Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Työhyvinvointi

Ou­lu­lai­nen yrit­tä­jä oppi löy­sää­mään ruuvia – "20–40-vuo­tiaa­na pai­ne­taan monesti kaasu poh­jas­sa"

30.08.2021 12:04 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Terve arki lisää ter­vet­tä mieltä – ala­ku­loa tai vai­kei­ta elä­män­vai­hei­ta ei ai­kai­sem­min pidetty samalla tavalla sai­rau­te­na kuin ny­kyi­sin

30.06.2021 20:00 7
Tilaajille
Kolumni

Etä­kont­to­ri­rot­ta, mikä päätäsi vaivaa? Muu­ta­mal­la pit­käl­lä pu­hal­luk­sel­la on elä­mää­si jo ih­meel­li­nen vai­ku­tus

31.05.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­toa­lan työn­te­ki­jät ovat yh­teis­kun­nan kantava voima

21.05.2021 01:10 1
Tilaajille

Pula työn­te­ki­jöis­tä ja huoli tur­val­li­suu­des­ta ovat tehneet van­ki­la­vir­kai­li­joi­den työstä ää­rim­mäi­sen rankkaa – Vaalan Pelson var­ti­joi­den mukaan hen­ki­lö­kun­taa on vä­hen­net­ty eri­tyi­ses­ti ken­täl­tä

06.04.2021 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­na­koin­ti ja yh­teis­työ ovat avain­sa­na työ­ky­vyn haas­tei­siin ja työssä jak­sa­mi­seen

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn pitäisi tukea ter­veyt­tä, ei viedä sitä – Oulun tulisi kes­kit­tää kaikki voi­man­sa siihen, että töissä on kivaa

12.02.2021 06:00 1
Tilaajille

Tut­ki­mus: Lap­suu­de­nai­kai­set tekijät yh­tey­des­sä työu­raan ja -hy­vin­voin­tiin kes­ki-iäs­sä, Oulun yli­opis­to mukana tut­ki­muk­ses­sa

22.01.2021 08:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­put­ken pois­toon riit­tä­vä siir­ty­mäai­ka – kun huo­leh­di­taan työ­hy­vin­voin­nis­ta ja työssä jak­sa­mi­ses­ta, ei työ­nan­ta­jan tar­vit­se miettiä onko yli 55-vuo­tias edel­leen työ­kun­toi­nen

15.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Työ jäytää mieltä, siksi mie­len­ter­vey­des­tä pitäisi osata puhua yhtä avoi­mes­ti kuin fyy­si­sis­tä vai­vois­ta

25.11.2020 20:00
Tilaajille
Professori Juha T. Hakala: Miksi tavoittelemme kympin tulosta, kun seiskallakin pärjäisi ihan hyvin?

Pro­fes­so­ri Juha T. Hakala: Miksi ta­voit­te­lem­me kympin tu­los­ta, kun seis­kal­la­kin pär­jäi­si ihan hyvin?

31.10.2020 15:21

Ou­lu­lai­nen työ­hy­vin­voin­nin asian­tun­ti­ja Pau­lii­na Marjala tuntee suo­ma­lais­ten suo­ri­tus­kes­kei­syy­den – "Mil­loin on oikeus sanoa ei ko­ke­mat­ta ah­dis­tus­ta?"

27.10.2020 19:00
Tilaajille

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Kolumni

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

03.08.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki unohti hen­ki­lös­töoh­jel­man­sa – kun työn­te­ki­jä voi hyvin, sai­raus­pois­sao­lot vä­he­ne­vät ja myös tu­lok­sel­li­suus paranee

28.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vahva am­mat­ti­tai­to ja työ­hy­vin­voin­ti ta­kaa­vat laa­duk­kaan ke­hi­tys­vam­ma­työn – tällä het­kel­lä työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mis­ta ei tueta tar­peek­si

16.06.2020 07:00
Tilaajille

"Tai­det­ta tulisi olla enemmän esillä työ­pai­koil­la" – Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen tai­de­ko­koel­mal­le, rat­kai­suk­si suun­ni­tel­laan tai­de­lai­naa­moa hen­ki­lö­kun­nal­le

18.05.2020 19:00
Tilaajille