Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Sähköpotkulaudat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­ta on vanhan kek­sin­tö, mutta emme ole vie­lä­kään mi­ten­kään va­rau­tu­neet on­net­to­muuk­sien varalle

06.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Oulun kaupunki suunnittelee sähköpotkulaudoille pysäköintipaikkoja, sakkoja virhepysäköinnistä ei joudu maksamaan: "Aktiivista valvontaa ei ole"

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee säh­kö­pot­ku­lau­doil­le py­sä­köin­ti­paik­ko­ja, sakkoja vir­he­py­sä­köin­nis­tä ei joudu mak­sa­maan: "Ak­tii­vis­ta val­von­taa ei ole"

25.02.2023 17:00 79
Tilaajille
Kysely: Oululaiset pitävät vuokrattavia sähköpotkulautoja pääosin positiivisena asiana, mutta potkulautoja on liikaa ja ne aiheuttavat turvattomuuden tunnetta liikenteessä

Kysely: Ou­lu­lai­set pitävät vuok­rat­ta­via säh­kö­pot­ku­lau­to­ja pääosin po­si­tii­vi­se­na asiana, mutta pot­ku­lau­to­ja on liikaa ja ne ai­heut­ta­vat tur­vat­to­muu­den tun­net­ta lii­ken­tees­sä

20.02.2023 21:12 17
HUS: jopa 90 prosenttia sähköpotkulautailijoiden kasvomurtumista tapahtui humalassa

HUS: jopa 90 pro­sent­tia säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den kas­vo­mur­tu­mis­ta ta­pah­tui hu­ma­las­sa

13.12.2022 11:28 1
Oulun kaupunki kyselee kaupunkilaisten kokemuksia sähköpotkulaudoista, vaaratilanteista liikenteessä ja pysäköinnin haitoista

Oulun kau­pun­ki kyselee kau­pun­ki­lais­ten ko­ke­muk­sia säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta, vaa­ra­ti­lan­teis­ta lii­ken­tees­sä ja py­sä­köin­nin hai­tois­ta

04.11.2022 11:49 26
Sähköpotkulautojen kausi päättyi, mutta ohjeistuksiin aiotaan palata talvella – "Potkulautoja jätetään edelleen mihin sattuu, ja ongelma paheni syksyllä, kun illat pimenivät"

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen kausi päät­tyi, mutta oh­jeis­tuk­siin aiotaan palata tal­vel­la – "Pot­ku­lau­to­ja jä­te­tään edel­leen mihin sattuu, ja ongelma paheni syk­syl­lä, kun illat pi­me­ni­vät"

02.11.2022 06:08 26
Sähköpotkulautakausi päättyy pian Oulussa – ainakin kaksi yhtiötä suunnittelee jatkavansa kaupungissa ensi kesänä

Säh­kö­pot­ku­lau­ta­kau­si päättyy pian Oulussa – ai­na­kin kaksi yhtiötä suun­nit­te­lee jat­ka­van­sa kau­pun­gis­sa ensi kesänä

25.10.2022 14:17 29
Tilaajille
Tutkija haluaisi kaupungeille mahdollisuuden rajoittaa sähköpotkulautojen määrää – holtiton pysäköinti on ongelma ruuhkaisissa paikoissa

Tutkija ha­luai­si kau­pun­geil­le mah­dol­li­suu­den ra­joit­taa säh­kö­pot­ku­lau­to­jen määrää – hol­ti­ton py­sä­köin­ti on ongelma ruuh­kai­sis­sa pai­kois­sa

16.10.2022 12:00 10
Tilaajille
Ouluunkin vyöryneet sähköpotkulaudat kasvattaneet suosiotaan räjähdysmäisesti – menopeleillä tehtiin Suomessa viime vuonna yli 11 miljoonaa matkaa

Ou­luun­kin vyö­ry­neet säh­kö­pot­ku­lau­dat kas­vat­ta­neet suo­sio­taan rä­jäh­dys­mäi­ses­ti – me­no­pe­leil­lä tehtiin Suo­mes­sa viime vuonna yli 11 mil­joo­naa matkaa

14.10.2022 09:54 8
Tilaajille
Sähköpotkulautailuun halutaan sääntelyä – Myös lautaoperaattorit toivovat toimijoiden lukumäärän rajoittamista kaupungeissa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­luun ha­lu­taan sään­te­lyä – Myös lau­ta­ope­raat­to­rit toi­vo­vat toi­mi­joi­den lu­ku­mää­rän ra­joit­ta­mis­ta kau­pun­geis­sa

19.09.2022 06:00 30
Tilaajille
Oululaiset ovat kohteliaita autoilijoita – kevyen liikenteen väylillä sen sijaan riehuu raivotauti, joka tekee turvallisen kävelyn mahdottomaksi
Essee

Ou­lu­lai­set ovat koh­te­liai­ta au­toi­li­joi­ta – kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä sen sijaan riehuu rai­vo­tau­ti, joka tekee tur­val­li­sen kävelyn mah­dot­to­mak­si

28.08.2022 09:00 81
Tilaajille
Ministeri Lindén aikoo käynnistää selvityksen potkulautaonnettomuuksien kustannuksista – "Voidaanko löytää lautafirmoille vastuu?"

Mi­nis­te­ri Lindén aikoo käyn­nis­tää sel­vi­tyk­sen pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sien kus­tan­nuk­sis­ta – "Voi­daan­ko löytää lau­ta­fir­moil­le vas­tuu?"

24.08.2022 14:23 32
Sähköpotkulautoihin liittyvät vahingot huimassa kasvussa – tapaturmat, varkaudet ja rikkoutumiset näkyvät tilastoissa

Säh­kö­pot­ku­lau­toi­hin liit­ty­vät va­hin­got hui­mas­sa kas­vus­sa – ­ta­pa­tur­mat, var­kau­det ja rik­kou­tu­mi­set näkyvät ti­las­tois­sa

23.08.2022 08:26 12
Ei kukaan meistä osaa käyttäytyä liikenteessä
Kolumni

Ei kukaan meistä osaa käyt­täy­tyä lii­ken­tees­sä

15.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Muistatko väistämissäännöt suojatiellä? Lähes puolella ihmisistä väärä käsitys kulkujärjestyksestä

Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

02.08.2022 11:08 86
Sähköpotkulautoja ei voi pysäköidä miten huvittaa, painottavat poliisi ja Väylävirasto – viranomaiset listasivat tärkeimmät parkkisäännöt

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja ei voi py­sä­köi­dä miten hu­vit­taa, pai­not­ta­vat poliisi ja Väy­lä­vi­ras­to – vi­ran­omai­set lis­ta­si­vat tär­keim­mät park­ki­sään­nöt

25.07.2022 15:08 50
Päivystyksessä näkyy sähköpotkulautailijoita joka viikko – "En olisi ikinä uskonut, että minulle sattuisi jotain"

Päi­vys­tyk­ses­sä näkyy säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta joka viikko – "En olisi ikinä us­ko­nut, että minulle sat­tui­si jotain"

23.07.2022 18:00 32
Tilaajille
Oulun poliisi tiukentaa sähköpotkulautailun valvontaa ja järjestää jatkossa ratsioita

Oulun poliisi tiu­ken­taa säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun val­von­taa ja jär­jes­tää jat­kos­sa rat­sioi­ta

14.07.2022 11:36 44
Tilaajille
Oulun sähköpotkulautojen lopulliset ohjeet tarkentuvat vasta ensi kesäksi – pysäköinnin ryppäät haittaavat vielä kevyttä liikennettä

Oulun säh­kö­pot­ku­lau­to­jen lo­pul­li­set ohjeet tar­ken­tu­vat vasta ensi kesäksi – py­sä­köin­nin ryppäät hait­taa­vat vielä kevyttä lii­ken­net­tä

12.07.2022 13:19 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Baa­na­kau­pun­ni Ouluun saapui uusi ihme, joka selätti by­rok­raa­tit, saapui säh­kö­pot­ku­lau­ta!

30.06.2022 05:30 6
Tilaajille