Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Maatalous
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 15:24 62
Tilaajille
Turkiseläinten kasvattajaliitto vaatii loppua tuottajien syyllistämiselle – keskimäärin yksi turkistarha kuukaudessa menee konkurssiin

Tur­kis­eläin­ten kas­vat­ta­ja­liit­to vaatii loppua tuot­ta­jien syyl­lis­tä­mi­sel­le – kes­ki­mää­rin yksi tur­kis­tar­ha kuu­kau­des­sa menee kon­kurs­siin

01.09.2023 13:03 5
Tilaajille
Nivalaan suunnitellaan Suomen suurinta biokaasulaitosta – Wega järjestää keskustelutilaisuuden hankkeesta

Ni­va­laan suun­ni­tel­laan Suomen suu­rin­ta bio­kaa­su­lai­tos­ta – Wega jär­jes­tää kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den hank­kees­ta

23.08.2023 11:37 7
Iin ilmastotapahtuma järjestetään keskusteluna iltanuotiolla – Sopiiko talous ja luonnon monimuotoisuus samaan metsään?

Iin il­mas­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­na il­ta­nuo­tiol­la – Sopiiko talous ja luonnon mo­ni­muo­toi­suus samaan met­sään?

18.08.2023 10:20 7
Vanha Kaleva: Maatalousretkikunta Norjasta tutustuu Koivikon koulutilaan

Vanha Kaleva: Maa­ta­lous­ret­ki­kun­ta Nor­jas­ta tu­tus­tuu Koi­vi­kon kou­lu­ti­laan

25.07.2023 10:00
Vesivarat voivat tehdä Suomesta avokadon vientimaan ja maapallon liha-aitan – "Suomesta on jo viety tuotteita Espanjaan"

Ve­si­va­rat voivat tehdä Suo­mes­ta avo­ka­don vien­ti­maan ja maa­pal­lon li­ha-ai­tan – "Suo­mes­ta on jo viety tuot­tei­ta Es­pan­jaan"

16.07.2023 12:00 9
Tilaajille
Tuleeko seuraava Suomen valloittava jäätelömerkki Muhokselta? Jäätelön valmistus on kovaa työtä, jossa pitää koko ajan keksiä uusia ideoita

Tuleeko seu­raa­va Suomen val­loit­ta­va jää­te­lö­merk­ki Mu­hok­sel­ta? Jää­te­lön val­mis­tus on kovaa työtä, jossa pitää koko ajan keksiä uusia ideoita

24.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Tyrnävällä on paikka, jossa kasvavilla perunoilla voidaan ruokkia miljoonia – Kun Suomi joutuu pulaan, alkaa näiden taimien hillitön kloonaaminen

Tyr­nä­väl­lä on paikka, jossa kas­va­vil­la pe­ru­noil­la voidaan ruokkia mil­joo­nia – Kun Suomi joutuu pulaan, alkaa näiden taimien hil­li­tön kloo­naa­mi­nen

22.06.2023 18:30 6
Tilaajille
Lumijoen kylätiellä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joen ky­lä­tiel­lä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

17.06.2023 14:00 11
Tilaajille
Nämä harvinaisiksi käyneet laitumet ovat ainut tapa pelastaa joukko erittäin uhanalaisia luontotyyppejä – kävimme seuraamassa Hailuodossa, kun naudat kirmasivat laitumille pitkän talven jälkeen

Nämä har­vi­nai­sik­si käyneet lai­tu­met ovat ainut tapa pe­las­taa joukko erit­täin uhan­alai­sia luon­to­tyyp­pe­jä – kävimme seu­raa­mas­sa Hai­luo­dos­sa, kun naudat kir­ma­si­vat lai­tu­mil­le pitkän talven jälkeen

15.06.2023 06:30 5
Tilaajille
Lannoitteiden raaka-aineita tulee yhä Venäjältä, edes henkilöpakotteet eivät ole aina voimassa – Epävarmuus piinaa viljelijöitä kevätkylvöjen kynnyksellä

Lan­noit­tei­den raa­ka-ai­nei­ta tulee yhä Ve­nä­jäl­tä, edes hen­ki­lö­pa­kot­teet eivät ole aina voi­mas­sa – Epä­var­muus piinaa vil­je­li­jöi­tä ke­vät­kyl­vö­jen kyn­nyk­sel­lä

08.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Taalas hallitusneuvottelijoille: Metsiä ja maataloutta tarkasteltava muutoinkin kuin ilmaston kannalta

Maail­man il­ma­tie­teen jär­jes­tön pää­sih­tee­ri Taalas hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: Metsiä ja maa­ta­lout­ta tar­kas­tel­ta­va muu­toin­kin kuin il­mas­ton kan­nal­ta

02.05.2023 18:46 15
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

26.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii haapavetisen maatilan biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii haa­pa­ve­ti­sen maa­ti­lan bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

19.03.2023 06:30 14
Tilaajille
Erityistalousalueille ei laillista estettä, mutta riskejä kyllä – Saarikko: alueiden elinvoima on lopulta turvallisuuspolitiikkaa, josta pitäisi puhua

Eri­tyis­ta­lous­alueil­le ei lail­lis­ta es­tet­tä, mutta riskejä kyllä – Saa­rik­ko: aluei­den elin­voi­ma on lopulta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, josta pitäisi puhua

07.03.2023 16:09 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaa mark­ki­na­ta­lous ei toimi maa­ta­lou­des­sa

19.02.2023 05:00 4
Tilaajille
Vähemmän byrokratiaa – enemmän elämää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hem­män by­ro­kra­tiaa – enemmän elämää

17.02.2023 05:00
Tilaajille
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

22.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Kurkiparven tärvelemä perunapelto korvataan aiempaa nopeammin – Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta uusittiin

Kur­ki­par­ven tär­ve­le­mä pe­ru­na­pel­to kor­va­taan aiempaa no­peam­min – Laki rau­hoi­tet­tu­jen eläin­ten ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta uu­sit­tiin

20.01.2023 12:33 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suuri määrä puimakoneita esillä Tikkurilassa, mukana uutuuksia

Vanha Kaleva: Suuri määrä pui­ma­ko­nei­ta esillä Tik­ku­ri­las­sa, mukana uu­tuuk­sia

17.01.2023 10:00
Tilaajille