Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupunginhallitus
Kuukausi
Terwa Towerin asemakaavamuutoksen hyväksyminen etenee Oulun kaupunginvaltuustoon

Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

27.02.2024 18:48 102
Tilaajille
Oulun tuleva museo- ja tiedekeskus tarvitsee yli kuusi miljoonaa lisää rahaa – kasvua on yli 20 prosenttia edelliseen hankearvioon verrattuna

Oulun tuleva museo- ja tie­de­kes­kus tar­vit­see yli kuusi mil­joo­naa lisää rahaa – ­kas­vua on yli 20 pro­sent­tia edel­li­seen han­ke­ar­vioon ver­rat­tu­na

27.02.2024 21:10 56
Tilaajille
Oulun Vedelle aletaan hakea uutta johtajaa

Oulun Vedelle aletaan hakea uutta joh­ta­jaa

27.02.2024 18:42 12
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee nyt uutta yrittäjää Kiikelin kylpylään – hakijoille annetaan vapaammat kädet ja merikylpylästä ei enää puhuta

Oulun kau­pun­ki hakee nyt uutta yrit­tä­jää Kii­ke­lin kyl­py­lään – ha­ki­joil­le an­ne­taan va­paam­mat kädet ja me­ri­kyl­py­läs­tä ei enää puhuta

19.02.2024 19:53 62
Tilaajille
Ouluun haetaan uutta kaupunginjohtajaa, mutta nyt toistaiseksi voimassaolevaan virkaan

Ouluun haetaan uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa, mutta nyt tois­tai­sek­si voi­mas­sa­ole­vaan virkaan

13.02.2024 10:45 78
Tilaajille
Oulun seudun kunnat listasivat 30 tärkeintä liikennehanketta lähivuosille: Ykkösenä Oulun rautatieaseman parantaminen

Oulun seudun kunnat lis­ta­si­vat 30 tär­kein­tä lii­ken­ne­han­ket­ta lä­hi­vuo­sil­le: Yk­kö­se­nä Oulun rau­ta­tie­ase­man pa­ran­ta­mi­nen

06.02.2024 13:50 73
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun kaupunginvaltuusto nuiji pöytään kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman  tuleville neljälle vuodelle

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to nuiji pöytään kau­pun­gin maan­käy­tön to­teut­ta­mi­soh­jel­man  tu­le­vil­le nel­jäl­le vuo­del­le

29.01.2024 20:40 8
Tilaajille
Jukka Huotari jatkaa Oulun perussuomalaisten kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtajana

Jukka Huotari jatkaa Oulun pe­rus­suo­ma­lais­ten kau­pun­gin­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

16.01.2024 15:28 5
Terwa Towerin kuopattu huoneistohotelli voi saada uuden elämän – Kaupunki etsii sille nyt uutta paikkaa muualta keskustasta

Terwa Towerin kuo­pat­tu huo­neis­to­ho­tel­li voi saada uuden elämän – Kau­pun­ki etsii sille nyt uutta paikkaa muualta kes­kus­tas­ta

15.01.2024 16:12 91
Tilaajille
Oulun yliopisto odottaa kaupungilta ehdotuksia, mihin voisi tulla mahdollinen uusi kaupunkikampus

Oulun yli­opis­to odottaa kau­pun­gil­ta eh­do­tuk­sia, mihin voisi tulla mah­dol­li­nen uusi kau­pun­ki­kam­pus

02.01.2024 06:00 306
Tilaajille
Oulun kaupungin päättäjät kertovat, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan: luvassa on valtavien investointien lisäksi säästöjä

Oulun kau­pun­gin päät­tä­jät ker­to­vat, mitä vuosi 2024 tuo tul­les­saan: luvassa on val­ta­vien in­ves­toin­tien lisäksi sääs­tö­jä

30.12.2023 11:02 34
Tilaajille
Oulun kunnallispoliitikot eivät lämpene vieläkään pormestarimallille – Sitä kannattava kokoomus jää tällä hetkellä yksin

Oulun kun­nal­lis­po­lii­ti­kot eivät lämpene vie­lä­kään por­mes­ta­ri­mal­lil­le – ­Si­tä kan­nat­ta­va ko­koo­mus jää tällä het­kel­lä yksin

20.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Oulun kaupunki ei valita saamastaan Viinivaaran vedenottoluvasta – Valitus kaatui äänin 7–6, vaikka lupaan sisältyy kalliit luonnonsuojelumaksut

Oulun kau­pun­ki ei valita saa­mas­taan Vii­ni­vaa­ran ve­den­ot­to­lu­vas­ta – Valitus kaatui äänin 7–6, vaikka lupaan si­säl­tyy kalliit luon­non­suo­je­lu­mak­sut

19.12.2023 10:03 16
Tilaajille
Kaupunki laittaa Castrénin kentän kehittämisen jäihin – Jos Heinäpään jalkapallostadion sittenkin toteutuu, Castrénia ei tarvitsisi rakentaa isosti

Kau­pun­ki laittaa Castré­nin kentän ke­hit­tä­mi­sen jäihin – Jos Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion sit­ten­kin to­teu­tuu, Castré­nia ei tar­vit­si­si ra­ken­taa isosti

19.12.2023 06:00 32
Tilaajille
Konsernijohtaja Ari Alatossava toimii väliaikaisena Oulun kaupunginjohtajana, kunnes uusi valitaan virkaan

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va toimii vä­li­ai­kai­se­na Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­na, kunnes uusi va­li­taan virkaan

18.12.2023 20:40 26
Tilaajille
Valtuusto antamassa Oulun kaupungille 133 miljoonan lainanottovaltuuden – kahteen vuoteen velkaa ei tarvittu, nyt tilanne muuttuu

Val­tuus­to an­ta­mas­sa Oulun kau­pun­gil­le 133 mil­joo­nan lai­na­not­to­val­tuu­den – ­kah­teen vuoteen velkaa ei tar­vit­tu, nyt tilanne muuttuu

27.11.2023 06:00 9
Tilaajille
Kaupunki on ulkoistamassa neljä työtehtävää omasta toiminnasta Monetra-yhtiölle – tarkoituksena on selvittää, voidaanko siirtoja tehdä enemmänkin

Kau­pun­ki on ul­kois­ta­mas­sa neljä työ­teh­tä­vää omasta toi­min­nas­ta Mo­net­ra-yh­tiöl­le – ­tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää, voi­daan­ko siir­to­ja tehdä enem­män­kin

20.11.2023 07:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus teki pieniä muutoksia Seppo Määtän talousarvioesitykseen – jengiytymisen ehkäisyyn panostetaan, teatterille kannustinrahaa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus teki pieniä muu­tok­sia Seppo Määtän ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen – jen­giy­ty­mi­sen eh­käi­syyn pa­nos­te­taan, teat­te­ril­le kan­nus­tin­ra­haa

14.11.2023 19:09 2
Sivistyslautakunta tarvitsee lisää rahoitusta kuuden miljoonan euron verran – suurimpina syinä ovat ennakoimattomat palkankorotukset

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta tar­vit­see lisää ra­hoi­tus­ta kuuden mil­joo­nan euron ver­ran – ­suu­rim­pi­na syinä ovat en­na­koi­mat­to­mat pal­kan­ko­ro­tuk­set

06.11.2023 21:12 32
Tilaajille
Asuntomessualueen rakentamisen kustannukset ylittyvät 3,1 miljoonalla eurolla – kustannukset eivät ole nousseet, vaan työt ovat edenneet etuajassa

Asun­to­mes­su­alueen ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set ylit­ty­vät 3,1 mil­joo­nal­la eu­rol­la – ­kus­tan­nuk­set eivät ole nous­seet, vaan työt ovat eden­neet etu­ajas­sa

30.10.2023 20:13 22
Tilaajille