Vaalipuheet
Uusi suomalainen uskaltaa sanoa asiat

Uusi suo­ma­lai­nen us­kal­taa sanoa asiat

12.04.2019 14:10 0
Kestävällä pohjalla eteenpäin

Kes­tä­väl­lä poh­jal­la eteen­päin

12.04.2019 12:08 0
Mistä sinä aiot minulta leikata?

Mistä sinä aiot minulta lei­ka­ta?

12.04.2019 10:00 0
Perhe-elämän aktiivimalli

Per­he-elä­män ak­tii­vi­mal­li

12.04.2019 10:00 0
Neljän tunnin juna Ouluun palvelisi ihmisiä, teollisuutta ja ilmastoa

Neljän tunnin juna Ouluun pal­ve­li­si ih­mi­siä, teol­li­suut­ta ja il­mas­toa

11.04.2019 17:00 3
Nuorille mielekästä tekemistä, myös syrjäytyminen otettava tosissaan

Nuo­ril­le mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä, myös syr­jäy­ty­mi­nen otet­ta­va to­sis­saan

11.04.2019 16:00 0
Julkisten palvelujen ammattilaiset on aika nostaa heille kuuluvaan arvoonsa

Jul­kis­ten pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­set on aika nostaa heille kuu­lu­vaan ar­voon­sa

11.04.2019 15:00 0
Suomen itsenäisyys palautettava

Suomen it­se­näi­syys pa­lau­tet­ta­va

10.04.2019 18:00 0
Äänestäjä päättää Suomen suunnan

Ää­nes­tä­jä päättää Suomen suunnan

10.04.2019 17:00 1
Eduskuntavaalien ydin

Edus­kun­ta­vaa­lien ydin

10.04.2019 16:00 0
Pidetään kiinni työn tekemisen kulttuurista

Pi­de­tään kiinni työn te­ke­mi­sen kult­tuu­ris­ta

10.04.2019 12:00 0
Yhteiskunta yhteiseksi!

Yh­teis­kun­ta yh­tei­sek­si!

10.04.2019 10:10 0
Tulevat vaalit ovat vedenjakaja

Tulevat vaalit ovat ve­den­ja­ka­ja

09.04.2019 15:00 0
Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy tärkeää

Nuorten syr­jäy­ty­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­sy tärkeää

09.04.2019 14:00 0
Keskusta on vastavoima populismille ja keskittämispolitiikalle

Kes­kus­ta on vas­ta­voi­ma po­pu­lis­mil­le ja kes­kit­tä­mis­po­li­tii­kal­le

09.04.2019 10:00 1
Suomi tarvitsee järkevää ilmastopolitiikkaa

Suomi tar­vit­see jär­ke­vää il­mas­to­po­li­tiik­kaa

09.04.2019 08:00 0
Maaseutua ei voi tuoda - sen on oltava oma

Maa­seu­tua ei voi tuoda - sen on oltava oma

09.04.2019 07:00 0
Otetaan vanhukset mukaan

Otetaan van­huk­set mukaan

09.04.2019 06:00 0
Suomen tulee olla kokoaan suurempi ilmastokysymyksissä

Suomen tulee olla kokoaan suu­rem­pi il­mas­to­ky­sy­myk­sis­sä

09.04.2019 05:00 1
Ratkaistaan Suomen suurin ongelma, nuorten syrjäytyminen

Rat­kais­taan Suomen suurin on­gel­ma, nuorten syr­jäy­ty­mi­nen

06.04.2019 10:00 0