Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Työvoimapula
Ruotsalainen akkutehdas rekrytoi osaajia Oulusta – "Uusi teknologia kiinnostaa niin paljon, että minulla on palo muuttaa Ruotsiin töihin"

Ruot­sa­lai­nen ak­ku­teh­das rek­ry­toi osaajia Oulusta – "Uusi tek­no­lo­gia kiin­nos­taa niin paljon, että minulla on palo muuttaa Ruot­siin töihin"

16.01.2023 20:35 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä lu­pa­me­net­te­lyn no­peut­ta­mi­nen ei riitä ul­ko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si Suomeen

15.01.2023 05:45 1
Tilaajille
Suomessa asuu tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seurasimme kolmen hoitoalalle tähtäävän opiskelijan arkea Rovaniemellä

Suo­mes­sa asuu tu­han­sia kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seu­ra­sim­me kolmen hoi­to­alal­le täh­tää­vän opis­ke­li­jan arkea Ro­va­nie­mel­lä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­la-alan ve­to­voi­maa pa­ran­net­ta­va yhdessä – lain­sää­tä­jän teh­tä­vä­nä on so­vit­taa osa-ai­ka­työ ja yh­teis­kun­nan mak­sa­mat etuudet pa­rem­min yhteen

24.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­ker­tai­nen resepti ra­vin­to­la-alan työ­voi­ma­pu­laan: työo­lot, työn­te­ki­jöi­den kohtelu ja palk­kaus kuntoon

22.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Kokiksi valmistuvat viedään käsistä – Tyrnäväläisellä Aleksi Laurilalla on tiedossa jo monta työpaikkaa, videolta kuulet myös herkullisen yrttiöljyn reseptin

Kokiksi val­mis­tu­vat viedään käsistä – Tyr­nä­vä­läi­sel­lä Aleksi Lau­ri­lal­la on tie­dos­sa jo monta työ­paik­kaa, vi­deol­ta kuulet myös her­kul­li­sen yrt­ti­öl­jyn re­sep­tin

20.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Analyysi: Lääkäreiden koulutuspaikkojen lisäämisestä puhutaan kunnolla vasta nyt, kun lääkäripula on levinnyt pääkaupunkiseudulle – ensi vuonna tilanne uhkaa kiristyä

Ana­lyy­si: Lää­kä­rei­den kou­lu­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­ses­tä pu­hu­taan kun­nol­la vasta nyt, kun lää­kä­ri­pu­la on le­vin­nyt pää­kau­pun­ki­seu­dul­le – ensi vuonna tilanne uhkaa ki­ris­tyä

04.11.2022 18:30 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­myön­tei­syyt­tä pää­tök­siin – asiaa ei korjata ”las­ten­te­ko­tal­koil­la” tai ker­ta­luon­toi­sil­la ra­hal­li­sil­la kor­vauk­sil­la

03.11.2022 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tyk­sen johdon pitää myös ke­hit­tyä aina vain kiih­ty­väs­sä kil­pai­lus­sa

02.11.2022 05:15
Tilaajille
Taantuman riski on noussut keväästä, mutta Pohjois-Pohjanmaan toimialat ovat pärjänneet tilanne huomioiden hyvin – työvoimapula vaivaa edelleen useita aloja

Taan­tu­man riski on noussut ke­vääs­tä, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan toi­mi­alat ovat pär­jän­neet tilanne huo­mioi­den hyvin – työ­voi­ma­pu­la vaivaa edel­leen useita aloja

24.10.2022 11:17 2
Kauppakorkeasta valmistunut nepalilainen päätyi Ouluun siivoamaan – Abhinav Sigdyalista tuli väliinputoaja englanninkielisessä yliopistokuplassa

Kaup­pa­kor­keas­ta val­mis­tu­nut ne­pa­li­lai­nen päätyi Ouluun sii­voa­maan – Abhinav Sig­dya­lis­ta tuli vä­liin­pu­toa­ja eng­lan­nin­kie­li­ses­sä yli­opis­to­kup­las­sa

20.10.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­ma­pu­lan pitkät juuret – onneksi näyttää siltä, että asen­teet ovat muut­tu­mas­sa lap­si­myön­tei­sem­mik­si

16.10.2022 06:00 5
Tilaajille
V-tyylillä Suomi ei lennä pitkälle
Pääkirjoitus

V-tyy­lil­lä Suomi ei lennä pit­käl­le

13.10.2022 20:00 4
Tilaajille
Estääkö osaavan työvoiman pula yritysten kasvua, pohtii Sunnuntaikäräjien istunto

Estääkö osaavan työ­voi­man pula yri­tys­ten kasvua, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jien istunto

25.09.2022 08:00
Tilaajille
Miksi työnantajan kynnys ulkomaisen työntekijän palkkaamiseen on suuri?
Kolumni

Miksi työn­an­ta­jan kynnys ul­ko­mai­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen on suuri?

23.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Liian moni koulutettu nuori aikuinen muuttaa Oulusta etelään – Paremmin vetävät työmarkkinat ja säpinä houkuttavat

Liian moni kou­lu­tet­tu nuori ai­kui­nen muuttaa Oulusta etelään – Pa­rem­min vetävät työ­mark­ki­nat ja säpinä hou­kut­ta­vat

18.09.2022 17:00 64
Tilaajille
Sänkypaikka 400 euroa, kokonainen mökki maksaa jopa kolme tonnia  kuussa – Levin hintataso ja asuntopula vaikeuttavat työntekijöiden saamista

Sän­ky­paik­ka 400 euroa, ko­ko­nai­nen mökki maksaa jopa kolme tonnia kuussa – Levin hin­ta­ta­so ja asun­to­pu­la vai­keut­ta­vat työn­te­ki­jöi­den saa­mis­ta

23.08.2022 21:05 11
Tilaajille
Maataloudessa kärsitään nyt sesonkityövoiman puutteesta – mitä jos toimistotyöläinen pääsisi tuulettamaan ajatuksiaan sadonkorjuulomalla?
Kolumni

Maa­ta­lou­des­sa kär­si­tään nyt se­son­ki­työ­voi­man puut­tees­ta – mitä jos toi­mis­to­työ­läi­nen pääsisi tuu­let­ta­maan aja­tuk­siaan sa­don­kor­juu­lo­mal­la?

19.08.2022 18:00
Tilaajille
Ministeri Honkonen helpottaisi päiväkotien palkkausta: "Päiväkoteihin uhkaa levitä sama työvoimapula, mikä on hoiva-alalla"

Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen hel­pot­tai­si päi­vä­ko­tien palk­kaus­ta: "Päi­vä­ko­tei­hin uhkaa levitä sama työ­voi­ma­pu­la, mikä on hoi­va-alal­la"

19.08.2022 07:34 10
Vanha Kaleva: Suomi-Filmin kamera kävi Hailuodon rysäpyyntiä tallentamassa

Vanha Kaleva: Suo­mi-Fil­min kamera kävi Hai­luo­don ry­sä­pyyn­tiä tal­len­ta­mas­sa

04.08.2022 10:00
Tilaajille