Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Rakentaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­taa siltä, että Oulun kehitys py­säh­tyi­si ja koko kau­pun­ki taan­tui­si, ellei mah­dol­li­sim­man korkea torni nousisi to­rin­ran­taan!

17.09.2021 05:00 5
Tilaajille

Os­na­ko­deil­le val­mis­tuu 54 asunnon ker­ros­ta­lo Vä­li­vai­niol­le

26.08.2021 12:31 4

76 oma­ko­ti­tont­tia on mukana syksyn jaossa Oulussa

03.08.2021 13:25 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Osuus­pan­kil­le uusi toi­mis­to­ta­lo – olisi ollut toi­vot­ta­vaa, että pankki olisi edes yrit­tä­nyt kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen vaih­to­eh­tois­ta rat­kai­sua kil­pai­lu­oh­jel­mas­saan

25.07.2021 07:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitääkö mun kaikki hoitaa?

25.07.2021 06:00 1
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko Suo­mes­sa nyt syytä va­rau­tua hel­tei­siin ihan uudella ta­val­la? – "Ra­ken­nuk­sia suun­ni­tel­laan van­hoil­la 1980-2010 sää­tie­doil­la"

11.07.2021 08:00 21
Tilaajille
Kolumni

Asuk­kaan, kau­pun­gin, seudun vai valtion Oulu?

04.07.2021 14:00 6
Tilaajille

Pyöreä talo muokkaa asu­mi­sen muotoa uuteen uskoon – Loh­jal­la al­ka­vien asun­to­mes­su­jen kä­vi­jä­mää­rää ra­joi­te­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

03.07.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa pitää herätä ym­mär­tä­mään van­ho­jen ra­ken­nus­ten arvo

23.06.2021 06:15 2
Tilaajille

Hai­luo­don­tiel­le ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan uutta pyö­räi­ly- ja ja­lan­kul­ku­väy­lää Sa­lon­pään­tien ja Riu­tun­ka­rin laut­ta­ran­nan välille

26.05.2021 16:59 2

Vanhan rau­ta­tie­ase­man 130-vuo­tiaat pi­ha­ra­ken­nuk­set Oulun Top­pi­las­sa on purettu – ky­syim­me, miksi

18.05.2021 06:00 7
Tilaajille

Oulun ydin­kes­kus­taan nou­se­van 13-ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­sä­kuus­sa – Oulun Albert tulee entisen dia­ko­nia­opis­ton pai­kal­le

17.05.2021 15:18 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti kes­tä­vää ra­ken­net­tua ym­pä­ris­töä

20.04.2021 05:45 1
Tilaajille

Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Val­jas­puis­ton kort­te­liin si­joit­tu­vaan asuin­ker­ros­ta­loon on mah­du­tet­tu nyt kym­me­ni­sen asuntoa enemmän

12.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Kolumni

Mitä jos läh­det­täi­siin roh­keas­ti tut­ki­maan, miten Oulun kes­kus­tan tont­tien ra­ken­ta­mi­nen saadaan ak­ti­voi­tu­maan?

12.03.2021 18:00 25
Tilaajille

Katso video: Tal­vel­la ker­ros­ta­lo­työ­maal­la pitää ottaa monta asiaa enemmän huo­mioon kuin kesällä –ker­ros­pu­keu­tu­mi­nen on tim­pu­ril­le tärkeää

11.03.2021 15:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pas­sa tör­mät­tiin ko­ro­na­ka­peik­koon, joka kertoo siitä, että väl­jem­piä­kin asun­to­ja pitää olla tar­peek­si tar­jol­la

28.02.2021 20:00 2
Tilaajille

Ou­lu­hal­lin laa­jen­nus­osa on noin kahta kuu­kaut­ta vaille valmis – Lii­kun­ta­sa­lis­sa 1 500 hengen kat­so­mo­ti­lat saadaan no­peas­ti ve­det­tyä kasaan

26.02.2021 07:35 9
Tilaajille

OYSin sai­raa­la­työ­maa on kovassa vauh­dis­sa – sääs­tö­jä voi tulla mil­joo­nia, jos A- ja B-ra­ken­nuk­set val­mis­tu­vat etu­ajas­sa

19.02.2021 06:00 26
Tilaajille