Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Oulun kaupunginhallitus
Hiukkavaaran kovaa kehittymisvauhtia halutaan hidastaa – Oulun maankäytön toteuttamisohjelma siirtäisi omakotitalorakentamista tasaisemmin kaupungin eri alueille

Hiuk­ka­vaa­ran kovaa ke­hit­ty­mis­vauh­tia ha­lu­taan hi­das­taa – Oulun maan­käy­tön to­teut­ta­mis­oh­jel­ma siir­täi­si oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta ta­sai­sem­min kau­pun­gin eri alueil­le

10.01.2022 20:59 23
Tilaajille
Oulun vihreiden poliitikon, kapellimestari-säveltäjä Jaakko Kuusiston voinnissa käänne – jää pois kaikista tehtävistään

Oulun vih­rei­den po­lii­ti­kon, ka­pel­li­mes­ta­ri-sä­vel­tä­jä Jaakko Kuu­sis­ton voin­nis­sa käänne – jää pois kai­kis­ta teh­tä­vis­tään

06.01.2022 12:50
Raksilan yliopistokaava voi edetä valtuustoon jo ennen kesälomia – harkinnassa ratkaisu, jonka myötä marketit voitaisiin rakentaa ennen yliopistoa

Rak­si­lan yli­opis­to­kaa­va voi edetä val­tuus­toon jo ennen ke­sä­lo­mia – har­kin­nas­sa rat­kai­su, jonka myötä mar­ke­tit voi­tai­siin ra­ken­taa ennen yli­opis­toa

17.12.2021 17:30 96
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On häpeä, jos Ai­no­las­ta luo­vu­taan – vanhat pe­rin­tei­set tilat ja niiden käyttö mu­seo­ti­loi­na on Eu­roo­pas­sa yl­pey­den aihe

14.12.2021 05:00 1
Tilaajille
"Ii on kuin Oulu-konserni mutta pienemmässä mittakaavassa", vertaa Oulun kaupungin tuleva konsernijohtaja Ari Alatossava

"Ii on kuin Ou­lu-kon­ser­ni mutta pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa", vertaa Oulun kau­pun­gin tuleva kon­ser­ni­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va

12.12.2021 07:00 13
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi hakevista viisi soveltuvuusarvioon – katso valittujen nimet

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­joh­ta­jak­si ha­ke­vis­ta viisi so­vel­tu­vuus­ar­vioon – katso va­lit­tu­jen nimet

22.11.2021 19:35 30
Tilaajille
Koronapassit otetaan käyttöön Oulussa teatterissa ja konserttisaleilla – taidemuseolla varaudutaan passeihin avajaistapahtumien yhteydessä

Ko­ronapas­sit otetaan käyt­töön Oulussa teat­te­ris­sa ja kon­sert­ti­sa­leil­la – tai­de­mu­seol­la va­rau­du­taan pas­sei­hin ava­jais­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä

22.11.2021 19:32 55
Tilaajille
Linnanmaan iso uimahalli-investointi tehtäneen sittenkin jo ensi vuonna

Lin­nan­maan iso ui­ma­hal­li-in­ves­toin­ti teh­tä­neen sit­ten­kin jo ensi vuonna

15.11.2021 20:01 36
Tilaajille
Oulun entisiin kuntakeskuksiin halutaan kehittämisohjelmat

Oulun en­ti­siin kun­ta­kes­kuk­siin ha­lu­taan ke­hit­tä­mis­oh­jel­mat

09.11.2021 22:00 8
Tilaajille
Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalille haetaan käyttöä kahdeksan vuoden toimimattomuuden jälkeen

Orit­ka­rin yh­dis­tet­ty­jen kul­je­tus­ten ter­mi­naa­lil­le haetaan käyttöä kah­dek­san vuoden toi­mi­mat­to­muu­den jälkeen

09.11.2021 18:29 4
Tilaajille

Yh­dis­tet­ty­jen kul­je­tus­ten ter­mi­naa­lil­le haetaan käyttöä

08.11.2021 16:00 3
Tilaajille
Oulun areenahankkeen selvitys saa kuukauden lisäaikaa – ensi vuonna ratkeaa uuden areenan sijainti

Oulun aree­na­hank­keen sel­vi­tys saa kuu­kau­den li­sä­ai­kaa – ensi vuonna ratkeaa uuden areenan si­jain­ti

04.11.2021 10:01 60
Tilaajille
Kelloon tehdään 25 asuntoa käsittävä kerrostalokortteli

Kelloon tehdään 25 asuntoa kä­sit­tä­vä ker­ros­ta­lo­kort­te­li

18.10.2021 21:40
Tilaajille
Oulun Yli-Iihin suunnitteilla uusi monitoimitalo – kirjasto, päiväkoti, palvelukeskus ja hyvinvointipiste saman katon alle

Oulun Yli-Ii­hin suun­nit­teil­la uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo – kir­jas­to, päi­vä­ko­ti, pal­ve­lu­kes­kus ja hy­vin­voin­ti­pis­te saman katon alle

18.10.2021 20:14 2
Tilaajille
Jättimäinen ostoskeskus nousemassa Kaakkurin Citymarketin viereiselle tontille

Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nou­se­mas­sa Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tin vie­rei­sel­le ton­til­le

18.10.2021 20:10 98
Tilaajille
Oulu perusti kulttuurisäätiön – hallituksen puheenjohtajaksi nimetty Risto Ruohonen on toiminut Kansallisgallerian pääjohtajana sekä teatterinjohtajana

Oulu perusti kult­tuu­ri­sää­tiön – ­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si nimetty Risto Ruo­ho­nen on toi­mi­nut Kan­sal­lis­gal­le­rian pää­joh­ta­ja­na sekä teat­te­rin­joh­ta­ja­na

04.10.2021 21:10 10
Tilaajille
Oulun konsernijohtajan hakua esitetään jatkettavaksi, päteviä hakijoita ei ollut riittävästi – katso lista nyt virkaa hakeneista

Oulun kon­ser­ni­joh­ta­jan hakua esi­te­tään jat­ket­ta­vak­si, päteviä ha­ki­joi­ta ei ollut riit­tä­väs­ti – katso lista nyt virkaa ha­ke­neis­ta

01.10.2021 18:31 43
Tilaajille
Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa Oulun kaupungin omistamissa yhtiöissä

Yh­teis­kun­ta­vas­tuun mer­ki­tys kasvaa Oulun kau­pun­gin omis­ta­mis­sa yh­tiöis­sä

27.09.2021 19:51
Tilaajille
Kaupunginhallitusta johtava Mirja Vehkaperä: Olisi erikoista, jos Oulussa ei jossakin vaiheessa siirryttäisi pormestarimalliin

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta johtava Mirja Veh­ka­pe­rä: Olisi eri­kois­ta, jos Oulussa ei jos­sa­kin vai­hees­sa siir­ryt­täi­si por­mes­ta­ri­mal­liin

04.09.2021 18:00 30
Tilaajille
Kaupunginhallitus käsitteli kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitusasioita: Oulun kulttuurisäätiölle 500 000 euron pääoma, koko hankkeelle esitetään 20 miljoonan euron rahoitusta

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen ra­hoi­tu­sa­sioi­ta: Oulun kult­tuu­ri­sää­tiöl­le 500 000 euron pääoma, koko hank­keel­le esi­te­tään 20 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

30.08.2021 20:48 47