Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Oulun kaupunki
Kuukausi
Oulun kaupungin syksyn tonttihaku käynnistyy 8. elokuuta – kaupunki kutsuu elokuussa tutustumaan tonttitarjontaan

Oulun kau­pun­gin syksyn tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy 8. elo­kuu­ta – kau­pun­ki kutsuu elo­kuus­sa tu­tus­tu­maan tont­ti­tar­jon­taan

22.06.2022 15:55 4
Tietokirjat enemmistönä Botnia-ehdokkaissa – 15 000 euron kirjallisuuspalkinnosta kilpailee peräti 85 teosta

Tie­to­kir­jat enem­mis­tö­nä Bot­nia-eh­dok­kais­sa – 15 000 euron kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kil­pai­lee peräti 85 teosta

22.06.2022 11:30
Onko Oulu todellisuudessa urbaanisti omintakeinen paikka, vai kulttuurikaupunni ilman vaatteita?

Onko Oulu to­del­li­suu­des­sa ur­baa­nis­ti omin­ta­kei­nen paikka, vai kult­tuu­ri­kau­pun­ni ilman vaat­tei­ta?

15.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Kulttuuritalo Valven visuaalinen ilme uudistettiin

Kult­tuu­ri­ta­lo Valven vi­suaa­li­nen ilme uu­dis­tet­tiin

13.06.2022 11:09 1
Vanhemmat
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 36
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää Oulun kaupunginvaltuutettujen määrää vähennettäväksi 67 valtuutetusta kuntalain sallimaan 59:ään

Val­tuus­to­aloi­te esittää Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen määrää vä­hen­net­tä­väk­si 67 val­tuu­te­tus­ta kun­ta­lain sal­li­maan 59:ään

16.05.2022 21:49 20
Terveyskuntomittauksia järjestetään lähiviikkoina Kiimingissä, Ylikiimingissä, Haukiputaalla ja Raksilassa

Ter­veys­kun­to­mit­tauk­sia jär­jes­te­tään lä­hi­viik­koi­na Kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Rak­si­las­sa

16.05.2022 12:32
Oululla ja Odessalla  on pitkä ja rikas ystävyyshistoria – yhteyttä pidetään myös sodan keskellä

Oululla ja Odes­sal­la on pitkä ja rikas ys­tä­vyys­his­to­ria – yh­teyt­tä pi­de­tään myös sodan kes­kel­lä

15.05.2022 06:00
Tilaajille
Oulun koulut kesälomalle normaalisti – opettajien lakon vuoksi menetettyjä työpäiviä ei tarvitse korvata

Oulun koulut ke­sä­lo­mal­le nor­maa­lis­ti – opet­ta­jien lakon vuoksi me­ne­tet­ty­jä työ­päi­viä ei tar­vit­se korvata

11.05.2022 12:36 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oululla pallo hu­kas­sa? – Oman asuin­pai­kan men­nei­syy­den tun­te­mi­nen olisi tärkeää kai­kil­le ou­lu­lai­sil­le

01.05.2022 08:00 37
Tilaajille
Oulun kaupungin lastensuojelu palkkaa lisää väkeä

Oulun kau­pun­gin las­ten­suo­je­lu palkkaa lisää väkeä

29.04.2022 13:22 3
Tilaajille
"Nousi huoli", sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ensireaktiostaan päätökseen Raksilan kampushankkeen torppaamisesta

"Nousi huoli", sanoo Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki en­si­reak­tios­taan pää­tök­seen Rak­si­lan kam­pus­hank­keen torp­paa­mi­ses­ta

23.04.2022 17:00 156
Tilaajille
Oulun ikäihmisten turvapuhelimissa häiriötilanne, suurin osa ongelmista korjattu

Oulun ikä­ih­mis­ten tur­va­pu­he­li­mis­sa häi­riö­ti­lan­ne, suurin osa on­gel­mis­ta kor­jat­tu

06.04.2022 15:39 1
Lakko koskee myös osaa lääkäreistä – "Välttämättömät toiminnot on turvattu"

Lakko koskee myös osaa lää­kä­reis­tä – "Vält­tä­mät­tö­mät toi­min­not on tur­vat­tu"

05.04.2022 19:40 1
Tilaajille
Poliisi hälytettiin Oulun ympäristötalolle häiritsevän asiakkaan vuoksi – kaupungin riskienhallintapäällikön mukaan häiriökäytös on äärimmäisen harvinaista kasvotusten

Poliisi hä­ly­tet­tiin Oulun ym­pä­ris­tö­ta­lol­le häi­rit­se­vän asiak­kaan vuoksi – kau­pun­gin ris­kien­hal­lin­ta­pääl­li­kön mukaan häi­riö­käy­tös on ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta kas­vo­tus­ten

28.03.2022 21:09
Tilaajille
Kunta-alan lakko sulkisi Oulun koulut, päiväkodit ja kaupungin muut palvelut – pääluottamusmies: "Palkkojen jälkeenjääneisyys vaikuttaa työn vetovoimaan"

Kun­ta-alan lakko sulkisi Oulun koulut, päi­vä­ko­dit ja kau­pun­gin muut pal­ve­lut – pää­luot­ta­mus­mies: "Palk­ko­jen jäl­keen­jää­nei­syys vai­kut­taa työn ve­to­voi­maan"

25.03.2022 06:00 32
Tilaajille
Medialukutaitoa tarvitaan entistä enemmän, koska sota Ukrainassa aiheuttaa entistä enemmän väärän informaation leviämistä

Me­dia­lu­ku­tai­toa tar­vi­taan entistä enem­män, koska sota Uk­rai­nas­sa ai­heut­taa entistä enemmän väärän in­for­maa­tion le­viä­mis­tä

22.03.2022 21:00 3
Tilaajille
"Se olisi hälyttävä tilanne", kauhistelee Pudasjärven tekninen johtaja Janne Karhu pitkittynyttä hintojen nousua

"Se olisi hä­lyt­tä­vä ti­lan­ne", kau­his­te­lee Pu­das­jär­ven tek­ni­nen johtaja Janne Karhu pit­kit­ty­nyt­tä hin­to­jen nousua

16.03.2022 06:00 7
Tilaajille
Ouluun oma Oodi – vai joku muu? Uudistuvalle pääkirjastolle etsitään nyt nimeä kilpailun kautta

Ouluun oma Oodi – vai joku muu? Uu­dis­tu­val­le pää­kir­jas­tol­le et­si­tään nyt nimeä kil­pai­lun kautta

23.02.2022 15:27 4
Kaupunginhallitus esitti pormestarimallin hylkäämistä äänin 10–3 – kaupunginvaltuusto päättää johtamismallista ensi viikolla

Kau­pun­gin­hal­li­tus esitti por­mes­ta­ri­mal­lin hyl­kää­mis­tä äänin 10–3 – kau­pun­gin­val­tuus­to päättää joh­ta­mis­mal­lis­ta ensi vii­kol­la

21.02.2022 20:45 25