Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Poliisi
Kuukausi
Passit menevät Oulussa kuin kuumille kiville, huhtikuulle vapaana vielä muutamia aikoja – Raahessa ajan voi saada jopa viikon päähän

Passit menevät Oulussa kuin kuu­mil­le ki­vil­le, huh­ti­kuul­le vapaana vielä muu­ta­mia aikoja – Raa­hes­sa ajan voi saada jopa viikon päähän

19.03.2023 18:00 8
Tilaajille
Alaikäistä epäillään Oulun Kaukovainiolla tapahtuneesta puukotuksesta

Ala­ikäis­tä epäil­lään Oulun Kau­ko­vai­niol­la ta­pah­tu­nees­ta puu­ko­tuk­ses­ta

07.03.2023 21:35
Espanjalaismiestä epäillään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen, KRP:n esitutkinta valmis

Es­pan­ja­lais­mies­tä epäil­lään kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mi­seen, KRP:n esi­tut­kin­ta valmis

06.03.2023 15:13
Alle 15-vuotiaan epäillään puukottaneen toista alaikäistä Siilinjärvellä

Alle 15-vuo­tiaan epäil­lään puu­kot­ta­neen toista ala­ikäis­tä Sii­lin­jär­vel­lä

06.03.2023 10:59
Professori: Poliisi ylitti selvästi toimivaltansa estäessään sahausoperaation kuvaamisen Aalistunturin mielenosoituksessa – "Poliisin perusteluissa jopa huvittavia piirteitä"

Pro­fes­so­ri: Poliisi ylitti sel­väs­ti toi­mi­val­tan­sa es­täes­sään sa­haus­ope­raa­tion ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoi­tuk­ses­sa – "Po­lii­sin pe­rus­te­luis­sa jopa hu­vit­ta­via piir­tei­tä"

25.02.2023 11:38 9
Tilaajille
Meri-Lapin kouluissa väkivaltatilanteita: Kemissä koululaisella veitsi mukana,  aikomuksenaan vahingoittaa henkilökuntaan kuuluvaa, Torniossa puolestaan yläkoululla pahoinpitely

Me­ri-La­pin kou­luis­sa vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­ta: Kemissä kou­lu­lai­sel­la veitsi mukana, ai­ko­muk­se­naan va­hin­goit­taa hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa, Tor­nios­sa puo­les­taan ylä­kou­lul­la pa­hoin­pi­te­ly

25.02.2023 12:08
Tilaajille
Poliisi: Kahden lapsen epäillään syyllistyneen ryöstöön, ryöstön yritykseen ja pahoinpitelyyn Oulussa

Po­lii­si: Kahden lapsen epäil­lään syyl­lis­ty­neen ryös­töön, ryöstön yri­tyk­seen ja pa­hoin­pi­te­lyyn Oulussa

24.02.2023 12:47 16
15-vuotias nuori riehui koulukodissa Limingassa ja vastusti poliisia – hovioikeus ei muuttanut tuomiota

15-vuo­tias nuori riehui kou­lu­ko­dis­sa Li­min­gas­sa ja vas­tus­ti po­lii­sia – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut tuo­mio­ta

23.02.2023 13:47 3
Tilaajille
Onnellinen loppu: Hiihtämään lähtenyt lapsi katosi Kuusamon Pyhävaaralla – vanhemmat löysivät ennen kuin pelastuslaitos tai poliisi ehtivät paikalle

On­nel­li­nen loppu: Hiih­tä­mään läh­te­nyt lapsi katosi Kuu­sa­mon Py­hä­vaa­ral­la – ­van­hem­mat löy­si­vät ennen kuin pe­las­tus­lai­tos tai poliisi ehtivät pai­kal­le

21.02.2023 14:59 1
Tilaajille
Vanhemmat
Vasemmistoliiton puoluetoimistolle tuli aamulla räjähdettä muistuttava paketti – kristillisdemokraattien ja kokoomuksen puoluetoimistoilla tarkastetut lähetykset paljastuivat mainoksiksi

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­toi­mis­tol­le tuli aamulla rä­jäh­det­tä muis­tut­ta­va paketti – kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja ko­koo­muk­sen puo­lue­toi­mis­toil­la tar­kas­te­tut lä­he­tyk­set pal­jas­tui­vat mai­nok­sik­si

16.02.2023 17:53 2
Kainuun prikaatissa menehtyneen varusmiehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta

Kainuun pri­kaa­tis­sa me­neh­ty­neen va­rus­mie­hen kuo­le­maan ei epäillä liit­ty­vän rikosta

14.02.2023 15:50 3
Poliisi pysäytti Kemissä kaksi rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä, Torniossa poliisia vastaan ajoi kaahari

Poliisi py­säyt­ti Kemissä kaksi rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­tyä hen­ki­löä, Tor­nios­sa po­lii­sia vastaan ajoi kaahari

11.02.2023 10:21
Tilaajille
Moottoritiellä kulkenut jalankulkija aiheutti peräänajokolarin Oulussa

Moot­to­ri­tiel­lä kul­ke­nut ja­lan­kul­ki­ja ai­heut­ti pe­rään­ajo­ko­la­rin Oulussa

07.02.2023 21:16
Tee katoamisilmoitus kotipihasta kadonneesta lapsesta tai muistisairaasta läheisestä välittömästi – Poliisi: "Ei kannata jäädä miettimään, kehtaako yhteyttä ottaa"

Tee ka­toa­mis­il­moi­tus ko­ti­pi­has­ta ka­don­nees­ta lap­ses­ta tai muis­ti­sai­raas­ta lä­hei­ses­tä vä­lit­tö­mäs­ti – ­Po­lii­si: "Ei kannata jäädä miet­ti­mään, keh­taa­ko yh­teyt­tä ottaa"

07.02.2023 10:31
Tilaajille
Nelostiellä Tervolassa kahden henkilöauton kolari, humalaiset henkilöt pitivät poliisin kiireisenä

Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa kahden hen­ki­lö­au­ton kolari, hu­ma­lai­set hen­ki­löt pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä

05.02.2023 10:34
Tilaajille
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kantaa huolta ala­ikäis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 12:07 10
Tilaajille
Poliisilla oli Meri-Lapissa vilkas perjantai-ilta ja yö: risteyskolari, epäiltyjä rattijuopumuksia Simossa, Kemissä ja Torniossa

Po­lii­sil­la oli Me­ri-La­pis­sa vilkas per­jan­tai-il­ta ja yö: ris­teys­ko­la­ri, epäil­ty­jä rat­ti­juo­pu­muk­sia Si­mos­sa, Kemissä ja Tor­nios­sa

04.02.2023 11:11
Tilaajille
Koskenkorva-väärennökset laboratoriotutkimuksissa – "Emme tiedä, onko väärennettyjä pulloja myös Oulun alueella"

Kos­ken­kor­va-vää­ren­nök­set la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sis­sa – "Emme tiedä, onko vää­ren­net­ty­jä pulloja myös Oulun alueel­la"

03.02.2023 16:00 17
Tilaajille
Kyyti ja ilmaiset juomat ovat koituneet yksinäisten kulkijoiden rahojen kohtaloksi Oulussa – viime aikojen tapahtumat eivät ole harvinaislaatuisia

Kyyti ja il­mai­set juomat ovat koi­tu­neet yk­si­näis­ten kul­ki­joi­den rahojen koh­ta­lok­si Oulussa – viime aikojen ta­pah­tu­mat eivät ole har­vi­nais­laa­tui­sia

03.02.2023 14:00 3
Tilaajille
Päihtyneille on tarjottu Oulussa alkoholia ja autokyytiä, jonka jälkeen heiltä on varastettu rahaa – Poliisi: " Tuntemattomien ihmisten tarjouksiin kannattaa suhtautua varauksella"

Päih­ty­neil­le on tar­jot­tu Oulussa al­ko­ho­lia ja au­to­kyy­tiä, jonka jälkeen heiltä on va­ras­tet­tu rahaa – ­Po­lii­si: " ­Tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten tar­jouk­siin kan­nat­taa suh­tau­tua va­rauk­sel­la"

02.02.2023 17:51 14