Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­tus­ten kier­tä­mi­sel­le on lai­tet­ta­va piste – on näh­tä­vis­sä, että jul­ki­nen sektori lähtee mukaan yh­tiö­him­me­lei­hin sääs­tääk­seen aikaa

24.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Soololaulajaksi edennyt Liisi Pettersson opiskeli laulunopettajaksi, kun refluksitauti vei hänen äänensä – nyt hän opettaa laulua ja äänenkäyttöä omassa yrityksessään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Soo­lo­lau­la­jak­si edennyt Liisi Pet­ters­son opis­ke­li lau­lu­no­pet­ta­jak­si, kun ref­luk­si­tau­ti vei hänen äänensä – nyt hän opettaa laulua ja ää­nen­käyt­töä omassa yri­tyk­ses­sään

21.09.2022 18:00
Tästä säännöstä kahta yritystä luotsaavat Eija ja Janne Honkonen eivät tingi: työasioita ei mietitä vapaa-ajalla eikä niitä tuoda sunnuntain lounaspöytään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tästä sään­nös­tä kahta yri­tys­tä luot­saa­vat Eija ja Janne Hon­ko­nen eivät tingi: työ­asioi­ta ei mietitä va­paa-ajal­la eikä niitä tuoda sun­nun­tain lou­nas­pöy­tään

21.09.2022 15:00
Puhdaskauraa Utajärveltä maailmalle vievän Kinnusen Myllyssä kolmas sukupolvi astui remmiin, kun Annu Kuure aloitti toimitusjohtajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Puh­das­kau­raa Uta­jär­vel­tä maail­mal­le vievän Kin­nu­sen Myl­lys­sä kolmas su­ku­pol­vi astui rem­miin, kun Annu Kuure aloitti toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

21.09.2022 12:00
Hautaustoimisto Arvo Kova Oy:ssä omistajan vaihdos vei kolme vuotta – paperilla helpolta näyttävä prosessi voi tuntua raskaalta ja nostaa tunteita laidasta laitaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hau­taus­toi­mis­to Arvo Kova Oy:ssä omis­ta­jan vaihdos vei kolme vuotta – pa­pe­ril­la hel­pol­ta näyt­tä­vä pro­ses­si voi tuntua ras­kaal­ta ja nostaa tun­tei­ta lai­das­ta laitaan

21.09.2022 06:00
Kun perhe Tšekistä muutti Muhokselle, Jana Kocisova alkoi fysioterapia-alan yrittäjäksi ja hänen miehensä sai töitä lihanleikkaajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun perhe Tše­kis­tä muutti Mu­hok­sel­le, Jana Ko­ci­so­va alkoi fy­sio­te­ra­pia-alan yrit­tä­jäk­si ja hänen mie­hen­sä sai töitä li­han­leik­kaa­ja­na

20.09.2022 15:00
Yrityskulttuuri ei ole sitä, mitä juhlapuheissa sanotaan – se on sitä, miten arkisessa aherruksessa toimitaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tys­kult­tuu­ri ei ole sitä, mitä juh­la­pu­heis­sa sa­no­taan – se on sitä, miten ar­ki­ses­sa aher­ruk­ses­sa toi­mi­taan

20.09.2022 12:00
Äidiltä tyttärelle: Marja Pehkosen yrittäjyys ja aktiivinen toiminta yrittäjäjärjestössä periytyivät lapsesta asti äidin toimintaa seuranneelle Heidi Joensuulle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Äidiltä tyt­tä­rel­le: Marja Peh­ko­sen yrit­tä­jyys ja ak­tii­vi­nen toi­min­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä pe­riy­tyi­vät lap­ses­ta asti äidin toi­min­taa seu­ran­neel­le Heidi Joen­suul­le

20.09.2022 06:00
Yrittäjät arvioivat kuntansa yrittäjämyönteisyyttä – yrittäjäyhdistys jalkauttaa kuntabarometrin tulokset kuntapäättäjille toimenpiteitä varten
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jät ar­vioi­vat kun­tan­sa yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä – yrit­tä­jä­yh­dis­tys jal­kaut­taa kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set kun­ta­päät­tä­jil­le toi­men­pi­tei­tä varten

19.09.2022 15:00
”Yrittäjillä on taito nähdä toivonpilkahduksia kriisien keskellä” – yrittäjäjärjestö on nyt jäsenistölleen tärkeämpi kuin koskaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

”Y­rit­tä­jil­lä on taito nähdä toi­von­pil­kah­duk­sia krii­sien kes­kel­lä” – yrit­tä­jä­jär­jes­tö on nyt jä­se­nis­töl­leen tär­keäm­pi kuin koskaan

19.09.2022 12:00
Kummallinen kiire ajaa hyvinvointialueen valmistelua Pohjois-Pohjanmaalla – miksi meillä pitää olla valmista muuta maata aikaisemmin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus

Kum­mal­li­nen kiire ajaa hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lua Poh­jois-Poh­jan­maal­la – miksi meillä pitää olla val­mis­ta muuta maata ai­kai­sem­min?

19.09.2022 06:00
Vanhemmat
Virpi Ruotsalaisen uniikki aitta kisaa Suomen kauneimman mökin tittelistä: ”Mummon aikanaan pelastama romanttinen Koskenmökki on häämatkalaisten suosiossa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virpi Ruot­sa­lai­sen uniikki aitta kisaa Suomen kau­neim­man mökin tit­te­lis­tä: ”Mummon ai­ka­naan pe­las­ta­ma ro­mant­ti­nen Kos­ken­mök­ki on hää­mat­ka­lais­ten suo­sios­sa”

29.04.2022 06:00
Yrityksen kasvuun keskittynyt verkostotoiminta alkoi – vierailukohteena oululainen Hiottu, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 77 prosenttia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­sen kasvuun kes­kit­ty­nyt ver­kos­to­toi­min­ta alkoi – vie­rai­lu­koh­tee­na ou­lu­lai­nen Hiottu, jonka lii­ke­vaih­to kasvoi viime vuonna lähes 77 pro­sent­tia

27.04.2022 15:00
Pyhäjokinen maatalousyrittäjä Toni Kippola tuplaa karjalukunsa – Rautalan tilalle valmistuva sadan emolehmän pihatto- ja ruokintatila on 800 000 euron investointi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Py­hä­jo­ki­nen maa­ta­lous­yrit­tä­jä Toni Kippola tuplaa kar­ja­lu­kun­sa – Rau­ta­lan tilalle val­mis­tu­va sadan emo­leh­män pi­hat­to- ja ruo­kin­ta­ti­la on 800 000 euron in­ves­toin­ti

27.04.2022 12:00
Veikko Hulkko: ”Koska yritys on osa yhteiskuntaa, sen tulisi näkyä suhteessa työntekijöihin – koska me ihmisethän lopulta tämän homman hoidamme”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Veikko Hulkko: ”Koska yritys on osa yh­teis­kun­taa, sen tulisi näkyä suh­tees­sa työn­te­ki­jöi­hin – koska me ih­mi­set­hän lopulta tämän homman hoi­dam­me”

27.04.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hyvinvointirahasto tukee paikallisyhdistyksiä – Oulun Yrittäjien startti hyvinvointiin sain lentävän lähdön rahaston tuen avulla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien hy­vin­voin­ti­ra­has­to tukee pai­kal­lis­yh­dis­tyk­siä – Oulun Yrit­tä­jien startti hy­vin­voin­tiin sain len­tä­vän lähdön ra­has­ton tuen avulla

26.04.2022 15:00
Vapaus, terveys ja omien arvojen mukainen toiminta ovat tärkeitä – yrittäjät pääsee kokemaan myös onnistumisen tunteita ja omien vahvuuksien hyödyntämistä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vapaus, terveys ja omien arvojen mu­kai­nen toi­min­ta ovat tär­kei­tä – yrit­tä­jät pääsee ko­ke­maan myös on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta ja omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mis­tä

26.04.2022 12:00
Vain neljäsosa kunnista arvioi päätösten vaikutusta yrityksille, vaikka se helpottaisi yritysten toimintaedellytyksiä ja lisäisi kunnan elinvoimaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vain nel­jäs­osa kun­nis­ta arvioi pää­tös­ten vai­ku­tus­ta yri­tyk­sil­le, vaikka se hel­pot­tai­si yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ja lisäisi kunnan elin­voi­maa

26.04.2022 06:00
Tyrnäväläinen Matinollin Peruna on palkannut sesonkityöläisiä ulkomailta jo 15 vuotta – syksyllä perunannostoon saadaan taas apuvoimia Ukrainasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tyr­nä­vä­läi­nen Ma­ti­nol­lin Peruna on pal­kan­nut se­son­ki­työ­läi­siä ul­ko­mail­ta jo 15 vuotta – syk­syl­lä pe­ru­nan­nos­toon saadaan taas apu­voi­mia Uk­rai­nas­ta

25.04.2022 15:00
Hyvinvointialueen palvelustrategia hyväksyttiin – syksyllä käsittelyyn nousevat yrittäjille tärkeät monituottajamalli, palveluseteli ja kustannusten läpinäkyvyys
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­stra­te­gia hy­väk­syt­tiin – syk­syl­lä kä­sit­te­lyyn nou­se­vat yrit­tä­jil­le tärkeät mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li, pal­ve­lu­se­te­li ja kus­tan­nus­ten lä­pi­nä­ky­vyys

25.04.2022 12:00