Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Han­ki­taan­ko ter­vey­den­huol­toon vuok­ra­työn­te­ki­jöi­tä van­hus­ten hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la?

29.12.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­to tar­vit­see so­siaa­li­työ­tä

28.12.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läh­tö­koh­ta sote-uu­dis­tuk­sel­le oli, että kaikki sai­si­vat sa­man­ve­rois­ta pal­ve­lua asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

20.11.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jan arkea – sanonta ”kotini on lin­na­ni” on enemmän kuin totta koh­dal­la­ni

18.11.2023 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­man ja tur­val­li­suu­den tu­ke­mi­nen on kaik­kien, myös Pohteen tehtävä – kuntiin tuleva pa­lau­te­tul­va ja yleinen hätä ovat käsin kos­ke­tel­ta­via

18.11.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den tulisi esiin­tyä yhtenä rin­ta­ma­na – pe­rus­tus­lais­ta­ko pe­las­tus?

17.11.2023 06:00 3
Oulu laati ikäihmisille puhelinluettelon – 30-sivuinen palveluopas sisältää esimerkiksi Pohteen yhteystiedot

Oulu laati ikä­ih­mi­sil­le pu­he­lin­luet­te­lon – 30-si­vui­nen pal­ve­lu­opas si­säl­tää esi­mer­kik­si Pohteen yh­teys­tie­dot

16.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde yli­lää­kä­rin ase­mas­sa?

15.11.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­toi­met eivät saa vaa­ran­taa vam­mais­ten ih­mis­ten perus- ja ih­mis­oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta

14.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­kump­pa­nuu­det tur­vaa­vat asuk­kai­den hy­vin­voin­tia hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa

13.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus suh­tau­tuu nui­vas­ti eläk­keel­lä oleviin

10.11.2023 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen asiak­kaan ko­ke­muk­sia

09.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen alueel­la on mah­dol­lis­ta pa­ran­taa psy­ko­lo­gien veto- ja pi­to­voi­maa

08.11.2023 05:45
Pohteen heikko talous voi johtaa siihen, että valtio ottaa ohjat – Näin toimii arviointimenettely, joka uhkaa vaikeuksiin joutuneita hyvinvointialueita

Pohteen heikko talous voi johtaa siihen, että valtio ottaa ohjat – Näin toimii ar­vioin­ti­me­net­te­ly, joka uhkaa vai­keuk­siin jou­tu­nei­ta hy­vin­voin­ti­aluei­ta

05.11.2023 18:19 59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tuk­sen leik­kauk­set ajavat sote-alueet mah­dot­to­man eteen

03.11.2023 05:00 3
Oulu hyvin huolissaan Pohteen leikkaussuunnitelmista: Vaikuttaisivat merkittävästi kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin – voivat tulla myöhemmin kalliiksi

Oulu hyvin huo­lis­saan Pohteen leik­kaus­suun­ni­tel­mis­ta: Vai­kut­tai­si­vat mer­kit­tä­väs­ti kun­ta­lais­ten ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin – voivat tulla myö­hem­min kal­liik­si

02.11.2023 16:07 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tio­neu­vos­ton vaa­ti­muk­set Poh­teel­le ovat koh­tuut­to­mia – leik­kaus tulee pe­ruut­taa ja antaa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sel­le kaksi vuotta li­sä­ai­kaa

02.11.2023 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­lais­ta tuli ”me­noe­rä” ja työn­te­ki­jöis­tä ”re­surs­si” po­liit­ti­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa

01.11.2023 06:00 5
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

01.11.2023 06:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­sääs­tö­jen vaa­ti­mi­nen on epä­in­hi­mil­lis­tä – Pohde on hil­lin­nyt ku­lu­kas­vua ja tehnyt jo ki­pei­tä­kin sääs­tö­jä

31.10.2023 05:30 13