Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Oulun kaupunginhallitus
Kuukausi
Oululaiset nuoret mentoroivat kaupunginhallituksen puheenjohtajaa – päättäjälle välitetään näkemyksiä Oulun tulevaisuudesta

Ou­lu­lai­set nuoret men­to­roi­vat kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaa – päät­tä­jäl­le vä­li­te­tään nä­ke­myk­siä Oulun tu­le­vai­suu­des­ta

05.05.2022 13:05 2
Oulun Perävainiolle suunnitteilla uusi Oivapiste, koska Ruskon Oivapiste kuormittuu ja on ajoittain ruuhkainen

Oulun Pe­rä­vai­niol­le suun­nit­teil­la uusi Oi­va­pis­te, koska Ruskon Oi­va­pis­te kuor­mit­tuu ja on ajoit­tain ruuh­kai­nen

02.05.2022 20:31 15
Tilaajille
Oulun äänestysalueita rukataan – taustalla eri alueiden asukasmäärien muutokset

Oulun ää­nes­tys­aluei­ta ru­ka­taan – ­taus­tal­la eri aluei­den asu­kas­mää­rien muu­tok­set

02.05.2022 20:29 4
Tilaajille
Oulun elämysareenan tilanne etenee isoin harppauksin kolmen viikon päästä – Kaupunginhallitus päättää selvitysten vaihtoehdoista ja sijoituspaikoista

Oulun elä­mys­aree­nan tilanne etenee isoin harp­pauk­sin kolmen viikon päästä – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää sel­vi­tys­ten vaih­to­eh­dois­ta ja si­joi­tus­pai­kois­ta

21.04.2022 18:00 92
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus: Ainolan museo ja tontti eivät tarvitse nykyistä tiukempaa suojelua

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Ainolan museo ja tontti eivät tar­vit­se ny­kyis­tä tiu­kem­paa suo­je­lua

19.04.2022 22:40 11
Tilaajille
"Mistä Oulun yliopiston keskustakampukselle nyt löydetään paikka?" ihmettelee toimittaja Antti Ervasti, ja vastaa samantien, että hyviä paikkoja löytyy vaikka kuinka monta

"Mistä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le nyt löy­de­tään paik­ka?" ih­met­te­lee toi­mit­ta­ja Antti Er­vas­ti, ja vastaa sa­man­tien, että hyviä paik­ko­ja löytyy vaikka kuinka monta

18.04.2022 06:00 269
Tilaajille
Vanhemmat
Konsulttiyhtiön säästötoimet edelleen Oulun kaupungin tapetilla – kaupunginhallitus vaatii hallintokunnilta vanhojen toimeenpanemista ja uusia säästöjä

Kon­sult­ti­yh­tiön sääs­tö­toi­met edel­leen Oulun kau­pun­gin ta­pe­til­la – kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii hal­lin­to­kun­nil­ta van­ho­jen toi­meen­pa­ne­mis­ta ja uusia sääs­tö­jä

11.04.2022 07:00 23
Tilaajille
Oulun yliopiston Raksila-kampus kaatumassa kaupungin päätöksentekoon – Yhdyskuntalautakunnan esitys kaupunginhallituksen pöydällä parin viikon päästä

Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-kam­pus kaa­tu­mas­sa kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon – Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä parin viikon päästä

06.04.2022 15:10 124
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitukseen nousee Hanne-Mari Juntunen – Hanna Haipusta esitetään Oulun Pysäköinnin puheenjohtajaksi

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen nousee Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen – Hanna Hai­pus­ta esi­te­tään Oulun Py­sä­köin­nin pu­heen­joh­ta­jak­si

28.03.2022 10:32 8
Hanna Haipus eroaa Oulun kaupunginhallituksesta

Hanna Haipus eroaa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta

28.03.2022 06:00 12
Hammashoitajia kannustetaan tekemään lauantaitöitä sopimuksen avulla

Ham­mas­hoi­ta­jia kan­nus­te­taan te­ke­mään lauan­tai­töi­tä so­pi­muk­sen avulla

14.03.2022 09:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin työntekijöille työsuhdepolkupyörät ja polkupyöräedut käyttöön – etu olisi 1 200 euroa vuodessa

Oulun kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le työ­suh­de­pol­ku­pyö­rät ja pol­ku­pyö­rä­edut käyt­töön – etu olisi 1 200 euroa vuo­des­sa

14.03.2022 09:00 68
Tilaajille
Oulun asemakeskus nytkähtää jo nyt eteenpäin isoilla askelilla – Kaupunginhallituksella kolme isoa päätöstä pöydällä maanantaina

Oulun ase­ma­kes­kus nyt­käh­tää jo nyt eteen­päin isoilla as­ke­lil­la – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la kolme isoa pää­tös­tä pöy­däl­lä maa­nan­tai­na

14.03.2022 07:09 97
Tilaajille
Allinpuiston päiväkodin ja entisen lastenkodin tontin asemakaavan muutos eteni kaupunginhallituksessa

Al­lin­puis­ton päi­vä­ko­din ja entisen las­ten­ko­din tontin ase­ma­kaa­van muutos eteni kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

15.02.2022 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­sen museon paikka on Ai­no­las­sa

08.02.2022 05:30 4
Tilaajille
Hiukkavaaran omakotitonttien luovutusmäärä nousi entiselle tasolleen, kun kaupunginhallitus asettui yhdyskuntalautakunnan linjoille

Hiuk­ka­vaa­ran oma­ko­ti­tont­tien luo­vu­tus­mää­rä nousi en­ti­sel­le ta­sol­leen, kun kau­pun­gin­hal­li­tus asettui yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan lin­joil­le

07.02.2022 20:20 8
Tilaajille
Urheilutalon tontin muutos nytkähti eteenpäin – Rakennusteho kaavailee paikalle korkeatasoista asuntotuotantoa

Ur­hei­lu­ta­lon tontin muutos nyt­käh­ti eteen­päin – Ra­ken­nus­te­ho kaa­vai­lee pai­kal­le kor­kea­ta­sois­ta asun­to­tuo­tan­toa

07.02.2022 19:43 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Oululta puuttuu nuo­ri­so­val­tuus­ton edustus kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa?

07.02.2022 06:00 6
Tilaajille
Oulun strategian ilmastolinjauksiin kaupunginhallituksessa tehdyistä muutoksista nousi kova keskustelu – Jukka Kolmonen: Keskusta ei vesitä kaupunkistrategian ilmastotoimia

Oulun stra­te­gian il­mas­to­lin­jauk­siin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa teh­dyis­tä muu­tok­sis­ta nousi kova kes­kus­te­lu – Jukka Kol­mo­nen: Kes­kus­ta ei vesitä kau­pun­ki­stra­te­gian il­mas­to­toi­mia

30.01.2022 18:55 74
Tilaajille