taide
Viimeisin 4 tuntia
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

12:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa

No­peas­ti teh­dys­sä graf­fi­tis­sa tai tagissa voi olla tai­de­ar­voa siinä missä pitkään teh­dys­sä teok­ses­sa – Maan alta löytyi Suomen graf­fi­tin his­to­riaa

02.08.2020 08:39 1
Tilaajille
Oululainen Laura Tuulasaho perusti Hailuotoon kesäkahvilan lähes nollabudjetilla: "Päätin, että jossakin muodossa kahvilatoimintaa pitää kokeilla, ei sitä kukaan minun puolestanikaan tee"

Ou­lu­lai­nen Laura Tuu­la­sa­ho perusti Hai­luo­toon ke­sä­kah­vi­lan lähes nol­la­bud­je­til­la: "Pää­tin, että jos­sa­kin muo­dos­sa kah­vi­la­toi­min­taa pitää ko­keil­la, ei sitä kukaan minun puo­les­ta­ni­kaan tee"

25.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Tarvitsemme erilaisuutta hyväksyvää vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista – onnistuakseen työelämä kaipaa rakentavaa erimielisyyttä.
Kolumni Pauliina Lappi ja Merja Männikkö

Tar­vit­sem­me eri­lai­suut­ta hy­väk­sy­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osaa­mi­sen ja­ka­mis­ta – on­nis­tuak­seen työ­elä­mä kaipaa ra­ken­ta­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

25.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Tyyne Kettunen muistuttaa, että ikäihmiset eivät ole kuluerä

Tyyne Ket­tu­nen muis­tut­taa, että ikä­ih­mi­set eivät ole kuluerä

18.06.2020 11:40 0
Pikinen poloku kätköilee taidetta Rommakonselän rannalla – "Pikisaaressa taiteella on hieno luonnon kehys"

Pikinen poloku kät­köi­lee tai­det­ta Rom­ma­kon­se­län ran­nal­la – "Pi­ki­saa­res­sa tai­teel­la on hieno luonnon kehys"

13.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Suuruudenhulluihin ideoihin taipuvainen taiteilijakaksikko kysyi, mitä maailmassa pitäisi kasvattaa – vastaus yllättää ajankohtaisuudellaan

Suu­ruu­den­hul­lui­hin ideoi­hin tai­pu­vai­nen tai­tei­li­ja­kak­sik­ko kysyi, mitä maail­mas­sa pitäisi kas­vat­taa – vastaus yl­lät­tää ajan­koh­tai­suu­del­laan

24.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Miksi Vilho Lammesta tuli myyttinen taiteilija? Pimeän pohjolan synkkä erakko muistetaan kotiseudulla rehevänä puhujana – silti kaikki päättyi tragediaan

Miksi Vilho Lam­mes­ta tuli myyt­ti­nen tai­tei­li­ja? Pimeän poh­jo­lan synkkä erakko muis­te­taan ko­ti­seu­dul­la re­he­vä­nä pu­hu­ja­na – silti kaikki päättyi tra­ge­diaan

01.03.2020 08:00 0
Tilaajille
JoJon residenssissä vierailleet tanssitaiteilijat Taneli Törmä ja Hilde I. Sandvold ovat tyytyväisiä "oman" asunnon rauhaan: "Paljon parempi kuin hotellihuone"

JoJon re­si­dens­sis­sä vie­rail­leet tans­si­tai­tei­li­jat Taneli Törmä ja Hilde I. Sand­vold ovat tyy­ty­väi­siä "oman" asunnon rau­haan: "Paljon parempi kuin ho­tel­li­huo­ne"

27.01.2020 19:00 0
Tilaajille
Lumijoelta kotoisin oleva Hanna Sallinen tekee taidetta merestä löytämistään muovijätteistä ja kierrätysmateriaaleista – "Kerron taulujeni avulla hälyttäviä viestejä meren tilasta"

Lu­mi­joel­ta ko­toi­sin oleva Hanna Sal­li­nen tekee tai­det­ta merestä löy­tä­mis­tään muo­vi­jät­teis­tä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta – "Kerron tau­lu­je­ni avulla hä­lyt­tä­viä vies­te­jä meren ti­las­ta"

11.01.2020 20:51 15