Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Työperäinen maahanmuutto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ve­ro­tus­ta­so kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muu­ton esteenä

22.09.2023 05:14 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on hal­li­tus­oh­jel­man musta piste – Suomen pitää tehdä ak­tii­vi­ses­ti töitä maail­mal­la, jotta tänne saadaan osaajia

09.07.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valuuko suo­ma­lai­nen kou­lu­tus­in­ves­toin­ti ul­ko­mail­le?

08.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jien kie­li­kou­lu­tus op­pi­lai­tok­sil­le – monet vapaan si­vis­tys­työn koulut oli­si­vat tähän jo val­mii­na ilman yh­tä­kään han­ket­ta tai ke­hit­tä­mis­oh­jel­maa

05.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Uusi hallituslinjaus antaa kolme kuukautta aikaa löytää töitä – Asiantuntijat kertovat, miksi työperäiseen maahanmuuttoon linjattu tavoite on ongelmallinen

Uusi hal­li­tus­lin­jaus antaa kolme kuu­kaut­ta aikaa löytää töitä – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miksi työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon lin­jat­tu tavoite on on­gel­mal­li­nen

29.06.2023 19:54 18
Tilaajille
Työllisyys ja työttömyys kasvoivat toukokuussa: hallitukselle vaikea paikka nostaa työllisyyttä

Työl­li­syys ja työt­tö­myys kas­voi­vat tou­ko­kuus­sa: hal­li­tuk­sel­le vaikea paikka nostaa työl­li­syyt­tä

20.06.2023 11:01 6
Teininä sirkkelin pärähdys tiesi pakkotyöpäivää, nyt fyysiseen työhön osallistuisi mielellään – työelämä on murroksessa muutoinkin
Kolumni

Teininä sirk­ke­lin pä­räh­dys tiesi pak­ko­työ­päi­vää, nyt fyy­si­seen työhön osal­lis­tui­si mie­lel­lään – työ­elä­mä on mur­rok­ses­sa muu­toin­kin

28.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Kun ei tule lapsia, toivottavasti tulee edes työväkeä
Pääkirjoitus

Kun ei tule lapsia, toi­vot­ta­vas­ti tulee edes työ­vä­keä

06.02.2023 20:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä lu­pa­me­net­te­lyn no­peut­ta­mi­nen ei riitä ul­ko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si Suomeen

15.01.2023 05:45 1
Tilaajille
VTV: Työperusteinen maahanmuutto ei ole nopea ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan

VTV: Työ­pe­rus­tei­nen maa­han­muut­to ei ole nopea rat­kai­su so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työ­voi­ma­pu­laan

19.12.2022 07:07 22
Pieni kansakunta tarvitsee osaajia ulkopuoleltakin – avointa vastaanottokykyä kehitettävä
Pääkirjoitus

Pieni kan­sa­kun­ta tar­vit­see osaajia ul­ko­puo­lel­ta­kin – avointa vas­taan­ot­to­ky­kyä ke­hi­tet­tä­vä

28.10.2022 20:00 10
Tilaajille
Kolumni: Poliisi nöyryytti puhumalla ulkomaalaiselle kuin pikkulapselle
Kolumni

Ko­lum­ni: Poliisi nöy­ryyt­ti pu­hu­mal­la ul­ko­maa­lai­sel­le kuin pik­ku­lap­sel­le

18.10.2021 10:41 14
Tilaajille
BBI Finlandin maajohtaja: Suomeen haluavat työperäiset maahanmuuttajat olisi otettava ilolla vastaan

BBI Fin­lan­din maa­joh­ta­ja: Suomeen ha­lua­vat työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat olisi otet­ta­va ilolla vastaan

11.10.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­ta­vuus­har­kin­ta joutaa ro­mu­kop­paan

30.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Työvoimapula ei poistu puheilla, ja siksi Marinin hallitukselta ja työnantajilta vaaditaan nyt ennakkoluulottomia päätöksiä
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la ei poistu pu­heil­la, ja siksi Marinin hal­li­tuk­sel­ta ja työn­an­ta­jil­ta vaa­di­taan nyt en­nak­ko­luu­lot­to­mia pää­tök­siä

26.08.2021 20:00 21
Tilaajille
Alueen kansanedustajat korostavat työllisyyteen, perheisiin, mielenterveyteen, ilmastoon ja liikenteeseen liittyvien ratkaisujen tarvetta budjettiriihessä

Alueen kan­san­edus­ta­jat ko­ros­ta­vat työl­li­syy­teen, per­hei­siin, mie­len­ter­vey­teen, il­mas­toon ja lii­ken­tee­seen liit­ty­vien rat­kai­su­jen tar­vet­ta bud­jet­ti­rii­hes­sä

10.08.2021 19:29 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa Suo­meen! – ilman voi­ma­kas­ta kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä näi­ve­tym­me

17.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­kas­te­lu mo­ni­kult­tuu­ris­ten lins­sien läpi hyö­dyt­tää koko ko­tou­tu­mis­pro­ses­sia

03.06.2021 07:00 11
Tilaajille
Ovia on avattava Suomeen töihin tuleville – eikä tästä näytä olevan puolueiden välillä lopulta merkittäviä linjaerojakaan
Pääkirjoitus

Ovia on avat­ta­va Suomeen töihin tu­le­vil­le – eikä tästä näytä olevan puo­luei­den välillä lopulta mer­kit­tä­viä lin­ja­ero­ja­kaan

01.06.2021 20:00 17
Tilaajille
Selviääkö Suomi ilman työperäistä maahanmuuttoa – Näin keskeiset toimialat vastaavat

Sel­viää­kö Suomi ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa – Näin kes­kei­set toi­mi­alat vas­taa­vat

01.06.2021 18:30 6
Tilaajille