Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Sosiaalityö
"Kaikki pitää tehdä lasten eteen" – 60 vuotta täyttävä Anne-Maria Takkula sai elämänohjeet työhönsä sote-alalla jo pikkutyttönä isältään ja isoäidiltään

"Kaikki pitää tehdä lasten eteen" – 60 vuotta täyt­tä­vä An­ne-Ma­ria Takkula sai elä­män­oh­jeet työ­hön­sä so­te-alal­la jo pik­ku­tyt­tö­nä isäl­tään ja iso­äi­dil­tään

23.05.2022 19:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on aika kes­kus­tel­la mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­ses­ta

04.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Sosiaalityöntekijä ei syyllistynyt rikokseen katsellessaan asiakkaiden henkilö- ja terveystietoja – syytetyn lokitiedoista löytyi parikymmentä vastaavaa tekoa

Oulun kä­rä­jäoi­keus: So­siaa­li­työn­te­ki­jä ei syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen kat­sel­les­saan asiak­kai­den hen­ki­lö- ja ter­veys­tie­to­ja – syy­te­tyn lo­ki­tie­dois­ta löytyi pa­ri­kym­men­tä vas­taa­vaa tekoa

28.03.2022 15:22 3
Tilaajille
Vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköiden sisäilmassa on löydetty radioaktiivisen kaasun pitoisuuksia

Van­hus­ten, ke­hi­tys­vam­mais­ten ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien asu­mis­yk­si­köi­den si­sä­il­mas­sa on löy­det­ty ra­dio­ak­tii­vi­sen kaasun pi­toi­suuk­sia

03.03.2022 14:32 1
Tilaajille
Lapin yliopisto tuo sosiaalityön opetusta Ouluun

Lapin yli­opis­to tuo so­siaa­li­työn ope­tus­ta Ouluun

14.02.2022 14:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­luun tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä – vuosia kestävä yli­kuor­mi­tus on koh­tuu­ton­ta, vaikka las­ten­suo­je­lu­työ mo­ti­voi­si­kin

06.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Oulun turvakoti on täynnä jouluna, mutta tilaa väkivallan uhkaa kokeville järjestyy aina – ketään ei kuitenkaan jätetä taivasalle

Oulun tur­va­ko­ti on täynnä jou­lu­na, mutta tilaa vä­ki­val­lan uhkaa ko­ke­vil­le jär­jes­tyy aina – ketään ei kui­ten­kaan jätetä tai­va­sal­le

23.12.2020 10:56 3

Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta nuiji pää­tök­sen: Lap­si­per­hei­den mak­su­ton­ta kahden viikon ko­ti­pal­ve­lun tukea jat­ke­taan Oulussa

17.11.2020 18:20
Tilaajille
Nuorten ongelmat näyttävät lisääntyneen, kertoo Oulun poliisi – Silti Oulun lastensuojelussa jokaisella sosiaalityöntekijällä on laskennallisesti vastuullaan jopa 53 lasta

Nuorten on­gel­mat näyt­tä­vät li­sään­ty­neen, kertoo Oulun poliisi – Silti Oulun las­ten­suo­je­lus­sa jo­kai­sel­la so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on las­ken­nal­li­ses­ti vas­tuul­laan jopa 53 lasta

04.10.2020 07:00 5
Tilaajille
Sosiaalityöntekijöiden mukaan ruoka-avun tarve ja velkaongelmat ovat lisääntyneet korona-aikana – palveluiden siirtyminen verkkoon heikensi entisestään iäkkäiden asiointia

So­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den mukaan ruo­ka-avun tarve ja vel­ka­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na – pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen verk­koon hei­ken­si en­ti­ses­tään iäk­käi­den asioin­tia

08.06.2020 11:59

So­siaa­li­päi­vys­tys laa­je­nee Oulusta Ou­lun­kaa­ren kuntiin

19.05.2020 21:23