URHEILU: Kolme Kärp­pien hyök­kää­jää va­rat­tiin NHL:ään toi­sel­la kier­rok­sel­la

HISTORIA: Tu­li­kuu­ma as­falt­ti levisi aluksi vain Oulun kaup­pa­to­ril­le

Oulun kaupunginhallitus

Ui­ma­hal­li­pää­tös ei kel­van­nut kai­kil­le – ­pääal­taan vä­li­poh­ja­rat­kai­su johti eriä­vään mie­li­pi­tee­seen

17.06.2021 15:33 27
Tilaajille

Ko­ko­naan uudelle Rak­si­lan ui­ma­hal­lil­le vihreää valoa kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – pää­al­taas­ta ha­lu­taan mo­ni­käyt­töi­nen

14.06.2021 20:19 6
Tilaajille

Uuden ui­ma­hal­lin pai­kak­si on vah­vis­tu­mas­sa ny­kyi­nen si­jain­ti – "Rak­si­lan ur­hei­lu­puis­ton alue on nyt sel­vi­tet­ty niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta"

10.06.2021 15:32 16
Tilaajille

Oulu hioo yri­tys­pal­ve­lu­ja yh­dek­säl­lä toi­men­pi­teel­lä – asiak­kaal­le pal­ve­lut yhden yh­dys­hen­ki­lön kautta

07.06.2021 19:37 4
Tilaajille

Oulun Digin ict-pal­ve­lut ul­kois­te­taan Istekki Oy:lle – luvassa 800 000 euron vuo­tui­set säästöt

07.06.2021 18:55 3
Tilaajille

Sel­vi­tys: Jos Oulu päätyy por­mes­ta­riin, kahden apu­lais­por­mes­ta­rin malli on toi­mi­vin

07.06.2021 18:54 6
Tilaajille

Oulu pohtii pol­ku­pyö­rä­etua hen­ki­lös­töl­le – etu ehkä lea­sin­gil­lä

31.05.2021 20:00 27
Tilaajille

Oulu ha­vit­te­lee isoja AV-tuo­tan­to­ja kan­nus­ti­men avulla – "A­lueel­la käy­te­tään suuri ra­ha­mää­rä hyvin ly­hyes­sä ajassa"

18.05.2021 09:35 2
Tilaajille

Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­läl­le li­sä­ra­ha, jär­jes­te­lyl­lä ha­lu­taan turvata hank­keen ete­ne­mi­nen

17.05.2021 21:34 41
Tilaajille

Oulu muuttaa mark­ki­noin­nin ra­hoi­tus­mal­lia koronan vuoksi

17.05.2021 20:55
Tilaajille

Maik­ku­lan baana to­teu­te­taan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mah­dol­lis­taa, että se tulee loppuun asti teh­tyä", Mikko Salmi kom­men­toi in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­han muu­tos­ta

18.05.2021 06:11 26
Tilaajille

Kahden mil­joo­nan säästö – Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si Compass Group

10.05.2021 18:25 78
Tilaajille

Oulu sai ra­hoi­tuk­sen KA­RI­TA-han­keel­le – tukee iäk­käi­den kotona asu­mis­ta

03.05.2021 19:18
Tilaajille

Pel­to­lan A-alueen käyttö rat­kais­taan myö­hem­min – idea­kil­pai­luun kes­key­tys

03.05.2021 19:18
Tilaajille

Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­nan ton­til­le lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta

03.05.2021 19:17 1
Tilaajille

Hy­per­mar­ke­til­le myön­net­tiin suun­nit­te­lu­va­raus Kaak­ku­ris­sa – pai­kal­le haetaan toi­mi­joi­ta, joita ei ole vielä Oulun seu­dul­la

19.04.2021 21:20 19
Tilaajille

Työ­ryh­mä esittää Rak­si­laan uutta ui­ma­hal­lia – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala otti asian pois lis­tal­ta maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

19.04.2021 21:00 16
Tilaajille

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

19.04.2021 20:45 2
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­sel­vi­tys ei vastaa ohjeita – paljon ky­sy­myk­siä jää auki

19.04.2021 20:30 60
Tilaajille

Köy­hyys­oh­jel­ma mukaan Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maan – ta­voit­tee­na köy­hyy­den vä­hen­tä­mi­nen, köyhien elämän ja arjen hel­pot­tu­mi­nen

12.04.2021 19:59 4
Tilaajille