Kuntapolitiikka
Kuukausi
Sodankylän kunnanjohtajan paikkaa haki 13 henkilöä – haastatteluun eteni viisi henkilöä, mukana myös entinen oululaispoliitikko Riikka Moilanen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan paikkaa haki 13 hen­ki­löä – haas­tat­te­luun eteni viisi hen­ki­löä, mukana myös entinen ou­lu­lais­po­lii­tik­ko Riikka Moi­la­nen

14.10.2020 12:50 0
Tilaajille
Yliopiston kampushanketta vastustavien valtuustoaloite etenee – Viitasen listassa 18 nimeä

Yli­opis­ton kam­pus­han­ket­ta vas­tus­ta­vien val­tuus­to­aloi­te etenee – Vii­ta­sen lis­tas­sa 18 nimeä

09.10.2020 14:06 22
Tilaajille

Ou­lu­lai­set voivat ää­nes­tää, mille hank­keil­le myön­ne­tään rahaa

01.10.2020 17:32 1
Oulu vie ja maakunta soittelee lehdellä: Ison kaupungin ota tai jätä -asenne, sooloilu ja kampitus ei miellytä naapureita– "On Oulun etu, että maakunta menestyy"

Oulu vie ja maa­kun­ta soit­te­lee leh­del­lä: Ison kau­pun­gin ota tai jätä -a­sen­ne, soo­loi­lu ja kam­pi­tus ei miel­ly­tä naa­pu­rei­ta– "On Oulun etu, että maa­kun­ta me­nes­tyy"

27.09.2020 06:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala pitää ympäristökuntien kritiikkiä yllättävän kovana – "Yhteistyössä on parantamisen varaa, sitä ei voi kiistää"

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala pitää ym­pä­ris­tö­kun­tien kri­tiik­kiä yl­lät­tä­vän kovana – "Yh­teis­työs­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa, sitä ei voi kiis­tää"

27.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Kokoomuksen Åman-Toivio haluaa jättää Oulun kaupunginhallituksen – vetoaa eropyynnössä henkilökohtaisiin syihin

Ko­koo­muk­sen Åman-Toi­vio haluaa jättää Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen – vetoaa ero­pyyn­nös­sä hen­ki­lö­koh­tai­siin syihin

10.08.2020 21:31 0
Lukijalta Mielipide Paavo Talala

Onko kun­ta­po­li­tii­kas­sa opittu mitään 60 vuo­des­sa?

27.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja on tehnyt 14 päätöstä poikkeusolojen perusteella, vaikka kuntia koskevaa valmiuslakipykälää ei ole aktivoitu – "Kuntalaisten etu pysyy etusijalla"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja on tehnyt 14 pää­tös­tä poik­keus­olo­jen pe­rus­teel­la, vaikka kuntia kos­ke­vaa val­mius­la­ki­py­kä­lää ei ole ak­ti­voi­tu – "Kun­ta­lais­ten etu pysyy etu­si­jal­la"

29.05.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ilpo Välimaa

Lin­nan­maan kor­pi­kam­pus ei ole tätä aikaa – uusi kampus kes­kus­tan tun­tu­maan, vaikka siir­ty­mä­ai­ka olisi 20 vuotta

18.05.2020 06:00 22
Tilaajille
Liminka siirsi poikkeusoloissa valtaa kunnanjohtajalle, mutta kuntaoikeuden asiantuntijan mukaan vallansiirrolta puuttuu säädöspohja – "Hallintosäännössä laitettu toimielinten toimivallat väärään kohtaan"

Liminka siirsi poik­keus­olois­sa valtaa kun­nan­joh­ta­jal­le, mutta kun­ta­oi­keu­den asian­tun­ti­jan mukaan val­lan­siir­rol­ta puuttuu sää­dös­poh­ja – "Hal­lin­to­sään­nös­sä lai­tet­tu toi­mi­elin­ten toi­mi­val­lat väärään koh­taan"

23.04.2020 16:05 1
Tilaajille

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­to päätti ää­nes­tyk­sen jälkeen pa­laut­taa Ve­si­ka­rin kou­lu­kiin­teis­tö­asian val­mis­te­luun

09.03.2020 21:20 11
Facebookissa julkaistusta sähköpostista tutkintapyyntö Limingassa – Kunnanhallituksen jäsenen epäillään luovuttaneen sähköpostin ulkopuoliselle

Fa­ce­boo­kis­sa jul­kais­tus­ta säh­kö­pos­tis­ta tut­kin­ta­pyyn­tö Li­min­gas­sa – Kun­nan­hal­li­tuk­sen jäsenen epäil­lään luo­vut­ta­neen säh­kö­pos­tin ul­ko­puo­li­sel­le

28.01.2020 11:42 20
Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala: Kaikki eivät tyydy demokraattisesti tehtyihin päätöksiin – "He ajavat muiden kuin Limingan kunnan ja liminkalaisten etuja"

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: Kaikki eivät tyydy de­mo­kraat­ti­ses­ti teh­tyi­hin pää­tök­siin – "He ajavat muiden kuin Li­min­gan kunnan ja li­min­ka­lais­ten etuja"

26.01.2020 06:00 6
Tilaajille
Limingassa kuohuu – kovasanaista some-kirjoittelua, riitelyä ja tutkintapyyntöjä poliisille: "Kuntapoliittinen tilanne on erittäin kärjistynyt, emme ole kaukana Kittilästä"

Li­min­gas­sa kuohuu – ko­va­sa­nais­ta so­me-kir­joit­te­lua, rii­te­lyä ja tut­kin­ta­pyyn­tö­jä po­lii­sil­le: "Kun­ta­po­liit­ti­nen tilanne on erit­täin kär­jis­ty­nyt, emme ole kaukana Kit­ti­läs­tä"

26.01.2020 06:00 13
Tilaajille