Maatalous
Maaseudulla asuvien arjen tukemista vahvistetaan lisäkoulutuksella – tukihenkilölle voi puhua vaikeistakin asioista

Maa­seu­dul­la asuvien arjen tu­ke­mis­ta vah­vis­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­sel­la – tu­ki­hen­ki­löl­le voi puhua vai­keis­ta­kin asiois­ta

11.09.2020 06:00 1
Tilaajille
"Tappiota voi tulla jopa 4 000 euroa" – maanviljelijä Jorma Kaasila viljelee sitkeästi ohraa Tervolassa, vaikka moni on hävinnyt kurkiparville

"Tap­pio­ta voi tulla jopa 4 000 euroa" – maan­vil­je­li­jä Jorma Kaasila vil­je­lee sit­keäs­ti ohraa Ter­vo­las­sa, vaikka moni on hä­vin­nyt kur­ki­par­vil­le

02.09.2020 13:32 3
Tilaajille
Suomalaistutkija: EU-sopu voitto Saksalle ja Ranskalle, Suomi sai maatalouden kehittämisrahaa ja kirjauksen oikeusvaltiosta

Suo­ma­lais­tut­ki­ja: EU-sopu voitto Sak­sal­le ja Rans­kal­le, Suomi sai maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­ra­haa ja kir­jauk­sen oi­keus­val­tios­ta

21.07.2020 10:38 12
Lukijalta Mielipide Tuula Viitala

Olisiko nyt per­he­vil­jel­mien aika?

16.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Tutkimus: maatalouden päästöjä voidaan vähentää yli kolmanneksella 2050 mennessä – kasvihuonepäästöistä 60 prosenttia tulee turvemailta

Tut­ki­mus: maa­ta­lou­den pääs­tö­jä voidaan vä­hen­tää yli kol­man­nek­sel­la 2050 men­nes­sä – kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä 60 pro­sent­tia tulee tur­ve­mail­ta

15.07.2020 10:00 0
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Maa­ta­lous enemmän ener­gia­ta­lou­teen – kunhan löy­däm­me sopivan vil­je­ly­kas­vin, maa­ta­lous voi meil­lä­kin ke­hit­tyä

15.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pitko

Vih­rei­den maa­ta­lous­po­liit­ti­nen ohjelma tähtää elin­voi­mai­seen ja ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­seen maa­ta­lou­teen, jossa eläi­mis­tä pi­de­tään hyvää huolta

14.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Espoolainen headhunter puhui itsensä rengiksi Oulujärven kupeeseen – Markku Sahin työt vähenivät koronan takia, joten likaa pelkäämätön pukumies tarttui traktorin rattiin

Es­poo­lai­nen head­hun­ter puhui itsensä ren­gik­si Ou­lu­jär­ven ku­pee­seen – Markku Sahin työt vä­he­ni­vät koronan takia, joten likaa pel­kää­mä­tön pu­ku­mies tarttui trak­to­rin rattiin

11.07.2020 07:00 5
Tilaajille
Makuuasento vanhassa soututuolissa tuottaa Ari Karjalaiselle parhaat ideat – Yli-Iin Tannilan keksijämies teki vanhalla Opelilla toimivan heinänkuivurin

Ma­kuu­asen­to van­has­sa sou­tu­tuo­lis­sa tuottaa Ari Kar­ja­lai­sel­le parhaat ideat – Yli-Iin Tan­ni­lan kek­si­jä­mies teki van­hal­la Ope­lil­la toi­mi­van hei­nän­kui­vu­rin

10.07.2020 18:00 2
Tilaajille
Hernettä viljellään Suomessa enemmän kuin koskaan, ja se vähentää painetta Etelä-Amerikan sademetsille

Her­net­tä vil­jel­lään Suo­mes­sa enemmän kuin kos­kaan, ja se vä­hen­tää pai­net­ta Ete­lä-Ame­ri­kan sa­de­met­sil­le

05.07.2020 18:33 0
Suomeen pääsi huhtikuun alussa ukrainalaisia kausityöläisiä, vaikka rajat olivat kiinni: "Olisi ollut kohtuutonta käännyttää heidät"

Suomeen pääsi huh­ti­kuun alussa uk­rai­na­lai­sia kau­si­työ­läi­siä, vaikka rajat olivat kiinni: "Olisi ollut koh­tuu­ton­ta kään­nyt­tää heidät"

09.06.2020 23:13 0
Netissä myydään traktoreita, joita ei ole olemassa – Myyjät ovat vedonneet lappilaiseen rehellisyyteen kauppaa tehdessä

Netissä myydään trak­to­rei­ta, joita ei ole ole­mas­sa – Myyjät ovat ve­don­neet lap­pi­lai­seen re­hel­li­syy­teen kauppaa teh­des­sä

02.06.2020 16:31 0
Tilaajille
Essee: Suomalainen on nolossa pulassa, kun ei pysty itse järjestämään kotimaista ruokaa lautaselleen: "Ukrainalaiset ja thaimaalaiset tekevät sen, mitä emme itse halua"

Essee: Suo­ma­lai­nen on nolossa pu­las­sa, kun ei pysty itse jär­jes­tä­mään ko­ti­mais­ta ruokaa lau­ta­sel­leen: "Uk­rai­na­lai­set ja thai­maa­lai­set tekevät sen, mitä emme itse halua"

10.05.2020 09:00 3
Tilaajille
Ukrainalainen Anna Ivanova on ostanut asunnon suomalaispelloilla tienaamillaan rahoilla – ja aikoo ansaita myös remonttirahat

Uk­rai­na­lai­nen Anna Ivanova on ostanut asunnon suo­ma­lais­pel­loil­la tie­naa­mil­laan ra­hoil­la – ja aikoo ansaita myös re­mont­ti­ra­hat

10.05.2020 07:00 3
Tilaajille
Tiloille saadaan 3 000 työntekijää lisää EU:n ulkopuolelta – Lumijoella suomalaisia kausityöntekijöitä palkataan enemmän vasta, kun ukrainalaisten määrä varmistuu: "Tälläkin hetkellä ovat haastattelut käynnissä"

Ti­loil­le saadaan 3 000 työn­te­ki­jää lisää EU:n ul­ko­puo­lel­ta – Lu­mi­joel­la suo­ma­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan enemmän vasta, kun uk­rai­na­lais­ten määrä var­mis­tuu: "Täl­lä­kin het­kel­lä ovat haas­tat­te­lut käyn­nis­sä"

06.05.2020 21:35 1
Tilaajille
3 000 kausityöntekijää lisää pääsee Suomeen – seuraava tilauslento ensi viikolla

3 000 kau­si­työn­te­ki­jää lisää pääsee Suomeen – seu­raa­va ti­laus­len­to ensi vii­kol­la

06.05.2020 19:40 12
Pelloille voidaan päästä Oulun seudulla pari viikkoa etuajassa – oikukas talvisää kuitenkin koetteli peltokasvustoja

Pel­loil­le voidaan päästä Oulun seu­dul­la pari viikkoa etu­ajas­sa – oikukas tal­vi­sää kui­ten­kin koet­te­li pel­to­kas­vus­to­ja

30.04.2020 06:07 9
Surkea sää ja jää tekevät tuhojaan pelloilla – "Pahimmassa vaarassa ovat säilörehunurmet, joita on noin puolet maakunnan viljelyalasta"

Surkea sää ja jää tekevät tu­ho­jaan pel­loil­la – "Pa­him­mas­sa vaa­ras­sa ovat säi­lö­re­hu­nur­met, joita on noin puolet maa­kun­nan vil­je­lya­las­ta"

07.01.2020 07:00 1
Tilaajille