Kolumni: Mikä siinä yli­opis­ton muu­tos­sa olisi niin ka­ma­laa?

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Opettajat

Oulun opettajille ei makseta koronapalkkiota – opettajakunta pettyi kaupungin linjaukseen
Tilaajille

Oulun opet­ta­jil­le ei makseta ko­ro­na­palk­kio­ta – opet­ta­ja­kun­ta pettyi kau­pun­gin lin­jauk­seen

22.12.2021 06:00 190
Opetuksen laatu paranee kahden opettajan luokassa, osoittaa oululaisväitös – Ritaharjun koululla tulos ei yllätä, ja kiitosta satelee myös oppilailta: "En palaisi vanhaan mistään hinnasta"

Ope­tuk­sen laatu paranee kahden opet­ta­jan luo­kas­sa, osoit­taa ou­lu­lais­väi­tös – Ri­ta­har­jun kou­lul­la tulos ei yllätä, ja kii­tos­ta satelee myös op­pi­lail­ta: "En palaisi vanhaan mistään hin­nas­ta"

17.12.2021 06:00 19
Tilaajille
Oulun kaupunki perustaa jättimäisen määrän uusia virkoja sivistystoimeen

Oulun kau­pun­ki pe­rus­taa jät­ti­mäi­sen määrän uusia virkoja si­vis­tys­toi­meen

15.12.2021 10:26 29
Tilaajille
Oululainen opettaja Tanja-Maria Nyman lähti kahdeksi vuodeksi opettajaksi Malediiveille – "Työ muslimivaltaisessa kulttuurissa on iso loikka oman mukavuusalueen ulkopuolelle"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Tan­ja-Ma­ria Nyman lähti kah­dek­si vuo­dek­si opet­ta­jak­si Ma­le­dii­veil­le – "Työ mus­li­mi­val­tai­ses­sa kult­tuu­ris­sa on iso loikka oman mu­ka­vuus­alueen ul­ko­puo­lel­le"

18.10.2021 10:15 2
Tilaajille
Opettajista yli puolet miettii alanvaihtoa  – "Mitkään temput eivät riitä ilman riittävää resursointia", sanoo oululainen opettaja

Opet­ta­jis­ta yli puolet miettii alan­vaih­toa  – "Mit­kään temput eivät riitä ilman riit­tä­vää re­sur­soin­tia", sanoo ou­lu­lai­nen opet­ta­ja

28.09.2021 19:00 34
Tilaajille
Enkunope matkalla voimailun maailman­mestaruus­kisoihin

En­ku­no­pe mat­kal­la voi­mai­lun maail­man­mes­ta­ruus­ki­soi­hin

07.08.2021 06:00 1
Koronasta on tullut ammattitauti uusille ryhmille – ilmoituksia tekevät opettajat, asentajat ja rakennusalan työntekijät

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

30.06.2021 18:30 7
Tilaajille
Osalle Kempeleen opettajista tulossa palkaton kesäloma, kunta perustelee muutosta taloudella ja tasapuolisuudella

Osalle Kem­pe­leen opet­ta­jis­ta tulossa pal­ka­ton ke­sä­lo­ma, kunta pe­rus­te­lee muu­tos­ta ta­lou­del­la ja ta­sa­puo­li­suu­del­la

11.06.2021 06:00 115
Tilaajille
Ojennuskin opettaa, ymmärtää myöhemmin
Kolumni Pia Kaitasuo

Ojen­nus­kin opet­taa, ym­mär­tää myö­hem­min

26.05.2021 06:00 5
Tilaajille
OAJ vaatii Pyhäjärveä luopumaan opettajien lomautuksista – Luukkainen: "Aikomus toteuttaa puhdas palkanleikkaus ilman työn tosiasiallista vähenemistä"

OAJ vaatii Py­hä­jär­veä luo­pu­maan opet­ta­jien lo­mau­tuk­sis­ta – Luuk­kai­nen: "Ai­ko­mus to­teut­taa puhdas pal­kan­leik­kaus ilman työn to­si­asial­lis­ta vä­he­ne­mis­tä"

20.04.2021 12:28
Ohisalo ja Halla-aho ottivat OAJ:n vaalitentissä yhteen opettajien luotettavuudesta

Ohisalo ja Hal­la-aho ottivat OAJ:n vaa­li­ten­tis­sä yhteen opet­ta­jien luo­tet­ta­vuu­des­ta

30.01.2021 14:31 31

Yli­vies­kan Ki­vi­ojan koulun opet­ta­jal­le Timo Kar­ja­lai­sel­le Hyvä opet­ta­ja -tun­nus­tus

30.01.2021 12:40 1
Oululaislähtöinen Ilkka Vuojala sai kuvituksiaan Jarkko Martikaisen kirjaan ja rohkaisee oppilaitaan laittamaan verkkoja vesille – "Yllättäviä asioita voi tapahtua"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ilkka Vuojala sai ku­vi­tuk­siaan Jarkko Mar­ti­kai­sen kirjaan ja roh­kai­see op­pi­lai­taan lait­ta­maan verk­ko­ja vesille – "Yl­lät­tä­viä asioita voi ta­pah­tua"

05.01.2021 17:00 1
Tilaajille
Oppivelvollisuuden laajentaminen ei korjaa kaikkia ongelmia – peruskoulujen puolelle tarvitaan yksinkertaisesti lisää resursseja
Kolumni Tuomas Kettunen

Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen ei korjaa kaikkia on­gel­mia – pe­rus­kou­lu­jen puo­lel­le tar­vi­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti lisää re­surs­se­ja

10.11.2020 20:00 6
Tilaajille
Pessimisti pedagogina pyrkii varautumaan
Kolumni Maija Saviniemi

Pes­si­mis­ti pe­da­go­gi­na pyrkii va­rau­tu­maan

28.10.2020 12:00
Tilaajille
Kun Maria Lassilan lähipiirissä tapahtui itsemurha, hän huomasi kuinka vaikeaa aiheesta oli puhua lasten kanssa: "Pitäisi pyrkiä siihen, ettei häpeän mallia viedä eteenpäin"

Kun Maria Las­si­lan lä­hi­pii­ris­sä ta­pah­tui it­se­mur­ha, hän huomasi kuinka vaikeaa ai­hees­ta oli puhua lasten kanssa: "Pi­täi­si pyrkiä siihen, ettei häpeän mallia viedä eteen­päin"

10.10.2020 07:00
Tilaajille
Opettajien kesät eivät ole saman arvoisia – "Vakituisen työsuhteen myötä olen yrittänyt pyhittää lomat lomailulle"

Opet­ta­jien kesät eivät ole saman ar­voi­sia – "Va­ki­tui­sen työ­suh­teen myötä olen yrit­tä­nyt py­hit­tää lomat lo­mai­lul­le"

14.06.2020 11:00 5
Tilaajille
Elämäntyönsä samassa koulussa tehnyt luokanopettaja jättää Rajakylän 41 vuoden jälkeen – "Se jää kokematta, että oppilas olisi todennut minun opettaneen isovanhempiaan"

Elä­män­työn­sä samassa kou­lus­sa tehnyt luo­kan­opet­ta­ja jättää Ra­ja­ky­län 41 vuoden jälkeen – "Se jää ko­ke­mat­ta, että oppilas olisi to­den­nut minun opet­ta­neen iso­van­hem­piaan"

30.05.2020 06:00 2
Tilaajille

Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon teemana il­mas­ton­muu­tos – ryhdy toi­mit­ta­jak­si ja kir­joi­ta Ka­le­vas­sa jul­kais­ta­va mie­li­pi­de

31.01.2020 12:55 1
Nuoret lukijat suurten aiheiden äärellä – valtakunnallisen novellikisan finaaliin pääsi kolme pohjoispohjanmaalaista nuorta

Nuoret lukijat suurten ai­hei­den äärellä – val­ta­kun­nal­li­sen no­vel­li­ki­san fi­naa­liin pääsi kolme poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta

10.10.2019 06:00
Luetko sinä? -novelli, osa 3

Luetko sinä? -no­vel­li, osa 3

06.09.2019 06:00 7
Finlandia-palkittu kirjailija Siiri Enoranta ajattelee, että kirjoittaminen  muuttaa maailmaa.

Fin­lan­dia-pal­kit­tu kir­jai­li­ja Siiri Eno­ran­ta ajat­te­lee, että kir­joit­ta­mi­nen muuttaa maail­maa.

05.09.2019 10:31
Luetko sinä? -novelli, osa 2

Luetko sinä? -no­vel­li, osa 2

04.09.2019 06:00
Luetko sinä? -novelli, osa 1

Luetko sinä? -no­vel­li, osa 1

02.09.2019 06:00 3
Yritysvierailulle Kalevan painotaloon!

Yri­tys­vie­rai­lul­le Kalevan pai­no­ta­loon!

18.04.2019 14:55
Vuoden 2019 Sanomalehtiviikko kannustaa vaikuttamaan – tilaa lehti luokkaan

Vuoden 2019 Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko kan­nus­taa vai­kut­ta­maan – tilaa lehti luok­kaan

09.01.2019 16:28

Luetko sinä? -kam­pan­jan voitto Es­poo­seen

31.10.2018 11:44

Pelissä elämä

10.10.2018 06:00

Jan, poikani Jan

10.10.2018 06:00
Nuoret kriitikot peliaiheen äärellä

Nuoret krii­ti­kot pe­li­ai­heen äärellä

10.10.2018 06:00