Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Radio Kalevan podcastit
Kuukausi
Jussi Hyyrsen WÖYH! on astunut lavalle jättimäisestä lokinmunasta ja esiintynyt balettiryhmän kanssa - miten Piippolan kasvatin yhtyeeseen suhtaudutaan Oulussa?

Jussi Hyyrsen WÖYH! on astunut lavalle jät­ti­mäi­ses­tä lo­kin­mu­nas­ta ja esiin­ty­nyt ba­let­ti­ryh­män kanssa - miten Piip­po­lan kas­va­tin yh­tyee­seen suh­tau­du­taan Ou­lus­sa?

21.01.2023 10:00
Maksuhäiriömerkinnät vähenivät lakimuutoksella, mutta ihmisten velkaantuminen jatkuu huolestuttavasti – kuuntele miten asiaa tarkastelee talous- ja velkaneuvoja

Mak­su­häi­riö­mer­kin­nät vä­he­ni­vät la­ki­muu­tok­sel­la, mutta ih­mis­ten vel­kaan­tu­mi­nen jatkuu huo­les­tut­ta­vas­ti – kuun­te­le miten asiaa tar­kas­te­lee talous- ja vel­ka­neu­vo­ja

20.01.2023 09:00
Oulussa on kansanmusiikissa ja -tanssissa kova noste – Folklandia-risteilyltä Pohjois-Suomeen matkasi viisi palkintoa

Oulussa on kan­san­mu­sii­kis­sa ja -tans­sis­sa kova noste – Folk­lan­dia-ris­tei­lyl­tä Poh­jois-Suo­meen matkasi viisi pal­kin­toa

19.01.2023 12:59
Peter Pan laskee nyt omien lastensa kanssa

Peter Pan laskee nyt omien las­ten­sa kanssa

18.01.2023 17:30 1
Oululaislääkäri Tomi Punkeri opiskeli Kööpenhaminan kuninkaallisessa ooppera-akatemiassa — nyt hänet nähdään Oulun teatterin Taikahuilussa

Ou­lu­lais­lää­kä­ri Tomi Punkeri opis­ke­li Köö­pen­ha­mi­nan ku­nin­kaal­li­ses­sa oop­pe­ra-aka­te­mias­sa — nyt hänet nähdään Oulun teat­te­rin Tai­ka­hui­lus­sa

12.01.2023 13:46 1
Oululaiset Jaakko ja Lauri vaihtoivat arkeaan tosi-tv-ohjelmassa, ja siitä seurasi paljon hyvää

Ou­lu­lai­set Jaakko ja Lauri vaih­toi­vat arkeaan to­si-tv-oh­jel­mas­sa, ja siitä seurasi paljon hyvää

11.01.2023 12:15 5
Hyvän mielen tuojana tunnettu bussikuski Veijo Saarikoski tietää, että pienet asiat voivat pelastaa ihmisen päivän

Hyvän mielen tuojana tun­net­tu bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki tietää, että pienet asiat voivat pe­las­taa ihmisen päivän

06.01.2023 08:00 11
Australiaan asettunut Essi Haukkamaa etätyöskentelee sujuvasti Suomen suuntaan – seuraavan dokumenttinsa tuottaja Haukkamaa toteuttaa ilmakitaralegendan Justin "Nordic Thunder" Howardin kanssa

Aust­ra­liaan aset­tu­nut Essi Hauk­ka­maa etä­työs­ken­te­lee su­ju­vas­ti Suomen suun­taan – seu­raa­van do­ku­ment­tin­sa tuot­ta­ja Hauk­ka­maa to­teut­taa il­ma­ki­ta­ra­le­gen­dan Justin "Nordic Thun­der" Ho­war­din kanssa

05.01.2023 08:00 3
J.R.R. Tolkienin kiinnostus Kalevalaa kohtaan on koottu kirjaksi - oululainen Jyrki Korpua on kansainvälisesti tunnustettu Tolkien-tutkija

J.R.R. Tol­kie­nin kiin­nos­tus Ka­le­va­laa kohtaan on koottu kir­jak­si - ou­lu­lai­nen Jyrki Korpua on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­tet­tu Tol­kien-tut­ki­ja

01.01.2023 10:00
Vanhemmat
Arjessa koettua, hetkessä elettyä ja kauhallinen tilannetajua - näistä aineksista syntyy herkullinen stand up -keikka

Arjessa koet­tua, het­kes­sä elettyä ja kau­hal­li­nen ti­lan­ne­ta­jua - näistä ai­nek­sis­ta syntyy her­kul­li­nen stand up -keikka

27.12.2022 13:15 2
Kempeleläinen Jussi Rasinkangas sävelsi Hei mummo -jouluhitin – kuuntele tästä, kun hän kertoo työtavoistaan joululaulujen parissa

Kem­pe­le­läi­nen Jussi Ra­sin­kan­gas sävelsi Hei mummo -jou­lu­hi­tin – kuun­te­le tästä, kun hän kertoo työ­ta­vois­taan jou­lu­lau­lu­jen parissa

24.12.2022 09:00 16
Oululaiset saunamaestrot Markku Seppänen ja Jouni Tetri tuntevat saunakulttuurin läpikotaisin – kuuntele haastattelu tästä

Ou­lu­lai­set sau­na­maest­rot Markku Sep­pä­nen ja Jouni Tetri tun­te­vat sau­na­kult­tuu­rin lä­pi­ko­tai­sin – kuun­te­le haas­tat­te­lu tästä

23.12.2022 15:32 4
Punkkari-anarkisti-pastorin ei auta jäädä jokaista palautetta miettimään

Punk­ka­ri-anar­kis­ti-pas­to­rin ei auta jäädä jo­kais­ta pa­lau­tet­ta miet­ti­mään

23.12.2022 08:15 3
Helpolla hifistelyllä piristystä joulupöydän antimiin - Janne Pekkala vieraili Radio Kalevan suuressa jouluruokakeskustelussa

Hel­pol­la hi­fis­te­lyl­lä pi­ris­tys­tä jou­lu­pöy­dän an­ti­miin - Janne Pekkala vie­rai­li Radio Kalevan suu­res­sa jou­lu­ruo­ka­kes­kus­te­lus­sa

22.12.2022 13:17 1
Kaikki yhden ja yksi kaikkien raakkujen puolesta

Kaikki yhden ja yksi kaik­kien raak­ku­jen puo­les­ta

20.12.2022 12:03
Kuvanrakentaja Onni Wiljami Kinnunen ei kaihda tekniikkaa valokuvataiteen apuvälineenä - tekoäly tuo lisää työkaluja kuvaajille

Ku­van­ra­ken­ta­ja Onni Wiljami Kin­nu­nen ei kaihda tek­niik­kaa va­lo­ku­va­tai­teen apu­vä­li­nee­nä - tekoäly tuo lisää työ­ka­lu­ja ku­vaa­jil­le

17.12.2022 16:00 3
Fiktiivisen Varjakan kylän rikostrilogia tulee päätökseen - Mika Ronkaisella on jo uudet tarinat mielessä

Fik­tii­vi­sen Var­ja­kan kylän ri­kos­tri­lo­gia tulee pää­tök­seen - Mika Ron­kai­sel­la on jo uudet tarinat mie­les­sä

15.12.2022 13:00 6
Kuuntele, mitä Oulun uusi kaupunginjohtaja Määttä ajattelee tulevasta pestistään - Radio Kalevan haastattelussa myös hallintojohtaja Heikkinen

Kuun­te­le, mitä Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Määttä ajat­te­lee tu­le­vas­ta pes­tis­tään - Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa myös hal­lin­to­joh­ta­ja Heik­ki­nen

13.12.2022 14:20 8
Topias Rajala tekee melankolisen rytmikästä elektromusiikkia, joka saa Keski-Euroopassa lämpimän vastaanoton - Recens on kotimaassaan vielä suht uusi nimi

Topias Rajala tekee me­lan­ko­li­sen ryt­mi­käs­tä elekt­ro­mu­siik­kia, joka saa Kes­ki-Eu­roo­pas­sa läm­pi­män vas­taan­oton - Recens on ko­ti­maas­saan vielä suht uusi nimi

06.12.2022 12:00
Meri Manninen puhuu somessa lyhytkasvuisuudesta sekä kehopositiivisuudesta

Meri Man­ni­nen puhuu somessa ly­hyt­kas­vui­suu­des­ta sekä ke­ho­po­si­tii­vi­suu­des­ta

02.12.2022 17:10 1