Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pyöräily
Kuukausi
Kasvot ravassa, avaimet hukassa ja pyörät pesukunnossa – Kempeleen suunnistustapahtumassa sattui ja tapahtui: "Kettingeissä on kiinni männynkäpyjä"

Kasvot ra­vas­sa, avaimet hukassa ja pyörät pe­su­kun­nos­sa – Kem­pe­leen suun­nis­tus­ta­pah­tu­mas­sa sattui ja ta­pah­tui: "Ket­tin­geis­sä on kiinni män­nyn­kä­py­jä"

28.05.2023 17:32 4
Tilaajille
Kalevan toimittaja Ville Muikkula pyöräilee 800 kilometriä Nuorgamista Ouluun – Matkalta kuullaan useita suoria lähetyksiä, polkeminen tuottaa virtaa radiokalustolle

Kalevan toi­mit­ta­ja Ville Muik­ku­la pyö­räi­lee 800 ki­lo­met­riä Nuor­ga­mis­ta Ouluun – Mat­kal­ta kuul­laan useita suoria lä­he­tyk­siä, pol­ke­mi­nen tuottaa virtaa ra­dio­ka­lus­tol­le

21.05.2023 17:00 6
Tilaajille
Tiesitkö, että voit syyllistyä tankojuoppouteen vain parin tuopin jälkeen? Oululaispoliisi, rikosoikeuden professori ja lähes kaikki muutkin toivovat lakiin selkeää promillerajaa

Tie­sit­kö, että voit syyl­lis­tyä tan­ko­juop­pou­teen vain parin tuopin jäl­keen? Ou­lu­lais­po­lii­si, ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri ja lähes kaikki muutkin toi­vo­vat lakiin selkeää pro­mil­le­ra­jaa

19.05.2023 18:00 23
Tilaajille
Mistä löytyvät Oulun ilmaiset liikuntapaikat? Kaleva kokosi kesän treenikohteet kartalle

Mistä löy­ty­vät Oulun il­mai­set lii­kun­ta­pai­kat? Kaleva kokosi kesän tree­ni­koh­teet kar­tal­le

19.05.2023 10:00 10
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoisessa on tuhansia sähköpyöriä, mutta mistä niille löytyy mekaanikot? Oulussa sähköpyörän huoltoa saa jonottaa viikon tai kaksi

Poh­joi­ses­sa on tu­han­sia säh­kö­pyö­riä, mutta mistä niille löytyy me­kaa­ni­kot? Oulussa säh­kö­pyö­rän huoltoa saa jo­not­taa viikon tai kaksi

09.05.2023 07:30
Tilaajille
Pyöräily kasvattaa yhä suosiotaan kuntoilumuotona – tämän hetkin kuumin trendi on gravel: "Gravelin vahvuus on sen monipuolisuus"

Pyö­räi­ly kas­vat­taa yhä suo­sio­taan kun­toi­lu­muo­to­na – tämän hetkin kuumin trendi on gravel: "G­ra­ve­lin vahvuus on sen mo­ni­puo­li­suus"

22.04.2023 17:00 28
Tilaajille
Analyysi: Pyöräilyn promilleista syntyi poru – joka kolmas pyöräkolarissa loukkaantunut on humalassa, mutta riittääkö sekään promillerajan säätämiseen?

Ana­lyy­si: Pyö­räi­lyn pro­mil­leis­ta syntyi poru – joka kolmas pyö­rä­ko­la­ris­sa louk­kaan­tu­nut on hu­ma­las­sa, mutta riit­tää­kö sekään pro­mil­le­ra­jan sää­tä­mi­seen?

16.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Lappi porskuttaa vauhtia, josta Turku vasta haaveilee – Suomen matkailun uusia hittejä rakennetaan pyöräilyn ja Perämeren ympärille

Lappi pors­kut­taa vauh­tia, josta Turku vasta haa­vei­lee – Suomen mat­kai­lun uusia hittejä ra­ken­ne­taan pyö­räi­lyn ja Pe­rä­me­ren ym­pä­ril­le

15.04.2023 18:30
Tilaajille
Kysäisimme: Miksi pyöräilijöitä ja kävelijöitä laskevat sähköiset opastaulut eivät aina näytä toimivan

Ky­säi­sim­me: Miksi pyö­räi­li­jöi­tä ja kä­ve­li­jöi­tä las­ke­vat säh­köi­set opas­tau­lut eivät aina näytä toi­mi­van

15.04.2023 06:04 29
Mihin kaupungissa asuva retkeilijä laittaa kaikki varusteensa? Oululaisen Tommi Matilan ratkaisu on jokaisen ulkoilijan unelma

Mihin kau­pun­gis­sa asuva ret­kei­li­jä laittaa kaikki va­rus­teen­sa? Ou­lu­lai­sen Tommi Matilan rat­kai­su on jo­kai­sen ul­koi­li­jan unelma

07.04.2023 06:00
Tilaajille
Pyörän sähköistäminen ei ole rakettitiedettä – oululaisharrastaja rohkaisee kaikkia kokeilemaan tuunaamista

Pyörän säh­köis­tä­mi­nen ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä – ou­lu­lais­har­ras­ta­ja roh­kai­see kaikkia ko­kei­le­maan tuu­naa­mis­ta

21.03.2023 06:07 14
Drooni kuvaa, kun oululainen hurjapää Tero Savolainen kirittää jäänmurtajaa merellä läskipyörän selässä – katso video

Drooni kuvaa, kun ou­lu­lai­nen hur­ja­pää Tero Sa­vo­lai­nen ki­rit­tää jään­mur­ta­jaa merellä läs­ki­pyö­rän selässä – katso video

20.03.2023 17:53 10
Tilaajille
Kaatumisia ja tapaturmia voi sattua pyöräillessä missä vain– tässä kolme hyvää syytä käyttää kypärää ja keinoja saada nuoretkin käyttämään

Kaa­tu­mi­sia ja ta­pa­tur­mia voi sattua pyö­räil­les­sä missä vain– tässä kolme hyvää syytä käyttää kypärää ja keinoja saada nuo­ret­kin käyt­tä­mään

05.03.2023 14:30 2
Tilaajille
Hiukkavaaran baana sai valtionrahoitusta – ensimmäinen osa rakennetaan kesällä 2024, toisessa vaiheessa tehdään uusi silta Oulujoen yli

Hiuk­ka­vaa­ran baana sai val­tion­ra­hoi­tus­ta – en­sim­mäi­nen osa ra­ken­ne­taan kesällä 2024, toi­ses­sa vai­hees­sa tehdään uusi silta Ou­lu­joen yli

16.02.2023 15:11 61
Tilaajille
Henkilöautoilussa ei näy laskevaa trendiä Oulun seudulla – siksi ennätykset pyöräilyssä eivät riitä

Hen­ki­lö­au­toi­lus­sa ei näy las­ke­vaa trendiä Oulun seu­dul­la – siksi en­nä­tyk­set pyö­räi­lys­sä eivät riitä

09.02.2023 19:00 77
Tilaajille
Oulun seutu selvä pyöräily-ykkönen Suomessa: Seudulla lähes joka viides matka kuljetaan pyörällä

Oulun seutu selvä pyö­räi­ly-yk­kö­nen Suo­mes­sa: Seu­dul­la lähes joka viides matka kul­je­taan pyö­räl­lä

09.02.2023 09:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset elä­vöit­tä­vät Oulun kes­kus­tan, eivät au­to­pai­kat – Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­ta­mi­sen sijaan in­ves­toin­nit on suun­nat­ta­va ka­tu­ta­soon

10.01.2023 05:45 21
Tilaajille
Oulun seudulla kerätään alkuvuoden aikana palautetta pyöräteiden talvikunnossapidosta mobiilipelin avulla – käyttäjät voivat tienata 50 senttiä jokaisesta havainnosta

Oulun seu­dul­la ke­rä­tään al­ku­vuo­den aikana pa­lau­tet­ta pyö­rä­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta mo­bii­li­pe­lin avulla – käyt­tä­jät voivat tienata 50 senttiä jo­kai­ses­ta ha­vain­nos­ta

03.01.2023 16:20 24
Talvipyöräilyn "Oulun malli" herättää kiinnostusta muissa kaupungeissa – "Sitä mekanismia ei ole vieläkään kopioitu minnekään muualle"

Tal­vi­pyö­räi­lyn "Oulun malli" he­rät­tää kiin­nos­tus­ta muissa kau­pun­geis­sa – "Sitä me­ka­nis­mia ei ole vie­lä­kään ko­pioi­tu min­ne­kään muual­le"

14.12.2022 06:03 31
Kembaana Hollihaasta Limingantulliin on avattu – väistämisvelvollisuuksissa merkittäviä muutoksia

Kem­baa­na Hol­li­haas­ta Li­min­gan­tul­liin on avattu – väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sis­sa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia

25.11.2022 16:00 36