Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia pakotti Kjell Westön muok­kaa­maan jo val­mis­ta ro­maa­niaan Tri­to­nus­ta: "Tul­kin­ta­ni lä­hi­tu­le­vai­suu­den ti­lan­tees­ta on pa­rem­min­kin utopiaa kuin dys­to­piaa"

14.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Yhteiskuntatieteitä opiskelleet rillipäiset maalaispojat ovat nyt 30 vuotta vanhempia, silti heidän älykköhuumorinsa puree yhä – "Alivaltiosihteeri ei ole muuttunut, mutta maailma sen ympärillä on"

Yh­teis­kun­ta­tie­tei­tä opis­kel­leet ril­li­päi­set maa­lais­po­jat ovat nyt 30 vuotta van­hem­pia, silti heidän älyk­kö­huu­mo­rin­sa puree yhä – "A­li­val­tio­sih­tee­ri ei ole muut­tu­nut, mutta maailma sen ym­pä­ril­lä on"

11.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Käännös Hiukkavaaraan - päin! Vanha kasarmialue täyttyy perjantaina punkkareista, ilmaisohjelmaa tarjolla koko viikonlopuksi

Käännös Hiuk­ka­vaa­raan - päin! Vanha ka­sar­mi­alue täyttyy per­jan­tai­na punk­ka­reis­ta, il­mais­oh­jel­maa tar­jol­la koko vii­kon­lo­puk­si

06.08.2020 11:00 0
Tilaajille
50 vuotta täyttävälle Mika Ronkaiselle dokumenttielokuvat olivat kouluna fiktion tekemiseen – parhaillaan kehittelyssä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

50 vuotta täyt­tä­väl­le Mika Ron­kai­sel­le do­ku­ment­ti­elo­ku­vat olivat kouluna fiktion te­ke­mi­seen – par­hail­laan ke­hit­te­lys­sä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

06.08.2020 10:30 0
Tilaajille
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

03.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Maaseutumainen taidetuotanto on nosteessa, arvioi KulttuuriKauppilan vetäjä Jetta Huttunen: "Oulussa ollaan urbaanin kulttuuritarjonnan äärellä, mutta Iissä on mahdollisuus tuottaa uniikkia taidetta"

Maa­seu­tu­mai­nen tai­de­tuo­tan­to on nos­tees­sa, arvioi Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vetäjä Jetta Hut­tu­nen: "Ou­lus­sa ollaan ur­baa­nin kult­tuu­ri­tar­jon­nan ää­rel­lä, mutta Iissä on mah­dol­li­suus tuottaa uniik­kia tai­det­ta"

02.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Vain oikea nykäys merkitsee
Kolumni Heidi Köngäs

Vain oikea nykäys mer­kit­see

29.07.2020 20:00 1
Tilaajille

Poi­min­to­ja ra­dio-oh­jel­mis­ta: Pod­cas­teis­sa pu­hu­taan hä­pei­le­mät­tä ra­han­käy­tös­tä ja poh­di­taan teat­te­rin­te­koa ko­ro­na­ke­vään jälkeen

29.07.2020 07:00 0
Salkkareiden Monica päätyi Kanarian kautta napapiirille ja hehkuttaa lappilaisnäyttelijää: "Yksi lahjakkaimmista ihmisistä, jonka olen tavannut"

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Essee: Vain metsässä ihminen voi perustavasti ymmärtää, ettei hänellä ole erityisasemaa luonnon kiertokulussa

Essee: Vain met­säs­sä ihminen voi pe­rus­ta­vas­ti ym­mär­tää, ettei hänellä ole eri­tyis­ase­maa luonnon kier­to­ku­lus­sa

26.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Fleetwood Macin legenda Peter Green on poissa – kitaristi kuoli rauhallisesti nukkuessaan

Fleet­wood Macin legenda Peter Green on poissa – ki­ta­ris­ti kuoli rau­hal­li­ses­ti nuk­kues­saan

25.07.2020 21:03 1
Keminmaa säilyy maailmalla näyttelevän Peter Franzénin mielessä: "On arvokasta tietää, mistä on lähtöisin"

Ke­min­maa säilyy maail­mal­la näyt­te­le­vän Peter Franzé­nin mie­les­sä: "On ar­vo­kas­ta tietää, mistä on läh­töi­sin"

21.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Helena Siltala kopsutteli ranskalaisilla koroilla iskelmän tyyli-ikoniksi

Helena Siltala kop­sut­te­li rans­ka­lai­sil­la ko­roil­la is­kel­män tyy­li-iko­nik­si

19.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Jukka Puotila Jope Ruonansuun kuolemasta: "Suomalaisen viihdyttämiskulttuurin ehkä suurin kaveri on poissa"

Jukka Puotila Jope Ruo­nan­suun kuo­le­mas­ta: "Suo­ma­lai­sen viih­dyt­tä­mis­kult­tuu­rin ehkä suurin kaveri on poissa"

18.07.2020 19:24 3
Väyläfestivaali löysi elokuvataiteesta reitin tehdä kansainvälistä yhteistyötä koronakesän keskellä

Väy­lä­fes­ti­vaa­li löysi elo­ku­va­tai­tees­ta reitin tehdä kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ko­ro­na­ke­sän kes­kel­lä

16.07.2020 20:02 0
Tilaajille
Oulun Taiteiden Yö järjestetään poikkeuksellisesti nettilähetyksenä – lähetykseen voi yhä tarjota ohjelmanumeroita

Oulun Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­ses­ti net­ti­lä­he­tyk­se­nä – lä­he­tyk­seen voi yhä tarjota oh­jel­ma­nu­me­roi­ta

16.07.2020 19:04 0
Vanhemmat
Pikisaareen muotoutunut, yhteisnäyttelyssä esittäytyvä taiteilijayhteisö elää välitilassa, kun OSAOn tilojen kohtalon on vielä auki

Pi­ki­saa­reen muo­tou­tu­nut, yh­teis­näyt­te­lys­sä esit­täy­ty­vä tai­tei­li­ja­yh­tei­sö elää vä­li­ti­las­sa, kun OSAOn tilojen koh­ta­lon on vielä auki

15.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Tie kolttajuurille löytyi bluesin kautta – Laulaja-lauluntekijä Heidi Gauriloffin ensialbumi Oocci herättää kolttaperinteen eloon bluesin ja rockin kautta

Tie kolt­ta­juu­ril­le löytyi bluesin kautta – Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Heidi Gau­ri­lof­fin en­si­al­bu­mi Oocci he­rät­tää kolt­ta­pe­rin­teen eloon bluesin ja rockin kautta

11.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Tuttu tarina tuodaan 2020-luvulle – Anna-Leena Härkösen Häräntappoaseesta tv-sarja

Tuttu tarina tuodaan 2020-lu­vul­le – An­na-Lee­na Här­kö­sen Hä­rän­tap­po­asees­ta tv-sar­ja

30.06.2020 09:40 0
”Suviyö, satu surmana rintaan!” – Valoisat kesäyöt ovat kiehtoneet suomalaistaiteilijoita Eino Leinosta Eeva-Liisa Manneriin

”Su­viyö, satu surmana rin­taan!” – Va­loi­sat kesäyöt ovat kieh­to­neet suo­ma­lais­tai­tei­li­joi­ta Eino Lei­nos­ta Ee­va-Lii­sa Man­ne­riin

26.06.2020 18:00 0
Tilaajille