Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Saamelaiset
Leffavieras: Pyysimme oululaista Veli-Pekka Lehtolaa arvioimaan Altajoen tapahtumia käsittelevän uutuselokuvan – Anna joen virrata kuvaa hienosti saamelaisuuden löytämistä

Lef­fa­vie­ras: Pyy­sim­me ou­lu­lais­ta Ve­li-Pek­ka Leh­to­laa ar­vioi­maan Al­ta­joen ta­pah­tu­mia kä­sit­te­le­vän uu­tu­se­lo­ku­van – Anna joen virrata kuvaa hie­nos­ti saa­me­lai­suu­den löy­tä­mis­tä

10.05.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: Nuoret saamelaiset ovat ylpeitä juuristaan ja saamelaisuus näkyy positiivisena myös Revontulten räppärissä

Lef­fa­vie­ras: Nuoret saa­me­lai­set ovat ylpeitä juu­ris­taan ja saa­me­lai­suus näkyy po­si­tii­vi­se­na myös Re­von­tul­ten räp­pä­ris­sä

29.03.2023 13:05 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Isä toivoo pojastaan poronhoitajaa, mutta poika haaveilee rap-tähteydestä – nuorille suunnattu dokumentti yhdistelee musiikkia ja saamelaisasiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Isä toivoo po­jas­taan po­ron­hoi­ta­jaa, mutta poika haa­vei­lee rap-täh­tey­des­tä – nuo­ril­le suun­nat­tu do­ku­ment­ti yh­dis­te­lee mu­siik­kia ja saa­me­lais­asiaa

23.03.2023 13:45
Tilaajille
Dokumentaristi seurasi nuoren saamelaisräppääjän elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi nuoren saa­me­lais­räp­pää­jän elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

21.03.2023 16:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain siir­tä­mi­nen seu­raa­val­le vaa­li­kau­del­le on riski Suomen al­ku­pe­räis­kan­sa­po­li­tii­kal­le

18.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Miksi museot haluavat pitää kynsin hampain kiinni esineistä, jotka on irrotettu alkuperäisestä ympäristöstään? Eeva-Kristiina Nylander tutki väitöksessään sitä, miksi saamelaisesineiden palautukset ovat olleet Suomessa vaikeita

Miksi museot ha­lua­vat pitää kynsin hampain kiinni esi­neis­tä, jotka on ir­ro­tet­tu al­ku­pe­räi­ses­tä ym­pä­ris­tös­tään? Ee­va-Kris­tii­na Ny­lan­der tutki väi­tök­ses­sään sitä, miksi saa­me­lais­esi­nei­den pa­lau­tuk­set ovat olleet Suo­mes­sa vai­kei­ta

09.02.2023 17:37 11
Tilaajille
Saamelaisten kansallispäivän 30-vuotisjuhlaa vietetään tänään: "Kansallispäivä on kehittynyt symboliksi saamelaisten voimasta ja yhteenkuuluvuudesta"

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vän 30-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään tänään: "Kan­sal­lis­päi­vä on ke­hit­ty­nyt sym­bo­lik­si saa­me­lais­ten voi­mas­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta"

06.02.2023 12:24 6
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 15:54 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki ei toisi saa­me­lais­kä­rä­jil­le ve­to-oi­keut­ta

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

26.01.2023 14:15
Tilaajille
Oulun ja Suomen piispat huolissaan saamelaisiin kohdistuvasta vihapuheesta

Oulun ja Suomen piispat huo­lis­saan saa­me­lai­siin koh­dis­tu­vas­ta vi­ha­pu­hees­ta

01.12.2022 10:31 9
Analyysi: Saamelaiskäräjälakiesitys hiertää edelleen keskustassa – "Esityksen antaminen eduskunnalle oli vain pääministerin kansainvälistä poseerausta"

Ana­lyy­si: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys hiertää edel­leen kes­kus­tas­sa – "E­si­tyk­sen an­ta­mi­nen edus­kun­nal­le oli vain pää­mi­nis­te­rin kan­sain­vä­lis­tä po­see­raus­ta"

24.11.2022 21:01 8
Tilaajille
Keskustan Kärnä ei näe vanhojen kirjoitustensa vaikuttavan uskottavuutensa saamelaiskäräjälain käsittelyssä: "Ne ovat kaikki totuuksia"

Kes­kus­tan Kärnä ei näe van­ho­jen kir­joi­tus­ten­sa vai­kut­ta­van us­kot­ta­vuu­ten­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lys­sä: "Ne ovat kaikki to­tuuk­sia"

23.11.2022 20:38 13
Sitkeä pelko maa-oikeuksista tikittää saamelaiskäräjälain taustalla – Ainoa saamelainen kansanedustaja Heikki Autto pelkää lakiesityksen heikentävän saamelaiskulttuuria

Sitkeä pelko maa-oi­keuk­sis­ta ti­kit­tää saa­me­lais­kä­rä­jä­lain taus­tal­la – Ainoa saa­me­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Heikki Autto pelkää la­ki­esi­tyk­sen hei­ken­tä­vän saa­me­lais­kult­tuu­ria

18.11.2022 14:37 15
Tilaajille
Millainen on saamelaiskäräjien kokoonpano, mistä se päättää ja miten päättäjät valitaan? Kokosimme tähän juttuun tietoja saamelaisten parlamentista, joka päätyi poliittisen myrskyn keskiöön

Mil­lai­nen on saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­no, mistä se päättää ja miten päät­tä­jät va­li­taan? Ko­ko­sim­me tähän juttuun tietoja saa­me­lais­ten par­la­men­tis­ta, joka päätyi po­liit­ti­sen myrskyn kes­kiöön

17.11.2022 12:49 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ko­lo­niaa­li­nen varjo – an­ne­taan saa­me­lai­sil­le mah­dol­li­suus ke­hit­tää omaa it­se­hal­lin­to­elin­tään kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keuk­sien mu­kai­ses­ti

15.11.2022 05:30 4
Tilaajille
Analyysi: Tämä tiedetään hallituskiistoista: Tiukka aikataulu palvelee keskustaa – Saamelaislakia ei ehditä käsitellä perustuslakivaliokunnassa ennen vaalikauden loppumista

Ana­lyy­si: Tämä tie­de­tään hal­li­tus­kiis­tois­ta: Tiukka ai­ka­tau­lu pal­ve­lee kes­kus­taa – Saa­me­lais­la­kia ei ehditä kä­si­tel­lä pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa ennen vaa­li­kau­den lop­pu­mis­ta

14.11.2022 16:00 18
Tilaajille
Oulussa tavoitellaan saame-suomi-luokan toteuttamista ensi syksystä alkaen – luokkatilat löytyneet jo Lintulammen koululta

Oulussa ta­voi­tel­laan saa­me-suo­mi-luo­kan to­teut­ta­mis­ta ensi syk­sys­tä alkaen – ­luok­ka­ti­lat löy­ty­neet jo Lin­tu­lam­men kou­lul­ta

30.10.2022 15:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keu­det eivät voi olla komp­ro­mis­si, ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sek­si kir­joi­tet­ta­va uusiksi

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kaija Anttonen on tehnyt kulttuuriteon kääntämällä Ruotsin saamelaisista kertovan runoeepoksen suomeksi

Kir­ja-ar­vio: Kaija Ant­to­nen on tehnyt kult­tuu­ri­teon kään­tä­mäl­lä Ruotsin saa­me­lai­sis­ta ker­to­van ru­no­ee­pok­sen suo­mek­si

11.10.2022 14:30
Tilaajille