Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Maatalous
Ruukin tutkimusaseman turvepellot on valjastettu kasvihuonekaasupäästöjen ja vesienhallinnan tutkimukseen ainutlaatuisessa mittakaavassa – Kaleva kävi katsomassa, miten tämä on toteutettu

Ruukin tut­ki­mus­ase­man tur­ve­pel­lot on val­jas­tet­tu kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen ja ve­sien­hal­lin­nan tut­ki­muk­seen ai­nut­laa­tui­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa – Kaleva kävi kat­so­mas­sa, miten tämä on to­teu­tet­tu

23.06.2022 19:00
Tilaajille
Pellervon taloustutkimus: Sodan vaikutukset ruuan hintaan ovat vasta alkamassa näkyä

Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­mus: Sodan vai­ku­tuk­set ruuan hintaan ovat vasta al­ka­mas­sa näkyä

14.06.2022 11:39
Aikanaan oli vain suo, kuokka ja Jussi – Teknologisen kehittymisen myötä maatalous on muuttunut radikaalisti niistä ajoista
Kolumni

Ai­ka­naan oli vain suo, kuokka ja Jussi – Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti niistä ajoista

27.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Ukrainan sota himmentää talouden ja työllisyyden näkymiä Pohjois-Pohjanmaalla

Uk­rai­nan sota him­men­tää ta­lou­den ja työl­li­syy­den näkymiä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.05.2022 19:17 1
Tilaajille
Moni viljelijä tekee nyt työtään tappiolla, ja se on pitkän päälle monella tapaa kestämätöntä
Pääkirjoitus

Moni vil­je­li­jä tekee nyt työtään tap­piol­la, ja se on pitkän päälle monella tapaa kes­tä­mä­tön­tä

08.05.2022 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seit­se­män syytä, miksi suo­ma­lai­sel­le ruoalle on tar­vet­ta

04.05.2022 08:00 2
Tilaajille
Tutkimusprofessori: Ukrainan sota ei vie ruokaa Suomen kaupoista – ruokalaskun kasvaminen nakertaa silti kotitalouksien ostovoimaa

Tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: Uk­rai­nan sota ei vie ruokaa Suomen kau­pois­ta – ruo­ka­las­kun kas­va­mi­nen na­ker­taa silti ko­ti­ta­louk­sien os­to­voi­maa

02.05.2022 09:52 18
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan pellot ovat paikoin lumen ja veden vallassa – kevättöiden aloittaminen saa vielä odottaa, lietelantaakaan ei ole päästy levittämään

Poh­jois-Poh­jan­maan pellot ovat paikoin lumen ja veden val­las­sa – ke­vät­töi­den aloit­ta­mi­nen saa vielä odot­taa, lie­te­lan­taa­kaan ei ole päästy le­vit­tä­mään

26.04.2022 18:01 1
Tilaajille
Maidosta tuli kiistakapula – Oululainen Tiina Sarja kysyy kirjassaan, kannattaako maitoa enää juoda

Mai­dos­ta tuli kiis­ta­ka­pu­la – Ou­lu­lai­nen Tiina Sarja kysyy kir­jas­saan, kan­nat­taa­ko maitoa enää juoda

24.04.2022 18:00 13
Tilaajille
"Ei ole varaa lannoitteisiin eikä traktorin polttoaineisiin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin viljelijöille pitäisi olla päinvastainen:  "Kaikki mahdolliset pellot käyttöön, että saadaan hyvä sato"

"Ei ole varaa lan­noit­tei­siin eikä trak­to­rin polt­toai­nei­siin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin vil­je­li­jöil­le pitäisi olla päin­vas­tai­nen: "Kaikki mah­dol­li­set pellot käyt­töön, että saadaan hyvä sato"

09.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Ruoantuotannon omavaraisuus on Suomelle elintärkeää – hallituksella olisi ollut tilaisuus nostaa tehomaatalouden arvostusta
Kolumni

Ruoan­tuo­tan­non oma­va­rai­suus on Suo­mel­le elin­tär­keää – hal­li­tuk­sel­la olisi ollut ti­lai­suus nostaa te­ho­maa­ta­lou­den ar­vos­tus­ta

08.04.2022 18:00 2
Tilaajille
MTK:n Eerikki Viljanen: Halpaa ruokaa ei enää ole – Maataloustuottajat vaativat ratkaisua kustannuskriisiin kaupalta ja teollisuudelta

MTK:n Eerikki Vil­ja­nen: Halpaa ruokaa ei enää ole – Maa­ta­lous­tuot­ta­jat vaa­ti­vat rat­kai­sua kus­tan­nus­krii­siin kau­pal­ta ja teol­li­suu­del­ta

06.04.2022 09:50 9
Tilaajille
Viikon lopuksi: Suomen ruokakriisi ei ratkea vuodessa eikä kahdessa
Essee

Viikon lo­puk­si: Suomen ruo­ka­krii­si ei ratkea vuo­des­sa eikä kah­des­sa

26.03.2022 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­va­rai­suu­den li­sää­mi­nen ei ole ris­ti­rii­das­sa vihreän siir­ty­män kanssa

26.03.2022 05:30
Tilaajille
Puheenaihe: Kysyimme asiantuntijoilta, miten suomalainen ruoantuotanto kestää kriisin? "Moni tila pohtii nyt jatkoa"

Pu­hee­nai­he: Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, miten suo­ma­lai­nen ruoan­tuo­tan­to kestää krii­sin? "Moni tila pohtii nyt jatkoa"

20.03.2022 08:00
Tilaajille
Ruoasta voi tulla pulaa, mutta samalla monet maatilat taistelevat olemassaolostaan – Viljelijä Hannu Uitto haluaa kovalle työlle lisää arvostusta ja palkkaa

Ruoasta voi tulla pulaa, mutta samalla monet maa­ti­lat tais­te­le­vat ole­mas­sa­olos­taan – Vil­je­li­jä Hannu Uitto haluaa kovalle työlle lisää ar­vos­tus­ta ja palkkaa

19.03.2022 08:00 27
Tilaajille
Hallitus tukee ruoantuottajia hätäapupaketilla

Hal­li­tus tukee ruoan­tuot­ta­jia hä­tä­apu­pa­ke­til­la

17.03.2022 19:49 1
Maatalouden tilanne on ministeri Lepän mukaan nyt "katastrofaalisen huono" ja sota syventää kriisiä entisestään – ministeriössä valmistellaan tukea ruuantuotannolle

Maa­ta­lou­den tilanne on mi­nis­te­ri Lepän mukaan nyt "ka­tast­ro­faa­li­sen huono" ja sota sy­ven­tää kriisiä en­ti­ses­tään – mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan tukea ruuan­tuo­tan­nol­le

15.03.2022 10:03 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan kriisi nostaa vehnän arvoa huol­to­var­muu­des­sa

15.03.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mak­sai­sit­ko mai­to­lit­ras­ta 10 senttiä enem­män?

12.03.2022 06:00 16
Tilaajille