Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Radio Kalevan podcastit
Viimeisin 24 tuntia
Oululaisella lääkäri Lari Karjulalla on ainakin yksi ehdoton vinkki uniongelmaisille ja uupuneille

Ou­lu­lai­sel­la lääkäri Lari Kar­ju­lal­la on ainakin yksi ehdoton vinkki uni­on­gel­mai­sil­le ja uu­pu­neil­le

12:20 2
Vanhemmat
Olli Kuivamäki toi Andy Warholit Ouluun, entiseen Suomen Pankin linnakkeeseen

Olli Kui­va­mä­ki toi Andy War­ho­lit Ouluun, en­ti­seen Suomen Pankin lin­nak­kee­seen

05.06.2023 16:04 2
Oululainen burgerkunkku avaa täydellisen hampurilaisen anatomian

Ou­lu­lai­nen bur­ger­kunk­ku avaa täy­del­li­sen ham­pu­ri­lai­sen ana­to­mian

02.06.2023 10:19 8
Saavatko koululaiset kautta Suomen todistukseensa tasavertaisen arvioinnin? Oululainen rehtori pohtii aihetta Radio Kalevan haastattelussa

Saa­vat­ko kou­lu­lai­set kautta Suomen to­dis­tuk­seen­sa ta­sa­ver­tai­sen ar­vioin­nin? Ou­lu­lai­nen rehtori pohtii aihetta Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa

01.06.2023 13:06
"En olisi ihmetellyt yhtään, jos olisi tullut irtisanomispäätös", Lauri Marjamäki myöntää – Kärppien radiovierailussa nostettiin kissa pöydälle

"En olisi ih­me­tel­lyt yhtään, jos olisi tullut ir­ti­sa­no­mis­pää­tös", Lauri Mar­ja­mä­ki myöntää – Kärp­pien ra­dio­vie­rai­lus­sa nos­tet­tiin kissa pöy­däl­le

19.04.2023 21:30 49
Lakeuden suurimmasta urheilutarinasta enää loppu kirjoittamatta, Niittarit voiton päässä F-liigapaikasta – Radio Kaleva selostaa lauantaina LNM–ErVi -ottelun suorana

La­keu­den suu­rim­mas­ta ur­hei­lu­ta­ri­nas­ta enää loppu kir­joit­ta­mat­ta, Niit­ta­rit voiton päässä F-lii­ga­pai­kas­ta – Radio Kaleva se­los­taa lauan­tai­na LNM–Er­Vi -ot­te­lun suorana

05.04.2023 21:00
Antti Kaski rakennuttaisi yleissaunan Kiikeliin, jos tonttia tarjottaisiin  — kuuntele millä keinoilla moniyrittäjä ja saunahullu Kaski yrittää piristää Oulun seudun saunakulttuuria

Antti Kaski ra­ken­nut­tai­si yleis­sau­nan Kii­ke­liin, jos tonttia tar­jot­tai­siin — kuun­te­le millä kei­noil­la mo­ni­yrit­tä­jä ja sau­na­hul­lu Kaski yrittää pi­ris­tää Oulun seudun sau­na­kult­tuu­ria

05.04.2023 15:30 13
Asko Mäkäräisen videot ovat innoittaneet vanhempia liikkumaan lasten kanssa — kuuntele Radio Kalevan haastattelusta kuka toimi esikuvana nuorelle Mäkäräiselle

Asko Mä­kä­räi­sen videot ovat in­noit­ta­neet van­hem­pia liik­ku­maan lasten kanssa — kuun­te­le Radio Kalevan haas­tat­te­lus­ta kuka toimi esi­ku­va­na nuo­rel­le Mä­kä­räi­sel­le

04.04.2023 10:45
AC Oulu metsästää seurahistoriansa ensimmäistä pystiä Helsingissä, Radio Kaleva on paikalla ja selostaa Liigacupin finaalin suorana

AC Oulu met­säs­tää seu­ra­his­to­rian­sa en­sim­mäis­tä pystiä Hel­sin­gis­sä, Radio Kaleva on pai­kal­la ja se­los­taa Lii­ga­cu­pin fi­naa­lin suorana

29.03.2023 16:45 6
Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun sotapakolaisten auttamiseksi

Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

20.03.2023 11:50
Ilo Aalto kutoo pipoja sekä balaclava-huppuja nuorena yrittäjänä – Vuosi yrittäjänä -ohjelma pyrkii antamaan opiskelijoille valmiuksia työllistyä itsenäisesti valmistumisen jälkeen

Ilo Aalto kutoo pipoja sekä ba­lac­la­va-hup­pu­ja nuorena yrit­tä­jä­nä – Vuosi yrit­tä­jä­nä -oh­jel­ma pyrkii an­ta­maan opis­ke­li­joil­le val­miuk­sia työl­lis­tyä it­se­näi­ses­ti val­mis­tu­mi­sen jälkeen

16.03.2023 09:15 2
"Monen päivän revontulimyrsyn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nukkumaan" – oululainen revontulimies Jouni Jussila vaikuttuu vuosienkin jälkeen taivaan värivaloista

"Monen päivän re­von­tu­li­myr­syn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nuk­ku­maan" – ou­lu­lai­nen re­von­tu­li­mies Jouni Jussila vai­kut­tuu vuo­sien­kin jälkeen taivaan vä­ri­va­lois­ta

14.03.2023 14:00 1
Miten oppilaiden oppimismotivaatio kasvaa ja oppituntihäiriöt vähenevät? – Tyrnävän Kuulammen koululla vahvat tulokset uudessa opetuskokeilussa

Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa

13.03.2023 15:22 3
Rokkia & villahousuja – Takalo & Viikate – Roadtrip ja radio!

Rokkia & vil­la­hou­su­ja – Takalo & Viikate – Roadt­rip ja radio!

10.03.2023 15:02 1
Videoharrastuksesta ammatiksi – Petteri Stavén muistelee suomalaisten lyhytelokuvien kultakautta

Vi­deo­har­ras­tuk­ses­ta am­ma­tik­si – Petteri Stavén muis­te­lee suo­ma­lais­ten ly­hyt­elo­ku­vien kul­ta­kaut­ta

09.03.2023 16:21 1
Tärkeään löytyy aina aikaa – Kuuntele Aakko + avec: Janne Koskelan haastattelu

Tär­keään löytyy aina aikaa – Kuun­te­le Aakko + avec: Janne Kos­ke­lan haas­tat­te­lu

07.03.2023 14:00
Paikallisoppaaksi opiskellut Sirpa Törmä kaipaa pohjoiseen vahvempaa ja monimuotoisempaa elämysmatkailua

Pai­kal­lis­op­paak­si opis­kel­lut Sirpa Törmä kaipaa poh­joi­seen vah­vem­paa ja mo­ni­muo­toi­sem­paa elä­mys­mat­kai­lua

06.03.2023 14:00 2
Oulun yliopisto on mukana kansallisessa Generation AI -hankeessa, jossa kehitetään lasten ja nuorten sekä opettajien tekoälyä koskevaa ymmärrystä ja osaamista

Oulun yli­opis­to on mukana kan­sal­li­ses­sa Ge­ne­ra­tion AI -han­kees­sa, jossa ke­hi­te­tään lasten ja nuorten sekä opet­ta­jien te­ko­älyä kos­ke­vaa ym­mär­rys­tä ja osaa­mis­ta

04.03.2023 12:00 4
Kotimaisen pelialan musiikki saa kunnianosoituksen albumin muodossa – mukana oululaislähtöinen kapellimestari Saku Mattila

Ko­ti­mai­sen pe­li­alan mu­siik­ki saa kun­nian­osoi­tuk­sen albumin muo­dos­sa – mukana ou­lu­lais­läh­töi­nen ka­pel­li­mes­ta­ri Saku Mattila

03.03.2023 10:19
”Roska kiinnostaa” – Vahtimestari Tommi Saha kertoo ylistetyn drag queen -hahmonsa synnystä

”Roska kiin­nos­taa” – Vah­ti­mes­ta­ri Tommi Saha kertoo ylis­te­tyn drag queen -hah­mon­sa syn­nys­tä

28.02.2023 15:00 1