Pyöräily
Nyt on aika huoltaa pyörä talviajoon – näin valitset sopivat renkaat ja pidät kylmän loitolla, mutta yksi asia on vielä näitäkin tärkeämpi

Nyt on aika huoltaa pyörä tal­vi­ajoon – näin va­lit­set sopivat renkaat ja pidät kylmän loi­tol­la, mutta yksi asia on vielä näi­tä­kin tär­keäm­pi

13.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­kaat, meille niin tärkeät teinit ja nuoret: Minun nuo­ruu­des­sa­ni eivät kul­ku­vä­li­neet olleet leik­ki­ka­lu­ja

06.11.2021 05:30 2
Tilaajille
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

27.10.2021 09:41 19
Rattijuoppo ajoi pyöräilijän päälle Haukiputaalla ja poistui paikalta – pyöräilijä kuoli, kuljettajalle ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Rat­ti­juop­po ajoi pyö­räi­li­jän päälle Hau­ki­pu­taal­la ja poistui pai­kal­ta – pyö­räi­li­jä kuoli, kul­jet­ta­jal­le eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

19.10.2021 11:06 13
Tilaajille
Oulun pyöräbaanaverkosto täydentyy lähivuosina, seuraava reitti suuntautuu Lentokentäntielle

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to täy­den­tyy lä­hi­vuo­si­na, seu­raa­va reitti suun­tau­tuu Len­to­ken­tän­tiel­le

14.10.2021 16:01 19
Parempaa reittien talvikunnossapitoa ja päätöksentekijät esikuvina – näin pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää

Pa­rem­paa reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa ja pää­tök­sen­te­ki­jät esi­ku­vi­na – näin pyö­räi­lyä ja kävelyä voidaan edistää

04.10.2021 07:00 11
Tilaajille
Pohjoinen helvetti palasi pyöräilykartalle
Kolumni

Poh­joi­nen hel­vet­ti palasi pyö­räi­ly­kar­tal­le

03.10.2021 18:28 2
Tilaajille
Jalkakäytävällä ajanut pyöräilijä jäi kuorma-auton alle ja kuoli Oulun keskustassa – oikeuden mielestä ei ole poikkeuksellista, että pyörällä ajetaan sääntöjen vastaisesti

Jal­ka­käy­tä­väl­lä ajanut pyö­räi­li­jä jäi kuor­ma-au­ton alle ja kuoli Oulun kes­kus­tas­sa – oi­keu­den mie­les­tä ei ole poik­keuk­sel­lis­ta, että pyö­räl­lä ajetaan sään­tö­jen vas­tai­ses­ti

24.09.2021 13:41 22
Tilaajille
Tuposlainen Matti Koivuranta polki seitsemässä päivässä 2300 kilometriä – matkalle mahtui rajua vastatuulta, räntää ja ylimääräinen lenkki Jäämeren rannalle

Tu­pos­lai­nen Matti Koi­vu­ran­ta polki seit­se­mäs­sä päi­väs­sä 2300 ki­lo­met­riä – mat­kal­le mahtui rajua vas­ta­tuul­ta, räntää ja yli­mää­räi­nen lenkki Jää­me­ren ran­nal­le

22.09.2021 10:30 7
Tilaajille
Lisää pyöräteitä talvihoidon superluokkaan Oulussa - työmatkapyöräilyn pääväyliä pyritään pitämään auki yölläkin

Lisää pyö­rä­tei­tä tal­vi­hoi­don su­per­luok­kaan Oulussa - työ­mat­ka­pyö­räi­lyn pää­väy­liä py­ri­tään pi­tä­mään auki yöl­lä­kin

06.09.2021 16:20 16
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

01.09.2021 12:16 28
Pekka Söderlund pyöräilee pitkin Rovaniemen katuja kymmeniä kilometrejä päivässä – "Kyllähän ne pitävät pöljänä, mutta minä tykkään pyöräillä"

Pekka Sö­der­lund pyö­räi­lee pitkin Ro­va­nie­men katuja kym­me­niä ki­lo­met­re­jä päi­väs­sä – "Kyl­lä­hän ne pitävät pöl­jä­nä, mutta minä tykkään pyö­räil­lä"

22.08.2021 19:00 5
Tilaajille
Oulun pyöräbaanaverkosto kasvoi jälleen: Maikkulan baanan ensimmäinen osa valmis ja ajettavissa

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to kasvoi jäl­leen: Maik­ku­lan baanan en­sim­mäi­nen osa valmis ja ajet­ta­vis­sa

12.08.2021 13:02 25
Oululainen Sedät jaksaa heilua -pyöräilyjoukkue on Kilometrikisassa toisella sijalla, mutta kilpailuja tärkeämpää heille on itse pyöräily – "Tämä on stressitöntä ja iloista liikkumista"

Ou­lu­lai­nen Sedät jaksaa heilua -pyö­räi­ly­jouk­kue on Ki­lo­met­ri­ki­sas­sa toi­sel­la si­jal­la, mutta kil­pai­lu­ja tär­keäm­pää heille on itse pyö­räi­ly – "Tämä on stres­si­tön­tä ja iloista liik­ku­mis­ta"

09.08.2021 11:00 7
Tilaajille
Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reissutempaukset suuntautuvat usein Lappiin, koska se mahdollistaa pisimmät reitit

Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

29.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­si­saa­ren ta­pah­tu­mien ajaksi tar­vi­taan laa­du­kas kier­to­reit­ti

28.07.2021 07:00 10
Tilaajille
Qstock sulkee Suomen vilkkaimpiin kuuluvan pyörätien yli viikoksi – liikenneinsinööri Harri Vaarala: "Pyöräilykaupungin pitäisi pystyä parempaan"

Qstock sulkee Suomen vilk­kaim­piin kuu­lu­van pyö­rä­tien yli vii­kok­si – lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaa­ra­la: "Pyö­räi­ly­kau­pun­gin pitäisi pystyä pa­rem­paan"

26.07.2021 18:30 71
Tilaajille
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Limingantien baanan suunnittelu alkaa

Li­min­gan­tien baanan suun­nit­te­lu alkaa

07.07.2021 08:46 7
Pyörästä tuli matkakumppani talveen ja kesään – Alexandra Karlsson mullisti oman kulkemistapansa kuunneltuaan matkapyöräilijöiden juttuja

Pyö­räs­tä tuli mat­ka­kump­pa­ni talveen ja kesään – Ale­xand­ra Karls­son mul­lis­ti oman kul­ke­mis­ta­pan­sa kuun­nel­tuaan mat­ka­pyö­räi­li­jöi­den juttuja

03.07.2021 06:30
Tilaajille