Rakentaminen
Suomen ensimmäisen hirsikerrostalon hirren nousua katsasteltiin Pudasjärvellä – Hirsihovin hiilitasetta pienentää kädenjälki

Suomen en­sim­mäi­sen hir­si­ker­ros­ta­lon hirren nousua kat­sas­tel­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Hir­si­ho­vin hii­li­ta­set­ta pie­nen­tää kä­den­jäl­ki

02.10.2020 17:00 4
Tilaajille
Mäntykoti sekä vanha osa Ensi- ja turvakodista pannaan maan tasalle Tuirassa – Tilalle rakennetaan kerrostaloja asunnoiksi ja uudeksi Mäntykodiksi

Män­ty­ko­ti sekä vanha osa Ensi- ja tur­va­ko­dis­ta pannaan maan tasalle Tui­ras­sa – Tilalle ra­ken­ne­taan ker­ros­ta­lo­ja asun­noik­si ja uudeksi Män­ty­ko­dik­si

22.09.2020 18:52 3
Tilaajille
Oulun torinrannan jopa 80 metriä korkea tornihotelli Terwa Tower harppasi eteenpäin, rakentaminen voisi alkaa 2023 – Myös torihotellin toteutuminen nyt "sataprosenttisen varmaa", sanoo yhdyskuntajohtaja

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 11:10 50
Tilaajille
Kun Oulun palaneisiin rantakortteleihin suunniteltiin kerrostaloja, arkkitehdit työskentelivät kovassa ristipaineessa – "Yksi kaikista kinkkisimmistä työtehtävistä", Pekka Lukkaroinen muistelee

Kun Oulun pa­la­nei­siin ran­ta­kort­te­lei­hin suun­ni­tel­tiin ker­ros­ta­lo­ja, ark­ki­teh­dit työs­ken­te­li­vät kovassa ris­ti­pai­nees­sa – "Yksi kai­kis­ta kink­ki­sim­mis­tä työ­teh­tä­vis­tä", Pekka Luk­ka­roi­nen muis­te­lee

07.09.2020 17:00 6
Tilaajille
Rakennuttaja lupasi jatkaa Oulun torihotellin työmaata elokuussa, mutta kuoppa pysyy hiljaisena – Kaupungin mukaan yhtiöltä odotetaan pian tietoa jatkosta

Ra­ken­nut­ta­ja lupasi jatkaa Oulun to­ri­ho­tel­lin työ­maa­ta elo­kuus­sa, mutta kuoppa pysyy hil­jai­se­na – Kau­pun­gin mukaan yh­tiöl­tä odo­te­taan pian tietoa jat­kos­ta

03.09.2020 11:50 57
Tilaajille
Asuntopuntari: Entisen Pateniemen sahan alueelle, Veneenveistäjänrannan eteläkärkeen suunniteltu rivitalo tuo arjen luksusta lapsiperheelle

Asun­to­pun­ta­ri: Entisen Pa­te­nie­men sahan alueel­le, Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan ete­lä­kär­keen suun­ni­tel­tu ri­vi­ta­lo tuo arjen luk­sus­ta lap­si­per­heel­le

31.08.2020 07:00 0
Tilaajille
TE-toimiston ja verotoimiston entistä rakennusta puretaan uuden oikeustalon tieltä – työmaa Torikadulla tulee haittamaan liikennettä syksyn aikana

TE-toi­mis­ton ja ve­ro­toi­mis­ton entistä ra­ken­nus­ta pu­re­taan uuden oi­keus­ta­lon tieltä – työmaa To­ri­ka­dul­la tulee hait­ta­maan lii­ken­net­tä syksyn aikana

15.08.2020 06:00 7
Tilaajille
Torihotelliselvitys toimitettiin Oulun kaupungille määräaikana maanantaina – rakentamista on tarkoitus jatkaa lähiaikoina

To­ri­ho­tel­li­sel­vi­tys toi­mi­tet­tiin Oulun kau­pun­gil­le mää­rä­ai­ka­na maa­nan­tai­na – ra­ken­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa lä­hi­ai­koi­na

04.08.2020 09:20 25
Tilaajille
Sisäilmaongelmat ja savun haju ovat ensi vuonna historiaa, kun Linnanmaan pääpaloasema valmistuu – "Tässä siirrytään ihan uudelle aikakaudelle"

Si­sä­il­ma­on­gel­mat ja savun haju ovat ensi vuonna his­to­riaa, kun Lin­nan­maan pää­pa­lo­ase­ma val­mis­tuu – "Tässä siir­ry­tään ihan uudelle ai­ka­kau­del­le"

04.06.2020 13:56 1
Pölytyössä hengitysmaski on tarpeen - pölyisiä töitä tekevät firmat ovat joutuneet maskijahtiin, jos omia varastoja ei ole ollut

Pö­ly­työs­sä hen­gi­tys­mas­ki on tarpeen - pö­lyi­siä töitä tekevät firmat ovat jou­tu­neet mas­ki­jah­tiin, jos omia va­ras­to­ja ei ole ollut

23.05.2020 11:33 0
Pateniemenranta alkaa hahmottua, omakotitonteista on myyty kaksi kolmasosaa: Mukana tontteja omalla rannalla ja purjeveneen laiturilla, tonttihinta jopa 375 000 euroa – "Kerrankin Ouluun tulee oikeasti merellinen asuinalue"

Pa­te­nie­men­ran­ta alkaa hah­mot­tua, oma­ko­ti­ton­teis­ta on myyty kaksi kol­ma­so­saa: Mukana tont­te­ja omalla ran­nal­la ja pur­je­ve­neen lai­tu­ril­la, tont­ti­hin­ta jopa 375 000 euroa – "Ker­ran­kin Ouluun tulee oi­keas­ti me­rel­li­nen asui­na­lue"

21.05.2020 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kyösti Oikarinen

Yli­opis­ton si­jain­nil­la­kin on mer­ki­tys­tä – yli­opis­to ja areena aseman lähellä rat­kai­si­si­vat myös kong­res­si­kes­kuk­sen

19.05.2020 08:00 6
Tilaajille
Kirkko kohoaa keskelle kylää paikallisin voimin – korona siirsi vapulle suunnitellut harjannostajaiset syksyyn

Kirkko kohoaa kes­kel­le kylää pai­kal­li­sin voimin – korona siirsi vapulle suun­ni­tel­lut har­jan­nos­ta­jai­set syksyyn

17.05.2020 06:00 1
Tilaajille