Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Qstock

Qstock
Qstock julkaisi juhlavuotensa ohjelman – pääesiintyjinä tänä vuonna Megadeth ja Ellie Goulding, kaikkiaan festareilla on yli 70 esiintyjää

Qstock jul­kai­si juh­la­vuo­ten­sa oh­jel­man – pää­esiin­ty­ji­nä tänä vuonna Me­ga­deth ja Ellie Goul­ding, kaik­kiaan fes­ta­reil­la on yli 70 esiin­ty­jää

19.05.2023 09:37 38
Uusi lava laajentaa Qstockin festivaalialuetta Oulussa – tunnetut dj:t keskittyvät elektroniseen musiikkiin

Uusi lava laa­jen­taa Qstoc­kin fes­ti­vaa­li­aluet­ta Oulussa – tun­ne­tut dj:t kes­kit­ty­vät elekt­ro­ni­seen mu­siik­kiin

09.05.2023 14:13 1
Rotuaari Piknik palaa, Varjo vaihtaa ajankohtaa, metallimusiikin ystävät voivat joutua pettymään – tältä näyttää Oulun festarikesä 2023

Ro­tuaa­ri Piknik palaa, Varjo vaihtaa ajan­koh­taa, me­tal­li­mu­sii­kin ystävät voivat joutua pet­ty­mään – tältä näyttää Oulun fes­ta­ri­ke­sä 2023

13.04.2023 15:40 9
Tilaajille
Ellie Goulding ja Megadeth Qstockin pääesiintyjiksi – festivaali viettää heinäkuussa 20-vuotisjuhliaan

Ellie Goul­ding ja Me­ga­deth Qstoc­kin pää­esiin­ty­jik­si – fes­ti­vaa­li viettää hei­nä­kuus­sa 20-vuo­tis­juh­liaan

07.02.2023 09:50 32
Kärpät on kivunnut vuosien saatossa kuin huomaamatta viihdebisneksen aitiopaikoille – "Kyllä me olemme kohtalainen tekijä"

Kärpät on ki­vun­nut vuosien saa­tos­sa kuin huo­maa­mat­ta viih­de­bis­nek­sen ai­tio­pai­koil­le – "Kyllä me olemme koh­ta­lai­nen tekijä"

28.01.2023 06:00 158
Tilaajille
Qstockin valmistelu alkaa lähes puolitoista vuotta ennen h-hetkeä ulkomaisten artistien kanssa käytävillä neuvotteluilla – "Osa saattaa olla hyvinkin vaativia"

Qstoc­kin val­mis­te­lu alkaa lähes puo­li­tois­ta vuotta ennen h-het­keä ul­ko­mais­ten ar­tis­tien kanssa käy­tä­vil­lä neu­vot­te­luil­la – "Osa saattaa olla hy­vin­kin vaa­ti­via"

17.12.2022 08:00 18
Tilaajille
Qstock julkaisi ensimmäiset esiintyjät ensi kesälle, mukana muun muassa paluun tekevä Ville Valo  – lipunmyynti alkaa torstaina

Qstock jul­kai­si en­sim­mäi­set esiin­ty­jät ensi ke­säl­le, mukana muun muassa paluun tekevä Ville Valo – li­pun­myyn­ti alkaa tors­tai­na

30.11.2022 10:14 26
Qstock on vuosittain korjauttanut Raatin lisäalueen radan vaurioituneet pinnat – Oulun kaupunki suunnittelee harjoituskentälle samanlaista Mondo-alustaa kuin stadionilla: "Toki sekin on suojattava"

Qstock on vuo­sit­tain kor­jaut­ta­nut Raatin li­sä­alueen radan vau­rioi­tu­neet pinnat – Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee har­joi­tus­ken­täl­le sa­man­lais­ta Mon­do-alus­taa kuin sta­dio­nil­la: "Toki sekin on suo­jat­ta­va"

19.09.2022 17:04 19
Tilaajille
Qstock-viikonloppu oli ensihoidolle ja OYSin päivystykselle kiireinen – ensihoidolla kaksinkertainen määrä tehtäviä tavanomaiseen kesäviikonloppuun verrattuna

Qstock-vii­kon­lop­pu oli en­si­hoi­dol­le ja OYSin päi­vys­tyk­sel­le kii­rei­nen – en­si­hoi­dol­la kak­sin­ker­tai­nen määrä teh­tä­viä ta­van­omai­seen ke­sä­vii­kon­lop­puun ver­rat­tu­na

01.08.2022 14:54 7
Tilaajille
Kaikkien aikojen viilein Qstock keräsi 40 000 kävijää Kuusisaareen, poliisin näkökulmasta lauantai oli rauhallinen

Kaik­kien aikojen viilein Qstock keräsi 40 000 kävijää Kuu­si­saa­reen, po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta lauan­tai oli rau­hal­li­nen

31.07.2022 11:13 51
Tilaajille
Puolentusinaa juhlijaa joi itsensä päivystykseen perjantaina – sähköpotkulautojen kanssa säästyttiin vakavilta onnettomuuksilta

Puo­len­tu­si­naa juh­li­jaa joi itsensä päi­vys­tyk­seen per­jan­tai­na – säh­kö­pot­ku­lau­to­jen kanssa sääs­tyt­tiin va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta

30.07.2022 11:56 8
Tilaajille
Sekavat ihmiset työllistivät Oulun poliisia perjantaina – ambulanssilla Qstockista haettu yritti purra viranomaista

Sekavat ihmiset työl­lis­ti­vät Oulun po­lii­sia per­jan­tai­na – am­bu­lans­sil­la Qstoc­kis­ta haettu yritti purra vi­ran­omais­ta

30.07.2022 09:43 42
Tilaajille
Kaikki hyvin Qstockissa – yleisö iloitsi yhdessä artistien kanssa harmaasta säästä huolimatta

Kaikki hyvin Qstoc­kis­sa – yleisö iloitsi yhdessä ar­tis­tien kanssa har­maas­ta säästä huo­li­mat­ta

29.07.2022 22:19 12
Tilaajille
Qstock 2022 korkattiin räpin voimin alkaneeksi – Gettomasa herätti festarikansan hereille Kaleva-lavalla, kun taas Etta tarjoili Rytmirannassa niin estotonta tanssimista kuin herkkiä balladeja

Qstock 2022 kor­kat­tiin räpin voimin al­ka­neek­si – Get­to­ma­sa herätti fes­ta­ri­kan­san he­reil­le Ka­le­va-la­val­la, kun taas Etta tar­joi­li Ryt­mi­ran­nas­sa niin es­to­ton­ta tans­si­mis­ta kuin herkkiä bal­la­de­ja

29.07.2022 18:28 7
Tilaajille
Monissa bändeissä keitetty kosketinsoittaja kavahtaa politiikkaa ja musiikin tiukkapipoja

Monissa bän­deis­sä kei­tet­ty kos­ke­tin­soit­ta­ja ka­vah­taa po­li­tiik­kaa ja mu­sii­kin tiuk­ka­pi­po­ja

27.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Qstockin oheistapahtuma houkuttelee nuoria mukaan kulttuuripääkaupunkitoimintaan – Oulu2026-puistossa esiintyvä Barbitalokollektiivi huokuu feminiinistä energiaa

Qstoc­kin oheis­ta­pah­tu­ma hou­kut­te­lee nuoria mukaan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­toi­min­taan – Oulu2026-puis­tos­sa esiin­ty­vä Bar­bi­ta­lo­kol­lek­tii­vi huokuu fe­mi­nii­nis­tä ener­giaa

27.07.2022 09:05 6
Tilaajille
Qstockin festivaalirannekkeen vaihtopiste suljettiin automurron vuoksi Oulussa

Qstoc­kin fes­ti­vaa­li­ran­nek­keen vaih­to­pis­te sul­jet­tiin au­to­mur­ron vuoksi Oulussa

26.07.2022 12:49 1
Talkoohenki on voimissaan festareilla – Qstockin rakennustöissä ahertaa suuri vapaaehtoisten joukko

Tal­koo­hen­ki on voi­mis­saan fes­ta­reil­la – Qstoc­kin ra­ken­nus­töis­sä ahertaa suuri va­paa­eh­tois­ten joukko

26.07.2022 12:17 6
Antti Tuiskusta tulee Qstockin lauantain pääesiintyjä – Amorphis saatiin mukaan festarille lyhyellä varoitusajalla

Antti Tuis­kus­ta tulee Qstoc­kin lauan­tain pää­esiin­ty­jä – A­morp­his saatiin mukaan fes­ta­ril­le ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la

20.07.2022 09:14 56
Qstockin pääesiintyjä Limp Bizkit peruu Euroopan-kiertueensa – festivaali etsii korvaavaa esiintyjää kiireisellä aikataululla

Qstoc­kin pää­esiin­ty­jä Limp Bizkit peruu Eu­roo­pan-kier­tueen­sa – fes­ti­vaa­li etsii kor­vaa­vaa esiin­ty­jää kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la

19.07.2022 13:37 70
Ampumavälikohtaukset on huomioitu Oulun festareita järjestäessä – suurimmat ongelmat festarialueen sijaan lähiympäristössä

Am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­set on huo­mioi­tu Oulun fes­ta­rei­ta jär­jes­täes­sä – suu­rim­mat on­gel­mat fes­ta­ri­alueen sijaan lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä

16.07.2022 21:16 3
Tilaajille
Festarien panttikäytäntö puhutti myös Oulun Rock in the Cityssä viikonloppuna – " Tarkoituksena ei ole, että joku tulisi paikalle vain panteilla rahastamaan"

Fes­ta­rien pant­ti­käy­tän­tö puhutti myös Oulun Rock in the Cityssä vii­kon­lop­pu­na – " ­Tar­koi­tuk­se­na ei ole, että joku tulisi pai­kal­le vain pan­teil­la ra­has­ta­maan"

11.07.2022 13:08 27
Tilaajille
Qstock tulee tänäkin vuonna, lipunmyynnin vauhti nousi koronavuosia edeltäneelle tasolle toukokuussa – "Vahva usko on, että jälleen kerran tapahtuma on loppuunmyyty"

Qstock tulee tänäkin vuonna, li­pun­myyn­nin vauhti nousi ko­ro­na­vuo­sia edel­tä­neel­le tasolle tou­ko­kuus­sa – "Vahva usko on, että jälleen kerran ta­pah­tu­ma on lop­puun­myy­ty"

21.06.2022 14:24
Genrefestari Metal Capital starttaa Oulun musiikkikesän, ja lipunmyynti käy kuumana – Myös osa Qstockin lippukategorioista on myyty loppuun

Gen­re­fes­ta­ri Metal Capital start­taa Oulun mu­siik­ki­ke­sän, ja li­pun­myyn­ti käy kuumana – Myös osa Qstoc­kin lip­pu­ka­te­go­riois­ta on myyty loppuun

07.06.2022 15:33
Tilaajille
Qstock julkaisi viimeiset esiintyjät, festivaalin ohjelma on nyt valmis – festari aloittaa yhteistyön Oulu2026-hankkeen kanssa

Qstock jul­kai­si vii­mei­set esiin­ty­jät, fes­ti­vaa­lin ohjelma on nyt valmis – festari aloit­taa yh­teis­työn Oulu2026-hank­keen kanssa

25.05.2022 09:31 11
Qstockin viimeiset ulkomaiset kiinnitykset ovat tanskalaisyhtye Lukas Graham ja ruotsalainen laulaja-lauluntekijä Sarah Klang

Qstoc­kin vii­mei­set ul­ko­mai­set kiin­ni­tyk­set ovat tans­ka­lais­yh­tye Lukas Graham ja ruot­sa­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Sarah Klang

05.05.2022 09:15
Festivaalit tuovat poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Kuusisaareen myös tänä kesänä, opastejärjestelmää tehostetaan tulevaisuudessa – "Liikennejärjestelyjä ei tehdä kenenkään kiusaksi"

Fes­ti­vaa­lit tuovat poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Kuu­si­saa­reen myös tänä kesänä, opas­te­jär­jes­tel­mää te­hos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa – "Lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ei tehdä ke­nen­kään kiu­sak­si"

29.03.2022 18:00 8
Tilaajille
Qstockia tähdittävä nu metal -legenda Limp Bizkit on rakastettu ja vihattu – tällaisia vaiheita miljoonia levyjä myyneen yhtyeen uraan kuuluu

Qstoc­kia täh­dit­tä­vä nu metal -le­gen­da Limp Bizkit on ra­kas­tet­tu ja vihattu – täl­lai­sia vai­hei­ta mil­joo­nia levyjä myyneen yhtyeen uraan kuuluu

04.03.2022 13:16
Tilaajille
Qstock julkisti uusia esiintyjäkiinnityksiä – Limp Bizkit lauantain pääesiintyjäksi

Qstock jul­kis­ti uusia esiin­ty­jä­kiin­ni­tyk­siä – Limp Bizkit lauan­tain pää­esiin­ty­jäk­si

04.03.2022 09:11 13
Pohjoisen Suomen musiikkifestivaaleja valmistellaan odottavissa tunnelmissa – "Kesää odotetaan nyt toisenlaisissa tunnelmissa kuin vuosi sitten"

Poh­joi­sen Suomen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­le­ja val­mis­tel­laan odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – "Kesää odo­te­taan nyt toi­sen­lai­sis­sa tun­nel­mis­sa kuin vuosi sitten"

07.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Qstock julkisti ensimmäiset esiintyjät tulevaksi kesäksi: Paikalle saapuvat esimerkiksi JVG, Antti Tuisku, Haloo Helsinki! ja Maustetytöt x Agents

Qstock jul­kis­ti en­sim­mäi­set esiin­ty­jät tu­le­vak­si ke­säk­si: Pai­kal­le saa­pu­vat esi­mer­kik­si JVG, Antti Tuisku, Haloo Hel­sin­ki! ja Maus­te­ty­töt x Agents

30.11.2021 09:07 19
Qstockissa kertyi 16 tonnia jätettä, josta vain pieni osa päätyi kierrätykseen – humalaiset asiakkaat eivät olleet jäteastioiden suhteen kovinkaan tarkkoja

Qstoc­kis­sa kertyi 16 tonnia jä­tet­tä, josta vain pieni osa päätyi kier­rä­tyk­seen – hu­ma­lai­set asiak­kaat eivät olleet jä­te­as­tioi­den suhteen ko­vin­kaan tark­ko­ja

17.09.2021 13:40 22
Oulun terveysjohtaja: Qstockiin liittyviä tartuntoja tiedossa noin 60 kappaletta – Tyytyväisyyteen ei aihetta vaikka tartuntamäärä ei räjähtänyt käsiin

Oulun ter­veys­joh­ta­ja: Qstoc­kiin liit­ty­viä tar­tun­to­ja tie­dos­sa noin 60 kap­pa­let­ta – Tyy­ty­väi­syy­teen ei aihetta vaikka tar­tun­ta­mää­rä ei rä­jäh­tä­nyt käsiin

11.08.2021 14:27 80
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa pysyy yhä perustasolla, koronakoordinaatioryhmä ei asettanut rajoituksia – Qstockista tullut tähän mennessä muutama tartunta

Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy yhä pe­rus­ta­sol­la, ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ei aset­ta­nut ra­joi­tuk­sia – Qstoc­kis­ta tullut tähän men­nes­sä muutama tar­tun­ta

05.08.2021 20:47 92
Oulun terveysjohtaja pyytää: ”Älä hakeudu oireettomana testiin” – näytteenotto uhkaa ruuhkautua tapahtumissa altistuneiden vuoksi

Oulun ter­veys­joh­ta­ja pyytää: ”Älä hakeudu oi­reet­to­ma­na tes­tiin” – näyt­teen­ot­to uhkaa ruuh­kau­tua ta­pah­tu­mis­sa al­tis­tu­nei­den vuoksi

03.08.2021 21:44 41
Qstockissa ja Nightwishin salakonsertissa Club Teatrialla on voinut altistua koronalle

Qstoc­kis­sa ja Night­wis­hin sa­la­kon­ser­tis­sa Club Teat­rial­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

03.08.2021 17:36 135
Oulussa on todettu maanantaina 15 uutta koronatartuntaa – Kaupunki: Qstockin vaikutus tartuntamääriin näkyy aikaisintaan loppuviikosta

Oulussa on todettu maa­nan­tai­na 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Kau­pun­ki: Qstoc­kin vai­ku­tus tar­tun­ta­mää­riin näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

02.08.2021 18:38 81
Jäteastiat pursuilivat viime viikonloppuna Qstockissa, vaikka alueella oli jätehuoltoa helpottavat älyjäteastiat – kysyimme, miten älyjäteastiat toimivat festivaaleilla

Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat viime vii­kon­lop­pu­na Qstoc­kis­sa, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat – ­ky­syim­me, miten äly­jä­te­as­tiat toi­mi­vat fes­ti­vaa­leil­la

02.08.2021 14:29 9
Tilaajille
Qstock on ohi, mutta siivoustyöt ovat vasta aluillaan – tupakantumpit ja muovimukien palaset peittävät Raatin stadionin tekoviheriön

Qstock on ohi, mutta sii­vous­työt ovat vasta aluil­laan – tu­pa­kan­tum­pit ja muo­vi­mu­kien palaset peit­tä­vät Raatin sta­dio­nin te­ko­vi­he­riön

01.08.2021 20:00 61
Tilaajille
Qstock veti 40 000 kävijää vaihtelevassa säässä – korona johti viiteen peruutukseen

Qstock veti 40 000 kävijää vaih­te­le­vas­sa säässä – korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen

01.08.2021 13:41 46
Keikka-arvio: Nightwish esitti Qstockissa hevin ja klassisen musiikin hengästyttävän keitoksen

Keik­ka-ar­vio: Night­wish esitti Qstoc­kis­sa hevin ja klas­si­sen mu­sii­kin hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen

31.07.2021 11:07 18
Tilaajille
Sateisessa Qstockissa oli rauhallinen ilmapiiri – "Vaikka täällä on tosi märkää niin täällä on ihan mahtava tunnelma"

Sa­tei­ses­sa Qstoc­kis­sa oli rau­hal­li­nen il­ma­pii­ri – "­Vaik­ka täällä on tosi märkää niin täällä on ihan mahtava tun­nel­ma"

30.07.2021 22:42 29
Tilaajille
Qstock-perjantai on ollut poliisille aikaisempia vuosia rauhallisempi, syynä lienee keli

Qstock-per­jan­tai on ollut po­lii­sil­le ai­kai­sem­pia vuosia rau­hal­li­sem­pi, syynä lienee keli

30.07.2021 22:19 2
Pyhimys korkkasi Qstockin päälavan ja William villitsi Rytmirannan – sadetakkimeri aaltoili onnellisena live-musiikin tahtiin perjantaina

Pyhimys kork­ka­si Qstoc­kin pää­la­van ja William vil­lit­si Ryt­mi­ran­nan – sa­de­tak­ki­me­ri aal­toi­li on­nel­li­se­na li­ve-mu­sii­kin tahtiin per­jan­tai­na

30.07.2021 20:35 28
Tilaajille
Maskisuositus palaa Ouluun, koskee myös QStockia – altistumisia voinut tapahtua Finnkinon teatterissa ja ravintoloissa

Mas­ki­suo­si­tus palaa Ouluun, koskee myös QStoc­kia – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua Finn­ki­non teat­te­ris­sa ja ra­vin­to­lois­sa

30.07.2021 15:54 60
Qstockin jätelajittelu kehittyy jäteastioilla, jotka ilmoittavat järjestäjille ollessaan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odottanut, milloin festivaaleilla pystyy kierrättämään paremmin"

Qstoc­kin jä­te­la­jit­te­lu ke­hit­tyy jä­teas­tioil­la, jotka il­moit­ta­vat jär­jes­tä­jil­le ol­les­saan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odot­ta­nut, milloin fes­ti­vaa­leil­la pystyy kier­rät­tä­mään pa­rem­min"

30.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Juhlitaanko Qstockia auringonpaisteen sijaan vesisateessa? Näin Kuusisaaressa varaudutaan viikonlopun muuttuviin sääolosuhteisiin

Juh­li­taan­ko Qstoc­kia au­rin­gon­pais­teen sijaan ve­si­sa­tees­sa? Näin Kuu­si­saa­res­sa va­rau­du­taan vii­kon­lo­pun muut­tu­viin sää­olo­suh­tei­siin

29.07.2021 19:00 20
Tilaajille
Nightwish otti Oulun Club Teatrialta varaslähdön maailmankiertueelleen – varsinainen startti on perjantai-iltana Qstockissa

Night­wish otti Oulun Club Teat­rial­ta va­ras­läh­dön maail­man­kier­tueel­leen – var­si­nai­nen startti on per­jan­tai-il­ta­na Qstoc­kis­sa

29.07.2021 15:30 1
Tilaajille
Festarilippuja myynnissä sadoittain halvalla Qstockin lähestyessä – festivaalin toimitusjohtajan mukaan koronatilanne on voinut vaikuttaa asiaan

Fes­ta­ri­lip­pu­ja myyn­nis­sä sa­doit­tain hal­val­la Qstoc­kin lä­hes­tyes­sä – fes­ti­vaa­lin toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ko­ro­na­ti­lan­ne on voinut vai­kut­taa asiaan

28.07.2021 15:20 67
Tilaajille
Qstock myytiin jälleen loppuun – koronatartunnan saanut voi siirtää lippunsa seuraavaan vuoteen

Qstock myytiin jälleen loppuun – ko­ro­na­tar­tun­nan saanut voi siirtää lip­pun­sa seu­raa­vaan vuoteen

27.07.2021 09:22 28
Qstock sulkee Suomen vilkkaimpiin kuuluvan pyörätien yli viikoksi – liikenneinsinööri Harri Vaarala: "Pyöräilykaupungin pitäisi pystyä parempaan"

Qstock sulkee Suomen vilk­kaim­piin kuu­lu­van pyö­rä­tien yli vii­kok­si – lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaa­ra­la: "Pyö­räi­ly­kau­pun­gin pitäisi pystyä pa­rem­paan"

26.07.2021 18:30 71
Tilaajille
Qstockin esiintymislavat nousevat alkuviikosta Kuusisaareen ja Raattiin – "Kyllähän tätä on odotettu, että festivaalit päästään taas järjestämään."

Qstoc­kin esiin­ty­mis­la­vat nou­se­vat al­ku­vii­kos­ta Kuu­si­saa­reen ja Raat­tiin – "Kyl­lä­hän tätä on odo­tet­tu, että fes­ti­vaa­lit pääs­tään taas jär­jes­tä­mään."

26.07.2021 18:00 12
Tilaajille
Qstock aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä Raattiin ja Kuusisaareen – Väliaikainen taksitolppa sijoitetaan tänä vuonna Kauppatorin kupeeseen

Qstock ai­heut­taa poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä Raat­tiin ja Kuu­si­saa­reen – Vä­li­ai­kai­nen tak­si­tolp­pa si­joi­te­taan tänä vuonna Kaup­pa­to­rin ku­pee­seen

22.07.2021 12:50 23
Tilaajille
Polkupyörällä läpi punaisten baanojen – Oulun kaupunki näyttäytyy kesällä kauneimmillaan pyörän selästä

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Qstockin lipunmyynti lähes yhtä vilkasta kuin koronaa edeltävinä kesinä – festivaali muistuttaa varovaisuudesta lippukaupoilla

Qstoc­kin li­pun­myyn­ti lähes yhtä vil­kas­ta kuin koronaa edel­tä­vi­nä kesinä – fes­ti­vaa­li muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta lip­pu­kau­poil­la

06.07.2021 09:27 6
Oulun Kärpät Oy:lle mojova potti Kustannustuki 3:sta – "Onhan tuo valtavan iso avustus tähän tilanteeseen"

Oulun Kärpät Oy:lle mojova potti Kus­tan­nus­tu­ki 3:sta – "Onhan tuo val­ta­van iso avustus tähän ti­lan­tee­seen"

17.06.2021 15:00 20
Tilaajille
Luukas Oja, Noira ja Plutonium 74 Qstockiin

Luukas Oja, Noira ja Plu­to­nium 74 Qstoc­kiin

09.06.2021 09:49
Kokoontumisrajoitusten purkaminen oli odotettu ilouutinen oululaisille tapahtumien järjestäjille – "Uskon, että hygienia-asiat ja niiden huomioiminen ovat tulleet tapahtuma-alalle jäädäkseen"

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen oli odo­tet­tu ilo­uu­ti­nen ou­lu­lai­sil­le ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le – "Uskon, että hy­gie­nia-asiat ja niiden huo­mioi­mi­nen ovat tulleet ta­pah­tu­ma-alal­le jää­däk­seen"

02.06.2021 16:49
Tilaajille
Qstock julkisti lisää esiintyjiä: lauantaina lavalla nähdään muun muassa brittipopbändi Suede sekä Apocalyptica

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:00 11
Oulun Qstockin järjestelyt aikataulussa – festivaali tiedottaa huomenna keskiviikkona uusista artistikiinnityksistä

Oulun Qstoc­kin jär­jes­te­lyt ai­ka­tau­lus­sa – fes­ti­vaa­li tie­dot­taa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na uusista ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­sis­tä

01.06.2021 11:58 11
Pitkään hiljaiseloa viettänyt Kemopetrol juhlistaa yli 20-vuotiasta esikoisalbumiaan Oulun Qstockista alkavalla juhlakiertueella

Pitkään hil­jais­eloa viet­tä­nyt Ke­mo­pet­rol juh­lis­taa yli 20-vuo­tias­ta esi­kois­al­bu­miaan Oulun Qstoc­kis­ta al­ka­val­la juh­la­kier­tueel­la

12.05.2021 13:54 5
Qstockin toimistolla seurataan koronatilannetta sormet ristissä, kesää kohden mennään kaikki tai ei mitään -periaatteella: "Ei auta muu kuin toivoa parasta"

Qstoc­kin toi­mis­tol­la seu­ra­taan ko­ro­na­ti­lan­net­ta sormet ris­tis­sä, kesää kohden mennään kaikki tai ei mitään -pe­riaat­teel­la: "Ei auta muu kuin toivoa pa­ras­ta"

15.03.2021 12:22 8
Tilaajille
Qstock paljastaa lisää nimiä tulevan kesän ohjelmistostaan – kesällä Kuusisaaressa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

Qstock pal­jas­taa lisää nimiä tulevan kesän oh­jel­mis­tos­taan – kesällä Kuu­si­saa­res­sa nähdään muun muassa Alma, Pyhimys ja Blind Channel

24.02.2021 16:22 5
Festareita suunnitellaan koronan varjossa – Qstockin lipunmyynnissä poikkeuksellinen tilanne

Fes­ta­rei­ta suun­ni­tel­laan koronan var­jos­sa – Qstoc­kin li­pun­myyn­nis­sä poik­keuk­sel­li­nen tilanne

03.12.2020 17:00
Tilaajille
Qstock julkisti tukun ensi kesän kotimaisia kiinnityksiä

Qstock jul­kis­ti tukun ensi kesän ko­ti­mai­sia kiin­ni­tyk­siä

01.12.2020 09:54 2
Qstockin pääesiintyjä vuonna 2021 on Nightwish – festivaali julkisti myös useita muita ensi kesän esiintyjiä

Qstoc­kin pää­esiin­ty­jä vuonna 2021 on Night­wish – fes­ti­vaa­li jul­kis­ti myös useita muita ensi kesän esiin­ty­jiä

01.07.2020 15:12 13
Qstock on liian massiivinen kokonaisuus siirrettäväksi: "Nyt on helpompi nuolla haavoja ja suunnata katseet ensi vuoteen", sanoo festivaalijohtaja Mikko Forstén

Qstock on liian mas­sii­vi­nen ko­ko­nai­suus siir­ret­tä­väk­si: "Nyt on hel­pom­pi nuolla haavoja ja suun­na­ta katseet ensi vuo­teen", sanoo fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Mikko Forstén

23.04.2020 15:35
Tilaajille
1990-luvun brittipopin suurnimi Suede tulee ensi kesänä Qstockiin – Alma tekee Oulussa kesän ainoan festivaalikeikkansa Suomessa

1990-lu­vun brit­ti­po­pin suur­ni­mi Suede tulee ensi kesänä Qstoc­kiin – Alma tekee Oulussa kesän ainoan fes­ti­vaa­li­keik­kan­sa Suo­mes­sa

11.03.2020 09:00 22
Qstockin päiväkohtaisten lippujen myynti alkoi, uusia esiintyjiä muun muassa JVG ja Battle Beast

Qstoc­kin päi­vä­koh­tais­ten lip­pu­jen myynti alkoi, uusia esiin­ty­jiä muun muassa JVG ja Battle Beast

30.01.2020 09:32 6
Metallirockin suurnimi Volbeat on Qstockin lauantain pääesiintyjä ensi heinäkuussa

Me­tal­li­roc­kin suur­ni­mi Volbeat on Qstoc­kin lauan­tain pää­esiin­ty­jä ensi hei­nä­kuus­sa

23.01.2020 09:06 51
Qstock paljasti ensi kesän ensimmäiset esiintyjänsä – heinäkuussa Kuusisaaressa nähdään muun muassa The Darkness ja Amaranthe

Qstock pal­jas­ti ensi kesän en­sim­mäi­set esiin­ty­jän­sä – hei­nä­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa nähdään muun muassa The Dark­ness ja Ama­rant­he

28.11.2019 09:25 38
Keikka-arvio: Qstockin pääesiintyjä Thirty Seconds to Mars tarjoili sirkushuveja, mutta kompuroi vakavoituessaan

Keik­ka-ar­vio: Qstoc­kin pää­esiin­ty­jä Thirty Seconds to Mars tar­joi­li sir­kus­hu­ve­ja, mutta kom­pu­roi va­ka­voi­tues­saan

28.07.2019 12:03 6
Tilaajille
Qstock teki uuden yleisöennätyksen, festivaali oli loppuunmyyty seitsemättä kertaa peräkkäin

Qstock teki uuden ylei­söen­nä­tyk­sen, fes­ti­vaa­li oli lop­puun­myy­ty seit­se­mät­tä kertaa pe­räk­käin

28.07.2019 10:28 128
Qstockin ilotulitus jää tänä vuonna pitämättä – syynä metsäpalovaroitus

Qstoc­kin ilo­tu­li­tus jää tänä vuonna pi­tä­mät­tä – syynä met­sä­pa­lo­va­roi­tus

27.07.2019 23:40 28
Raatin ja Kuusisaaren välinen uusi silta on ollut vähällä käytöllä Qstockissa, vaikka se  rakennettiin tapahtumia varten

Raatin ja Kuu­si­saa­ren välinen uusi silta on ollut vähällä käy­töl­lä Qstoc­kis­sa, vaikka se ra­ken­net­tiin ta­pah­tu­mia varten

27.07.2019 21:48 36
The Sounds -tähtien hauskanröyhkeä teknobändi Crew of Me and You muistelee Qstockia 2015: "Jatkot olivat aivan hullut"

The Sounds -täh­tien haus­kan­röyh­keä tek­no­bän­di Crew of Me and You muis­te­lee Qstoc­kia 2015: "Jatkot olivat aivan hullut"

27.07.2019 18:00
Tilaajille
"Kun täällä kerran ollaan kaksi päivää, niin nautitaan se koko aika" – Qstock avasi portit jo aamupäivästä ja sulkee ovet viime vuotta aiemmin

"Kun täällä kerran ollaan kaksi päivää, niin nau­ti­taan se koko aika" – Qstock avasi portit jo aa­mu­päi­väs­tä ja sulkee ovet viime vuotta aiemmin

27.07.2019 17:12 58
Keikka-arvio: Hurmoksellinen Chisu tunnusteli keikallaan uusia ulottuvuuksia – keväällä julkaistuissa kappaleissa yhdistyvät taidepunk ja maailmanlopun kone-efektit

Keik­ka-ar­vio: Hur­mok­sel­li­nen Chisu tun­nus­te­li kei­kal­laan uusia ulot­tu­vuuk­sia – ke­vääl­lä jul­kais­tuis­sa kap­pa­leis­sa yh­dis­ty­vät tai­de­punk ja maail­man­lo­pun ko­ne-efek­tit

27.07.2019 15:44
Tilaajille
Populaarirap kertoo siitä, mitä tarkoittaa aikuistuminen ja astuminen kohti keski-iän kynnystä – Teflon Brothers, Elastinen ja JVG luotasivat aihealuetta perjantain Qstock-keikoillaan

Po­pu­laa­ri­rap kertoo siitä, mitä tar­koit­taa ai­kuis­tu­mi­nen ja as­tu­mi­nen kohti kes­ki-iän kyn­nys­tä – Teflon Brot­hers, Elas­ti­nen ja JVG luo­ta­si­vat ai­he­aluet­ta per­jan­tain Qstock-kei­koil­laan

27.07.2019 12:00
Tilaajille
"Sopivan pieni ja helppo kantaa" – Kysyimme Qstock-kävijöiltä, mitä heillä on mukana ja millaisissa laukuissa

"So­pi­van pieni ja helppo kantaa" – Ky­syim­me Qstock-kä­vi­jöil­tä, mitä heillä on mukana ja mil­lai­sis­sa lau­kuis­sa

27.07.2019 11:59 10
Qstockia siunaava pätsi on myös kirous: auringosta voipuneita on aikaisempaa enemmän ensiaputeltalla

Qstoc­kia siu­naa­va pätsi on myös kirous: au­rin­gos­ta voi­pu­nei­ta on ai­kai­sem­paa enemmän en­si­apu­tel­tal­la

26.07.2019 21:15 17
Hellettä, hikeä ja juhliva ihmisjoukko – Katso kuvia pilvettömän taivaan alla vietetystä Qstockin avauspäivästä

Hel­let­tä, hikeä ja juhliva ih­mis­jouk­ko – Katso kuvia pil­vet­tö­män taivaan alla vie­te­tys­tä Qstoc­kin avaus­päi­väs­tä

26.07.2019 21:06 33
Qstock pyörähti käyntiin leppoisissa, mutta hikisissä merkeissä – jonot festivaalialueille muodostuivat neljän aikaan

Qstock pyö­räh­ti käyn­tiin lep­poi­sis­sa, mutta hi­ki­sis­sä mer­keis­sä – jonot fes­ti­vaa­li­alueil­le muo­dos­tui­vat neljän aikaan

26.07.2019 18:26 11
Oulun poliisi muistuttaa Facebookissa juhlijoita siitä, miten Qstockissa kuuluu käyttäytyä: "Elä vie höpöjuttuja aluveelle eläkä ahanehi pelekkää kalijaa"

Oulun poliisi muis­tut­taa Fa­ce­boo­kis­sa juh­li­joi­ta siitä, miten Qstoc­kis­sa kuuluu käyt­täy­tyä: "Elä vie hö­pö­jut­tu­ja alu­veel­le eläkä ahanehi pe­lek­kää ka­li­jaa"

25.07.2019 23:14 25
Thirty Seconds to Mars myy elämyspaketteja Qstockin keikalleen jopa 700 dollarin lisämaksusta, ja ne ovat käyneet myös kaupaksi

Thirty Seconds to Mars myy elä­mys­pa­ket­te­ja Qstoc­kin kei­kal­leen jopa 700 dol­la­rin li­sä­mak­sus­ta, ja ne ovat käyneet myös kau­pak­si

25.07.2019 10:37 38
Polkupyöräyksikkö ehtii apuun nopeasti Qstockissa – ensihoitovarustus sama kuin ambulanssissa

Pol­ku­pyö­rä­yk­sik­kö ehtii apuun no­peas­ti Qstoc­kis­sa – en­si­hoi­to­va­rus­tus sama kuin am­bu­lans­sis­sa

24.07.2019 20:02 31
Qstock pärähtää pian käyntiin – Kokosimme 6 tärppiä, jotka ainakin kannattaa käydä kurkkaamassa

Qstock pä­räh­tää pian käyn­tiin – Ko­ko­sim­me 6 tärp­piä, jotka ainakin kan­nat­taa käydä kurk­kaa­mas­sa

24.07.2019 18:00 2
Tilaajille
Nykyajan trubaduurikaksikko Kalevauva.fi kerää nykyään sanoituksia myös muilta keskustelufoorumeilta, mutta "Vauva.fi on silti se suurin ja kaunein" – Oulukin voisi saada kokoonpanolta oman kaupunkilaulun

Ny­ky­ajan tru­ba­duu­ri­kak­sik­ko Ka­le­vau­va.fi kerää nykyään sa­noi­tuk­sia myös muilta kes­kus­te­lu­foo­ru­meil­ta, mutta "Vau­va.fi on silti se suurin ja kau­nein" – Oulukin voisi saada ko­koon­pa­nol­ta oman kau­pun­ki­lau­lun

24.07.2019 13:39
Tilaajille
Qstockin kakkoslavan tekniikka vaatii kymmenittäin kaiuttimia ja kilometrikaupalla piuhaa – festivaalilavan äänentoisto on tarkkaa matematiikkaa

Qstoc­kin kak­kos­la­van tek­niik­ka vaatii kym­me­nit­täin kaiut­ti­mia ja ki­lo­met­ri­kau­pal­la piuhaa – fes­ti­vaa­li­la­van ää­nen­tois­to on tarkkaa ma­te­ma­tiik­kaa

23.07.2019 06:00 4
Tilaajille
Kirkko tarjoilee pyhää vettä Qstockissa – "Joka tästä lähteestä juo, ei ole koskaan janoinen"

Kirkko tar­joi­lee pyhää vettä Qstoc­kis­sa – "Joka tästä läh­tees­tä juo, ei ole koskaan ja­noi­nen"

18.07.2019 12:12 18
Qstock aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin festivaaliviikon alusta alkaen

Qstock ai­heut­taa poik­keuk­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin fes­ti­vaa­li­vii­kon alusta alkaen

16.07.2019 13:04 45
Loppuunmyyty Qstock rikkoo jälleen kävijäennätyksensä – festivaalille odotetaan yhteensä 40 000 kävijää

Lop­puun­myy­ty Qstock rikkoo jälleen kä­vi­jä­en­nä­tyk­sen­sä – fes­ti­vaa­lil­le odo­te­taan yh­teen­sä 40 000 kävijää

27.06.2019 08:14 39
Qstockin kahden päivän liput myyty loppuun kuukausi ennen festivaalia – tältä kesältä odotetaan uutta kävijäennätystä

Qstoc­kin kahden päivän liput myyty loppuun kuu­kau­si ennen fes­ti­vaa­lia – tältä kesältä odo­te­taan uutta kä­vi­jä­en­nä­tys­tä

25.06.2019 08:13 19
Qstockin lauantaipäivän liput myytiin loppuun – festivaali kertoo lipunmyynnin sujuneen edellisvuosia vilkkaammin

Qstoc­kin lauan­tai­päi­vän liput myytiin loppuun – fes­ti­vaa­li kertoo li­pun­myyn­nin su­ju­neen edel­lis­vuo­sia vilk­kaam­min

11.06.2019 09:40 6
Qstock 2019 -ohjelma on valmis – katso tästä kaikki esiintyjät ja aikataulut

Qstock 2019 -oh­jel­ma on valmis – katso tästä kaikki esiin­ty­jät ja ai­ka­tau­lut

02.05.2019 09:15 70