Opettajat

OAJ vaatii Pyhäjärveä luopumaan opettajien lomautuksista – Luukkainen: "Aikomus toteuttaa puhdas palkanleikkaus ilman työn tosiasiallista vähenemistä"

OAJ vaatii Py­hä­jär­veä luo­pu­maan opet­ta­jien lo­mau­tuk­sis­ta – Luuk­kai­nen: "Ai­ko­mus to­teut­taa puhdas pal­kan­leik­kaus ilman työn to­si­asial­lis­ta vä­he­ne­mis­tä"

20.04.2021 12:28
Ohisalo ja Halla-aho ottivat OAJ:n vaalitentissä yhteen opettajien luotettavuudesta

Ohisalo ja Hal­la-aho ottivat OAJ:n vaa­li­ten­tis­sä yhteen opet­ta­jien luo­tet­ta­vuu­des­ta

30.01.2021 14:31 31

Yli­vies­kan Ki­vi­ojan koulun opet­ta­jal­le Timo Kar­ja­lai­sel­le Hyvä opet­ta­ja -tun­nus­tus

30.01.2021 12:40 1
Oululaislähtöinen Ilkka Vuojala sai kuvituksiaan Jarkko Martikaisen kirjaan ja rohkaisee oppilaitaan laittamaan verkkoja vesille – "Yllättäviä asioita voi tapahtua"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ilkka Vuojala sai ku­vi­tuk­siaan Jarkko Mar­ti­kai­sen kirjaan ja roh­kai­see op­pi­lai­taan lait­ta­maan verk­ko­ja vesille – "Yl­lät­tä­viä asioita voi ta­pah­tua"

05.01.2021 17:00 1
Tilaajille
Oppivelvollisuuden laajentaminen ei korjaa kaikkia ongelmia – peruskoulujen puolelle tarvitaan yksinkertaisesti lisää resursseja
Kolumni Tuomas Kettunen

Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen ei korjaa kaikkia on­gel­mia – pe­rus­kou­lu­jen puo­lel­le tar­vi­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti lisää re­surs­se­ja

10.11.2020 20:00 6
Tilaajille
Pessimisti pedagogina pyrkii varautumaan
Kolumni Maija Saviniemi

Pes­si­mis­ti pe­da­go­gi­na pyrkii va­rau­tu­maan

28.10.2020 12:00
Tilaajille
Kun Maria Lassilan lähipiirissä tapahtui itsemurha, hän huomasi kuinka vaikeaa aiheesta oli puhua lasten kanssa: "Pitäisi pyrkiä siihen, ettei häpeän mallia viedä eteenpäin"

Kun Maria Las­si­lan lä­hi­pii­ris­sä ta­pah­tui it­se­mur­ha, hän huomasi kuinka vaikeaa ai­hees­ta oli puhua lasten kanssa: "Pi­täi­si pyrkiä siihen, ettei häpeän mallia viedä eteen­päin"

10.10.2020 07:00
Tilaajille
Opettajien kesät eivät ole saman arvoisia – "Vakituisen työsuhteen myötä olen yrittänyt pyhittää lomat lomailulle"

Opet­ta­jien kesät eivät ole saman ar­voi­sia – "Va­ki­tui­sen työ­suh­teen myötä olen yrit­tä­nyt py­hit­tää lomat lo­mai­lul­le"

14.06.2020 11:00 5
Tilaajille
Elämäntyönsä samassa koulussa tehnyt luokanopettaja jättää Rajakylän 41 vuoden jälkeen – "Se jää kokematta, että oppilas olisi todennut minun opettaneen isovanhempiaan"

Elä­män­työn­sä samassa kou­lus­sa tehnyt luo­kan­opet­ta­ja jättää Ra­ja­ky­län 41 vuoden jälkeen – "Se jää ko­ke­mat­ta, että oppilas olisi to­den­nut minun opet­ta­neen iso­van­hem­piaan"

30.05.2020 06:00 2
Tilaajille

Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon teemana il­mas­ton­muu­tos – ryhdy toi­mit­ta­jak­si ja kir­joi­ta Ka­le­vas­sa jul­kais­ta­va mie­li­pi­de

31.01.2020 12:55 1
Nuoret lukijat suurten aiheiden äärellä – valtakunnallisen novellikisan finaaliin pääsi kolme pohjoispohjanmaalaista nuorta

Nuoret lukijat suurten ai­hei­den äärellä – val­ta­kun­nal­li­sen no­vel­li­ki­san fi­naa­liin pääsi kolme poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta

10.10.2019 06:00
Luetko sinä? -novelli, osa 3

Luetko sinä? -no­vel­li, osa 3

06.09.2019 06:00 7
Finlandia-palkittu kirjailija Siiri Enoranta ajattelee, että kirjoittaminen  muuttaa maailmaa.

Fin­lan­dia-pal­kit­tu kir­jai­li­ja Siiri Eno­ran­ta ajat­te­lee, että kir­joit­ta­mi­nen muuttaa maail­maa.

05.09.2019 10:31
Luetko sinä? -novelli, osa 2

Luetko sinä? -no­vel­li, osa 2

04.09.2019 06:00
Luetko sinä? -novelli, osa 1

Luetko sinä? -no­vel­li, osa 1

02.09.2019 06:00 3
Yritysvierailulle Kalevan painotaloon!

Yri­tys­vie­rai­lul­le Kalevan pai­no­ta­loon!

18.04.2019 14:55
Vuoden 2019 Sanomalehtiviikko kannustaa vaikuttamaan – tilaa lehti luokkaan

Vuoden 2019 Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko kan­nus­taa vai­kut­ta­maan – tilaa lehti luok­kaan

09.01.2019 16:28

Luetko sinä? -kam­pan­jan voitto Es­poo­seen

31.10.2018 11:44

Pelissä elämä

10.10.2018 06:00

Jan, poikani Jan

10.10.2018 06:00
Nuoret kriitikot peliaiheen äärellä

Nuoret krii­ti­kot pe­li­ai­heen äärellä

10.10.2018 06:00

Yk­si­näi­syys ei näy pääl­le­päin

10.10.2018 06:00
Luetko sinä -novelli, osa 3

Luetko sinä -no­vel­li, osa 3

07.09.2018 08:00
Luetko sinä -novelli, osa 2

Luetko sinä -no­vel­li, osa 2

05.09.2018 09:30
Luetko sinä -novelli, osa 1

Luetko sinä -no­vel­li, osa 1

03.09.2018 09:54 2
Kaleva palkitsee lehtistipendeillä aikaansa seuraavia koululaisia ja opiskelijoita

Kaleva pal­kit­see leh­ti­sti­pen­deil­lä ai­kaan­sa seu­raa­via kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta

04.05.2018 14:06
Mediakasvatusmateriaaleja – valmiita ideoita opettajille oppitunteja varten

Me­dia­kas­va­tus­ma­te­riaa­le­ja – val­mii­ta ideoita opet­ta­jil­le op­pi­tun­te­ja varten

23.01.2018 15:26

Vi­deo-op­pi­ma­te­riaa­li me­dia­etii­kas­ta

23.01.2018 14:40
Kaleva luokkaan sanomalehtiviikolla

Kaleva luok­kaan sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la

18.01.2018 16:40 3

Eroja ja yh­tä­läi­syyk­siä

10.10.2017 13:38 1