Tapahtumat
Viimeisin 12 tuntia

Street fis­hing–­ka­las­tus­ki­sat tulevat jälleen – katso listaus Oulun par­hais­ta ka­las­tus­pai­kois­ta

13:34 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Ko­ke­muk­sel­li­sia tai­de­työ­pa­jo­ja Hie­ta­saa­ren Hols­tin­puis­tos­sa ensi vii­kol­la

09:15 1
Vanhemmat

Oulun tai­tei­den yö elo­kuus­sa taas elävänä kau­pun­ki­ta­pah­tu­ma­na

09.06.2021 11:21

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen oli odo­tet­tu ilo­uu­ti­nen ou­lu­lai­sil­le ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le – "Uskon, että hy­gie­nia-asiat ja niiden huo­mioi­mi­nen ovat tulleet ta­pah­tu­ma-alal­le jää­däk­seen"

02.06.2021 16:49
Tilaajille

Talvi on tu­los­sa, ja sen hyi­sim­pään aikaan Oulun Nal­li­ka­rin edustan jäälle kas­va­te­taan bru­taa­lia ko­ne­mu­siik­ki­ta­pah­tu­maa

28.05.2021 19:05 5

Kelluva Lava tuo kult­tuu­rin Oulun ran­noil­le – il­mai­sen esiin­ty­mis­pai­kan voi varata 14. tou­ko­kuu­ta lähtien

11.05.2021 12:18 4

Oulun kau­pun­ki haastaa kun­ta­lai­set kä­ve­le­mään tou­ko­kuus­sa – Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ta­pah­tu­man suo­je­li­ja­na

04.05.2021 13:21 6

Bird­li­fe Suomen ke­vät­ta­pah­tu­mas­sa bon­ga­taan jälleen lintuja omilta pi­hoil­ta

04.05.2021 11:30 1

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:57 4

Rock In The City -fes­ti­vaa­li pe­ru­taan ko­ro­na­ti­lan­teen takia – fes­ta­rit oli tar­koi­tus jär­jes­tää Oulussa hei­nä­kuus­sa

20.04.2021 10:32 1

Iin kylät osal­lis­tu­vat val­ta­kun­nal­li­seen Avoimet Kylät -päi­vään kesällä – kylien asuk­kail­ta toi­vo­taan va­lo­ku­via ja vi­deoi­ta You­tu­be-vi­deo­ta varten

12.04.2021 12:53

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 12
Tilaajille

Hel­sin­gin Se­naa­tin­to­rin ul­ko­il­ma­te­ras­si sai ideoi­maan ta­pah­tu­ma­to­ria Ouluun – "Tar­vit­sem­me pan­de­mian syn­kis­tä­män vuoden jälkeen valoa ja uskoa tu­le­vaan"

18.03.2021 20:30 11
Tilaajille

Ky­syim­me, miten tur­val­li­ses­ti ensi kesänä voi jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­mia: ”Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ei ai­na­kaan pidä luopua”

16.02.2021 09:00 12
Tilaajille

Öl­jy­krii­si py­säyt­ti myös moot­to­ri­ur­hei­lun 47 vuotta sitten – mutta ei Tun­tu­ri­ral­lia: maail­mat parhaat kul­jet­ta­jat kier­si­vät kolme päivää Lappia mi­nis­te­riön poik­keus­lu­val­la

31.01.2021 14:56 6
Tilaajille

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

29.12.2020 15:56
Tilaajille

Oikeus mu­siik­kiin -so­me­kam­pan­ja vaatii tukea ta­pah­tu­ma-alal­le ja oi­keu­den­mu­kai­sem­min koh­dis­tet­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia – Bättre Folkin Aki Rou­ka­la: "Ta­pah­tu­mis­sa on huo­leh­dit­tu tur­va­vä­leis­tä, mas­keis­ta ja hy­gie­nias­ta, ja kui­ten­kin niiden to­teut­ta­mi­nen es­te­tään"

22.12.2020 21:22 3
Tilaajille

"Aika no­peas­ti tässä on edetty, pe­rus­tet­tu yritys ja lyöty fes­ti­vaa­li tu­lil­le" – ka­ve­ruk­set eivät an­ta­neet koronan hi­das­taa vaan ensi kesänä Äi­mä­rau­tiol­la soi metalli kahden päivän ajan

18.12.2020 18:00 11
Tilaajille

Oulussa kesällä jär­jes­tet­tä­vän Metal Capital -fes­ti­vaa­lin kan­sain­vä­li­siin tähtiin lu­keu­tuu ruot­sa­lai­nen Ama­rant­he – yksi esiin­ty­jis­tä jul­kais­taan myö­hem­min

07.12.2020 11:12 6

Va­lo­teok­sia nähdään Oulun mar­ras­kuus­sa, vaikka va­lo­fes­ti­vaa­li pe­rut­tiin­kin – ou­lu­lai­set haas­te­taan mukaan mar­ras­kuun va­lai­se­mi­seen

04.11.2020 10:15 2