Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työvoimapula
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huo­mioi­ta hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le – su­ju­vien työ­mark­ki­noi­den poh­jal­la on aina Suo­mes­sa ollut so­pi­mi­nen

05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Miten saadaan suomalaiset liikkumaan työn luokse, jos työ ei liiku suomalaisten luokse?
Kolumni

Miten saadaan suo­ma­lai­set liik­ku­maan työn luokse, jos työ ei liiku suo­ma­lais­ten luokse?

20.05.2023 06:05 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­ta­vuut­ta tar­vi­taan lisää työn­te­ki­jöi­tä nän­nyt­tä­mät­tä – nyt olisi sopiva hetki siirtää työaika tälle vuo­si­tu­han­nel­le

17.04.2023 06:00 11
Tilaajille
Jopa joka viides vuokratyöntekijä on maahanmuuttaja Oulun alueella – "Ruoka ja polttoaine ovat kalliita, mutta kun olemme molemmat töissä, pärjäämme hyvin"

Jopa joka viides vuok­ra­työn­te­ki­jä on maa­han­muut­ta­ja Oulun alueel­la – "­Ruo­ka ja polt­to­ai­ne ovat kal­lii­ta, mutta kun olemme mo­lem­mat töissä, pär­jääm­me hyvin"

01.04.2023 05:00 24
Tilaajille
Hoitajapula ei hellitä, kokeista jopa ylitarjontaa Pohjois-Pohjanmaalla – Eläkevakuuttaja Kevan ennuste ei lupaa työvoimapula-aloille helpotusta lähivuosina

Hoi­ta­ja­pu­la ei hel­li­tä, ko­keis­ta jopa yli­tar­jon­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Elä­ke­va­kuut­ta­ja Kevan ennuste ei lupaa työ­voi­ma­pu­la-aloil­le hel­po­tus­ta lä­hi­vuo­si­na

01.03.2023 02:00 3
Tilaajille
Nyt työelämässä jyllää arvojen vallankumous – millenniaalit vaativat työnantajilta lisää joustoja: "Miksi minun pitäisi tulla juuri teille?"

Nyt työ­elä­mäs­sä jyllää arvojen val­lan­ku­mous – mil­len­niaa­lit vaa­ti­vat työn­an­ta­jil­ta lisää jous­to­ja: "Miksi minun pitäisi tulla juuri teil­le?"

19.02.2023 13:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työn­te­ki­jä on tu­le­vai­suu­den am­mat­ti­lai­nen – nuoret tar­kas­te­le­vat työ­yh­tei­söä ul­ko­puo­li­sen silmin ja heiltä voi saada ar­vok­kai­ta huo­mioi­ta

08.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Kun ei tule lapsia, toivottavasti tulee edes työväkeä
Pääkirjoitus

Kun ei tule lapsia, toi­vot­ta­vas­ti tulee edes työ­vä­keä

06.02.2023 20:00 46
Tilaajille
Ruotsalainen akkutehdas rekrytoi osaajia Oulusta – "Uusi teknologia kiinnostaa niin paljon, että minulla on palo muuttaa Ruotsiin töihin"

Ruot­sa­lai­nen ak­ku­teh­das rek­ry­toi osaajia Oulusta – "Uusi tek­no­lo­gia kiin­nos­taa niin paljon, että minulla on palo muuttaa Ruot­siin töihin"

16.01.2023 20:35 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä lu­pa­me­net­te­lyn no­peut­ta­mi­nen ei riitä ul­ko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si Suomeen

15.01.2023 05:45 1
Tilaajille
Suomessa asuu tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seurasimme kolmen hoitoalalle tähtäävän opiskelijan arkea Rovaniemellä

Suo­mes­sa asuu tu­han­sia kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seu­ra­sim­me kolmen hoi­to­alal­le täh­tää­vän opis­ke­li­jan arkea Ro­va­nie­mel­lä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­la-alan ve­to­voi­maa pa­ran­net­ta­va yhdessä – lain­sää­tä­jän teh­tä­vä­nä on so­vit­taa osa-ai­ka­työ ja yh­teis­kun­nan mak­sa­mat etuudet pa­rem­min yhteen

24.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­ker­tai­nen resepti ra­vin­to­la-alan työ­voi­ma­pu­laan: työo­lot, työn­te­ki­jöi­den kohtelu ja palk­kaus kuntoon

22.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Kokiksi valmistuvat viedään käsistä – Tyrnäväläisellä Aleksi Laurilalla on tiedossa jo monta työpaikkaa, videolta kuulet myös herkullisen yrttiöljyn reseptin

Kokiksi val­mis­tu­vat viedään käsistä – Tyr­nä­vä­läi­sel­lä Aleksi Lau­ri­lal­la on tie­dos­sa jo monta työ­paik­kaa, vi­deol­ta kuulet myös her­kul­li­sen yrt­ti­öl­jyn re­sep­tin

20.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Analyysi: Lääkäreiden koulutuspaikkojen lisäämisestä puhutaan kunnolla vasta nyt, kun lääkäripula on levinnyt pääkaupunkiseudulle – ensi vuonna tilanne uhkaa kiristyä

Ana­lyy­si: Lää­kä­rei­den kou­lu­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­ses­tä pu­hu­taan kun­nol­la vasta nyt, kun lää­kä­ri­pu­la on le­vin­nyt pää­kau­pun­ki­seu­dul­le – ensi vuonna tilanne uhkaa ki­ris­tyä

04.11.2022 18:30 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­myön­tei­syyt­tä pää­tök­siin – asiaa ei korjata ”las­ten­te­ko­tal­koil­la” tai ker­ta­luon­toi­sil­la ra­hal­li­sil­la kor­vauk­sil­la

03.11.2022 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tyk­sen johdon pitää myös ke­hit­tyä aina vain kiih­ty­väs­sä kil­pai­lus­sa

02.11.2022 05:15
Tilaajille
Taantuman riski on noussut keväästä, mutta Pohjois-Pohjanmaan toimialat ovat pärjänneet tilanne huomioiden hyvin – työvoimapula vaivaa edelleen useita aloja

Taan­tu­man riski on noussut ke­vääs­tä, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan toi­mi­alat ovat pär­jän­neet tilanne huo­mioi­den hyvin – työ­voi­ma­pu­la vaivaa edel­leen useita aloja

24.10.2022 11:17 2
Kauppakorkeasta valmistunut nepalilainen päätyi Ouluun siivoamaan – Abhinav Sigdyalista tuli väliinputoaja englanninkielisessä yliopistokuplassa

Kaup­pa­kor­keas­ta val­mis­tu­nut ne­pa­li­lai­nen päätyi Ouluun sii­voa­maan – Abhinav Sig­dya­lis­ta tuli vä­liin­pu­toa­ja eng­lan­nin­kie­li­ses­sä yli­opis­to­kup­las­sa

20.10.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­ma­pu­lan pitkät juuret – onneksi näyttää siltä, että asen­teet ovat muut­tu­mas­sa lap­si­myön­tei­sem­mik­si

16.10.2022 06:00 5
Tilaajille