Sote-palvelut
Hallitus pääsi sopuun sote-uudistuksesta: Hyvinvointialueita tulee 21, lisäksi järjestänä toimii Helsinki – maakuntavero käyttöön viimeistään vuonna 2026

Hal­li­tus pääsi sopuun so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta tulee 21, lisäksi jär­jes­tä­nä toimii Hel­sin­ki – maa­kun­ta­ve­ro käyt­töön vii­meis­tään vuonna 2026

13.10.2020 13:36 13
Lukijalta Mielipide

Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­töil­lä on erit­täin mer­kit­tä­vä rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­ji­nä sekä so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kump­pa­nei­na ja tuot­ta­ji­na

04.09.2020 05:30 0
Tilaajille
KKV esittää Puolangan kunnalle 120 000 euron seuraamusmaksua sote-palveluiden suorahankinnasta

KKV esittää Puo­lan­gan kun­nal­le 120 000 euron seu­raa­mus­mak­sua so­te-pal­ve­lui­den suo­ra­han­kin­nas­ta

01.09.2020 13:26 2
Julkinen ja yksityinen samassa veneessä
Kolumni Jussi Karjula

Jul­ki­nen ja yk­si­tyi­nen samassa ve­nees­sä

21.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola

Palk­ka­tu­kea tulee ke­hit­tää niin, että se tukee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eri­tyi­ses­ti aloil­le, joissa on kova pula osaa­jis­ta

26.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut

Voiko Oulussa vanheta tur­val­li­sin mielin?

18.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Solja Peltovuori

Tukea mie­len­ter­veys­omai­sil­le – avun saa­mi­sen suhteen tilanne ei ole tällä het­kel­lä kai­kil­le yh­den­ver­tai­nen

17.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen, Pohjois-Pohjanmaalle yksi suurimmista poteista – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen, Poh­jois-Poh­jan­maal­le yksi suu­rim­mis­ta po­teis­ta – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 19:56 1
Lukijalta Mielipide Vappu Okkeri

Tehy on tärkeä yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja, sillä oli kes­kei­nen rooli, kun yk­si­tyi­nen hoi­va­krii­si puhkesi

23.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

So­te-ul­kois­tuk­set hei­ken­tä­vät hen­ki­lös­tön asemaa ja hoidon laatua

16.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Sote -ulkoistukset saa mitätöidä painavista yhteiskunnallisista perusteista – maakunnille ei tule sakkoja

Sote -ul­kois­tuk­set saa mi­tä­töi­dä pai­na­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pe­rus­teis­ta – maa­kun­nil­le ei tule sakkoja

15.06.2020 14:40 8