Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Muhos
Kuukausi
Muhokselta lähtee listahittejä ympäri Suomen – Tillman Oy:n vaatimaton toimitusjohtaja Timo Tillman laittaa pipon päähän ja lompsii aamuisin itsekin verstaalle

Mu­hok­sel­ta lähtee lis­ta­hit­te­jä ympäri Suomen – Tillman Oy:n vaa­ti­ma­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Tillman laittaa pipon päähän ja lompsii aa­mui­sin itsekin vers­taal­le

16.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Rusakko syö puutarhan kasveja ja tuhoaa heinäpaaleja – laji hyötyy ilmastonmuutoksesta ja se voi tuoda mukanaan punkkeja ja borrelioosia

Rusakko syö puu­tar­han kasveja ja tuhoaa hei­nä­paa­le­ja – laji hyötyy il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja se voi tuoda mu­ka­naan punk­ke­ja ja bor­re­lioo­sia

13.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Muhoksen Ponkilan pesäpallokentällä vedätettiin aikoinaan vastustajia ja tuomareita piilotetuilla palloilla – "Sieltä lensikin kenttää kohti kaksi palloa"

Mu­hok­sen Pon­ki­lan pe­sä­pal­lo­ken­täl­lä ve­dä­tet­tiin ai­koi­naan vas­tus­ta­jia ja tuo­ma­rei­ta pii­lo­te­tuil­la pal­loil­la – "Sieltä len­si­kin kenttää kohti kaksi palloa"

10.09.2022 17:05 12
Tilaajille
"Mimmiys on asenne" –  Muhoksen Mimmiksi valittiin ensimmäistä kertaa mies, perinne uudistuu tänä vuonna muillakin tavoin

"Mim­miys on asenne" –  Mu­hok­sen Mim­mik­si va­lit­tiin en­sim­mäis­tä kertaa mies, perinne uu­dis­tuu tänä vuonna muil­la­kin tavoin

08.09.2022 13:52 9
Tilaajille
Muhoslainen viihteen kymmenottelija Valto Savolainen ei kärvistellyt korona-aikana, vaan päivitti osaamistaan ja satsasi kalustoon: "Rutiinit eivät tee viihdyttäjästä parempaa"

Mu­hos­lai­nen viih­teen kym­men­ot­te­li­ja Valto Sa­vo­lai­nen ei kär­vis­tel­lyt ko­ro­na-ai­ka­na, vaan päi­vit­ti osaa­mis­taan ja satsasi ka­lus­toon: "Ru­tii­nit eivät tee viih­dyt­tä­jäs­tä pa­rem­paa"

04.09.2022 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Muhoksen Montan voimalaitoksen kalojen ylisiirtolaitteen nosturit käynnistyvät syyskuussa – tavoitteena nopeuttaa kalojen nousua voimalan yläpuolelle

Mu­hok­sen Montan voi­ma­lai­tok­sen kalojen yli­siir­to­lait­teen nos­tu­rit käyn­nis­ty­vät syys­kuus­sa – ta­voit­tee­na no­peut­taa kalojen nousua voi­ma­lan ylä­puo­lel­le

24.08.2022 15:55 12
Henkilöauton kuljettaja menehtyi nokkakolarissa rekan kanssa Kajaanintiellä Muhoksella

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi nok­ka­ko­la­ris­sa rekan kanssa Ka­jaa­nin­tiel­lä Mu­hok­sel­la

23.08.2022 14:42
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hal­li­tuk­sel­le: Poik­ki­maan­tie­tä, Oulun ase­ma­kes­kus­ta ja Ne­los­tie­tä pa­ran­net­ta­va

11.08.2022 14:19 17
Montan vesivoimalan tuotanto keskeytyy voimajohdon saneeraustöiden vuoksi Muhoksella, vettä juoksutetaan tulvaluukuista

Montan ve­si­voi­ma­lan tuo­tan­to kes­key­tyy voi­ma­joh­don sa­nee­raus­töi­den vuoksi Mu­hok­sel­la, vettä juok­su­te­taan tul­va­luu­kuis­ta

05.08.2022 13:52 2
Muhoksella Kirkkosaaren ja Montan uimarannoilla runsaasti sinilevää – uimista kehotetaan välttämään

Mu­hok­sel­la Kirk­ko­saa­ren ja Montan ui­ma­ran­noil­la run­saas­ti si­ni­le­vää – ui­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään

21.07.2022 13:28 3
Kahdessa Pohjolakotiin liittyvässä rikoskokonaisuudessa ei nosteta syytteitä – syyteharkinnassa on vielä kolme rikostapausta

Kah­des­sa Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­väs­sä ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­sa ei nosteta syyt­tei­tä – ­syy­te­har­kin­nas­sa on vielä kolme ri­kos­ta­paus­ta

18.07.2022 14:58
Tilaajille
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Hillojen ennätysaikainen kypsyminen hidastui helteiden hellitettyä – Pohjois-Pohjanmaalla poiminta alkanee tavanomaiseen aikaan noin viikon päästä

Hil­lo­jen en­nä­tys­ai­kai­nen kyp­sy­mi­nen hi­das­tui hel­tei­den hel­li­tet­tyä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la poi­min­ta alkanee ta­van­omai­seen aikaan noin viikon päästä

08.07.2022 15:08 3
Tilaajille
Armin aika alkoi 70 vuotta sitten – Muhoksen kaunottaren matkaa on seurattu herkeämättä

Armin aika alkoi 70 vuotta sitten – ­Mu­hok­sen kau­not­ta­ren matkaa on seu­rat­tu her­keä­mät­tä

29.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Muhoksen kunta perustaa asuntoyhtiön tuottamaan paljon uusia asuntoja alueelle – 50 asunnon vuosituotannosta viidennes olisi uusia vuokra-asuntoja

Mu­hok­sen kunta pe­rus­taa asun­to­yh­tiön tuot­ta­maan paljon uusia asun­to­ja alueel­le – 50 asunnon vuo­si­tuo­tan­nos­ta vii­den­nes olisi uusia vuok­ra-asun­to­ja

27.06.2022 20:54 2
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 16
Tilaajille
Hiiligrillistä levinnyt maastopalo uhkasi rakennuksia ja ajoneuvoja Muhoksella

Hii­li­gril­lis­tä le­vin­nyt maas­to­pa­lo uhkasi ra­ken­nuk­sia ja ajo­neu­vo­ja Mu­hok­sel­la

23.05.2022 16:52
Oululaistenori hyppää Walesin tiikerin nahkoihin Raahessa ja Muhoksella – "Saadaan mahtavat konsertit", monissa oopperoissa ja musikaaleissa mukana ollut Aki Saarela lupaa

Ou­lu­lais­te­no­ri hyppää Walesin tii­ke­rin nah­koi­hin Raa­hes­sa ja Mu­hok­sel­la – "Saa­daan mah­ta­vat kon­ser­tit", monissa oop­pe­rois­sa ja mu­si­kaa­leis­sa mukana ollut Aki Saarela lupaa

20.05.2022 15:30 2
Tilaajille

Iida Hy­vä­ri­nen Mu­hok­sel­ta va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

20.05.2022 10:43
Kalakuolema paljastui Muhoksen Pirttijärvestä – Aiheuttajana mahdollisesti lampisirppisammalen massaesiintymä

Ka­la­kuo­le­ma pal­jas­tui Mu­hok­sen Pirt­ti­jär­ves­tä – Ai­heut­ta­ja­na mah­dol­li­ses­ti lam­pi­sirp­pi­sam­ma­len mas­sa­esiin­ty­mä

15.05.2022 18:00
Tilaajille