Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikein koh­den­ne­tut pal­ve­lut ovat parasta ta­lou­den­pi­toa – muis­ti­sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­sy kyt­ket­tä­vä kan­san­sai­rauk­sien eh­käi­sy­työ­hön

04.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­nan­ot­to Vi­han­nin ter­veys­ase­man puo­les­ta

16.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Raportti osoittaa lukuisia puutteita asiakkaiden ja potilaiden asemassa Pohteen alueella – Palveluun pääsy hyvinvointialueella ykkösongelma

Ra­port­ti osoit­taa lu­kui­sia puut­tei­ta asiak­kai­den ja po­ti­lai­den ase­mas­sa Pohteen alueel­la – Pal­ve­luun pääsy hy­vin­voin­ti­alueel­la yk­kös­on­gel­ma

30.03.2023 11:58 11
Tilaajille
Politiikkaa on tehtävä ihminen keskiössä, yhtä köyttä vetäen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tiik­kaa on tehtävä ihminen kes­kiös­sä, yhtä köyttä vetäen

28.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi neu­vo­loi­ta ei voisi so­vel­taa myös van­huk­sil­le?

25.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Päihdeasiakkaita ei ole varaa jättää hoitamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­asiak­kai­ta ei ole varaa jättää hoi­ta­mat­ta

23.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

10.03.2023 15:38 14
Mitä Oulun ylikuormitetuille sosiaali- ja terveyspalveluille tapahtuu? Suomen toiseksi suurin sote-keskus Kontinkankaalla ratkeaa liitoksistaan  – Pohteelta odotetaan päätöksiä

Mitä Oulun yli­kuor­mi­te­tuil­le so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­le ta­pah­tuu? Suomen toi­sek­si suurin sote-kes­kus Kon­tin­kan­kaal­la ratkeaa lii­tok­sis­taan – Poh­teel­ta odo­te­taan pää­tök­siä

14.02.2023 05:00 122
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kär­si­vää nuorta on au­tet­ta­va ko­ko­nais­val­tai­ses­ti

02.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mi­sen hyvän muiston tärkeys

02.02.2023 05:00
Tilaajille
Oululaisen Caritas Palveluiden nimi vaihtuu – "Yksityisten ollut mahdotonta tehdä kannattavaa liiketoimintaa"

Ou­lu­lai­sen Caritas Pal­ve­lui­den nimi vaihtuu – "Yk­si­tyis­ten ollut mah­do­ton­ta tehdä kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa"

01.02.2023 09:00 2
Tilaajille
Kelan pääjohtaja Outi Antila haluaa tarjota parempaa palvelua, ja sen pitää olla myös sosiaaliturvauudistuksen tavoite –"Palvelujen kautta takaisin töihin"

Kelan pää­joh­ta­ja Outi Antila haluaa tarjota pa­rem­paa pal­ve­lua, ja sen pitää olla myös so­siaa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tavoite –"­Pal­ve­lu­jen kautta ta­kai­sin töihin"

20.01.2023 05:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­min osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään

01.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen osaa­ja­pu­laa ei rat­kais­ta ra­ja-ai­doil­la – lain­sää­dän­töä tulee pi­kai­ses­ti tar­ken­taa siten, että mää­ri­tel­lään jo­kai­seen ryhmään paikka var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­mil­le

01.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote kaipaa pe­rus­ta­son nä­ke­mys­tä – suo­rit­ta­va porras on se, joka huo­no­jen pää­tös­ten seu­rauk­se­na myy "ei oota”

31.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin – kommentoi järjestämissuunnitelmaa syyskuun loppuun mennessä

Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lui­hin – kom­men­toi jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa syys­kuun loppuun men­nes­sä

15.09.2022 15:28 9
Oulun vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen: "Muutoksen vauhti voi yllättää ikäihmiset"

Oulun van­hus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja-Lee­na Kärk­käi­nen: "Muu­tok­sen vauhti voi yl­lät­tää ikäih­mi­set"

11.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ei pidä pyö­rit­tää kul­je­tus­yri­tys­tä – vas­taa­va osaa­mi­nen ja re­surs­sit löy­ty­vät alueen yri­tyk­sil­tä

07.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa sote-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­los­palk­kaus on yri­tys­maail­mas­sa käy­tet­ty keino saada toi­min­ta suun­nat­tua kohti ta­voit­tei­ta

14.04.2022 06:00 5
Tilaajille