Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Kontiotuote palkittiin vuoden yrityksenä Pohjois-Pohjanmaalla – Pudasjärven suurin työntantaja on joutunut lomauttamaan väkeä rakennusalan ahdingosssa

Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

02.12.2023 18:30 4
Tilaajille
Miksi konkurssien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla Suomessa? Marjo Kolehmainen löytää taustalta 3 syytä

Miksi kon­kurs­sien määrä on kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la vä­hem­män kuin muualla Suo­mes­sa? Marjo Ko­leh­mai­nen löytää taus­tal­ta 3 syytä

02.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Taisto Hirvosella viestikapula kulkee jo kolmannessa polvessa – yrityksessä hyvä yhteishenki ja huumori sitovat perheen yhteen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Taisto Hir­vo­sel­la vies­ti­ka­pu­la kulkee jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa – yri­tyk­ses­sä hyvä yh­teis­hen­ki ja huumori sitovat perheen yhteen

03.10.2023 11:26
Leader-rahoituksen kautta saa omistajanvaihdostukea, jota yrityksen ostoa harkitseva voi hakea asiantuntijapalveluihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lea­der-ra­hoi­tuk­sen kautta saa omis­ta­jan­vaih­dos­tu­kea, jota yri­tyk­sen ostoa har­kit­se­va voi hakea asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin

22.09.2023 06:00
Yrittäjä Jarkko Auno nollaa työajatukset kalalla – papan ja isän kanssa aloitettu harrastus jatkuu nyt tyttären kanssa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä Jarkko Auno nollaa työ­aja­tuk­set kalalla – papan ja isän kanssa aloi­tet­tu har­ras­tus jatkuu nyt tyt­tä­ren kanssa

05.10.2023 16:09
Kauko Ervasti haaveilee avaavansa uuden Merellisen virkistyskeskuksen, kun liikenneministeri avaa Hailuodon sillan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kauko Ervasti haa­vei­lee avaa­van­sa uuden Me­rel­li­sen vir­kis­tys­kes­kuk­sen, kun lii­ken­ne­mi­nis­te­ri avaa Hai­luo­don sillan

21.09.2023 06:00
Palkittu, menestynyt ja arvostettu: Arvostava Oy tekee sosiaalityötä arvot edellä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pal­kit­tu, me­nes­ty­nyt ja ar­vos­tet­tu: Ar­vos­ta­va Oy tekee so­siaa­li­työ­tä arvot edellä

04.10.2023 10:08
Ainoa Suomessa – Kuljetus Eskolalla kuljettaa raakapuun metsästä biokaasun voimalla toimivalla puurekalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ainoa Suo­mes­sa – Kul­je­tus Es­ko­lal­la kul­jet­taa raa­ka­puun met­säs­tä bio­kaa­sun voi­mal­la toi­mi­val­la puu­re­kal­la

20.09.2023 06:00
Ei arvannut Yrjö Keski-Korsu 100 vuotta sitten, että hänen perustamastaan verstaasta kasvaa vielä vuoden kuljetusyritys
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ei ar­van­nut Yrjö Kes­ki-Kor­su 100 vuotta sitten, että hänen pe­rus­ta­mas­taan vers­taas­ta kasvaa vielä vuoden kul­je­tus­yri­tys

19.09.2023 07:55
PPY:n johtoryhmässä kuuluu maakunnan ääni – paikallisyhdistysten puheenjohtajat maakuntajohtaja Jussi Rämetin vieraana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY:n joh­to­ryh­mäs­sä kuuluu maa­kun­nan ääni – pai­kal­lis­yh­dis­tys­ten pu­heen­joh­ta­jat maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämetin vie­raa­na

19.09.2023 06:00
Yrittäjät eivät lyöneet hanskoja tiskiin – pk-yritykset näkevät jo pienen käänteen parempaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jät eivät lyöneet hans­ko­ja tiskiin – pk-yri­tyk­set näkevät jo pienen kään­teen pa­rem­paan

18.09.2023 12:00
Sääntö-Suomi remonttiin – normien purku ja sääntöjen yksinkertaistaminen hyödyttää koko maata
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sään­tö-Suo­mi re­mont­tiin – normien purku ja sään­tö­jen yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen hyö­dyt­tää koko maata

18.09.2023 09:00
Yhteiskunta tekee itselleen karhunpalveluksen, jos ihmisten ei kannata mennä töihin eivätkä yritykset uskalla työllistää
Mainos Kaleva

Yh­teis­kun­ta tekee it­sel­leen kar­hun­pal­ve­luk­sen, jos ih­mis­ten ei kannata mennä töihin eivätkä yri­tyk­set uskalla työl­lis­tää

18.09.2023 06:00
Kaleva Live: Valkeassa keskusteltiin siitä, miten etelän suuntaan heikkenevät liikenneyhteydet vaikuttavat Oulun elinkeino- ja kulttuurielämään – katso tallenne paneelista

Kaleva Live: Val­keas­sa kes­kus­tel­tiin siitä, miten etelän suun­taan heik­ke­ne­vät lii­ken­ne­yh­tey­det vai­kut­ta­vat Oulun elin­kei­no- ja kult­tuu­ri­elä­mään – katso tal­len­ne pa­nee­lis­ta

05.09.2023 18:10 35
Liput liehumaan Yrittäjän päivän kunniaksi – PPY ajaa hartiavoimin yrittäjän asiaa vuoden kaikkina päivinä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Liput lie­hu­maan Yrit­tä­jän päivän kun­niak­si – PPY ajaa har­tia­voi­min yrit­tä­jän asiaa vuoden kaik­ki­na päivinä

05.09.2023 06:00
Bussifirma kasvoi matkailutoimistoksi: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös hotellimajoitusta, ruokailuja, kiertoajeluja ja esittelyjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Bus­si­fir­ma kasvoi mat­kai­lu­toi­mis­tok­si: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös ho­tel­li­ma­joi­tus­ta, ruo­kai­lu­ja, kier­to­aje­lu­ja ja esit­te­ly­jä

08.05.2023 06:00
Matti Toljamon kiekot kilahtelevat koriin – kesällä aikaa kuluu kavereiden kanssa frisbeegolf-radalla ja kilpailuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Matti Tol­ja­mon kiekot ki­lah­te­le­vat koriin – kesällä aikaa kuluu ka­ve­rei­den kanssa fris­bee­golf-ra­dal­la ja kil­pai­luis­sa

28.04.2023 09:00
Hyvä Pomo -hanke tuli yrittäjien avuksi, kun korona kuritti ja Ukrainan sota sotki markkinoita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

28.04.2023 06:00
Conlog palkkaa lisää työvoimaa ja kasvaa valmistamalla räätälöityjä puolustustuotteita osana Suomen ja Naton puolustusketjuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Conlog palkkaa lisää työ­voi­maa ja kasvaa val­mis­ta­mal­la rää­tä­löi­ty­jä puo­lus­tus­tuot­tei­ta osana Suomen ja Naton puo­lus­tus­ket­ju­ja

10.05.2023 08:21
PPY kansainvälistymisen tiellä: ”Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia yrittäjiksi”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tiellä: ”Tar­vit­sem­me kan­sain­vä­li­siä osaajia ja maa­han­muut­ta­jia yrit­tä­jik­si”

26.04.2023 06:00