HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Tapahtumat
Kuukausi

Ismo Alan­gon, Jaakko Kuu­sis­ton ja Oulu Sin­fo­nian yh­teis­työ poiki levyn ja kon­ser­tit: "Lu­vas­sa on hurjaa menoa ja hil­pei­tä paloja"

10.09.2021 09:26
Tilaajille

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille

Po­lii­sil­la takana vilkas yö Yli­vies­kas­sa: Kaup­po­jen yö -ta­pah­tu­ma poiki useita teh­tä­viä

04.09.2021 08:52 9

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät sekä mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala ar­vos­te­le­vat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten alueel­lis­ta kir­ja­vuut­ta – "Onko tämä nyt hyvää suo­ma­lais­ta hal­lin­toa, en­nus­tet­ta­vaa ja sel­keää?"

29.08.2021 12:44 9

Parhaat ko­ti­mai­set mu­siik­ki­vi­deot va­li­taan lauan­tai­na Oulussa – Tuo­ma­ris­to am­men­taa asian­tun­te­muk­sen­sa skeit­ti­vi­deois­ta, kau­hu­ly­hä­reis­tä ja ku­va­tai­tees­ta

27.08.2021 18:00
Tilaajille

SOPP-olut­fes­ti­vaa­li alkaa Oulussa tors­tai­na – pien­pa­ni­mo­tuot­tei­den lisäksi tar­jol­la ruokaa ja oh­jat­tua olut­mais­te­lua

25.08.2021 10:59 10

"Vielä 50 vuotta sitten varmaan jo­kai­nen lapsi ja nuori kävi on­gel­la, nyt enää aika har­va."– Val­ta­kun­nal­li­nen ka­las­tus­päi­vä pitää pin­tan­sa, vaikka korona on kar­si­nut päivän ta­pah­tu­mia eri puo­lil­la Suomea

25.08.2021 06:00 2
Tilaajille

Kuuska Soi -ta­pah­tu­mas­sa esiin­ty­vä Bonnie Tyler tun­nus­taa ra­kas­ta­neen­sa mah­ti­bal­la­de­ja lap­ses­ta saakka

20.08.2021 09:00 19
Tilaajille

Fla­nel­li­pai­ta hautui rons­kim­mak­si – ­Hau­ki­pu­taa­lai­nen Nop­pa­sop­pa palaa vä­li-ai­kai­ses­ti vii­kon­lop­pu­na

20.08.2021 06:12 1

Ta­pah­tu­mien tur­va­vä­lien pois­tu­mis­lu­pauk­set he­rät­tä­vät ou­lu­lai­sis­sa ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jis­sä toivoa – "Nyt on kuu­lu­nut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -pu­het­ta"

19.08.2021 17:38 9
Tilaajille

STM:n oh­jaus­kir­je esittää ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­siin lie­ven­nyk­siä kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­le – avin mukaan uusi päätös ei ole mah­dol­li­nen tällä vii­kol­la

19.08.2021 18:30 37

Kan­sain­vä­li­set suur­mark­ki­nat tuovat mark­ki­na­hu­mua Ouluun

19.08.2021 11:48 24
Vanhemmat

Ko­ti­seu­tu­mark­ki­nat täyt­tä­vät Oulun kes­kus­tan vii­kon­lop­pu­na mu­sii­kil­la ja pe­rin­ne­kult­tuu­ril­la

13.08.2021 16:32 5
Tilaajille

Oulu lähti jälleen liik­keel­le Tai­tei­den yöhön – "Kun elä­mäs­sä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

12.08.2021 22:48 8
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Kiuru: Ris­ki­po­ten­tiaa­li­mal­li tar­joai­si vision yh­teis­kun­nan au­ki­pi­tä­mi­seen – saa­tai­siin hy­väk­sy­mi­sen jälkeen voimaan "mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

12.08.2021 14:48 8

Tai­tei­den Yö valtaa Oulun kes­kus­tan ym­pä­ris­tön – ­mu­ka­na tai­det­ta il­ma-ak­ro­ba­tias­ta ja ok­kul­tis­ti­siin maa­lauk­siin

12.08.2021 06:00 6
Tilaajille

Kesän ta­pah­tu­ma­rik­kain vii­kon­lop­pu käyn­nis­tyy tors­tai­na – Oulun kes­kus­tas­sa ja jo­ki­suis­tos­sa tar­joil­laan aamusta iltaan kult­tuu­ria ja mark­ki­na­hu­mua

10.08.2021 14:53 6
Tilaajille

"Kiva nähdä teidät kaik­ki", kom­men­toi Blind Chan­ne­lin Niko Vilhelm ja sai Var­jo-pik­ni­kin yleisön in­nos­tu­maan

08.08.2021 20:27 4
Tilaajille