Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Oulun kaupunki
Kuukausi
Tulipalossa tuhoutuneen Alakylän koulun tilalle nousee uusi puukoulu – koulunkäynti alkaa vuonna 2025

Tu­li­pa­los­sa tu­hou­tu­neen Ala­ky­län koulun tilalle nousee uusi puu­kou­lu – kou­lun­käyn­ti alkaa vuonna 2025

25.01.2023 12:06 9
Oulun kaupungin osallistuva budjetointi alkaa jälleen, ideoita voi lähettää kahden viikon ajan

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti alkaa jäl­leen, ideoita voi lä­het­tää kahden viikon ajan

24.01.2023 12:31 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entinen kaup­pa­op­pi­lai­tos on säi­ly­tet­tä­vä – pur­ka­mi­sen myötä Oulun kau­pun­ki me­net­tää taas yhden mer­kit­tä­vän ajal­li­sen ker­ros­tu­man

24.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Oulun seudun lähijunaliikenne tarvitsisi valtion tukea yli 90 prosenttia kustannuksista

Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tar­vit­si­si valtion tukea yli 90 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta

19.01.2023 05:00 142
Tilaajille
Vasta vireille tulleessa kaavahankkeessa suunnitellaan lomakylää Oulun Saarelaan joen rannalle

Vasta vi­reil­le tul­lees­sa kaa­va­hank­kees­sa suun­ni­tel­laan lo­ma­ky­lää Oulun Saa­re­laan joen ran­nal­le

10.01.2023 06:00 34
Tilaajille
Oulun Arkkitehtikilta huolissaan entisen kauppaoppilaitoksen purkusuunnitelmista: "Olemme laatimassa jonkinlaista kannanottoa"

Oulun Ark­ki­teh­ti­kil­ta huo­lis­saan entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen pur­ku­suun­ni­tel­mis­ta: "Olemme laa­ti­mas­sa jon­kin­lais­ta kan­na­not­toa"

03.01.2023 06:00 56
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun asuntomessujen tonttihaku käynnistyy vuoden alussa – Vaakunakylän pysäköintilaitoksen rakentamisesta vastaa Oulun Pysäköinti

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy vuoden alussa – ­Vaa­ku­na­ky­län py­sä­köin­ti­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta vastaa Oulun Py­sä­köin­ti

23.12.2022 13:20 17
Valkiaisjärven alueen mökkiläiset pelkäävät hirmuista rekkarallia tielleen – Oulun kaupunki suunnittelee kilometrin päähän Välirämeelle ylijäämämaiden vastaanottoaluetta

Val­kiais­jär­ven alueen mök­ki­läi­set pel­kää­vät hir­muis­ta rek­ka­ral­lia tiel­leen – Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee ki­lo­met­rin päähän Vä­li­rä­meel­le yli­jää­mä­mai­den vas­taan­ot­to­aluet­ta

22.12.2022 18:00 47
Tilaajille
Oulun Asemakeskuksen toteuttaja selviää ensi keväänä, tuomaristo arvioi ehdotuksia parhaillaan

Oulun Ase­ma­kes­kuk­sen to­teut­ta­ja selviää ensi ke­vää­nä, tuo­ma­ris­to arvioi eh­do­tuk­sia par­hail­laan

22.12.2022 14:38 7
Eemeli ja Tiina tekevät Oulun kaupungin työelämäohjelmaa nuorille: ”Hyvässä tiimissä hullustakin ideasta tulee jotain oikeaa”
Mainos Työn taitajat

Eemeli ja Tiina tekevät Oulun kau­pun­gin työ­elä­mä­oh­jel­maa nuo­ril­le: ”Hy­väs­sä tii­mis­sä hul­lus­ta­kin ideasta tulee jotain oikeaa”

17.12.2022 06:00
Lidlille myönnettiin tontti ja kaava Kaakkuriin

Lid­lil­le myön­net­tiin tontti ja kaava Kaak­ku­riin

13.12.2022 21:05 36
Tilaajille
Johtajavalinta voi kirveltää, mutta ratkaisun jälkeen Oulussa on katsottava jo eteenpäin
Pääkirjoitus

Joh­ta­ja­va­lin­ta voi kir­vel­tää, mutta rat­kai­sun jälkeen Oulussa on kat­sot­ta­va jo eteen­päin

13.12.2022 20:00 22
Tilaajille
Oulun jätetaksoihin esitetään kovaa korotusta, perusteena kustannustason merkittävä nousu – katso esimerkit uusista hinnoista

Oulun jä­te­tak­soi­hin esi­te­tään kovaa ko­ro­tus­ta, pe­rus­tee­na kus­tan­nus­ta­son mer­kit­tä­vä nousu – katso esi­mer­kit uusista hin­nois­ta

13.12.2022 06:00 54
Tilaajille
Hupisaarten kesä­teatterin katsomon laajentamista on selvitetty, mutta rahaa ei heru –  "Osalle kesän toimijoista katsomo on riittävä, osalle se on liian pieni"

Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­rin kat­so­mon laa­jen­ta­mis­ta on sel­vi­tet­ty, mutta rahaa ei heru –  "Osalle kesän toi­mi­jois­ta katsomo on riit­tä­vä, osalle se on liian pieni"

12.12.2022 15:30 20
Tilaajille
”Yritykset kaipaavat työntekijöitä” – voinko opiskella oppisopimuksella ja 8 muuta kysymystä metallialan opinnoista
Mainos We love metal

”Y­ri­tyk­set kai­paa­vat työn­te­ki­jöi­tä” – voinko opis­kel­la op­pi­so­pi­muk­sel­la ja 8 muuta ky­sy­mys­tä me­tal­li­alan opin­nois­ta

10.12.2022 06:00 1

Oulun Kor­ven­ky­län alueen kol­man­nen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – työt kes­tä­vät elo­kuul­le 2024

02.12.2022 16:11
Näkökulma: Virpiniemi kärkkyy miljoonainvestointeja – visioissa siintää kunnon matkailutäky Oululle ja virkistyspaikka kaupunkilaisille

Nä­kö­kul­ma: Vir­pi­nie­mi kärkkyy mil­joo­nain­ves­toin­te­ja – vi­siois­sa siintää kunnon mat­kai­lu­tä­ky Oululle ja vir­kis­tys­paik­ka kau­pun­ki­lai­sil­le

25.11.2022 06:00 13
Tilaajille
Uuden hyvinvoinnista, kotoutumisesta ja osallisuudesta vastaavan johtajan virkaan 35 hakijaa – katso, ketkä yhdeksän kutsutaan haastatteluun

Uuden hy­vin­voin­nis­ta, ko­tou­tu­mi­ses­ta ja osal­li­suu­des­ta vas­taa­van joh­ta­jan virkaan 35 hakijaa – katso, ketkä yh­dek­sän kut­su­taan haas­tat­te­luun

21.11.2022 22:57 34
Lumo näytti taas, miten kaupunkiin saa hyvillä tapahtumilla hetkessä eloa – ja sellaisia Ouluun mahtuu myös lisää
Pääkirjoitus

Lumo näytti taas, miten kau­pun­kiin saa hyvillä ta­pah­tu­mil­la het­kes­sä eloa – ja sel­lai­sia Ouluun mahtuu myös lisää

21.11.2022 20:00 30
Tilaajille