Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Sähköpotkulaudat
Sähköpotkulautailuun halutaan sääntelyä – Myös lautaoperaattorit toivovat toimijoiden lukumäärän rajoittamista kaupungeissa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­luun ha­lu­taan sään­te­lyä – Myös lau­ta­ope­raat­to­rit toi­vo­vat toi­mi­joi­den lu­ku­mää­rän ra­joit­ta­mis­ta kau­pun­geis­sa

19.09.2022 06:00 30
Tilaajille
Oululaiset ovat kohteliaita autoilijoita – kevyen liikenteen väylillä sen sijaan riehuu raivotauti, joka tekee turvallisen kävelyn mahdottomaksi
Essee

Ou­lu­lai­set ovat koh­te­liai­ta au­toi­li­joi­ta – kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä sen sijaan riehuu rai­vo­tau­ti, joka tekee tur­val­li­sen kävelyn mah­dot­to­mak­si

28.08.2022 09:00 81
Tilaajille
Ministeri Lindén aikoo käynnistää selvityksen potkulautaonnettomuuksien kustannuksista – "Voidaanko löytää lautafirmoille vastuu?"

Mi­nis­te­ri Lindén aikoo käyn­nis­tää sel­vi­tyk­sen pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sien kus­tan­nuk­sis­ta – "Voi­daan­ko löytää lau­ta­fir­moil­le vas­tuu?"

24.08.2022 14:23 32
Sähköpotkulautoihin liittyvät vahingot huimassa kasvussa – tapaturmat, varkaudet ja rikkoutumiset näkyvät tilastoissa

Säh­kö­pot­ku­lau­toi­hin liit­ty­vät va­hin­got hui­mas­sa kas­vus­sa – ­ta­pa­tur­mat, var­kau­det ja rik­kou­tu­mi­set näkyvät ti­las­tois­sa

23.08.2022 08:26 12
Ei kukaan meistä osaa käyttäytyä liikenteessä
Kolumni

Ei kukaan meistä osaa käyt­täy­tyä lii­ken­tees­sä

15.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Muistatko väistämissäännöt suojatiellä? Lähes puolella ihmisistä väärä käsitys kulkujärjestyksestä

Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

02.08.2022 11:08 85
Sähköpotkulautoja ei voi pysäköidä miten huvittaa, painottavat poliisi ja Väylävirasto – viranomaiset listasivat tärkeimmät parkkisäännöt

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja ei voi py­sä­köi­dä miten hu­vit­taa, pai­not­ta­vat poliisi ja Väy­lä­vi­ras­to – vi­ran­omai­set lis­ta­si­vat tär­keim­mät park­ki­sään­nöt

25.07.2022 15:08 50
Päivystyksessä näkyy sähköpotkulautailijoita joka viikko – "En olisi ikinä uskonut, että minulle sattuisi jotain"

Päi­vys­tyk­ses­sä näkyy säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta joka viikko – "En olisi ikinä us­ko­nut, että minulle sat­tui­si jotain"

23.07.2022 18:00 32
Tilaajille
Oulun poliisi tiukentaa sähköpotkulautailun valvontaa ja järjestää jatkossa ratsioita

Oulun poliisi tiu­ken­taa säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun val­von­taa ja jär­jes­tää jat­kos­sa rat­sioi­ta

14.07.2022 11:36 44
Tilaajille
Oulun sähköpotkulautojen lopulliset ohjeet tarkentuvat vasta ensi kesäksi – pysäköinnin ryppäät haittaavat vielä kevyttä liikennettä

Oulun säh­kö­pot­ku­lau­to­jen lo­pul­li­set ohjeet tar­ken­tu­vat vasta ensi kesäksi – py­sä­köin­nin ryppäät hait­taa­vat vielä kevyttä lii­ken­net­tä

12.07.2022 13:19 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Baa­na­kau­pun­ni Ouluun saapui uusi ihme, joka selätti by­rok­raa­tit, saapui säh­kö­pot­ku­lau­ta!

30.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitaanko sähköpotkulaudalla ajamiseen ja haittojen ehkäisemiseksi promilleraja, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko säh­kö­pot­ku­lau­dal­la aja­mi­seen ja hait­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si pro­mil­le­ra­ja, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.06.2022 08:00
Tilaajille
Oulun kaupunki vaatii sähköpotkulaudoille yöksi pakollista nopeusrajoitusta, myös holtittomaan pysäköintiin puututaan

Oulun kau­pun­ki vaatii säh­kö­pot­ku­lau­doil­le yöksi pa­kol­lis­ta no­peus­ra­joi­tus­ta, myös hol­tit­to­maan py­sä­köin­tiin puu­tu­taan

17.06.2022 11:34 69
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun pro­mil­le­ra­jat otet­ta­va käyt­töön – la­ki­muu­tos olisi viesti suo­ma­lai­sil­le, joiden asen­ne­il­ma­pii­ri sallii hu­ma­las­sa aja­mi­sen ke­vyes­sä lii­ken­tees­sä

08.06.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enemmän vas­tuu­ta säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joil­le it­sel­leen

08.06.2022 05:30 8
Tilaajille
Villi pysäköinti ja kasvavat onnettomuusmäärät johtavat toimiin: Oulu ja sähköpotkulautayhtiöt sopimassa tuntuvista kiristyksistä

Villi py­sä­köin­ti ja kas­va­vat on­net­to­muus­mää­rät joh­ta­vat toi­miin: Oulu ja säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiöt so­pi­mas­sa tun­tu­vis­ta ki­ris­tyk­sis­tä

03.06.2022 13:18 63
Tilaajille
Vastuulääkäri: OYSissa hoidettu kevään aikana kymmeniä sähköpotkulautaturmissa loukkaantuneita – osa saanut vaikeita tehohoitoa vaatineita vammoja

Vas­tuu­lää­kä­ri: OYSissa hoi­det­tu kevään aikana kym­me­niä säh­kö­pot­ku­lau­ta­tur­mis­sa louk­kaan­tu­nei­ta – osa saanut vai­kei­ta te­ho­hoi­toa vaa­ti­nei­ta vammoja

02.06.2022 15:06 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

28.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Testasimme Ouluun juuri tulleita TIER-sähköpyöriä – Lue tästä, paljonko ajaminen maksaa, ja millaista vauhtia pyörä tarjoaa

Tes­ta­sim­me Ouluun juuri tul­lei­ta TIER-säh­kö­pyö­riä – Lue tästä, pal­jon­ko aja­mi­nen maksaa, ja mil­lais­ta vauhtia pyörä tarjoaa

27.05.2022 18:00 33
Tilaajille
Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä

Skuut­ti­su­ma Oulun to­rin­ran­nas­sa, poliisi muis­tut­ti oi­kea­op­pi­ses­ta py­sä­köin­nis­tä – Hel­sin­gis­sä on lau­ta­park­ke­ja ja säh­kö­pot­ku­lau­to­jen siir­te­li­jöi­tä

27.05.2022 16:37 28
Tilaajille