Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nuoret ja työelämä
Nuori haluaa vapauksia, vanhempi puurtaa tutulla tyylillä – Attendolla Oulussa huomattiin, että jo hyvä perehdytys saa nuoret pysymään töissä

Nuori haluaa va­pauk­sia, van­hem­pi puurtaa tutulla tyy­lil­lä – At­ten­dol­la Oulussa huo­mat­tiin, että jo hyvä pe­reh­dy­tys saa nuoret py­sy­mään töissä

25.01.2024 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työe­lä­mäak­ti­vis­mi on tarpeen

21.01.2024 06:00 20
Liikaa tunnollisuutta, liian vähän resursseja – moni haluaisi menestyä työssään, mutta saa palkkioksi työuupumuksen
Essee

Liikaa tun­nol­li­suut­ta, liian vähän re­surs­se­ja – moni ha­luai­si me­nes­tyä työs­sään, mutta saa palk­kiok­si työuu­pu­muk­sen

03.03.2023 15:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ku­duu­neis­sa opit­tiin tu­le­vai­suus­tai­to­ja – Li­min­gas­sa nuoret loivat itse ke­sä­työn­sä han­ke­työn­te­ki­jöi­den tuella

31.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­sim­mäi­sil­lä työ­pai­koil­la vai­ku­te­taan nuorten hy­vin­voin­tiin – jo­kai­nen voi aloit­taa uuden työ­vuo­den sa­no­mal­la nuo­rel­le työ­ka­ve­ril­le, miten hyvin hän työnsä hoitaa

28.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vy­ty­rit­tä­jil­le on tar­jol­la mo­ni­puo­lis­ta ja il­mais­ta neu­von­taa, mutta sitä pitää osata kysyä

26.11.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työe­lä­män hy­väk­si­käy­töl­le piste – mil­lai­sen kuvan nuoret saavat työe­lä­mäs­tä, jos heidän en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­sen­sa työstä on ve­dä­te­tyk­si tu­le­mi­nen

24.11.2021 05:30
Tilaajille
Kevytyrittäjyydellä on työelämässä paikkansa, mutta työntekotavan valinneet voivat olla myös vedätysvaarassa
Pääkirjoitus

Ke­vy­ty­rit­tä­jyy­del­lä on työe­lä­mäs­sä paik­kan­sa, mutta työn­te­ko­ta­van va­lin­neet voivat olla myös ve­dä­tys­vaa­ras­sa

22.11.2021 20:00 8
Tilaajille
"Olen voinut näyttää, että minustakin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta oululaista kertoo, millaista on olla naisena miesvaltaisissa tehtävissä

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

28.06.2021 06:00 12
Tilaajille
Kesäyrittäjäksi ryhtynyt Emma Mourujärvi haaveilee tulevaisuudessa omasta kahvilasta – 4H-organisaatio tarjoaa nuorille yritysvalmennusta ja tukea yrityskokeiluihin

Ke­säy­rit­tä­jäk­si ryh­ty­nyt Emma Mou­ru­jär­vi haa­vei­lee tu­le­vai­suu­des­sa omasta kah­vi­las­ta – 4H-or­ga­ni­saa­tio tarjoaa nuo­ril­le yri­tys­val­men­nus­ta ja tukea yri­tys­ko­kei­lui­hin

16.06.2021 21:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten ja ai­kuis­ten aja­tuk­set työe­lä­mäs­tä eivät kohtaa

15.06.2021 05:45 3
Tilaajille
Johtajuus kiinnostaa tyttöjä – nuorten näkemykset itselleen sopivista aloista ovat kuitenkin yhä hyvin perinteisiä ja sukupuolittuneita

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 06:30
Tilaajille
Nuori, työelämässä suunta saa muuttua matkan varrella!
Kolumni

Nuori, työe­lä­mäs­sä suunta saa muuttua matkan var­rel­la!

14.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­man saa­ta­vuus on haaste, moni pe­rin­tei­nen ala ei kiin­nos­ta nuoria

15.04.2021 21:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työe­lä­mäs­sä kan­nat­taa on olla kus­ki­na, ei kyy­ti­läi­se­nä – nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa ih­mi­sel­le on hyötyä, kun oma am­mat­ti-iden­ti­teet­ti on elas­ti­nen

26.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tär­keää, että ko­ro­na­ti­lan­tees­sa­kin voi­sim­me tarjota nuo­ril­le mah­dol­li­suuk­sia työe­lä­mään

21.01.2021 05:30
Tilaajille
Työn merkitys korostuu, palkka on vähemmän tärkeä – Nuoret haluavat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

Työn mer­ki­tys ko­ros­tuu, palkka on vä­hem­män tärkeä – Nuoret ha­lua­vat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

20.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän pi­den­nys on tu­le­vai­suus­in­ves­toin­ti

17.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osa nuo­ris­ta ei edes pääse ko­kei­le­maan työe­lä­mää ennen ti­pah­ta­mis­taan – onko meillä varaa jättää nuoret yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­le?

27.09.2020 07:00 4
Tilaajille
Motivoiko yhteiskuntamme ahkeruuteen? Ei ainakaan töitä paiskivaa opiskelijaa
Kolumni

Mo­ti­voi­ko yh­teis­kun­tam­me ah­ke­ruu­teen? Ei ai­na­kaan töitä pais­ki­vaa opis­ke­li­jaa

25.09.2020 20:00 4
Tilaajille