Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pyöräily
Polkupyöräilijä loukkaantui kolarissa Oulussa – autoilija tuli kiinteistön pihalta ja törmäsi pyörään

Pol­ku­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Oulussa – au­toi­li­ja tuli kiin­teis­tön pihalta ja törmäsi pyörään

24.01.2024 06:25 8
Näin kaksi Oulun pientä urheiluliikettä pärjää kamppailussa ketjujen kanssa – Itsenäisiä kauppoja on kaupungissa yllättävän monta

Näin kaksi Oulun pientä ur­hei­lu­lii­ket­tä pärjää kamp­pai­lus­sa ket­ju­jen kanssa – It­se­näi­siä kaup­po­ja on kau­pun­gis­sa yl­lät­tä­vän monta

25.12.2023 05:00 27
Tilaajille
Laaja pyörätieverkosto houkutteli muuttamaan Espoosta Ouluun – Myös väylien talvikunnossapito saa talvipyöräilijältä kiitokset

Laaja pyö­rä­tie­ver­kos­to hou­kut­te­li muut­ta­maan Es­poos­ta Ouluun – Myös väylien tal­vi­kun­nos­sa­pi­to saa tal­vi­pyö­räi­li­jäl­tä kii­tok­set

21.12.2023 20:15 23
Tilaajille
Nallikarin pyöräbaanan rakentaminen sai 720 000 euroa valtionavustusta

Nal­li­ka­rin pyö­rä­baa­nan ra­ken­ta­mi­nen sai 720 000 euroa val­tion­avus­tus­ta

13.12.2023 10:59 43
Kasarmintien pyöräilyoloja parannetaan vuoteen 2026 mennessä – tavoitteena on kilometri tai puoli kilometriä pyöräkatua

Ka­sar­min­tien pyö­räi­ly­olo­ja pa­ran­ne­taan vuoteen 2026 men­nes­sä – ­ta­voit­tee­na on ki­lo­met­ri tai puoli ki­lo­met­riä pyö­rä­ka­tua

05.12.2023 08:46 72
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­tas­sa joutuu luo­vi­maan – se­ka­vas­sa ja huo­nos­ti mer­ki­tys­sä jal­ka­käy­tä­vien ja pyö­rä­tei­den ver­kos­tos­sa pyö­räi­li­jän py­sy­mi­nen lail­li­sel­la rei­til­lä on vaa­ti­vaa

25.11.2023 06:00 12
Oululainen Vladyslav Makogon polki yhdellä istumalla neljä ratapyöräilyn Suomen ennätystä

Ou­lu­lai­nen Vla­dys­lav Makogon polki yhdellä is­tu­mal­la neljä ra­ta­pyö­räi­lyn Suomen en­nä­tys­tä

01.11.2023 14:10 2
Tilaajille
Anna Erikkilä, 26, pyöräili Euroopan halki – Raahelaislähtöinen seikkailija yöpyi matkalla teltassa ja toisten pyöräilijöiden sohvilla

Anna Erik­ki­lä, 26, pyö­räi­li Eu­roo­pan halki – Raa­he­lais­läh­töi­nen seik­kai­li­ja yöpyi mat­kal­la tel­tas­sa ja toisten pyö­räi­li­jöi­den soh­vil­la

30.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Oulun polkupyöräetu saa kylmää kyytiä kilpailutuksen hävinneeltä firmalta – Iissä työntekijä saa pyöränsä paremmilla ehdoilla

Oulun pol­ku­pyö­rä­etu saa kylmää kyytiä kil­pai­lu­tuk­sen hä­vin­neel­tä fir­mal­ta – Iissä työn­te­ki­jä saa pyö­rän­sä pa­rem­mil­la eh­doil­la

27.10.2023 05:00 88
Tilaajille
Paikalliset aktiivit rakensivat Kaakkuriin näyttävän alamäkipyöräilypuiston – Kun luvattomasta rakentamisesta tuli noottia, syntyi Trail Park Boys

Pai­kal­li­set ak­tii­vit ra­ken­si­vat Kaak­ku­riin näyt­tä­vän ala­mä­ki­pyö­räi­ly­puis­ton – Kun lu­vat­to­mas­ta ra­ken­ta­mi­ses­ta tuli noot­tia, syntyi Trail Park Boys

08.10.2023 06:00 19
Tilaajille
Työntekijät moittivat Oulun kaupungin polkupyöräetua – "Onko sopimusta tehneet sellaiset ihmiset, jotka eivät tiedä pyöräilystä?"

Työn­te­ki­jät moit­ti­vat Oulun kau­pun­gin pol­ku­pyö­rä­etua – "Onko so­pi­mus­ta tehneet sel­lai­set ih­mi­set, jotka eivät tiedä pyö­räi­lys­tä?"

08.10.2023 05:00 113
Tilaajille
Tekniikan Maailma: Shimano kutsuu tarkistettavaksi lähes kolme miljoonaa maantiepyörän kampiparia

Tek­nii­kan Maail­ma: Shimano kutsuu tar­kis­tet­ta­vak­si lähes kolme mil­joo­naa maan­tie­pyö­rän kam­pi­pa­ria

27.09.2023 15:17 2
2 000 kilometriä viikossa, maali Kilpisjärvellä: "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2 000 ki­lo­met­riä vii­kos­sa, maali Kil­pis­jär­vel­lä: "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

25.09.2023 10:15 5
Tilaajille
Uskotko hallitsevasi liikenteen väistämissäännöt? Kalevan visalla testaat, miten pärjäisit Oulun hankalimmissa risteyksissä

Uskotko hal­lit­se­va­si lii­ken­teen väis­tä­mis­sään­nöt? Kalevan visalla tes­taat, miten pär­jäi­sit Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

24.09.2023 06:00 82
Tilaajille
Oululainen Niko Heikkilä päätyi alppirinteiden kautta maastopyöräilyn Suomen mestariksi – "Tällaiselle ruumiinrakenteelle pyöräily sopi paremmin"

Ou­lu­lai­nen Niko Heik­ki­lä päätyi alp­pi­rin­tei­den kautta maas­to­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­rik­si – "Täl­lai­sel­le ruu­miin­ra­ken­teel­le pyö­räi­ly sopi pa­rem­min"

19.09.2023 18:04
Tilaajille
Repusta aukeaa pelastusliivi suojaamaan pyöräilijän ylävartaloa – ongelmana vain kallis hinta

Repusta aukeaa pe­las­tus­lii­vi suo­jaa­maan pyö­räi­li­jän ylä­var­ta­loa – on­gel­ma­na vain kallis hinta

17.09.2023 18:30 4
Tilaajille
Oulun kaupunki rakentaa maastoliikuntareitistöä kahdella suunnalla – Pöllökankaalla tehdään rengasreittiä ja Värtössä polku etenee Hiukkavaaraan

Oulun kau­pun­ki ra­ken­taa maas­to­lii­kun­ta­rei­tis­töä kah­del­la suun­nal­la – Pöl­lö­kan­kaal­la tehdään ren­gas­reit­tiä ja Vär­tös­sä polku etenee Hiuk­ka­vaa­raan

14.09.2023 07:00 49
Tilaajille
Oulussa pyöräillään jalkakäytävillä, eikä osata väistämissääntöjä – liikenneinsinöörin mukaan kävelyn ja pyöräilyn yhdistäminen oli "katastrofaalinen virhe"

Oulussa pyö­räil­lään jal­ka­käy­tä­vil­lä, eikä osata väis­tä­mis­sään­tö­jä – lii­ken­ne­in­si­nöö­rin mukaan kävelyn ja pyö­räi­lyn yh­dis­tä­mi­nen oli "ka­tast­ro­faa­li­nen virhe"

10.09.2023 17:00 204
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 18:00 4
Tilaajille