Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Vanhat kuvat: Kesäkuu Oulussa 20 vuotta sitten – Au­to­to­rin py­sä­köin­ti­alueel­le suun­ni­tel­tiin elo­ku­va­kes­kus­ta, täl­lai­sia olivat te­ras­sit

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sähköpotkulaudat
Kuukausi
Näkökulma: "Jos kyse on yksinkertaisesti siitä, että sähköpotkulaudalla ajelu ei ole liki kuusikymppistä varten", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti

Nä­kö­kul­ma: "Jos kyse on yk­sin­ker­tai­ses­ti siitä, että säh­kö­pot­ku­lau­dal­la ajelu ei ole liki kuu­si­kymp­pis­tä var­ten", kir­joit­taa toi­mit­ta­ja Antti Ervasti

13.05.2022 18:30 11
Tilaajille
Sähköpotkulaudat näyttävät samalta, mutta ajossa niistä paljastuu yllättäviäkin eroja – Kaleva otti kolme Oulussa vuokrattavaa lautaa koeajolle

Säh­kö­pot­ku­lau­dat näyt­tä­vät sa­mal­ta, mutta ajossa niistä pal­jas­tuu yl­lät­tä­viä­kin eroja – Kaleva otti kolme Oulussa vuok­rat­ta­vaa lautaa koe­ajol­le

13.05.2022 18:30 13
Tilaajille
Sähköpotkulautojen määrä tulee kasvamaan Oulussa, ja mahdollisesti myös ongelmat tulevat lisääntymään, arvioi kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen määrä tulee kas­va­maan Ou­lus­sa, ja mah­dol­li­ses­ti myös on­gel­mat tulevat li­sään­ty­mään, arvioi kau­pun­gin lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaarala

13.05.2022 18:42 5
Tilaajille
Yle: Oulussa aloittaa jo neljäs sähköpotkulautoja vuokraava yritys

Yle: Oulussa aloit­taa jo neljäs säh­kö­pot­ku­lau­to­ja vuok­raa­va yritys

13.05.2022 12:41 21
Oulun kaupunki neuvoo sähköpotkulautailijoita ja menopelejä tarjoavia yhtiöitä – ”Palaverissa katselmoidaan pelisäännöt”

Oulun kau­pun­ki neuvoo säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta ja me­no­pe­le­jä tar­joa­via yh­tiöi­tä – ”Pa­la­ve­ris­sa kat­sel­moi­daan pe­li­sään­nöt”

11.05.2022 15:49 40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­lau­to­jen se­ka­mels­ka – säännöt ovat vält­tä­mät­tö­mät sekä lau­doil­la aja­mi­seen että niiden py­sä­köi­mi­seen

11.05.2022 05:00 7
Tilaajille
Polkupyöräilijöiden Oulu muuttuu sähköpotkulautailijoiden Ouluksi - kaupunkiin tulee valtava määrä uusia vuokrattavia laitteita
Pääkirjoitus

Pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den Oulu muuttuu säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den Ouluksi - kau­pun­kiin tulee valtava määrä uusia vuok­rat­ta­via lait­tei­ta

06.05.2022 20:00 77
Oulussa toimii pian jo kolme sähköpotkulautayhtiötä – nyt saapumisestaan ilmoitti ruotsalainen Voi

Oulussa toimii pian jo kolme säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiö­tä – nyt saa­pu­mi­ses­taan il­moit­ti ruot­sa­lai­nen Voi

03.05.2022 11:08 43
Tierin sähköpotkulaudat ilmestyvät Oulun katukuvaan vapun jälkeen, jos takatalvi ei iske – yritys on testannut myös nastarenkaita, joilla kautta voisi jatkaa pitemmälle syksyyn

Tierin säh­kö­pot­ku­lau­dat il­mes­ty­vät Oulun ka­tu­ku­vaan vapun jäl­keen, jos ta­ka­tal­vi ei iske – yritys on tes­tan­nut myös nas­ta­ren­kai­ta, joilla kautta voisi jatkaa pi­tem­mäl­le syksyyn

29.04.2022 18:30 23
Tilaajille
Saksalaisyhtiö TIER tuo Oulun katukuvaan jopa satoja sähköavusteisia polkupyöriä ja lisää sähköpotkulautoja

Sak­sa­lais­yh­tiö TIER tuo Oulun ka­tu­ku­vaan jopa satoja säh­kö­avus­tei­sia pol­ku­pyö­riä ja lisää säh­kö­pot­ku­lau­to­ja

26.04.2022 18:04 97
Vanhemmat
Limen sähköpotkulaudat suihkivat Oulun kaduilla tulevakin kesänä ja keskusteluja on käyty muidenkin firmojen kanssa – myös riksat tekevät paluun

Limen säh­kö­pot­ku­lau­dat suih­ki­vat Oulun ka­duil­la tu­le­va­kin kesänä ja kes­kus­te­lu­ja on käyty mui­den­kin fir­mo­jen kanssa – myös riksat tekevät paluun

30.03.2022 06:05 20
Sähköpotkulautailu loppui Oulussa maanantaina – "Tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi on jo luvattu lunta"

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lu loppui Oulussa maa­nan­tai­na – "Tiis­tain ja kes­ki­vii­kon vä­li­sek­si yöksi on jo luvattu lunta"

18.10.2021 11:17 22
Tilaajille
Poliitikot erimielisiä kaupunkipyörien hankinnasta – yhdyskuntalautakunta mittauttaa, riittääkö tahto pyöräjärjestelmän kilpailutuksen jatkamiseen

Po­lii­ti­kot eri­mie­li­siä kau­pun­ki­pyö­rien han­kin­nas­ta – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta mit­taut­taa, riit­tää­kö tahto pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tuk­sen jat­ka­mi­seen

11.10.2021 06:00 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­don­neet ja löy­de­tyt tavarat

22.09.2021 04:30
Tilaajille
Vain harva sähköpotkulauta on päätynyt pusikkoon – "Olen jopa positiivisesti yllättynyt, miten hyvin niitä on kohdeltu"

Vain harva säh­kö­pot­ku­lau­ta on pää­ty­nyt pu­sik­koon – "Olen jopa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt, miten hyvin niitä on koh­del­tu"

16.09.2021 06:07 6
Oulun poliisi saanut jo useita yhteydenottoja keskelle kulkuväyliä jätetyistä sähköpotkulaudoista: "Ota tässäkin asiassa muut huomioon"

Oulun poliisi saanut jo useita yh­tey­den­ot­to­ja kes­kel­le kul­ku­väy­liä jä­te­tyis­tä säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta: "Ota täs­sä­kin asiassa muut huo­mioon"

10.09.2021 15:22 21
Kaksi kypärätöntä nuorta viiletti sähköpotkulaudalla melkein seitsemääkymppiä poliisin tutkaan – Komisariolta vakava viesti vanhemmille

Kaksi ky­pä­rä­tön­tä nuorta vii­let­ti säh­kö­pot­ku­lau­dal­la melkein seit­se­mää­kymp­piä po­lii­sin tutkaan – Ko­mi­sa­riol­ta vakava viesti van­hem­mil­le

08.09.2021 15:44 19
Oulun sähköpotkulautojen nopeutta rajoitetaan öisin – "Näemme tämän väliaikaisena ratkaisuna, jonka vaikutuksia tulemme seuraamaan"

Oulun säh­kö­pot­ku­lau­to­jen no­peut­ta ra­joi­te­taan öisin – "Näemme tämän vä­li­ai­kai­se­na rat­kai­su­na, jonka vai­ku­tuk­sia tulemme seu­raa­maan"

03.09.2021 14:36 36
Tilaajille
Linja-auton kuljettaja on epäiltynä Turussa sähköpotkulautailijan kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa

Lin­ja-au­ton kul­jet­ta­ja on epäil­ty­nä Turussa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­jan kuo­le­maan joh­ta­nees­sa on­net­to­muu­des­sa

10.08.2021 12:42
Sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli jäätyään linja-auton alle Turussa – poliisin mukaan ensimmäinen kuolemaan johtanut sähköpotkulautaturma Suomessa

Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la ajanut nainen kuoli jää­tyään lin­ja-au­ton alle Turussa – po­lii­sin mukaan en­sim­mäi­nen kuo­le­maan joh­ta­nut säh­kö­pot­ku­lau­ta­tur­ma Suo­mes­sa

04.08.2021 19:32 6