Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun uudet valtuutetut

Tässä juttusarjassa Kaleva haastattelee Oulun kaupunginvaltuustoon ensimmäistä kertaa valitut valtuutetut.
Uusi valtuutettu Juha Richter kantaa huolta lähipalveluiden säilymisestä soteuudistuksessa
Tilaajille

Uusi val­tuu­tet­tu Juha Richter kantaa huolta lä­hi­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä so­teuu­dis­tuk­ses­sa

17.10.2021 14:00
Vihreiden uusi kaupunginvaltuutettu Liisa Väisänen haluaa, että kulttuuripääkaupungin avulla Oulu laajentaa ilmettään ja käsitystä oululaisuudesta

Vih­rei­den uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Liisa Väi­sä­nen haluaa, että kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin avulla Oulu laa­jen­taa il­met­tään ja kä­si­tys­tä ou­lu­lai­suu­des­ta

21.09.2021 18:00 2
Tilaajille
"Säästöjä ei saa tehdä Oulussa lasten ja nuorten kustannuksella", sanoo keskustan tuore valtuutettu Merja Rasinkangas

"Sääs­tö­jä ei saa tehdä Oulussa lasten ja nuorten kus­tan­nuk­sel­la", sanoo kes­kus­tan tuore val­tuu­tet­tu Merja Ra­sin­kan­gas

15.09.2021 07:00 6
Tilaajille
Keskustan uusi kaupunginvaltuutettu Anneli Näppä pitää suurena epäkohtana sitä, että oululaiset joutuvat jonottamaan aivan liikaa saadakseen peruspalveluja

Kes­kus­tan uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anneli Näppä pitää suurena epä­koh­ta­na sitä, että ou­lu­lai­set jou­tu­vat jo­not­ta­maan aivan liikaa saa­dak­seen pe­rus­pal­ve­lu­ja

13.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Perussuomalaisten Jani Törmi haluaa tuoda valtuustoon hyvää keskustelukulttuuria – "Asiat riitelevät, ihmiset eivät"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jani Törmi haluaa tuoda val­tuus­toon hyvää kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria – "Asiat rii­te­le­vät, ihmiset eivät"

09.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Kokoomuksen uusi kaupunginvaltuutettu Erika Taube-Säkkinen haluaa, että terveys otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa

Ko­koo­muk­sen uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Erika Tau­be-Säk­ki­nen haluaa, että terveys otetaan huo­mioon kai­kes­sa pää­tök­sen­teos­sa

06.09.2021 07:00 14
Tilaajille
SDP:n Joni Meriläisen mielestä parasta Oulussa ovat  ihmiset – "Haluan aidosti tehdä päätöksiä kaikkien parhaaksi ja vierastan kyläpolitikointia"

SDP:n Joni Me­ri­läi­sen mie­les­tä parasta Oulussa ovat ihmiset – "Haluan aidosti tehdä pää­tök­siä kaik­kien par­haak­si ja vie­ras­tan ky­lä­po­li­ti­koin­tia"

03.09.2021 07:00 18
Tilaajille
"Oulun pitää tehdä kunnianhimoisempaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa", sanoo vihreiden valtuutettuna aloittava Aino-Kaisa Manninen

"Oulun pitää tehdä kun­nian­hi­moi­sem­paa il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­kaa", sanoo vih­rei­den val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Ai­no-Kai­sa Man­ni­nen

31.08.2021 18:30 14
Tilaajille
Oman lähikoulun lakkautus sytytti kipinän politiikkaan – Eveliina Leskelä pyörsi kantansa ja liittyi puolueeseen jo 15-vuotiaana

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Vihreiden Jaakko Kuusisto lähtee ensimmäiselle valtuustokaudelleen aikomuksenaan pitää Oulun katseen tulevaisuudessa: "Elinvoimaa ja vetovoimaa on rakennettava määrätietoisesti"

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille
"Kampaviinerit pois ja hommiin" – perussuomalaisten valtuutettuna aloittavalla Anna Koskelalla on mielessään pitkä lista hoidettavia asioita Oulussa

"Kam­pa­vii­ne­rit pois ja hom­miin" – pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­val­la Anna Kos­ke­lal­la on mie­les­sään pitkä lista hoi­det­ta­via asioita Oulussa

24.08.2021 18:00 14
Tilaajille
"Mielenterveyspalveluiden jonot täytyy purkaa. Aion ajaa lähetteettömän psykiatrian mallia Ouluun", sanoo uusi kaupunginvaltuutettu Paavo Koho

"Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot täytyy purkaa. Aion ajaa lä­het­teet­tö­män psy­kiat­rian mallia Ou­luun", sanoo uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Paavo Koho

22.08.2021 18:00
Tilaajille
"Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon saaminen sekä liikuntapalveluiden kehittäminen on tärkeää", sanoo tuore kaupunginvaltuutettu Susanna Kisner

"So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kuntoon saa­mi­nen sekä lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen on tär­keää", sanoo tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Susanna Kisner

19.08.2021 19:00 3
Tilaajille
"Oulun pitäisi pystyä houkuttelemaan paremmin nuoria aikuisia jäämään tänne myös valmistumisen jälkeen", sanoo kokoomuksen valtuutettuna aloittava Hanne-Mari Juntunen

"Oulun pitäisi pystyä hou­kut­te­le­maan pa­rem­min nuoria ai­kui­sia jäämään tänne myös val­mis­tu­mi­sen jäl­keen", sanoo ko­koo­muk­sen val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen

18.08.2021 16:11 10
Tilaajille
Tuore kaupunginvaltuutettu Jukka Huotari: "Oulun pitäisi panostaa enemmän vetovoimatekijöihin ja hyödyntää jo olemassa olevia paikkoja ja alueita tehokkaammin"

Tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jukka Huo­ta­ri: "Oulun pitäisi pa­nos­taa enemmän ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­hin ja hyö­dyn­tää jo ole­mas­sa olevia paik­ko­ja ja alueita te­hok­kaam­min"

13.08.2021 08:00 4
Tilaajille
"Valtuustossa haluan tavoitella asiallista keskusteluilmapiiriä ja puolueiden välistä kunnioitusta", sanoo kaupunginvaltuutettuna aloittava Jessi Jokelainen

"Val­tuus­tos­sa haluan ta­voi­tel­la asial­lis­ta kes­kus­te­lu­il­ma­pii­riä ja puo­luei­den välistä kun­nioi­tus­ta", sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Jessi Jo­ke­lai­nen

11.08.2021 07:00 19
Tilaajille
"Vastavalmistuneiden ja lapsiperheiden juurruttaminen Ouluun on tärkeää", sanoo kaupunginvaltuutettuna aloittava Miina-Anniina Heiskanen

"Vas­ta­val­mis­tu­nei­den ja lap­si­per­hei­den juur­rut­ta­mi­nen Ouluun on tär­keää", sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Mii­na-An­nii­na Heis­ka­nen

09.08.2021 07:00 14
Tilaajille
"Kun arkijärkeä tulee iän myötä lisää, realiteetit ottavat enemmän valtaa", perustelee Oulun kaupunginvaltuutettu Saija Hyvönen siirtymistään vihreiden äänestäjistä perussuomalaisiin

"Kun ar­ki­jär­keä tulee iän myötä lisää, rea­li­tee­tit ottavat enemmän val­taa", pe­rus­te­lee Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Saija Hyvönen siir­ty­mis­tään vih­rei­den ää­nes­tä­jis­tä pe­rus­suo­ma­lai­siin

05.08.2021 14:42 17
Tilaajille
"Lasten- ja nuorten hyvinvoinnista säästäminen ja velkaantuminen ovat tällä hetkellä Oulun suurimmat ongelmat", sanoo tuore kaupunginvaltuutettu Pia Hiltunen

"Las­ten- ja nuorten hy­vin­voin­nis­ta sääs­tä­mi­nen ja vel­kaan­tu­mi­nen ovat tällä het­kel­lä Oulun suu­rim­mat on­gel­mat", sanoo tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pia Hil­tu­nen

02.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Kaupunginvaltuutettuna aloittava Pekka Hetta tavoittelee muun muassa mielenterveyspalveluiden jonojen lyhentämistä –  "Oulu rikkoo jo lakiakin, kun jonot ylittävät jopa 6 kuukautta"

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Pekka Hetta ta­voit­te­lee muun muassa mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonojen ly­hen­tä­mis­tä –  "Oulu rikkoo jo la­kia­kin, kun jonot ylit­tä­vät jopa 6 kuu­kaut­ta"

29.07.2021 18:00 8
Tilaajille