Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Nuoret ja työelämä
"Olen voinut näyttää, että minustakin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta oululaista kertoo, millaista on olla naisena miesvaltaisissa tehtävissä

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

28.06.2021 06:00 12
Tilaajille
Kesäyrittäjäksi ryhtynyt Emma Mourujärvi haaveilee tulevaisuudessa omasta kahvilasta – 4H-organisaatio tarjoaa nuorille yritysvalmennusta ja tukea yrityskokeiluihin

Ke­sä­yrit­tä­jäk­si ryh­ty­nyt Emma Mou­ru­jär­vi haa­vei­lee tu­le­vai­suu­des­sa omasta kah­vi­las­ta – 4H-or­ga­ni­saa­tio tarjoaa nuo­ril­le yri­tys­val­men­nus­ta ja tukea yri­tys­ko­kei­lui­hin

16.06.2021 21:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten ja ai­kuis­ten aja­tuk­set työ­elä­mäs­tä eivät kohtaa

15.06.2021 05:45 2
Tilaajille
Johtajuus kiinnostaa tyttöjä – nuorten näkemykset itselleen sopivista aloista ovat kuitenkin yhä hyvin perinteisiä ja sukupuolittuneita

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 06:30
Tilaajille
Nuori, työelämässä suunta saa muuttua matkan varrella!
Kolumni

Nuori, työ­elä­mäs­sä suunta saa muuttua matkan var­rel­la!

14.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­man saa­ta­vuus on haaste, moni pe­rin­tei­nen ala ei kiin­nos­ta nuoria

15.04.2021 21:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­elä­mäs­sä kan­nat­taa on olla kus­ki­na, ei kyy­ti­läi­se­nä – nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa ih­mi­sel­le on hyötyä, kun oma am­mat­ti-iden­ti­teet­ti on elas­ti­nen

26.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tär­keää, että ko­ro­na­ti­lan­tees­sa­kin voi­sim­me tarjota nuo­ril­le mah­dol­li­suuk­sia työ­elä­mään

21.01.2021 05:30
Tilaajille
Työn merkitys korostuu, palkka on vähemmän tärkeä – Nuoret haluavat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

Työn mer­ki­tys ko­ros­tuu, palkka on vä­hem­män tärkeä – Nuoret ha­lua­vat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

20.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän pi­den­nys on tu­le­vai­suu­sin­ves­toin­ti

17.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osa nuo­ris­ta ei edes pääse ko­kei­le­maan työ­elä­mää ennen ti­pah­ta­mis­taan – onko meillä varaa jättää nuoret yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­le?

27.09.2020 07:00 4
Tilaajille
Motivoiko yhteiskuntamme ahkeruuteen? Ei ainakaan töitä paiskivaa opiskelijaa
Kolumni

Mo­ti­voi­ko yh­teis­kun­tam­me ah­ke­ruu­teen? Ei ai­na­kaan töitä pais­ki­vaa opis­ke­li­jaa

25.09.2020 20:00 4
Tilaajille
Nuoret tarvitsevat lisää tietoa työelämän pelisäännöistä – "Kaipaako nuori kipeästi oppia Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan uudistuksista 1500-luvulla vai olisiko parempi kertoa laajemmin suomalaisesta työlainsäädännöstä?"
Kolumni

Nuoret tar­vit­se­vat lisää tietoa työ­elä­män pe­li­sään­nöis­tä – "Kai­paa­ko nuori ki­peäs­ti oppia Ruotsin ku­nin­gas Kustaa Vaasan uu­dis­tuk­sis­ta 1500-lu­vul­la vai olisiko parempi kertoa laa­jem­min suo­ma­lai­ses­ta työ­lain­sää­dän­nös­tä?"

04.09.2020 20:01 5
Tilaajille