Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ikäihmiset
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti saatava pi­kai­ses­ti kuntoon – kukaan ei ole ojen­ta­nut aut­ta­vaa kättä ko­koon­tu­mis­paik­kaa vaille jää­neil­le

05:30
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­toa ikä­ih­mi­sen hoivan tukena tar­vi­taan lisää

19.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Kotiin annettavia palveluita lisätään Pohjois-Pohjanmaalla – aluehallitus perusti kymmeniä uusia tehtäviä ikäihmisten palveluihin

Kotiin an­net­ta­via pal­ve­lui­ta li­sä­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la – alue­hal­li­tus perusti kym­me­niä uusia teh­tä­viä ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­hin

11.04.2023 11:22 12
Elämä puristuksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämä pu­ris­tuk­ses­sa

30.03.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmisen koh­taa­mi­nen

16.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten on mah­dol­lis­ta, että niin moni ikään­ty­nyt syr­jäy­tyy? – eet­ti­ses­ti kestävä van­hus­työ edel­lyt­tää re­surs­se­ja, aikaa kohdata ihminen ih­mi­se­nä

21.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutos haastaa ikä­ih­mis­ten hoidon tu­le­vai­suut­ta – avus­ta­ja­tun­nit yksi it­se­näi­sen asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja

27.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Oulun sairaalaklovnit laajensivat reviiriään palvelukoteihin – "Punaisen nenän taika toimii muistisairaiden vanhustenkin parissa"

Oulun sai­raa­la­klov­nit laa­jen­si­vat re­vii­riään pal­ve­lu­ko­tei­hin – "Pu­nai­sen nenän taika toimii muis­ti­sai­rai­den van­hus­ten­kin pa­ris­sa"

28.09.2022 06:15 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­pal­ve­lui­ta ke­hi­tet­tä­vä ko­ko­nai­suu­te­na, ikä­ih­mi­sen osal­li­suut­ta hoi­dos­taan päät­tä­mi­seen tulee lisätä

06.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy ikään­ty­vien ra­ha-asioi­den hoidon? "Hui­jaus­vies­te­jä on vii­mei­sen kolmen kuu­kau­den aikana tullut säh­kö­pos­tii­ni kolmen muunkin pankin ni­mis­sä"

03.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen mum­mu­jen puo­lel­la

02.11.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­kas­tu­pa­toi­min­ta tukee yh­tei­söl­li­syyt­tä

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Oululainen kotihoidon työntekijä ihmettelee, miksi alan kuormittaviin ongelmiin ei löydetä ratkaisuja: "Pitääkö odottaa, että sairauslomat lisääntyvät?"

Ou­lu­lai­nen ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jä ih­met­te­lee, miksi alan kuor­mit­ta­viin on­gel­miin ei löydetä rat­kai­su­ja: "Pi­tää­kö odot­taa, että sai­raus­lo­mat li­sään­ty­vät?"

20.07.2021 06:00 28
Tilaajille
Rahat riittävät – tärkeimmät ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rahat riit­tä­vät – tär­keim­mät ensin

08.06.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­hi­mil­li­seen elämään kuuluu oikeus olla lä­heis­ten kanssa – vuosi on pitkä aika ete­ne­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van van­huk­sen elä­mäs­sä

15.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­ken­lai­sen hy­väk­si­käy­tön lo­put­ta­va – ikä­ih­mis­ten tarpeet jäävät nuorten ke­hi­tys­in­toi­li­joi­den jal­koi­hin

11.03.2021 18:00 3
Tilaajille
ODL:n vapaaehtoiskeikka-apu lähensi oululaiset Liisat ystäviksi – "Vapaaehtoisten tarve on jatkuvaa, ja ikäihmisten tarpeeseen ei pystytä vastaamaankaan"

ODL:n va­paa­eh­tois­keik­ka-apu lähensi ou­lu­lai­set Liisat ys­tä­vik­si – "Va­paaeh­tois­ten tarve on jat­ku­vaa, ja ikä­ih­mis­ten tar­pee­seen ei pystytä vas­taa­maan­kaan"

06.03.2021 19:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rakkaat ja ihanat nuoret tk-lää­kä­rit: harvoin 82-vuo­tias haluaa kou­kut­ta­vaa lää­ket­tä hu­vik­seen popsia

04.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Satavuotias liminkalainen Aino Pulli juo syntymäpäivänään kakkukahvinsa koronaeristyksessä: "Kyllä se elämä humahtaa sitten äkkiä!"

Sa­ta­vuo­tias li­min­ka­lai­nen Aino Pulli juo syn­ty­mä­päi­vä­nään kak­ku­kah­vin­sa ko­ro­nae­ris­tyk­ses­sä: "Kyllä se elämä hu­mah­taa sitten äkkiä!"

03.04.2020 06:00 1
Tilaajille