Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Kuukausi
Yrittäjät eivät lyöneet hanskoja tiskiin – pk-yritykset näkevät jo pienen käänteen parempaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jät eivät lyöneet hans­ko­ja tiskiin – pk-yri­tyk­set näkevät jo pienen kään­teen pa­rem­paan

18.09.2023 12:00
Sääntö-Suomi remonttiin – normien purku ja sääntöjen yksinkertaistaminen hyödyttää koko maata
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sään­tö-Suo­mi re­mont­tiin – normien purku ja sään­tö­jen yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen hyö­dyt­tää koko maata

18.09.2023 09:00
Yhteiskunta tekee itselleen karhunpalveluksen, jos ihmisten ei kannata mennä töihin eivätkä yritykset uskalla työllistää
Mainos Kaleva

Yh­teis­kun­ta tekee it­sel­leen kar­hun­pal­ve­luk­sen, jos ih­mis­ten ei kannata mennä töihin eivätkä yri­tyk­set uskalla työl­lis­tää

18.09.2023 06:00
Kaleva Live: Valkeassa keskusteltiin siitä, miten etelän suuntaan heikkenevät liikenneyhteydet vaikuttavat Oulun elinkeino- ja kulttuurielämään – katso tallenne paneelista

Kaleva Live: Val­keas­sa kes­kus­tel­tiin siitä, miten etelän suun­taan heik­ke­ne­vät lii­ken­ne­yh­tey­det vai­kut­ta­vat Oulun elin­kei­no- ja kult­tuu­ri­elä­mään – katso tal­len­ne pa­nee­lis­ta

05.09.2023 18:10 35
Liput liehumaan Yrittäjän päivän kunniaksi – PPY ajaa hartiavoimin yrittäjän asiaa vuoden kaikkina päivinä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Liput lie­hu­maan Yrit­tä­jän päivän kun­niak­si – PPY ajaa har­tia­voi­min yrit­tä­jän asiaa vuoden kaik­ki­na päivinä

05.09.2023 06:00
Vanhemmat
Bussifirma kasvoi matkailutoimistoksi: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös hotellimajoitusta, ruokailuja, kiertoajeluja ja esittelyjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Bus­si­fir­ma kasvoi mat­kai­lu­toi­mis­tok­si: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös ho­tel­li­ma­joi­tus­ta, ruo­kai­lu­ja, kier­to­aje­lu­ja ja esit­te­ly­jä

08.05.2023 06:00
Matti Toljamon kiekot kilahtelevat koriin – kesällä aikaa kuluu kavereiden kanssa frisbeegolf-radalla ja kilpailuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Matti Tol­ja­mon kiekot ki­lah­te­le­vat koriin – kesällä aikaa kuluu ka­ve­rei­den kanssa fris­bee­golf-ra­dal­la ja kil­pai­luis­sa

28.04.2023 09:00
Hyvä Pomo -hanke tuli yrittäjien avuksi, kun korona kuritti ja Ukrainan sota sotki markkinoita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

28.04.2023 06:00
Conlog palkkaa lisää työvoimaa ja kasvaa valmistamalla räätälöityjä puolustustuotteita osana Suomen ja Naton puolustusketjuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Conlog palkkaa lisää työ­voi­maa ja kasvaa val­mis­ta­mal­la rää­tä­löi­ty­jä puo­lus­tus­tuot­tei­ta osana Suomen ja Naton puo­lus­tus­ket­ju­ja

10.05.2023 08:21
PPY kansainvälistymisen tiellä: ”Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia yrittäjiksi”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tiellä: ”Tar­vit­sem­me kan­sain­vä­li­siä osaajia ja maa­han­muut­ta­jia yrit­tä­jik­si”

26.04.2023 06:00
Yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma on talouskasvun ja hyvän tulevaisuuden tae
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyyt­tä ym­mär­tä­vä hal­li­tus­oh­jel­ma on ta­lous­kas­vun ja hyvän tu­le­vai­suu­den tae

26.04.2023 06:00
Pohteen hankala alku: Laskutus takkuaa, asiakkaan valinnanvapaus unohtui eikä tieto kulje
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohteen hankala alku: Las­ku­tus tak­kuaa, asiak­kaan va­lin­nan­va­paus unohtui eikä tieto kulje

25.04.2023 09:00
Iso muutos työnhakuun – lokakuun loppuun mennessä pitäisi päättää, miten TE-palvelut järjestetään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Iso muutos työn­ha­kuun – lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä pitäisi päät­tää, miten TE-pal­ve­lut jär­jes­te­tään Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.04.2023 06:00
Metsäalalla on nyt buumi päällä – yritykset etsivät työvoimaa ja kampanjoivat alaa tutuksi opiskelijoille ja työnhakijoille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Met­sä­alal­la on nyt buumi päällä – yri­tyk­set etsivät työ­voi­maa ja kam­pan­joi­vat alaa tutuksi opis­ke­li­joil­le ja työn­ha­ki­joil­le

25.04.2023 06:00
Pentikäinen hallitusneuvottelijoille: ”Lisää kannustimia ja kasvun esteet pois – Suomen talouskasvu on suomalaisten yritysten kasvun summa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pen­ti­käi­nen hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: ”Lisää kan­nus­ti­mia ja kasvun esteet pois – Suomen ta­lous­kas­vu on suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kasvun summa”

24.04.2023 09:00
Vastuullista ja kestävää – yritykset ja turistit vaikuttavat omilla valinnoillaan siihen, millaisen jalanjäljen matkailu jättää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vas­tuul­lis­ta ja kes­tä­vää – yri­tyk­set ja tu­ris­tit vai­kut­ta­vat omilla va­lin­noil­laan siihen, mil­lai­sen ja­lan­jäl­jen mat­kai­lu jättää

24.04.2023 06:00
Ravintolat kärsivät työvoimapulasta, mutta Ravintolakortteli saa työhakemuksia – Anne Mikkola löytää syitä yrityksen arvoista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­vin­to­lat kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta, mutta Ra­vin­to­la­kort­te­li saa työ­ha­ke­muk­sia – Anne Mikkola löytää syitä yri­tyk­sen ar­vois­ta

22.03.2023 06:00
Hosumisesta takaisin huolellisuuteen – tarvitsemme tehokasta ja laadukasta lainsäädäntöprosessia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus

Ho­su­mi­ses­ta ta­kai­sin huo­lel­li­suu­teen – tar­vit­sem­me te­ho­kas­ta ja laa­du­kas­ta lain­sää­dän­tö­pro­ses­sia

22.03.2023 10:26
Kysyimme kahdeksalta eduskuntavaalien ehdokkaalta, mitä hänen puolueensa aikoo tehdä yrittäjien hyväksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ky­syim­me kah­dek­sal­ta edus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaal­ta, mitä hänen puo­lueen­sa aikoo tehdä yrit­tä­jien hyväksi

08.03.2023 06:00
Nyt loppuu velaksi eläminen: Suomen Yrittäjät pistäisi vauhtia maan talouteen ja suitsisi julkisia menoja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nyt loppuu velaksi elä­mi­nen: Suomen Yrit­tä­jät pis­täi­si vauhtia maan ta­lou­teen ja suit­si­si jul­ki­sia menoja

07.03.2023 09:00