Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Kuukausi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kan­san­edus­ta­jat he­rä­tys! Teh­dään­kö pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas sote vai kel­vo­ton so­te­rat­kai­su hin­nal­la millä hy­vän­sä?

24.05.2021 08:30
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tar­jol­la Suomen par­hai­ta paloja mat­kai­li­jal­le: Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä reit­te­jä lap­si­per­heil­le, luon­to­liik­ku­jil­le ja kau­pun­ki­lo­mai­li­joil­le

12:10
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­set huo­leh­ti­vat hyvin ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta: Tu­le­vai­suus vai­kut­taa nyt lu­paa­val­ta suu­ris­ta­kin ta­lou­del­li­sis­ta me­ne­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta

12:26
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suomen Yrit­tä­jien ja Kun­ta­lii­ton yh­teis­työ tii­vis­tyy – korona pal­jas­ti kuntien ja yri­tys­ten koh­ta­lon­yh­tey­den

12:27
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lintilä on tyy­ty­väi­nen ko­ro­nae­xi­tiin, mutta pelkää lip­su­mis­ta suun­ni­tel­mas­ta – ”So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön puo­lel­ta aika paljon pai­nei­ta luisua suun­ni­tel­mas­ta”

21.05.2021 15:58
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tur­ve­yri­tyk­set hä­däs­sä: Tur­ve­tuo­tan­non alasajo kääntyi hal­lit­se­mat­to­mak­si, kun turpeen käyttö puo­lit­tui 10 vuoden sijasta 10 kuu­kau­des­sa

12:28
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pu­das­jär­ven kunta uu­dis­taa han­kin­taoh­jeen: Pai­kal­li­nen elin­voi­ma kääntyy kasvuun ja jättää eurot pyö­ri­mään omalle alueel­le

19.05.2021 08:27
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Haku alkaa elo­kuus­sa – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa on tar­jol­la nä­kö­ala­paik­ko­ja yrit­tä­jien maail­maan ja yri­tys­ten toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin

18.05.2021 08:06
Vanhemmat

Oulu aikoo pa­ran­taa yri­tys­pal­ve­lu­ja – yrit­tä­jien Marjo Ko­leh­mai­nen kehuu toi­men­pi­tei­tä

06.04.2021 20:53 8
Tilaajille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pan­de­mia pal­jas­ti koko yri­tys­toi­min­nan läh­tö­koh­dan – yrit­tä­jän halun ke­hit­tyä ja tehdä asioita pa­rem­min

29.03.2021 19:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä yrit­tä­jän tulisi huo­mioi­da nyt, kun korona ra­joit­taa to­tut­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja?

29.03.2021 18:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun osa­ke­yh­tiön omis­tuk­ses­sa ta­pah­tuu muutos, pitääkö siitä il­moit­taa kaup­pa­re­kis­te­riin?

29.03.2021 14:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä etä­töis­tä koi­tu­nei­ta kuluja työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät voivat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?

29.03.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virva Sankala siirtyi jul­ki­sel­ta puo­lel­ta so­tea­lan yrit­tä­jäk­si: ”Täällä voin olla ihminen ih­mi­sel­le”

26.03.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä on va­paa­päi­vän­sä an­sain­nut: Lo­ka­kuus­sa Iso-Syöt­teel­lä hui­pen­tu­va kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa ver­kos­toi­tu­mis­ta ja uuden op­pi­mis­ta

25.03.2021 14:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vilkas ke­vät­tal­vi osoit­taa, että hiih­to­kes­kuk­sis­sa osataan pitää tur­va­vä­le­jä ja lo­mail­la terveys edellä

25.03.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät solmi Oulun yli­opis­ton ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa poik­keuk­sel­li­sen yh­teis­työ­so­pi­muk­sen

24.03.2021 14:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Näin tehdään mut­ka­ton ja helppo omis­ta­ja­vaih­dos: Oulun Kone ja Terä Oy siirtyi hal­li­tus­ti sedältä vel­jen­po­jal­le

24.03.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Es­teet­ti­nen kau­neu­den­hoi­to on kasvava ala Ou­lus­sa, kun korona hil­lit­see hoi­to­mat­ko­ja Uu­del­le­maal­le

23.03.2021 14:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suoraan asiaan vaan – ”Saanko mie pussata sin­nuu?”

23.03.2021 06:00