Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Saamelaiset
Välikohtaus Karigasniemen kappelissa esti lasten joikuesityksen – Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo linjaa, että joiut kuuluvat nykypäivän kirkkoon

Vä­li­koh­taus Ka­ri­gas­nie­men kap­pe­lis­sa esti lasten joi­ku­esi­tyk­sen – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo linjaa, että joiut kuu­lu­vat ny­ky­päi­vän kirk­koon

08.02.2024 22:18 13
Tilaajille
Kirja-arvio: Kitti-Jouni avaa portit erilaisille saamelaiskulttuureille Esko Rannan toimittamassa elämäkerrassa

Kir­ja-ar­vio: Kit­ti-Jou­ni avaa portit eri­lai­sil­le saa­me­lais­kult­tuu­reil­le Esko Rannan toi­mit­ta­mas­sa elä­mä­ker­ras­sa

06.02.2024 07:30
Tilaajille
Oululainen Inka Guttorm on duojár kuten äitinsäkin oli – Hänelle perinteiset käsityöt merkitsevät saamelaisuutta

Ou­lu­lai­nen Inka Guttorm on duojár kuten äi­tin­sä­kin oli – Hänelle pe­rin­tei­set kä­si­työt mer­kit­se­vät saa­me­lai­suut­ta

05.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Oulun saamelaiset tutustuivat esineisiin, jotka Pohjois-Pohjanmaan museo luovuttaa Siidalle – tiesitkö, että Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä?

Oulun saa­me­lai­set tu­tus­tui­vat esi­nei­siin, jotka Poh­jois-Poh­jan­maan museo luo­vut­taa Sii­dal­le – ­tie­sit­kö, että Oulu on Suomen suurin saa­me­lais­ky­lä?

28.01.2024 19:44 4
Tilaajille
Kun Katja Gauriloffin äiti oli lapsi, hän kävi eräänä yönä katsomassa kuollutta isoisäänsä – Tarina oli alku ensimmäiselle koltankieliselle pitkälle elokuvalle

Kun Katja Gau­ri­lof­fin äiti oli lapsi, hän kävi eräänä yönä kat­so­mas­sa kuol­lut­ta iso­isään­sä – Tarina oli alku en­sim­mäi­sel­le kol­tan­kie­li­sel­le pit­käl­le elo­ku­val­le

19.10.2023 14:48
Tilaajille
Kalevan tiedot: Saamelaiset saamassa pysyvän edustuksen Brysseliin, sijoituspaikka aluksi Suomen EU-edustusto

Kalevan tiedot: Saa­me­lai­set saa­mas­sa pysyvän edus­tuk­sen Brys­se­liin, si­joi­tus­paik­ka aluksi Suomen EU-edus­tus­to

06.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien alustava tulos on julki – Katso nimilista

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­va tulos on julki – Katso ni­mi­lis­ta

04.10.2023 09:17
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalipaikalla turbulenssia, poliisi kutsuttiin paikalle – viime vaalien ääniharavan Kari Kyrön mukaan vaalit ovat laittomat

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­pai­kal­la tur­bu­lens­sia, poliisi kut­sut­tiin pai­kal­le – viime vaalien ää­ni­ha­ra­van Kari Kyrön mukaan vaalit ovat lait­to­mat

02.10.2023 16:35 13
Tilaajille
Totuutta tulee etsiä, jottei saamelaisten oikeuksia enää loukattaisi
Kolumni

To­tuut­ta tulee etsiä, jottei saa­me­lais­ten oi­keuk­sia enää lou­kat­tai­si

22.09.2023 14:00 9
Tilaajille
Väkivalloin katkaistu yhteys esivanhempiin – Suvi Westin museomaailman murrosta käsittelevä uusi dokumentti saa maailman ensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla

Vä­ki­val­loin kat­kais­tu yhteys esi­van­hem­piin – Suvi Westin mu­seo­maail­man mur­ros­ta kä­sit­te­le­vä uusi do­ku­ment­ti saa maail­man en­si-il­tan­sa To­ron­ton elo­ku­va­juh­lil­la

03.09.2023 11:00 3
Tilaajille
Oikeusministeri Leena Meri Ylelle: "Olisi toivottavaa, että saamelaiskäräjälakiuudistus saataisiin maaliin" – hallitus lupaa viedä uudistuksen eduskuntaan tämän vuoden aikana

Oi­keus­mi­nis­te­ri Leena Meri Ylelle: "Olisi toi­vot­ta­vaa, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus saa­tai­siin maa­liin" – hal­li­tus lupaa viedä uu­dis­tuk­sen edus­kun­taan tämän vuoden aikana

10.08.2023 10:17 13
Tilaajille
Apulaisoikeusasiamies ei ota kantaa henkilön poistamiseen saamelaiskäräjien vaaliluettelosta

Apu­lais­oi­keus­asia­mies ei ota kantaa hen­ki­lön pois­ta­mi­seen saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta

10.07.2023 15:10
Tilaajille
Leffavieras: Pyysimme oululaista Veli-Pekka Lehtolaa arvioimaan Altajoen tapahtumia käsittelevän uutuselokuvan – Anna joen virrata kuvaa hienosti saamelaisuuden löytämistä

Lef­fa­vie­ras: Pyy­sim­me ou­lu­lais­ta Ve­li-Pek­ka Leh­to­laa ar­vioi­maan Al­ta­joen ta­pah­tu­mia kä­sit­te­le­vän uu­tu­se­lo­ku­van – Anna joen virrata kuvaa hie­nos­ti saa­me­lai­suu­den löy­tä­mis­tä

10.05.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: Nuoret saamelaiset ovat ylpeitä juuristaan ja saamelaisuus näkyy positiivisena myös Revontulten räppärissä

Lef­fa­vie­ras: Nuoret saa­me­lai­set ovat ylpeitä juu­ris­taan ja saa­me­lai­suus näkyy po­si­tii­vi­se­na myös Re­von­tul­ten räp­pä­ris­sä

29.03.2023 13:05 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Isä toivoo pojastaan poronhoitajaa, mutta poika haaveilee rap-tähteydestä – nuorille suunnattu dokumentti yhdistelee musiikkia ja saamelaisasiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Isä toivoo po­jas­taan po­ron­hoi­ta­jaa, mutta poika haa­vei­lee rap-täh­tey­des­tä – nuo­ril­le suun­nat­tu do­ku­ment­ti yh­dis­te­lee mu­siik­kia ja saa­me­lais­asiaa

23.03.2023 13:45
Tilaajille
Dokumentaristi seurasi nuoren saamelaisräppääjän elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi nuoren saa­me­lais­räp­pää­jän elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

21.03.2023 16:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain siir­tä­mi­nen seu­raa­val­le vaa­li­kau­del­le on riski Suomen al­ku­pe­räis­kan­sa­po­li­tii­kal­le

18.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Miksi museot haluavat pitää kynsin hampain kiinni esineistä, jotka on irrotettu alkuperäisestä ympäristöstään? Eeva-Kristiina Nylander tutki väitöksessään sitä, miksi saamelaisesineiden palautukset ovat olleet Suomessa vaikeita

Miksi museot ha­lua­vat pitää kynsin hampain kiinni esi­neis­tä, jotka on ir­ro­tet­tu al­ku­pe­räi­ses­tä ym­pä­ris­tös­tään? Ee­va-Kris­tii­na Ny­lan­der tutki väi­tök­ses­sään sitä, miksi saa­me­lais­esi­nei­den pa­lau­tuk­set ovat olleet Suo­mes­sa vai­kei­ta

09.02.2023 17:37 11
Tilaajille
Saamelaisten kansallispäivän 30-vuotisjuhlaa vietetään tänään: "Kansallispäivä on kehittynyt symboliksi saamelaisten voimasta ja yhteenkuuluvuudesta"

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vän 30-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään tänään: "Kan­sal­lis­päi­vä on ke­hit­ty­nyt sym­bo­lik­si saa­me­lais­ten voi­mas­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta"

06.02.2023 12:24 6
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 15:54 2
Tilaajille