Opiskelu
Viimeisin 4 tuntia
Osa pohjoispohjanmaalaisista toisen asteen opiskelijoista voi saada varman korkeakoulupaikan tekniikan alalta jo opintojen aikana – Oamk testaa uutta yhteistyötä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

Osa poh­jois­poh­jan­maa­lai­sis­ta toisen asteen opis­ke­li­jois­ta voi saada varman kor­kea­kou­lu­pai­kan tek­nii­kan alalta jo opin­to­jen aikana – Oamk testaa uutta yh­teis­työ­tä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

10:41 0
Kuukausi
Australian hallitus haluaa ohjata opiskelijoita työllistäville aloille lukukausimaksuilla – "En usko, että filosofiasta kiinnostuneen voi taivutella insinööriksi"

Aust­ra­lian hal­li­tus haluaa ohjata opis­ke­li­joi­ta työl­lis­tä­vil­le aloille lu­ku­kau­si­mak­suil­la – "En usko, että fi­lo­so­fias­ta kiin­nos­tu­neen voi tai­vu­tel­la in­si­nöö­rik­si"

30.07.2020 18:52 2
Valinnoissa liikaa töppäilyjä – kyse on nuorten oikeusturvasta ja oppilaitosten maineesta
Pääkirjoitus

Va­lin­nois­sa liikaa töp­päi­ly­jä – kyse on nuorten oi­keus­tur­vas­ta ja op­pi­lai­tos­ten mai­nees­ta

19.07.2020 20:00 9
Tilaajille
Mun välivuosi – Jos opiskelupaikka jäi saamatta
Kolumni Tytti Määttä

Mun vä­li­vuo­si – Jos opis­ke­lu­paik­ka jäi saa­mat­ta

14.07.2020 12:00 0
Tilaajille
"Pitikö tämänkin osua juuri meidän ikäluokkamme kohdalle" – oululaisen Siiri Hakopään opiskelu-unelmaa Iso-Britanniassa koetteli ensin korona, sitten brexit

"Pitikö tä­män­kin osua juuri meidän ikä­luok­kam­me koh­dal­le" – ou­lu­lai­sen Siiri Ha­ko­pään opis­ke­lu-unel­maa Iso-Bri­tan­nias­sa koet­te­li ensin korona, sitten brexit

13.07.2020 06:00 2
Oi mitä draamaa nuoruus on, kun saa seurata sivusta – Normaaleja ihmisiä -sarja ja koronan ja brexitin vaikutukset ovat riipaisseet tänä kesänä meitä vanhempiakin
Kolumni Marjo Oikarinen

Oi mitä draamaa nuoruus on, kun saa seurata sivusta – Nor­maa­le­ja ihmisiä -sarja ja koronan ja bre­xi­tin vai­ku­tuk­set ovat rii­pais­seet tänä kesänä meitä van­hem­pia­kin

11.07.2020 08:00 0
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00 0
Oulun yliopistoon valituille on nyt ilmoitettu valinnasta – hakijoita oli ennätysmäärä, aloituspaikkoja noin 2 700

Oulun yli­opis­toon va­li­tuil­le on nyt il­moi­tet­tu va­lin­nas­ta – ha­ki­joi­ta oli en­nä­tys­mää­rä, aloi­tus­paik­ko­ja noin 2 700

09.07.2020 07:35 12
Vanhemmat
Oulun yliopistoon 203 opiskelupaikkaa lisää – merkittävimmät lisäykset arkkitehtuuriin ja varhaiskasvatukseen

Oulun yli­opis­toon 203 opis­ke­lu­paik­kaa lisää – mer­kit­tä­vim­mät li­säyk­set ark­ki­teh­tuu­riin ja var­hais­kas­va­tuk­seen

18.06.2020 15:53 6
Vaalan lukio pääsee koordinoimaan isoa pohjoismaista yhteistyötähanketta

Vaalan lukio pääsee koor­di­noi­maan isoa poh­jois­mais­ta yh­teis­työ­tä­han­ket­ta

16.06.2020 13:31 0
Jyväskylän yliopisto lähetti virheellistä tietoa opiskelijavalinnoista – 140 hakijaa ehti hetken iloita

Jy­väs­ky­län yli­opis­to lähetti vir­heel­lis­tä tietoa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­ta – 140 hakijaa ehti hetken iloita

12.06.2020 18:38 0
Oulun lukioista korkeimman keskiarvon vaati Oulun Lyseon lukio – eniten hakijoita halusi opiskelemaan Kastellin lukioon

Oulun lu­kiois­ta kor­keim­man kes­ki­ar­von vaati Oulun Lyseon lukio – eniten ha­ki­joi­ta halusi opis­ke­le­maan Kas­tel­lin lukioon

12.06.2020 12:42 0
Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa -  työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus  ovat ammattikorkeakoulun painoaloja
Kolumni Ville Isoherranen

Yri­tys­läh­töi­syys pai­not­tuu Oamkin opin­to­po­luis­sa - työ­elä­mä­läh­töi­nen ja di­gi­taa­li­nen opetus ovat am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pai­no­alo­ja

06.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kulttuurialan yksikkö saa valoisat ja monipuoliset tilat Linnanmaalle: kolme tanssisalia, esitystilat Poiju ja Jolla sekä useita studioita

Kult­tuu­ri­alan yksikkö saa va­loi­sat ja mo­ni­puo­li­set tilat Lin­nan­maal­le: kolme tans­si­sa­lia, esi­tys­ti­lat Poiju ja Jolla sekä useita stu­dioi­ta

04.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään perjantaina YouTubessa

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun val­mis­tu­jais­juh­lia vie­te­tään per­jan­tai­na You­Tu­bes­sa

04.06.2020 11:28 0
Ruutanaperälläkin saa haaveilla ja sama se on haaveilla isosti
Kolumni Jussi Karjula

Ruu­ta­na­pe­räl­lä­kin saa haa­veil­la ja sama se on haa­veil­la isosti

29.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Kysyimme, miksi ammattiopistojen lukuvuosi kestää juhannukseen saakka – "Nykyään ei puhuta enää virallisesti lukukausista, vaan työvuodesta"

Ky­syim­me, miksi am­mat­ti­opis­to­jen lu­ku­vuo­si kestää ju­han­nuk­seen saakka – "Ny­kyään ei puhuta enää vi­ral­li­ses­ti lu­ku­kau­sis­ta, vaan työ­vuo­des­ta"

27.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun yliopisto lisää merkittävästi syksyn 2020 aloituspaikkamääriä – "Voimme poikkeuksellisessa tilanteessa tarjota yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden aloittaa yliopisto-opinnot"

Oulun yli­opis­to lisää mer­kit­tä­väs­ti syksyn 2020 aloi­tus­paik­ka­mää­riä – "Voimme poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa tarjota yhä useam­mal­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den aloit­taa ylio­pis­to-opin­not"

20.05.2020 14:17 0
Opiskelijana lähes koko aikuisikä – keminmaalainen Tuija Rantamaa: "Alan olla aika lähellä sitä, mikä on unelma-ammattini"

Opis­ke­li­ja­na lähes koko ai­kuis­ikä – ke­min­maa­lai­nen Tuija Ran­ta­maa: "Alan olla aika lähellä sitä, mikä on unel­ma-am­mat­ti­ni"

11.09.2019 20:06 6