Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hailuoto
Kuukausi
Oulun matkailu kaipaa omaleimaisia kohteita
Pääkirjoitus

Oulun mat­kai­lu kaipaa oma­lei­mai­sia koh­tei­ta

04.06.2023 20:00 40
Hailuodon majakka otettiin pois myyntilistalta – kunnanhallitus: Elinkeinovaikutukset otettava huomioon

Hai­luo­don majakka otet­tiin pois myyn­ti­lis­tal­ta – kun­nan­hal­li­tus: Elin­kei­no­vai­ku­tuk­set otet­ta­va huo­mioon

24.05.2023 09:29 9
Tilaajille
Hailuodon kunta valmistelee ikonisen Marjaniemen majakan myyntiä – asia tiistaina kunnanhallituksen pöydällä

Hai­luo­don kunta val­mis­te­lee iko­ni­sen Mar­ja­nie­men majakan myyntiä – asia tiis­tai­na kun­nan­hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä

22.05.2023 14:47 11
Tilaajille
Hailuodon länsipuolelle suunniteltu suuri tuulivoimapuisto saa Ikealta lisäpuhtia – ruotsalaisyhtiö sijoittajaksi OX2:n Pohjanlahden merituulivoimapuistoihin

Hai­luo­don län­si­puo­lel­le suun­ni­tel­tu suuri tuu­li­voi­ma­puis­to saa Ikealta li­sä­puh­tia – ruot­sa­lais­yh­tiö si­joit­ta­jak­si OX2:n Poh­jan­lah­den me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­toi­hin

12.05.2023 11:43 5
Tilaajille
Hailuodon Marjaniemeen esitetään ekohotellia, tyrskymajoja ja näköalamökkejä – Leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Hai­luo­don Mar­ja­nie­meen esi­te­tään eko­ho­tel­lia, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­köa­la­mök­ke­jä – Lei­rin­täa­lue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 14:27 17
Tilaajille
Huvivene joutui merihätään Hailuodon pohjoispuolella, merivartioston ilmatyynyalus turvasi sen matkan rantaan

Hu­vi­ve­ne joutui me­ri­hä­tään Hai­luo­don poh­jois­puo­lel­la, me­ri­var­tios­ton il­ma­tyy­nya­lus turvasi sen matkan rantaan

10.05.2023 22:10 5
Vanhemmat
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Hailuodossa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Hai­luo­dos­sa

08.05.2023 06:31
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 12:35 1
Tilaajille
Hailuoto näytti vihreää valoa merituulivoimapuistolle – alueelle suunnitellaan noin 70 merituulivoimalaa, jotka kohoavat jopa 400 metrin korkeuteen

Hai­luo­to näytti vihreää valoa me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tol­le – alueel­le suun­ni­tel­laan noin 70 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa, jotka ko­hoa­vat jopa 400 metrin kor­keu­teen

27.04.2023 09:15 14
Tilaajille
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

14.04.2023 14:00 7
Tilaajille
Hailuoto sai 7 000 euron avustuksen saaren kulttuurihistoriasta ja perinteestä kertovan näyttelyn rakentamiseen – näyttelyä on kaavailtu Kniivilän kotiseutumuseon navettaan

Hai­luo­to sai 7 000 euron avus­tuk­sen saaren kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja pe­rin­tees­tä ker­to­van näyt­te­lyn ra­ken­ta­mi­seen – näyt­te­lyä on kaa­vail­tu Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon na­vet­taan

14.04.2023 06:00
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23 98
Tilaajille
Kansainvälinen matkanjärjestäjä aloittaa Oulun alueen matkojen myynnin yhdysvaltalaisturisteille – "Oulun seutu on talviaikaan kiinnostava ja eksoottinen"

Kan­sain­vä­li­nen mat­kan­jär­jes­tä­jä aloit­taa Oulun alueen mat­ko­jen myynnin yh­dys­val­ta­lais­tu­ris­teil­le – "Oulun seutu on tal­viai­kaan kiin­nos­ta­va ja ek­soot­ti­nen"

06.04.2023 09:20 11
Maustetyttöjen uusi soundi muodostui Hailuodossa elektronisen musiikin mestarin käsissä – "Kyllä meillä oli toive, että halutaan tehdä eri tavalla ja kehittyä"

Maus­te­tyt­tö­jen uusi soundi muo­dos­tui Hai­luo­dos­sa elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin mes­ta­rin käsissä – "Kyllä meillä oli toive, että ha­lu­taan tehdä eri tavalla ja ke­hit­tyä"

05.04.2023 08:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tuli tuhosi Hailuodon nuorisoseuran uuden talon kokonaan

Vanha Kaleva: Tuli tuhosi Hai­luo­don nuo­ri­so­seu­ran uuden talon ko­ko­naan

04.04.2023 10:00
Tilaajille
Oulun torin ja Nallikarin välille on tulossa kesäksi vesitaksi – merellisen Oulun kehittäminen yrittäjien tavoitteena

Oulun torin ja Nal­li­ka­rin välille on tulossa kesäksi ve­si­tak­si – me­rel­li­sen Oulun ke­hit­tä­mi­nen yrit­tä­jien ta­voit­tee­na

30.03.2023 14:49 83
Tilaajille
Sotaa Suomeen paennut ukrainalainen Vitali Tsenski: "Hailuoto on ollut minulle paikka, jossa voin selviytyä" – Kriisiresidenssi tarjoaa taiteilijoille suojaa Hailuodossa

Sotaa Suomeen paennut uk­rai­na­lai­nen Vitali Tsens­ki: "Hai­luo­to on ollut minulle paikka, jossa voin sel­viy­tyä" – Krii­si­re­si­dens­si tarjoaa tai­tei­li­joil­le suojaa Hai­luo­dos­sa

30.03.2023 08:00 1
Tilaajille
"Koira on täydellinen matkakumppani" – Hailuotolainen Annukka Loukola päätti ottaa Muru-koiransa mukaan reppureissulle Euroopan halki

"Koira on täy­del­li­nen mat­ka­kump­pa­ni" – ­Hai­luo­to­lai­nen Annukka Loukola päätti ottaa Mu­ru-koi­ran­sa mukaan rep­pu­reis­sul­le Eu­roo­pan halki

26.03.2023 07:00 14
Tilaajille
Kyläkauppatuki tuli tarpeeseen Hailuodossa, sillä rahanreikiä riittää saaressakin  – Koko maassa kyläkauppojen isoihin investointeihin tarvittaisiin kymmeniä miljoonia

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki tuli tar­pee­seen Hai­luo­dos­sa, sillä ra­han­rei­kiä riittää saa­res­sa­kin – Koko maassa ky­lä­kaup­po­jen isoihin in­ves­toin­tei­hin tar­vit­tai­siin kym­me­niä mil­joo­nia

20.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­teyk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 10:50
Tilaajille