueella – avustettavan tulee itse selvittää, tuleeko oma avustaja töihin

Hen­ki­lö­koh­tais­ten avus­ta­jien lakko uhkaa Poh­teen­kin alueel­la – avus­tet­ta­van tulee itse sel­vit­tää, tuleeko oma avus­ta­ja töihin

02.06.2023 12:41 3
Lakkosuma uhkaa kesäkuussa yksityisellä sosiaalipalvelualalla – katso lista lakkokohteista Pohjois-Pohjanmaalla

Lak­ko­su­ma uhkaa ke­sä­kuus­sa yk­si­tyi­sel­lä so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­la – katso lista lak­ko­koh­teis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

31.05.2023 17:27 2
Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päiväkodit, Touhula pitää ovia auki mahdollisuuksien mukaan: "Tiedotimme perheitä jo pari viikkoa sitten"

Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päi­vä­ko­dit, Touhula pitää ovia auki mah­dol­li­suuk­sien mukaan: "Tie­do­tim­me per­hei­tä jo pari viikkoa sitten"

22.05.2023 14:45 7
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot alkavat tiistaina – Oulun seudulla lakko kohdentuu kolmeen päiväkotiketjuun

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan lakot alkavat tiis­tai­na – Oulun seu­dul­la lakko koh­den­tuu kolmeen päi­vä­ko­ti­ket­juun

22.05.2023 13:14 1
JHL:n maanantainen lakko sulkee Oulun kaupungin ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja Heinäpään palloiluhallin – kaupunki pitää lakkoa laittomana

JHL:n maa­nan­tai­nen lakko sulkee Oulun kau­pun­gin ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­ko­pit ja Hei­nä­pään pal­loi­lu­hal­lin – kau­pun­ki pitää lakkoa lait­to­ma­na

19.05.2023 12:54 3
Vanhemmat
Useilta eri ammattiliitoilta lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – kaksipäiväinen lakko koskisi myös Oulussa toimivia Touhulaa ja Pilke-päiväkoteja

Useilta eri am­mat­ti­lii­toil­ta lak­ko­va­roi­tus yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – kak­si­päi­väi­nen lakko koskisi myös Oulussa toi­mi­via Tou­hu­laa ja Pil­ke-päi­vä­ko­te­ja

04.05.2023 14:58 5
Oulun kaupunki: Oulu Infran lakko on laiton ja sillä pyritään vaikuttamaan työnjohto-oikeuteen

Oulun kau­pun­ki: Oulu Infran lakko on laiton ja sillä py­ri­tään vai­kut­ta­maan työn­joh­to-oi­keu­teen

03.05.2023 12:45 24
Kiinteistöpalvelualalla saavutettiin sittenkin sopu, lakko peruuntui viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­la saa­vu­tet­tiin sit­ten­kin sopu, lakko pe­ruun­tui viime het­kel­lä

29.03.2023 23:40 3
Kiinteistöpalvelualan lakko olisi vaikuttanut myös Oulun kaupungin toimintaan – työriidassa saatiin sopu viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko olisi vai­kut­ta­nut myös Oulun kau­pun­gin toi­min­taan – ­työ­rii­das­sa saatiin sopu viime het­kel­lä

29.03.2023 23:25 8
PAM julisti palveluyritys SOLin hakusaartoon, ammattiliiton mukaan SOL painosti työntekijöitä töihin kiinteistöpalvelualan lakon aikana – kolmas lakko uhkaa torstaina

PAM julisti pal­ve­lu­yri­tys SOLin ha­ku­saar­toon, am­mat­ti­lii­ton mukaan SOL pai­nos­ti työn­te­ki­jöi­tä töihin kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakon aikana – kolmas lakko uhkaa tors­tai­na

27.03.2023 19:24 3
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

26.03.2023 17:10 13
Tilaajille
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:30 5
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:22 3
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57 6
Kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, tällaisia vaikutuksia sillä on Oulun kaupungin toimintoihin

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, täl­lai­sia vai­ku­tuk­sia sillä on Oulun kau­pun­gin toi­min­toi­hin

22.03.2023 17:07 18
Veturinkuljettajien lakossa on kyse työhyvinvoinnista –  RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja: "Miksi meidän pitäisi vuodesta toiseen joustaa"

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakossa on kyse työ­hy­vin­voin­nis­ta –  RAU:n Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Miksi meidän pitäisi vuo­des­ta toiseen jous­taa"

20.03.2023 16:37 29
Tilaajille
VR: Junat pyritään palauttamaan liikenteeseen heti, kun sopu veturinkuljettajien työriitaan syntyy

VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

20.03.2023 12:23 5
Veturinkuljettajien työriidassa hiertää viikkolepo ja työssä jaksaminen – ei palkat

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa hiertää viik­ko­le­po ja työssä jak­sa­mi­nen – ei palkat

19.03.2023 19:02 4
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 10
Tilaajille
Rautatiealan Unioni RAU hylkäsi neuvottelutuloksen, laaja junalakko uhkaa edelleen – RAU aikoo ehdottaa uutta ratkaisua vielä tänään

Rau­ta­tie­alan Unioni RAU hylkäsi neu­vot­te­lu­tu­lok­sen, laaja ju­na­lak­ko uhkaa edel­leen – RAU aikoo eh­dot­taa uutta rat­kai­sua vielä tänään

16.03.2023 17:19 7