Muhos
Viimeisin 4 tuntia
Huumeita käyttäneen kuljettajan autosta löytyi patruunoita ja huumetta Oulussa – Muhoksella ja Tyrnävällä kuskeja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon

Huu­mei­ta käyt­tä­neen kul­jet­ta­jan autosta löytyi pat­ruu­noi­ta ja huu­met­ta Oulussa – Mu­hok­sel­la ja Tyr­nä­väl­lä kuskeja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon

08:51 2
Kuukausi
Muhoksella sijaitseva Kivisuo sai päätöksen suojelusta – "Kivisuo on luontoarvoiltaan erittäin arvokas suoalue"

Mu­hok­sel­la si­jait­se­va Kivisuo sai pää­tök­sen suo­je­lus­ta – "Ki­vi­suo on luon­to­ar­voil­taan erit­täin arvokas suoa­lue"

21.09.2020 11:38 0
Yhdeksässä vuodessa Viskaalista on tullut suosittu lähilihabrändi, josta ravintolat muistavat mainita menuissa – "Jos jotakin sattuu, me reagoimme ja otamme osavastuun"

Yh­dek­säs­sä vuo­des­sa Vis­kaa­lis­ta on tullut suo­sit­tu lä­hi­li­hab­rän­di, josta ra­vin­to­lat muis­ta­vat mainita me­nuis­sa – "Jos jotakin sattuu, me rea­goim­me ja otamme osa­vas­tuun"

18.09.2020 06:00 3
Tilaajille
Henkilöauto ajoi rajusti ulos Muhoksella Pällintiellä, nuori mies ja nuori nainen vietiin loukkaantuneina sairaalaan

Hen­ki­lö­au­to ajoi rajusti ulos Mu­hok­sel­la Päl­lin­tiel­lä, nuori mies ja nuori nainen vietiin louk­kaan­tu­nei­na sai­raa­laan

10.09.2020 20:19 0
Pelastuslaitos auttoi pensasverkkoon juuttuneen pikkulinnun vapauteen Muhoksella – "Kyseessä oli aikuisen miehen nyrkin kokoinen lintu"

Pe­las­tus­lai­tos auttoi pen­sas­verk­koon juut­tu­neen pik­ku­lin­nun va­pau­teen Mu­hok­sel­la – "Ky­sees­sä oli ai­kui­sen miehen nyrkin ko­koi­nen lintu"

02.09.2020 14:50 2
Humalaisen nuoren kuljettama auto suistui katolleen ojaan Arkalassa, huumekuski kolhi liikenteenjakajaa Muhoksella – poliisi poimi Oulun seudun liikenteestä useita rattijuoppoja

Hu­ma­lai­sen nuoren kul­jet­ta­ma auto suistui ka­tol­leen ojaan Ar­ka­las­sa, huu­me­kus­ki kolhi lii­ken­teen­ja­ka­jaa Mu­hok­sel­la – poliisi poimi Oulun seudun lii­ken­tees­tä useita rat­ti­juop­po­ja

30.08.2020 08:52 1
Vanhemmat
Poliisi tutkii Muhoksen suurta metsäpaloa nyt yleisvaaran tuottamuksena – tutkinnanjohtaja ei ota kantaa siihen, onko jutussa rikoksesta epäiltyjä

Poliisi tutkii Mu­hok­sen suurta met­sä­pa­loa nyt yleis­vaa­ran tuot­ta­muk­se­na – tut­kin­nan­joh­ta­ja ei ota kantaa siihen, onko jutussa ri­kok­ses­ta epäil­ty­jä

25.08.2020 10:57 0
Tilaajille

Muhos hakee uutta kun­nan­joh­ta­jaa, ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja jää eläk­keel­le ensi vuonna

24.08.2020 22:33 1
Koronatestausten määrät ovat paisuneet Pohjois-Pohjanmaalla, ja etenkin tulosten saannissa on viiveitä – "Keskustelemme koko ajan ratkaisuista, joilla tilannetta voitaisiin parantaa"

Ko­ro­na­tes­taus­ten määrät ovat pai­su­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja etenkin tu­los­ten saan­nis­sa on vii­vei­tä – "Kes­kus­te­lem­me koko ajan rat­kai­suis­ta, joilla ti­lan­net­ta voi­tai­siin pa­ran­taa"

19.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Oulu tähtää pyhiinvaelluskartalle kuuden kirkon Olavinreitillä – Oulun tuomiokirkolta alkava reitti veisi vaeltajan Tervareitistön kainalossa Perämereltä Kainuun merelle

Oulu tähtää py­hiin­vael­lus­kar­tal­le kuuden kirkon Ola­vin­rei­til­lä – Oulun tuo­mio­kir­kol­ta alkava reitti veisi vael­ta­jan Ter­va­rei­tis­tön kai­na­los­sa Pe­rä­me­rel­tä Kainuun merelle

12.08.2020 06:00 6
Tilaajille
Vesijohto katkesi putkiremontin yhteydessä – omakotitalon parkettilattia vaurioitui remonttikuntoon

Ve­si­joh­to katkesi put­ki­re­mon­tin yh­tey­des­sä – oma­ko­ti­ta­lon par­ket­ti­lat­tia vau­rioi­tui re­mont­ti­kun­toon

11.08.2020 11:27 1
Syntetisaattoreilla voidaan nykyään tehdä mullistavia tai outoja ääniä, eikä käyttäjän tarvitse varsinaisesti osata soittaa – muhoslaisen Örö-yhtyeen jäsen sukelsi pää edellä syntikoiden maailmaan

Syn­te­ti­saat­to­reil­la voidaan nykyään tehdä mul­lis­ta­via tai outoja ääniä, eikä käyt­tä­jän tar­vit­se var­si­nai­ses­ti osata soittaa – mu­hos­lai­sen Örö-yh­tyeen jäsen sukelsi pää edellä syn­ti­koi­den maail­maan

10.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Mestauspaikan muistomerkki on pala pimeää menneisyyttä – Muhoksen Teerikankaalla on tuomittu kuolemaan neljä miestä

Mes­taus­pai­kan muis­to­merk­ki on pala pimeää men­nei­syyt­tä – Mu­hok­sen Tee­ri­kan­kaal­la on tuo­mit­tu kuo­le­maan neljä miestä

25.07.2020 12:00 4
Tilaajille
Sotkamolaisyritys perustaa lähes sata marjojen ostopistettä ympäri Suomea – päätöksen taustalla ulkomaisen työvoiman puute

Sot­ka­mo­lais­yri­tys pe­rus­taa lähes sata mar­jo­jen os­to­pis­tet­tä ympäri Suomea – pää­tök­sen taus­tal­la ul­ko­mai­sen työ­voi­man puute

21.07.2020 07:30 10
Muhoksen metsäpalosta aloitettu palonsyyntutkinta – rikosta ei toistaiseksi epäillä

Mu­hok­sen met­sä­pa­los­ta aloi­tet­tu pa­lon­syyn­tut­kin­ta – rikosta ei tois­tai­sek­si epäillä

17.07.2020 13:58 1
Osa Muhoksen metsäpalossa palanutta metsää rauhoitetaan luonnontilaiseksi – metsänomistaja Pöyry tehnyt sopimuksen ely-keskuksen kanssa

Osa Mu­hok­sen met­sä­pa­los­sa pa­la­nut­ta metsää rau­hoi­te­taan luon­non­ti­lai­sek­si – met­sän­omis­ta­ja Pöyry tehnyt so­pi­muk­sen ely-kes­kuk­sen kanssa

16.07.2020 15:57 4
Tilaajille
Muhoksen metsäpalosta ei ole aloitettu poliisitutkintaa – asia on selvittelyssä pelastuslaitoksen kanssa

Mu­hok­sen met­sä­pa­los­ta ei ole aloi­tet­tu po­lii­si­tut­kin­taa – asia on sel­vit­te­lys­sä pe­las­tus­lai­tok­sen kanssa

16.07.2020 15:33 0
Tilaajille
Metsä palaa alkupisteeseensä – luonnon kiertokululle metsäpalo on yksi tärkeä vaihe, josta useat lajit hyötyvät

Metsä palaa al­ku­pis­tee­seen­sä – luonnon kier­to­ku­lul­le met­sä­pa­lo on yksi tärkeä vaihe, josta useat lajit hyö­ty­vät

12.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Rohkea alanvaihto onnistui – muhoslainen Jaakko-Antti Peltola valmentaa monen lajin suomalaishuippuja

Rohkea alan­vaih­to on­nis­tui – mu­hos­lai­nen Jaak­ko-Ant­ti Peltola val­men­taa monen lajin suo­ma­lais­huip­pu­ja

09.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Oululaismies osti Muhokselta asuntovaunun, joka paloi soihtuna poroksi tien poskessa 15 minuuttia myöhemmin

Ou­lu­lais­mies osti Mu­hok­sel­ta asun­to­vau­nun, joka paloi soih­tu­na poroksi tien pos­kes­sa 15 mi­nuut­tia myö­hem­min

08.07.2020 21:15 9
Tilaajille