Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Taide
Taiteilija Essi Korvan juhla-asu syntyi äidin vanhasta häämekosta – "Tästä tuli koko perheen projekti"

Tai­tei­li­ja Essi Korvan juh­la-asu syntyi äidin van­has­ta hää­me­kos­ta – "Tästä tuli koko perheen pro­jek­ti"

06.12.2022 22:31
Tilaajille
Pohjoisen kulttuuriympäristöstä inspiroitunut taiteilija Enrico Mazzone haaveilee muutosta Ouluun – kilometrin pituiselle teokselle etsitään tilaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungista

Poh­joi­sen kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tös­tä ins­pi­roi­tu­nut tai­tei­li­ja Enrico Mazzone haa­vei­lee muu­tos­ta Ouluun – ki­lo­met­rin pi­tui­sel­le teok­sel­le et­si­tään tilaa vuoden 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta

04.12.2022 17:00 2
Tilaajille
Suomen Pietarin instituutti suljettiin kun kulttuuridiplomatia Venäjällä kävi mahdottomaksi
Kolumni

Suomen Pie­ta­rin ins­ti­tuut­ti sul­jet­tiin kun kult­tuu­ri­dip­lo­ma­tia Ve­nä­jäl­lä kävi mah­dot­to­mak­si

28.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Kun taiteestakin tulee vihollinen: "Ikävästi näyttää, että aktivistien käsissä systeemin muutos on synonyymi parhaiden saavutustemme ja hyvinvointimme alasajolle"
Kolumni

Kun tai­tees­ta­kin tulee vi­hol­li­nen: "I­kä­väs­ti näyt­tää, että ak­ti­vis­tien käsissä sys­tee­min muutos on sy­no­nyy­mi par­hai­den saa­vu­tus­tem­me ja hy­vin­voin­tim­me ala­sa­jol­le"

22.10.2022 06:00 7
Tilaajille
Utajärven kylille palkataan kylätaiteilijoita – taideprojektissa jokainen kylä saa omannäköisen teoksen

Uta­jär­ven kylille pal­ka­taan ky­lä­tai­tei­li­joi­ta – tai­de­pro­jek­tis­sa jo­kai­nen kylä saa oman­nä­köi­sen teoksen

15.10.2022 11:49 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­va­tai­teen avulla voi kä­si­tel­lä tun­tei­taan

09.10.2022 05:30
Tilaajille
Mitä on elää syrjässä ja mitä kirkkoon mahtuu? – Pakko sanoa! -festivaali kysyy isoja kysymyksiä Suomussalmella

Mitä on elää syr­jäs­sä ja mitä kirk­koon mahtuu? – Pakko sanoa! -fes­ti­vaa­li kysyy isoja ky­sy­myk­siä Suo­mus­sal­mel­la

23.09.2022 10:10
Tilaajille
Kirjoita vaikka kirje tuntemattomalle Erityiselle – Kehä-festivaali Oulussa tulvii päivän ajan taidetta kahden kesken

Kir­joi­ta vaikka kirje tun­te­mat­to­mal­le Eri­tyi­sel­le – Ke­hä-fes­ti­vaa­li Oulussa tulvii päivän ajan tai­det­ta kahden kesken

23.09.2022 09:50
Tilaajille
Parsimalla taidetta – kuvataiteilija Aini Pihlajaniemelle parsiminen on sekä ekoteko että tapa kapinoida vanhentuneita käsityksiä vastaan

Par­si­mal­la tai­det­ta – ku­va­tai­tei­li­ja Aini Pih­la­ja­nie­mel­le par­si­mi­nen on sekä ekoteko että tapa ka­pi­noi­da van­hen­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä vastaan

18.09.2022 06:07
Oulun Aleksanterinkatua koristaa uusi taideteos, joka yhdistelee erilaisia ihmisiä paikkansa historiaan – Pegah Sabeti maalasi väriloistoa keskelle harmaata betonia

Oulun Alek­san­te­rin­ka­tua ko­ris­taa uusi tai­de­teos, joka yh­dis­te­lee eri­lai­sia ihmisiä paik­kan­sa his­to­riaan – Pegah Sabeti maalasi vä­ri­lois­toa kes­kel­le har­maa­ta betonia

16.09.2022 15:00 22
Tilaajille
Pohjoisen valokuvakeskuksen juhlanäyttely houkuttaa antamaan teoksille enemmän aikaa

Poh­joi­sen va­lo­ku­va­kes­kuk­sen juh­la­näyt­te­ly hou­kut­taa an­ta­maan teok­sil­le enemmän aikaa

09.09.2022 10:00
Tilaajille
Jospa kulttuuri yhdistääkin kansaa? Tuore tutkimus vihjaa, etteivät jakolinjat eri näkemysten välillä ole aina niin syviä kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää
Kolumni

Jospa kult­tuu­ri yh­dis­tää­kin kansaa? Tuore tut­ki­mus vihjaa, ett­ei­vät ja­ko­lin­jat eri nä­ke­mys­ten välillä ole aina niin syviä kuin jul­ki­nen kes­kus­te­lu antaa ym­mär­tää

03.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Pakko ei ole nuorelle ihmiselle mahdollisuus
Kolumni

Pakko ei ole nuo­rel­le ih­mi­sel­le mah­dol­li­suus

19.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Uusi taideteos koristaa Oulun Åströminpuistoa – "Yhden istuttava penkki kuvastaa hyvin suomalaista mentaliteettia"

Uusi tai­de­teos ko­ris­taa Oulun Å­strö­min­puis­toa – "Yh­den is­tut­ta­va penkki ku­vas­taa hyvin suo­ma­lais­ta men­ta­li­teet­tia"

18.08.2022 22:11 9
Tilaajille
Kaupungin ruuhkaisimpaan pyörätieristeykseen kaksimetriset Oulu-betonikirjaimet –  Liikenneturvan mukaan selfien ottajat voivat aiheuttaa vaaraa, liikenneinsinöörikin ihmettelee

Kau­pun­gin ruuh­kai­sim­paan pyö­rä­tie­ris­teyk­seen kak­si­met­ri­set Ou­lu-be­to­ni­kir­jai­met – Lii­ken­ne­tur­van mukaan selfien ottajat voivat ai­heut­taa vaaraa, lii­ken­ne­in­si­nöö­ri­kin ih­met­te­lee

16.08.2022 10:30 97
Tilaajille
Suomalaisen säihkeen äärellä –  Jaakko Heikkilän Vaurauden filosofiassa suomalainen vauraus saa kasvot

Suo­ma­lai­sen säih­keen äärellä –  Jaakko Heik­ki­län Vau­rau­den fi­lo­so­fias­sa suo­ma­lai­nen vauraus saa kasvot

13.08.2022 17:30 1
Tilaajille
Oululainen Unelmamuija eli Anne-Mari Alajuuma maalaa ihmisten alastonkuvista kehopositiivisia taideteoksia: "Olen vasta nyt sisäistänyt, että ei todellakaan tarvitse olla Barbie"

Ou­lu­lai­nen Unel­ma­mui­ja eli An­ne-Ma­ri Ala­juu­ma maalaa ih­mis­ten alas­ton­ku­vis­ta ke­ho­po­si­tii­vi­sia tai­de­teok­sia: "Olen vasta nyt si­säis­tä­nyt, että ei to­del­la­kaan tar­vit­se olla Barbie"

13.08.2022 12:00 6
Tilaajille
Limingassa järjestetään perjantaina Vilho Lampi -seminaari – 100 vuotta sitten eläneen maalarin tarina ja taide koskettavat myös 2020-luvun nuoria

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Vilho Lampi -se­mi­naa­ri – 100 vuotta sitten eläneen maa­la­rin tarina ja taide kos­ket­ta­vat myös 2020-lu­vun nuoria

11.08.2022 11:34
Tilaajille
Taiteeseen ikuistuneita arkisia kuvia – Tyrnävän taiteilijoiden töistä koostettu näyttely rohkaisee vaalimaan arjen pieniä hetkiä

Tai­tee­seen ikuis­tu­nei­ta arkisia kuvia – Tyr­nä­vän tai­tei­li­joi­den töistä koos­tet­tu näyt­te­ly roh­kai­see vaa­li­maan arjen pieniä hetkiä

03.08.2022 16:30
Tilaajille
Oululaislähtöinen Heikala on 1,3 miljoonalla seuraajallaan yksi Instagramin suurimmista suomalaisnimistä, mutta silti monelle täysin tuntematon – Tokiossa asuva taiteilija inspiroituu niin animesta kuin Muumilaakson tarinoista

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heikala on 1,3 mil­joo­nal­la seu­raa­jal­laan yksi Ins­tag­ra­min suu­rim­mis­ta suo­ma­lais­ni­mis­tä, mutta silti monelle täysin tun­te­ma­ton – To­kios­sa asuva tai­tei­li­ja ins­pi­roi­tuu niin ani­mes­ta kuin Muu­mi­laak­son ta­ri­nois­ta

31.07.2022 08:00 3
Tilaajille