Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

nuorisotyö
Valkea tuntuu turvallisemmalta – kauppakeskuksessa aikaansa viettävät oululaisnuoret kiittelevät uusia järjestyksenvalvojia

Valkea tuntuu tur­val­li­sem­mal­ta – kaup­pa­kes­kuk­ses­sa ai­kaan­sa viet­tä­vät ou­lu­lais­nuo­ret kiit­te­le­vät uusia jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia

21.01.2024 18:00 8
Tilaajille
Ritaharjussa heitettiin pullo kohti poliisiautoa lauantaina käsistä lähteneiden kotibileiden jälkeen, nuokkarilla ihmeteltiin hiljaisuutta

Ri­ta­har­jus­sa hei­tet­tiin pullo kohti po­lii­si­au­toa lauan­tai­na käsistä läh­te­nei­den ko­ti­bi­lei­den jäl­keen, nuok­ka­ril­la ih­me­tel­tiin hil­jai­suut­ta

16.10.2023 17:31 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rek­ry­toin­ti­haas­teet koet­te­le­vat kuntien nuo­ri­so­työ­tä

15.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma tila on ty­töil­le tarpeen – luot­ta­muk­sel­li­set kes­kus­te­lut ma­dal­ta­vat tuen ha­ke­mis­ta

11.10.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman nuo­ri­so­työ­tä ei ole hy­vin­voi­via nuoria

08.10.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nis­ta ei voi tinkiä – toi­men­pi­tei­siin, jotka edis­tä­vät lapsen ja nuoren etua, on ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti

17.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun ai­kui­suus on ammatti – pit­kä­jän­tei­nen nuo­ri­so­työ pa­ran­taa val­ta­vas­ti nuorten hy­vin­voin­tia

02.06.2023 05:00
Tilaajille
Miljoonien tuet koulujen nuorisotyöhön – Pohjois-Pohjanmaalle viikoittaisia ryhmiä, tukea ukrainalaisille nuorille ja lisää pitkäjänteistä työtä

Mil­joo­nien tuet kou­lu­jen nuo­ri­so­työ­hön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le vii­koit­tai­sia ryhmiä, tukea uk­rai­na­lai­sil­le nuo­ril­le ja lisää pit­kä­jän­teis­tä työtä

11.01.2023 14:18
Valkean nuokkarikokeilu sai kahden kuukauden jatkoajan – "Tämä pop up on osoittanut sen, että kauppakeskuksessa on todellinen tarve pysyvälle nuorten omalle tilalle"

Valkean nuok­ka­ri­ko­kei­lu sai kahden kuu­kau­den jat­ko­ajan – "Tämä pop up on osoit­ta­nut sen, että kaup­pa­kes­kuk­ses­sa on to­del­li­nen tarve py­sy­väl­le nuorten omalle ti­lal­le"

03.11.2022 06:10 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ri­so­työn am­mat­ti­lai­set vii­toit­ta­vat tietä tu­le­vai­suu­teen

03.06.2022 04:30
Tilaajille
Nuoret tytöt voivat aiempaa huonommin – joka kolmas kertoo olevansa masentunut ja ahdistunut: "Nuori tarvitsee yhteisön, johon kuulua", sanoo oululaisen Tyttöjen Talon ohjaaja

Nuoret tytöt voivat aiempaa huo­nom­min – joka kolmas kertoo ole­van­sa ma­sen­tu­nut ja ah­dis­tu­nut: "Nuori tar­vit­see yh­tei­sön, johon kuu­lua", sanoo ou­lu­lai­sen Tyt­tö­jen Talon ohjaaja

03.02.2022 06:00 6
Tilaajille
Snapchatissa nuorille tarjotaan avoimesti päihteitä ja hakupalveluita, paljastaa selvitys – nuoret näkevät erityisesti nikotiinituotteet arkipäiväisinä

Snapc­ha­tis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan avoi­mes­ti päih­tei­tä ja ha­ku­pal­ve­lui­ta, pal­jas­taa sel­vi­tys – nuoret näkevät eri­tyi­ses­ti ni­ko­tii­ni­tuot­teet ar­ki­päi­väi­si­nä

19.01.2022 19:35
Osa mopoilijoista rikkoo liikennesääntöjä tietoisesti poliisien silmien alla – Voiko virallinen mopomiitti opettaa liikennekäyttäytymistä?

Osa mo­poi­li­jois­ta rikkoo lii­ken­ne­sään­tö­jä tie­toi­ses­ti po­lii­sien silmien alla – Voiko vi­ral­li­nen mo­po­miit­ti opettaa lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä?

05.09.2021 07:00 44
Tilaajille
Koulunsa päättävien nuorten juhlintaa valvoo monikymmenpäinen nuorisotyöntekijöiden joukko – "Ratkomme tilanteita puhumalla"

Kou­lun­sa päät­tä­vien nuorten juh­lin­taa valvoo mo­ni­kym­men­päi­nen nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den joukko – "Rat­kom­me ti­lan­tei­ta pu­hu­mal­la"

03.06.2021 10:38
Vankilavirkailijan pieni pyyntö muutti silloisen ammattirikollisen Juha Kasken elämän – "Olin menetetty tapaus, johon yksi ihminen uskoi"

Van­ki­la­vir­kai­li­jan pieni pyyntö muutti sil­loi­sen am­mat­ti­ri­kol­li­sen Juha Kasken elämän – "Olin me­ne­tet­ty tapaus, johon yksi ihminen uskoi"

17.04.2021 08:00 9
Tilaajille
Oulu avasi nuorille uuden verkkosivuston ja chatin – sivuille tulee myös nuorten omia sisältöjä

Oulu avasi nuo­ril­le uuden verk­ko­si­vus­ton ja chatin – si­vuil­le tulee myös nuorten omia si­säl­tö­jä

01.03.2021 11:06
Oulun kaupungin nuorisotyön uusi hanke sai rahoituksen: Työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleville nuorille apua muun muassa pelaamalla

Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­työn uusi hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Työ­mark­ki­noil­la hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le nuo­ril­le apua muun muassa pe­laa­mal­la

20.01.2021 22:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen on kes­tä­mä­tön­tä – poik­keus­olo­jen kes­kel­lä on tärkeää luoda toivoa ja mah­dol­li­suuk­sia

15.09.2020 05:00
Tilaajille
Matkailuauto muutettiin liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi Ylivieskassa – palvelu aloittaa toimintansa toukokuun lopussa

Mat­kai­lu­au­to muu­tet­tiin liik­ku­vak­si nuorten koh­taa­mis­pai­kak­si Yli­vies­kas­sa – palvelu aloit­taa toi­min­tan­sa tou­ko­kuun lopussa

20.05.2020 12:20