Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Kuukausi
Nyt loppuu velaksi eläminen: Suomen Yrittäjät pistäisi vauhtia maan talouteen ja suitsisi julkisia menoja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nyt loppuu velaksi elä­mi­nen: Suomen Yrit­tä­jät pis­täi­si vauhtia maan ta­lou­teen ja suit­si­si jul­ki­sia menoja

07.03.2023 09:00
Kaupunginjohtaja Seppo Määttä kutsuu yrityksiä keskusteluihin – tarkoituksena on lisätä Ouluun yrittäjämyönteisyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kutsuu yri­tyk­siä kes­kus­te­lui­hin – tar­koi­tuk­se­na on lisätä Ouluun yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä

07.03.2023 06:00
Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen karatetreeneissä – ”Samalla mieli virkistyy sekä keskittymiskyky ja paineensietokyky kasvavat”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen ka­ra­te­tree­neis­sä – ”Sa­mal­la mieli vir­kis­tyy sekä kes­kit­ty­mis­ky­ky ja pai­neen­sie­to­ky­ky kas­va­vat”

07.03.2023 06:00
Silkkitukka sai uuden omistajan – 36 vuotta yrittäjänä toiminut Riitta Väisänen: ”En myynyt elämäntyötäni vaan vain liiketoiminnan”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Silk­ki­tuk­ka sai uuden omis­ta­jan – 36 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Riitta Väi­sä­nen: ”En myynyt elä­män­työ­tä­ni vaan vain lii­ke­toi­min­nan”

06.03.2023 06:00
PPY kokosi rahoittajia tiimiin lisäämään yrittäjien tietoa rahoituksesta – tekeillä on myös rahoitustyökalu
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kokosi ra­hoit­ta­jia tiimiin li­sää­mään yrit­tä­jien tietoa ra­hoi­tuk­ses­ta – te­keil­lä on myös ra­hoi­tus­työ­ka­lu

06.03.2023 05:00
Vanhemmat

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät pal­kit­si Mu­hok­sen Yrit­tä­jät vuoden pai­kal­lis­yh­dis­tyk­se­nä

02.02.2023 14:04
Yrittäjät sinnittelevät huonossakin suhdanteessa – pk-yritysten usko kasvuun on säilynyt

Yrit­tä­jät sin­nit­te­le­vät huo­nos­sa­kin suh­dan­tees­sa – pk-yri­tys­ten usko kasvuun on säi­ly­nyt

13.01.2023 21:36
Tilaajille
Ihmisten hoiva on uuden hyvinvointialueen tärkeä ydintehtävä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyykitkin?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ten hoiva on uuden hy­vin­voin­ti­alueen tärkeä ydin­teh­tä­vä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyy­kit­kin?”

16.12.2022 06:00
Maalausyritys sai alkunsa lukiolaispoikien vitsistä – nyt Laatutrion toimitusjohtaja sai Vuoden nuoren yrittäjän palkinnon
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Maa­laus­yri­tys sai alkunsa lu­kio­lais­poi­kien vit­sis­tä – nyt Laa­tu­trion toi­mi­tus­joh­ta­ja sai Vuoden nuoren yrit­tä­jän pal­kin­non

12.12.2022 06:00
Kaverusten Oulussa perustama mopoliike on nykyään yksi suurimmista moottoripyöräkaupoista Suomessa – "Olemme kyllä löytäneet aina jonkun konstin mennä eteenpäin"

Ka­ve­rus­ten Oulussa pe­rus­ta­ma mo­po­lii­ke on nykyään yksi suu­rim­mis­ta moot­to­ri­pyö­rä­kau­pois­ta Suo­mes­sa – "Olemme kyllä löy­tä­neet aina jonkun konstin mennä eteen­päin"

03.12.2022 19:00 5
Tilaajille
Yrittäjä Katja Koskimies on Kärpät Tyttöjen vastuuvalmentaja – treenejä hän vetää kolmena iltana viikossa: ”Koska se on niin kivaa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä Katja Kos­ki­mies on Kärpät Tyt­tö­jen vas­tuu­val­men­ta­ja – tree­ne­jä hän vetää kolmena iltana vii­kos­sa: ”Koska se on niin kivaa”

01.12.2022 06:00
Sotealan yrittäjä on historiallisen muutoksen edessä: Pekka Poukkulassa se herättää pelkoja, mutta myös toiveita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

So­tea­lan yrit­tä­jä on his­to­rial­li­sen muu­tok­sen edessä: Pekka Pouk­ku­las­sa se he­rät­tää pel­ko­ja, mutta myös toi­vei­ta

30.11.2022 09:00
Joulupukki, tonttuja ja suomalaisia elämyksiä – matkailuyrittäjä tekee turistille joulun, mutta ei ehdi juuri itse rauhoittumaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jou­lu­puk­ki, tont­tu­ja ja suo­ma­lai­sia elä­myk­siä – mat­kai­luy­rit­tä­jä tekee tu­ris­til­le joulun, mutta ei ehdi juuri itse rau­hoit­tu­maan

30.11.2022 06:00
PPY laatii vastuullisuusohjelman: Vastuullisuus vaikuttaa tulevaisuudessa rahoituksen ja yritystukien saantiin – myös kumppanit voivat vaatia vastuullisuutta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY laatii vas­tuul­li­suu­soh­jel­man: Vas­tuul­li­suus vai­kut­taa tu­le­vai­suu­des­sa ra­hoi­tuk­sen ja yri­tys­tu­kien saan­tiin – myös kump­pa­nit voivat vaatia vas­tuul­li­suut­ta

29.11.2022 09:00
Muhoksen elinkeinoelämälle kuuluu hyvää: Tahtia lyö Mika Mattila, joka palkittiin PPY:n vuoden puheenjohtajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mu­hok­sen elin­kei­no­elä­mäl­le kuuluu hyvää: Tahtia lyö Mika Mat­ti­la, joka pal­kit­tiin PPY:n vuoden pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2022 06:00
Vuoden yksinyrittäjä Jarna Julkunen ottaa asiakkaita vastaan Oulussa, Kemissä ja Helsingissä: ”Olen omalla työllä raivannut tien ja saanut asiakkaita”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vuoden yk­si­ny­rit­tä­jä Jarna Jul­ku­nen ottaa asiak­kai­ta vastaan Ou­lus­sa, Kemissä ja Hel­sin­gis­sä: ”Olen omalla työllä rai­van­nut tien ja saanut asiak­kai­ta”

28.11.2022 12:00
Tulevaisuus on sumussa ja lama lähes varma – oululainen Hätälä hakee kasvua viennistä ja uusista kalalajeista: ”Ei auta kuin selviytyä”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tu­le­vai­suus on sumussa ja lama lähes varma – ou­lu­lai­nen Hätälä hakee kasvua vien­nis­tä ja uusista ka­la­la­jeis­ta: ”Ei auta kuin sel­viy­tyä”

28.11.2022 06:00
Oululaisten mopopoikien innostuksesta alkanut Euro Motor Center palkittiin vuosikymmenten työstä – toimitusjohtaja antoi haastatteluun Kööpenhaminan lentokentältä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lais­ten mo­po­poi­kien in­nos­tuk­ses­ta alkanut Euro Motor Center pal­kit­tiin vuo­si­kym­men­ten työstä – toi­mi­tus­joh­ta­ja antoi haas­tat­te­luun Köö­pen­ha­mi­nan len­to­ken­täl­tä

28.11.2022 06:00
Tästä säännöstä kahta yritystä luotsaavat Eija ja Janne Honkonen eivät tingi: työasioita ei mietitä vapaa-ajalla eikä niitä tuoda sunnuntain lounaspöytään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tästä sään­nös­tä kahta yri­tys­tä luot­saa­vat Eija ja Janne Hon­ko­nen eivät tingi: työ­asioi­ta ei mietitä va­paa-ajal­la eikä niitä tuoda sun­nun­tain lou­nas­pöy­tään

07.10.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­tus­ten kier­tä­mi­sel­le on lai­tet­ta­va piste – on näh­tä­vis­sä, että jul­ki­nen sektori lähtee mukaan yh­tiö­him­me­lei­hin sääs­tääk­seen aikaa

24.09.2022 06:00 5
Tilaajille