Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Oulun uudet valtuutetut
Kuukausi

"Sääs­tö­jä ei saa tehdä Oulussa lasten ja nuorten kus­tan­nuk­sel­la", sanoo kes­kus­tan tuore val­tuu­tet­tu Merja Ra­sin­kan­gas

15.09.2021 07:00 6
Tilaajille

Kes­kus­tan uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anneli Näppä pitää suurena epä­koh­ta­na sitä, että ou­lu­lai­set jou­tu­vat jo­not­ta­maan aivan liikaa saa­dak­seen pe­rus­pal­ve­lu­ja

13.09.2021 07:00 2
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jani Törmi haluaa tuoda val­tuus­toon hyvää kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria – "Asiat rii­te­le­vät, ihmiset eivät"

09.09.2021 07:00 1
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Erika Tau­be-Säk­ki­nen haluaa, että terveys otetaan huo­mioon kai­kes­sa pää­tök­sen­teos­sa

06.09.2021 07:00 14
Tilaajille

SDP:n Joni Me­ri­läi­sen mie­les­tä parasta Oulussa ovat ihmiset – "Haluan aidosti tehdä pää­tök­siä kaik­kien par­haak­si ja vie­ras­tan ky­lä­po­li­ti­koin­tia"

03.09.2021 07:00 18
Tilaajille

"Oulun pitää tehdä kun­nian­hi­moi­sem­paa il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­kaa", sanoo vih­rei­den val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Ai­no-Kai­sa Man­ni­nen

31.08.2021 18:30 14
Tilaajille

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille

"Kam­pa­vii­ne­rit pois ja hom­miin" – pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­val­la Anna Kos­ke­lal­la on mie­les­sään pitkä lista hoi­det­ta­via asioita Oulussa

24.08.2021 18:00 14
Tilaajille

"Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot täytyy purkaa. Aion ajaa lä­het­teet­tö­män psy­kiat­rian mallia Ou­luun", sanoo uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Paavo Koho

22.08.2021 18:00
Tilaajille
Vanhemmat

"So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kuntoon saa­mi­nen sekä lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen on tär­keää", sanoo tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Susanna Kisner

19.08.2021 19:00 3
Tilaajille

"Oulun pitäisi pystyä hou­kut­te­le­maan pa­rem­min nuoria ai­kui­sia jäämään tänne myös val­mis­tu­mi­sen jäl­keen", sanoo ko­koo­muk­sen val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen

18.08.2021 16:11 10
Tilaajille

Tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jukka Huo­ta­ri: "Oulun pitäisi pa­nos­taa enemmän ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­hin ja hyö­dyn­tää jo ole­mas­sa olevia paik­ko­ja ja alueita te­hok­kaam­min"

13.08.2021 08:00 3
Tilaajille

"Val­tuus­tos­sa haluan ta­voi­tel­la asial­lis­ta kes­kus­te­lu­il­ma­pii­riä ja puo­luei­den välistä kun­nioi­tus­ta", sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Jessi Jo­ke­lai­nen

11.08.2021 07:00 19
Tilaajille

"Vas­ta­val­mis­tu­nei­den ja lap­si­per­hei­den juur­rut­ta­mi­nen Ouluun on tär­keää", sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Mii­na-An­nii­na Heis­ka­nen

09.08.2021 07:00 14
Tilaajille

"Kun ar­ki­jär­keä tulee iän myötä lisää, rea­li­tee­tit ottavat enemmän val­taa", pe­rus­te­lee Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Saija Hyvönen siir­ty­mis­tään vih­rei­den ää­nes­tä­jis­tä pe­rus­suo­ma­lai­siin

05.08.2021 14:42 17
Tilaajille

"Las­ten- ja nuorten hy­vin­voin­nis­ta sääs­tä­mi­nen ja vel­kaan­tu­mi­nen ovat tällä het­kel­lä Oulun suu­rim­mat on­gel­mat", sanoo tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pia Hil­tu­nen

02.08.2021 07:00 3
Tilaajille

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Pekka Hetta ta­voit­te­lee muun muassa mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonojen ly­hen­tä­mis­tä –  "Oulu rikkoo jo la­kia­kin, kun jonot ylit­tä­vät jopa 6 kuu­kaut­ta"

29.07.2021 18:00 8
Tilaajille

"Pidän tär­keä­nä, että Oulussa on hyvä asua sekä ydin­kau­pun­gis­sa että koko laajan Oulun alueel­la", sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Olli Heik­ki­lä

29.07.2021 09:37 7
Tilaajille

Tällä kau­del­la Oulun val­tuus­to pysyy asia­lin­jal­la, uskoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Jamal Awad

29.07.2021 12:11 7
Tilaajille