Työhyvinvointi
Pula työntekijöistä ja huoli turvallisuudesta ovat tehneet vankilavirkailijoiden työstä äärimmäisen rankkaa – Vaalan Pelson vartijoiden mukaan henkilökuntaa on vähennetty erityisesti kentältä

Pula työn­te­ki­jöis­tä ja huoli tur­val­li­suu­des­ta ovat tehneet van­ki­la­vir­kai­li­joi­den työstä ää­rim­mäi­sen rankkaa – Vaalan Pelson var­ti­joi­den mukaan hen­ki­lö­kun­taa on vä­hen­net­ty eri­tyi­ses­ti ken­täl­tä

06.04.2021 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Matti Holappa

En­na­koin­ti ja yh­teis­työ ovat avain­sa­na työ­ky­vyn haas­tei­siin ja työssä jak­sa­mi­seen

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erika Taube-Säkkinen

Työn pitäisi tukea ter­veyt­tä, ei viedä sitä – Oulun tulisi kes­kit­tää kaikki voi­man­sa siihen, että töissä on kivaa

12.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Lapsuudenaikaiset tekijät yhteydessä työuraan ja -hyvinvointiin keski-iässä, Oulun yliopisto mukana tutkimuksessa

Tut­ki­mus: Lap­suu­den­ai­kai­set tekijät yh­tey­des­sä työ­uraan ja -hy­vin­voin­tiin kes­ki-iäs­sä, Oulun yli­opis­to mukana tut­ki­muk­ses­sa

22.01.2021 08:50
Lukijalta Mielipide Suvi Röntynen

Elä­ke­put­ken pois­toon riit­tä­vä siir­ty­mä­ai­ka – kun huo­leh­di­taan työ­hy­vin­voin­nis­ta ja työssä jak­sa­mi­ses­ta, ei työn­an­ta­jan tar­vit­se miettiä onko yli 55-vuo­tias edel­leen työ­kun­toi­nen

15.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Työ jäytää mieltä, siksi mielenterveydestä pitäisi osata puhua yhtä avoimesti kuin fyysisistä vaivoista
Pääkirjoitus

Työ jäytää mieltä, siksi mie­len­ter­vey­des­tä pitäisi osata puhua yhtä avoi­mes­ti kuin fyy­si­sis­tä vai­vois­ta

25.11.2020 20:00
Tilaajille
Professori Juha T. Hakala: Miksi tavoittelemme kympin tulosta, kun seiskallakin pärjäisi ihan hyvin?

Pro­fes­so­ri Juha T. Hakala: Miksi ta­voit­te­lem­me kympin tu­los­ta, kun seis­kal­la­kin pär­jäi­si ihan hyvin?

31.10.2020 15:21
Oululainen työhyvinvoinnin asiantuntija Pauliina Marjala tuntee suomalaisten suorituskeskeisyyden – "Milloin on oikeus sanoa ei kokematta ahdistusta?"

Ou­lu­lai­nen työ­hy­vin­voin­nin asian­tun­ti­ja Pau­lii­na Marjala tuntee suo­ma­lais­ten suo­ri­tus­kes­kei­syy­den – "Mil­loin on oikeus sanoa ei ko­ke­mat­ta ah­dis­tus­ta?"

27.10.2020 19:00
Tilaajille
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

03.08.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaana Vahtola

Oulun kau­pun­ki unohti hen­ki­lös­tö­oh­jel­man­sa – kun työn­te­ki­jä voi hyvin, sai­raus­pois­sa­olot vä­he­ne­vät ja myös tu­lok­sel­li­suus paranee

28.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut lähihoitaja

Vahva am­mat­ti­tai­to ja työ­hy­vin­voin­ti ta­kaa­vat laa­duk­kaan ke­hi­tys­vam­ma­työn – tällä het­kel­lä työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mis­ta ei tueta tar­peek­si

16.06.2020 07:00
Tilaajille
"Taidetta tulisi olla enemmän esillä työpaikoilla" – Oulun ammattikorkeakoulun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen taidekokoelmalle, ratkaisuksi suunnitellaan taidelainaamoa henkilökunnalle

"Tai­det­ta tulisi olla enemmän esillä työ­pai­koil­la" – Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen tai­de­ko­koel­mal­le, rat­kai­suk­si suun­ni­tel­laan tai­de­lai­naa­moa hen­ki­lö­kun­nal­le

18.05.2020 19:00
Tilaajille