Hailuoto
Finnferries: Lähestyvä myrsky ei toistaiseksi anna aihetta muutoksille Hailuodon lauttaliikenteeseen

Finn­fer­ries: Lä­hes­ty­vä myrsky ei tois­tai­sek­si anna aihetta muu­tok­sil­le Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tee­seen

16.09.2020 13:47 0
Kysyimme, elääkö eri alueilla omia hyttyskantoja – esimerkiksi Hailuodossa voidaan tavata lajeja, jotka poikkeavat mantereen lajitovereista

Ky­syim­me, elääkö eri alueil­la omia hyt­tys­kan­to­ja – esi­mer­kik­si Hai­luo­dos­sa voidaan tavata lajeja, jotka poik­kea­vat man­te­reen la­ji­to­ve­reis­ta

18.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Syömässä: Kalaöverit merinäköalalla – Saaristolaisbuffet on tervetullut lisä Hailuodon ruokatarjontaan

Syö­mäs­sä: Ka­laö­ve­rit me­ri­nä­kö­alal­la – Saa­ris­to­lais­buf­fet on ter­ve­tul­lut lisä Hai­luo­don ruo­ka­tar­jon­taan

09.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Saunan kiukaalla paistuneet makkarat sytyttivät tulipalon Hailuodossa, paritalon sauna kärsi pahoja vahinkoja

Saunan kiu­kaal­la pais­tu­neet mak­ka­rat sy­tyt­ti­vät tu­li­pa­lon Hai­luo­dos­sa, pa­ri­ta­lon sauna kärsi pahoja va­hin­ko­ja

27.07.2020 23:11 0
Hailuodon verilöylyn kadonneet vainajat
Kolumni Janne Ikäheimo

Hai­luo­don ve­ri­löy­lyn ka­don­neet vai­na­jat

25.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Suojelluilla soilla ja Hailuodon rannoilla on ajeltu mönkijöillä – Ely-keskus: Luonnonsuojelualueille ei ole asiaa moottoriajoneuvoilla

Suo­jel­luil­la soilla ja Hai­luo­don ran­noil­la on ajeltu mön­ki­jöil­lä – Ely-kes­kus: Luon­non­suo­je­lu­alueil­le ei ole asiaa moot­to­ri­ajo­neu­voil­la

22.07.2020 12:59 18
Orjakauppa ja kansanmurha Pohjanmaalla – pysäyttävin muistopaikka isollevihalle on Hailuoto
Kolumni

Or­ja­kaup­pa ja kan­san­mur­ha Poh­jan­maal­la – py­säyt­tä­vin muis­to­paik­ka isol­le­vi­hal­le on Hai­luo­to

08.07.2020 20:00 16
Tilaajille
Terveiset täältä Luodosta (ja lauttajonosta)! – Liikkeenharjoittaja Kauko Ervasti alkoi markkinoida matkailijoille Hailuodon eksotiikkaa postikorteillaan 50 vuotta sitten ja jatkaa yhä niillä töin

Ter­vei­set täältä Luo­dos­ta (ja laut­ta­jo­nos­ta)! – Liik­keen­har­joit­ta­ja Kauko Ervasti alkoi mark­ki­noi­da mat­kai­li­joil­le Hai­luo­don ek­so­tiik­kaa pos­ti­kor­teil­laan 50 vuotta sitten ja jatkaa yhä niillä töin

27.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Oululainen Laura Tuulasaho perusti Hailuotoon kesäkahvilan lähes nollabudjetilla: "Päätin, että jossakin muodossa kahvilatoimintaa pitää kokeilla, ei sitä kukaan minun puolestanikaan tee"

Ou­lu­lai­nen Laura Tuu­la­sa­ho perusti Hai­luo­toon ke­sä­kah­vi­lan lähes nol­la­bud­je­til­la: "Pää­tin, että jos­sa­kin muo­dos­sa kah­vi­la­toi­min­taa pitää ko­keil­la, ei sitä kukaan minun puo­les­ta­ni­kaan tee"

25.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Pyöräilijä on Hailuoto-retken kuningas – lautalle mahtuu aina eikä pyöräilijän tarvitse koskaan jonottaa

Pyö­räi­li­jä on Hai­luo­to-ret­ken ku­nin­gas – lau­tal­le mahtuu aina eikä pyö­räi­li­jän tar­vit­se koskaan jo­not­taa

20.06.2020 10:00 6
Tilaajille
Hailuodon Merisilta-lautta poissa käytössä teknisen vian vuoksi – vika saadaan korjattua näillä näkymin lauantaihin mennessä

Hai­luo­don Me­ri­sil­ta-laut­ta poissa käy­tös­sä tek­ni­sen vian vuoksi – vika saadaan kor­jat­tua näillä näkymin lauan­tai­hin men­nes­sä

12.06.2020 08:14 10
Samuli Putro ja Yona opastavat tulevaisuuden tekijöitä Hailuodon biisileirillä - heinäkuussa järjestettävälle leirille valitaan 20 lauluntekijää

Samuli Putro ja Yona opas­ta­vat tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­tä Hai­luo­don bii­si­lei­ril­lä - hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väl­le lei­ril­le va­li­taan 20 lau­lun­te­ki­jää

28.05.2020 22:32 0
Huhtikuun hätkähdyttävä lukijakuva: Hailuodossa parveili kymmeniätuhansia pulmusia taivas sakeana

Huh­ti­kuun hät­käh­dyt­tä­vä lu­ki­ja­ku­va: Hai­luo­dos­sa par­vei­li kym­me­niä­tu­han­sia pul­mu­sia taivas sakeana

04.05.2020 15:07 6
Bättre Folk voisi periaatteessa siirtyä myöhemmäksi: "Koska kaikki artistit ovat kotimaisia, olisi siirto aivan mahdollista"

Bättre Folk voisi pe­ri­aat­tees­sa siirtyä myö­hem­mäk­si: "Koska kaikki ar­tis­tit ovat ko­ti­mai­sia, olisi siirto aivan mah­dol­lis­ta"

23.04.2020 13:01 2
Kalevan kevätseuranta: Pulmusia voi nähdä suurina parvina –  Hailuodossa laskettu tuhansia pulmusia

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Pul­mu­sia voi nähdä suurina parvina – Hai­luo­dos­sa las­ket­tu tu­han­sia pul­mu­sia

30.03.2020 10:00 0
Hollantilaiset janosivat luistelemaan meren jäälle – ravihevosten lähetysportti avautui liian aikaisin ja maratoonarit ryntäsivät matkaan

Hol­lan­ti­lai­set ja­no­si­vat luis­te­le­maan meren jäälle – ra­vi­he­vos­ten lä­he­tys­port­ti avautui liian ai­kai­sin ja ma­ra­too­na­rit ryn­tä­si­vät matkaan

21.03.2020 17:00 0
Tilaajille
Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelu keskeytetään valituksen vuoksi – väylävirasto ei tunnista hankkeesta esitettyjä puutteita

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den val­mis­te­lu kes­key­te­tään va­li­tuk­sen vuoksi – väy­lä­vi­ras­to ei tun­nis­ta hank­kees­ta esi­tet­ty­jä puut­tei­ta

20.03.2020 13:55 104
Luonnonsuojeluliitto valitti Hailuodon kiinteästä yhteydestä hallinto-oikeuteen: Pengertiehanke ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti kestävä

Luon­non­suo­je­lu­liit­to valitti Hai­luo­don kiin­teäs­tä yh­tey­des­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: Pen­ger­tie­han­ke ei ole ta­lou­del­li­ses­ti eikä eko­lo­gi­ses­ti kestävä

19.03.2020 15:36 81
Perämeren jään alle laitettiin jättimäinen nuotta ja vetäjinä oli kaksi hevosta – sotien jälkeen Hailuodon vesillä oli lähes 150 talviapajaa

Pe­rä­me­ren jään alle lai­tet­tiin jät­ti­mäi­nen nuotta ja ve­tä­ji­nä oli kaksi hevosta – sotien jälkeen Hai­luo­don vesillä oli lähes 150 tal­vi­apa­jaa

15.03.2020 14:35 0
Tilaajille
Meri Oulun edustalla on jäässä, mutta ulkoilijan on silti syytä olla tarkkana – muistathan nämä asiat, kun lähdet jäälle

Meri Oulun edus­tal­la on jäässä, mutta ul­koi­li­jan on silti syytä olla tark­ka­na – muis­tat­han nämä asiat, kun lähdet jäälle

07.03.2020 05:49 0
Tilaajille