Työvoimapula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vis­ta puhetta hoi­to­työs­tä, saanko pyytää

21.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Valtaa siirtyy heille, joita sunnuntaina äänestetään
Kolumni

Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

18.01.2022 16:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö­stra­te­gia ja vai­kut­ta­mis­työ tulevan alue­val­tuus­ton teh­tä­vä­nä

12.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut tar­vit­se­vat te­ki­jän­sä

11.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suu­des­ta ei saa tinkiä, Poh­jois-Poh­jan­maal­la on pys­tyt­tä­vä luot­ta­maan pe­las­tus­toi­men toi­min­ta­ky­kyyn

12.12.2021 06:00
Tilaajille
Osaajien maakunta vetää väkeä
Kolumni

Osaa­jien maa­kun­ta vetää väkeä

30.11.2021 16:00 8
Tilaajille
Puheenaihe: Meneekö Ruotsi Suomesta pohjoisessa ohitse?

Pu­hee­nai­he: Meneekö Ruotsi Suo­mes­ta poh­joi­ses­sa ohitse?

28.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oh­jel­moin­nin kou­lu­tus ei kohtaa työ­mark­ki­noi­ta

23.11.2021 07:50 7
Tilaajille
Kuntien työpaikat eivät kiinnosta – Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on osaajapulaa, Kevan kysely osoitti

Kuntien työ­pai­kat eivät kiin­nos­ta – E­ri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la on osaa­ja­pu­laa, Kevan kysely osoitti

18.11.2021 01:30 8
Osa-aikaiset ovat unohdettu työvoimareservi: "Onko niin, että työvoimapulaan kelpaavat vain sellaiset ratkaisut, joilla pidetään palkat alhaalla ja työntekijät nöyrinä?"
Kolumni

Osa-ai­kai­set ovat unoh­det­tu työ­voi­ma­re­ser­vi: "Onko niin, että työ­voi­ma­pu­laan kel­paa­vat vain sel­lai­set rat­kai­sut, joilla pi­de­tään palkat al­haal­la ja työn­te­ki­jät nöy­ri­nä?"

05.11.2021 18:00 10
Tilaajille
Parturi-kampaamoilla on pula pätevistä työntekijöistä, yrittäjät kritisoivat uudistuneen koulutuksen tasoa: "Aika ei riitä opettamaan vieressä perusasioita"

Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä, yrit­tä­jät kri­ti­soi­vat uu­dis­tu­neen kou­lu­tuk­sen tasoa: "Aika ei riitä opet­ta­maan vie­res­sä pe­ru­sa­sioi­ta"

26.10.2021 06:00 22
Tilaajille
Ota nuori vastaan nollatuntuntisopimus, ja arvosta työnantaja nuorta
Kolumni

Ota nuori vastaan nol­la­tun­tun­ti­so­pi­mus, ja arvosta työn­an­ta­ja nuorta

15.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Puheenaihe: Korjaisiko palkkojen korotus työvoimapulaa? "Tarvitaan porkkanan näköistä keppiä, jolla kannustetaan työn vastaanottamiseen"

Pu­hee­nai­he: Kor­jai­si­ko palk­ko­jen korotus työ­voi­ma­pu­laa? "Tar­vi­taan pork­ka­nan nä­köis­tä keppiä, jolla kan­nus­te­taan työn vas­taa­not­ta­mi­seen"

03.10.2021 08:00 23
Tilaajille
Ulkomaisen työvoiman monet ongelmat
Kolumni

Ul­ko­mai­sen työ­voi­man monet on­gel­mat

14.09.2021 16:00 63
Tilaajille
PTT nosti ennustetaan ensi vuoden talouskasvusta neljään prosenttiin – Ongelmiakin on: "Palvelujen kasvua tulee hidastamaan työvoimapula"

PTT nosti en­nus­te­taan ensi vuoden ta­lous­kas­vus­ta neljään pro­sent­tiin – On­gel­mia­kin on: "Pal­ve­lu­jen kasvua tulee hi­das­ta­maan työ­voi­ma­pu­la"

14.09.2021 10:12 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­su alue­ta­son työn­an­ta­ja­haas­tat­te­luis­sa ja yh­teis­työs­sä

12.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Työvoimapula ei poistu puheilla, ja siksi Marinin hallitukselta ja työnantajilta vaaditaan nyt ennakkoluulottomia päätöksiä
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la ei poistu pu­heil­la, ja siksi Marinin hal­li­tuk­sel­ta ja työn­an­ta­jil­ta vaa­di­taan nyt en­nak­ko­luu­lot­to­mia pää­tök­siä

26.08.2021 20:00 21
Tilaajille
Saarikko torjuisi työvoimapulaa opiskelijoiden, eläkeläisten ja maahanmuuttajien avulla

Saa­rik­ko tor­jui­si työ­voi­ma­pu­laa opis­ke­li­joi­den, elä­ke­läis­ten ja maa­han­muut­ta­jien avulla

25.08.2021 10:55 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläk­keel­lä olevien töihin hou­kut­te­lua tar­vi­taan – työ­voi­ma­pu­lan pa­hen­tues­sa elä­ke­läi­set eivät vie työ­paik­ko­ja nuo­rem­mil­ta, vaan tekevät työtä, johon ei muuten löy­tyi­si tekijää

04.07.2021 06:00 10
Tilaajille
Väki vähenee ja vanhenee koko Pohjois-Suomessa, lisäksi on meneillään ja tulossa suuria teollisuuden hankkeita – Millaista työtä on tarjolla ja riittääkö niille tekijöitä?

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

20.04.2021 06:00 14
Tilaajille