taide
Kuukausi
Viikon lopuksi: Näemme paremmin taiteen puolijumalien taittovirheen – Pelkkä kuvitelma omasta neroudesta on oikeuttanut huonon käytöksen
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Näemme pa­rem­min taiteen puo­li­ju­ma­lien tait­to­vir­heen – Pelkkä ku­vi­tel­ma omasta ne­rou­des­ta on oi­keut­ta­nut huonon käy­tök­sen

12.09.2020 09:00 2
Tilaajille
Armoitettu sanankäyttäjä Vexi Salmi oli myös herkkävaistoinen kuvataiteen kerääjä: "Hänen syvä taiteen tuntemuksensa teki vaikutuksen"

Ar­moi­tet­tu sa­nan­käyt­tä­jä Vexi Salmi oli myös herk­kä­vais­toi­nen ku­va­tai­teen ke­rää­jä: "Hänen syvä taiteen tun­te­muk­sen­sa teki vai­ku­tuk­sen"

08.09.2020 15:31 3
Tilaajille
Palkittu nuori valokuvataiteilija Aapo Huhta soimaa somen kuvasovelluksia: "Välillä tuntuu, että ne pitäisi räjäyttää"

Pal­kit­tu nuori va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Aapo Huhta soimaa somen ku­va­so­vel­luk­sia: "Vä­lil­lä tuntuu, että ne pitäisi rä­jäyt­tää"

06.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Nykypäivän taiteilija on kuin edistyksellisen puolueen ehdokas, joka on kaiken Hyvän puolella kaikkea Pahaa vastaan
Kolumni Tero Vainio

Ny­ky­päi­vän tai­tei­li­ja on kuin edis­tyk­sel­li­sen puo­lueen eh­do­kas, joka on kaiken Hyvän puo­lel­la kaikkea Pahaa vastaan

22.08.2020 12:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Realistisen näköiset silikonista ja aidoista ihmishiuksista tehdyt veistokset saapuivat Helsingin Taidehalliin – "Kaikki tunteet ovat sallittuja"

Rea­lis­ti­sen nä­köi­set si­li­ko­nis­ta ja ai­dois­ta ih­mis­hiuk­sis­ta tehdyt veis­tok­set saa­pui­vat Hel­sin­gin Tai­de­hal­liin – "Kaikki tunteet ovat sal­lit­tu­ja"

16.08.2020 08:00 1
Tilaajille
Taiteellako hyvinvointia työpaikoille?
Kolumni Tiina Tolonen

Tai­teel­la­ko hy­vin­voin­tia työ­pai­koil­le?

03.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa

No­peas­ti teh­dys­sä graf­fi­tis­sa tai tagissa voi olla tai­de­ar­voa siinä missä pitkään teh­dys­sä teok­ses­sa – Maan alta löytyi Suomen graf­fi­tin his­to­riaa

02.08.2020 08:39 1
Tilaajille
Oululainen Laura Tuulasaho perusti Hailuotoon kesäkahvilan lähes nollabudjetilla: "Päätin, että jossakin muodossa kahvilatoimintaa pitää kokeilla, ei sitä kukaan minun puolestanikaan tee"

Ou­lu­lai­nen Laura Tuu­la­sa­ho perusti Hai­luo­toon ke­sä­kah­vi­lan lähes nol­la­bud­je­til­la: "Pää­tin, että jos­sa­kin muo­dos­sa kah­vi­la­toi­min­taa pitää ko­keil­la, ei sitä kukaan minun puo­les­ta­ni­kaan tee"

25.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Tarvitsemme erilaisuutta hyväksyvää vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista – onnistuakseen työelämä kaipaa rakentavaa erimielisyyttä.
Kolumni Pauliina Lappi ja Merja Männikkö

Tar­vit­sem­me eri­lai­suut­ta hy­väk­sy­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osaa­mi­sen ja­ka­mis­ta – on­nis­tuak­seen työ­elä­mä kaipaa ra­ken­ta­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

25.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Tyyne Kettunen muistuttaa, että ikäihmiset eivät ole kuluerä

Tyyne Ket­tu­nen muis­tut­taa, että ikä­ih­mi­set eivät ole kuluerä

18.06.2020 11:40 0
Pikinen poloku kätköilee taidetta Rommakonselän rannalla – "Pikisaaressa taiteella on hieno luonnon kehys"

Pikinen poloku kät­köi­lee tai­det­ta Rom­ma­kon­se­län ran­nal­la – "Pi­ki­saa­res­sa tai­teel­la on hieno luonnon kehys"

13.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Suuruudenhulluihin ideoihin taipuvainen taiteilijakaksikko kysyi, mitä maailmassa pitäisi kasvattaa – vastaus yllättää ajankohtaisuudellaan

Suu­ruu­den­hul­lui­hin ideoi­hin tai­pu­vai­nen tai­tei­li­ja­kak­sik­ko kysyi, mitä maail­mas­sa pitäisi kas­vat­taa – vastaus yl­lät­tää ajan­koh­tai­suu­del­laan

24.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Miksi Vilho Lammesta tuli myyttinen taiteilija? Pimeän pohjolan synkkä erakko muistetaan kotiseudulla rehevänä puhujana – silti kaikki päättyi tragediaan

Miksi Vilho Lam­mes­ta tuli myyt­ti­nen tai­tei­li­ja? Pimeän poh­jo­lan synkkä erakko muis­te­taan ko­ti­seu­dul­la re­he­vä­nä pu­hu­ja­na – silti kaikki päättyi tra­ge­diaan

01.03.2020 08:00 0
Tilaajille
JoJon residenssissä vierailleet tanssitaiteilijat Taneli Törmä ja Hilde I. Sandvold ovat tyytyväisiä "oman" asunnon rauhaan: "Paljon parempi kuin hotellihuone"

JoJon re­si­dens­sis­sä vie­rail­leet tans­si­tai­tei­li­jat Taneli Törmä ja Hilde I. Sand­vold ovat tyy­ty­väi­siä "oman" asunnon rau­haan: "Paljon parempi kuin ho­tel­li­huo­ne"

27.01.2020 19:00 0
Tilaajille
Lumijoelta kotoisin oleva Hanna Sallinen tekee taidetta merestä löytämistään muovijätteistä ja kierrätysmateriaaleista – "Kerron taulujeni avulla hälyttäviä viestejä meren tilasta"

Lu­mi­joel­ta ko­toi­sin oleva Hanna Sal­li­nen tekee tai­det­ta merestä löy­tä­mis­tään muo­vi­jät­teis­tä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta – "Kerron tau­lu­je­ni avulla hä­lyt­tä­viä vies­te­jä meren ti­las­ta"

11.01.2020 20:51 15