Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Johtaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­elä­mä uu­dis­tuu monin tavoin – Kestävä toi­min­nan eet­ti­syys tuo yri­tyk­sel­le luo­tet­ta­vuut­ta

08.08.2021 07:00
Tilaajille

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 18
Tilaajille

Metsä Groupin Ilkka Hämälä varttui Oulussa sel­lu­teh­taan vie­res­sä – muistot ha­ju­pääs­töis­tä ja kuol­leis­ta män­nyn­lat­vois­ta vai­kut­ta­vat hänen työ­hön­sä yhä

22.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Kolumni

Vas­tuul­li­nen johtaja us­kal­taa vuo­ro­pu­he­luun – ei ole helppoa saada yh­teyt­tä toi­ses­sa to­del­li­suu­des­sa elävään

21.01.2021 12:00 9
Tilaajille

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

02.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Työ jäytää mieltä, siksi mie­len­ter­vey­des­tä pitäisi osata puhua yhtä avoi­mes­ti kuin fyy­si­sis­tä vai­vois­ta

25.11.2020 20:00
Tilaajille
Kolumni

Riitely ja sol­vauk­set eivät kuulu hyvään pää­tök­sen­te­koon ja ovat iso haaste joh­ta­mi­sel­le

14.11.2020 18:00 9
Tilaajille

Kun­ta­liit­to tarjoaa kun­nan­joh­ta­jil­le il­mas­to­kou­lua, sillä toi­min­ta­kult­tuu­ria pitää muuttaa – "Il­mas­toa­siois­sa joh­ta­mi­sen rooli ko­ros­tuu"

28.09.2020 18:00
Kolumni

Or­ga­ni­saa­tio­vä­ki­val­ta on työ­elä­män vaiettu asia – mo­tii­vei­na voivat olla esi­mer­kik­si ahneus, mark­ki­na­kil­pai­lu tai kun­nian­hi­mo

20.08.2020 12:00 5
Tilaajille

Jan Va­paa­vuo­ri uskoo Suomen kau­pun­kien voivan hyötyä ko­ro­na-ajas­ta – Hel­sin­gin por­mes­ta­ri kertoo tee­sin­sä tu­le­vai­suu­den asu­mi­ses­ta, etä­töis­tä ja kau­pun­ki­kult­tuu­ris­ta

04.07.2020 09:00 2
Tilaajille
Kolumni

Mo­ni­alais­tu­va työ­yh­tei­sö haastaa työn joh­ta­mis­ta - nykyään tar­vi­taan jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta

15.06.2020 12:00 1
Tilaajille

Oi­keus­tie­teen tohtori Hannele Pokka teki vii­mei­set vuodet töitä ete­läs­sä, mutta elä­ke­päi­vil­leen hän palaa Lappiin – oi­keus­mi­nis­te­ri­nä Pokka ratkoi la­ma-ajan val­ta­via on­gel­mia

13.06.2020 21:45
Tilaajille