Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Startup-yritykset
Oululainen startup-yritys aikoo tehdä miljoonia teknologialla, jolla lihotetaan kärpäsentoukkia

Ou­lu­lai­nen star­tup-yri­tys aikoo tehdä mil­joo­nia tek­no­lo­gial­la, jolla li­ho­te­taan kär­pä­sen­touk­kia

28.09.2023 05:00 9
Tilaajille
Lukkiutumaton talutin näyttää pääsevän tuotantoon Oulussa – kemiläiskeksintö tähtää Amerikan isoille lemmikkimarkkinoille

Luk­kiu­tu­ma­ton talutin näyttää pää­se­vän tuo­tan­toon Oulussa – ke­mi­läis­kek­sin­tö tähtää Ame­ri­kan isoille lem­mik­ki­mark­ki­noil­le

28.08.2023 10:33 4
Tilaajille
Vaatelaastarille startup-palkinto: oululaisäidit tympääntyivät lasten rikkinäisiin housunpolviin, ja nyt heidän keksintöään käyttävät myös moottoripyöräilijät ja metsurit

Vaa­te­laas­ta­ril­le star­tup-pal­kin­to: ou­lu­lais­äi­dit tym­pään­tyi­vät lasten rik­ki­näi­siin hou­sun­pol­viin, ja nyt heidän kek­sin­töään käyt­tä­vät myös moot­to­ri­pyö­räi­li­jät ja met­su­rit

06.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Kemiläisoululainen keksintö vaimentaa koiran nykäisyt ja ehkäisee revähdyksiä – Läpimurron kynnyksellä oleva talutin kaipaa enää sijoittajia

Ke­mi­läis­ou­lu­lai­nen kek­sin­tö vai­men­taa koiran ny­käi­syt ja eh­käi­see re­väh­dyk­siä – Lä­pi­mur­ron kyn­nyk­sel­lä oleva talutin kaipaa enää si­joit­ta­jia

15.05.2023 07:00 12
Tilaajille
Norjalaisyhtiön terästehdas ehkä Suomeen – yhtiö on tehnyt asiasta esiselvityksiä

Nor­ja­lais­yh­tiön te­räs­teh­das ehkä Suomeen – yhtiö on tehnyt asiasta esi­sel­vi­tyk­siä

04.11.2022 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uudet työ­pai­kat syn­ty­vät kas­vu­yri­tyk­siin

26.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Oulun asema nähdään Suomen startup-kentällä erittäin keskeisenä – vielä startup-yrityksiä ei kuitenkaan perusteta Oulussa riittävästi

Oulun asema nähdään Suomen star­tup-ken­täl­lä erit­täin kes­kei­se­nä – vielä star­tup-yri­tyk­siä ei kui­ten­kaan pe­rus­te­ta Oulussa riit­tä­väs­ti

24.05.2022 18:19 3
Tilaajille
Marianne Juntunen tajusi, että yhden ihmisen puhdasoppinen elämä ei ole ratkaisu maailman ongelmiin – Nyt  kemianopettaja vie lappilaista, luonnonläheistä opetusta ulkomaille

Ma­rian­ne Jun­tu­nen tajusi, että yhden ihmisen puh­das­op­pi­nen elämä ei ole rat­kai­su maail­man on­gel­miin – Nyt ke­mian­opet­ta­ja vie lap­pi­lais­ta, luon­non­lä­heis­tä ope­tus­ta ul­ko­mail­le

27.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kasvuyrityksille 52 miljoonaa riskirahaa, maakunta ylsi jälleen toiselle tilalle Suomessa Uudenmaan jälkeen

Poh­jois-Poh­jan­maan kas­vu­yri­tyk­sil­le 52 mil­joo­naa ris­ki­ra­haa, maa­kun­ta ylsi jälleen toi­sel­le tilalle Suo­mes­sa Uu­den­maan jälkeen

21.04.2022 09:00 2
Tilaajille
Pikkulottana jatkosodassa toiminut Anna-Liisa löysi ystävän opiskelija Veerasta – "riennoissa" yhdessä käyvä kaksikko ystävystyi startup-yrityksen kautta

Pik­ku­lot­ta­na jat­ko­so­das­sa toi­mi­nut An­na-Lii­sa löysi ystävän opis­ke­li­ja Vee­ras­ta – "rien­nois­sa" yhdessä käyvä kak­sik­ko ys­tä­vys­tyi star­tup-yri­tyk­sen kautta

06.12.2021 14:30
Tilaajille
Milloin yritys on konkurssikypsä? "Jos palkkoja jää maksamatta, tilanne ei vaikuta lupaavalta"

Milloin yritys on kon­kurs­si­kyp­sä? "Jos palk­ko­ja jää mak­sa­mat­ta, tilanne ei vaikuta lu­paa­val­ta"

26.11.2021 13:30 4
Tilaajille
Supercell ja sata muuta kasvuyritystä perustivat startup-kentän etujärjestön, tavoitteena nostaa vienti metsäteollisuuden rinnalle

Su­per­cell ja sata muuta kas­vu­yri­tys­tä pe­rus­ti­vat star­tup-ken­tän etu­jär­jes­tön, ta­voit­tee­na nostaa vienti met­sä­teol­li­suu­den rin­nal­le

07.10.2021 09:17 3
Melan perhe muutti Berliinistä koronaa pakoon Raaheen – "Elämänlaatu on niin älyttömän hyvä täällä"

Melan perhe muutti Ber­lii­nis­tä koronaa pakoon Raaheen – "E­lä­män­laa­tu on niin älyt­tö­män hyvä täällä"

05.07.2021 08:30 1
Tilaajille
Oulun seudulle 30 miljoonaa riskirahaa vuonna 2020 - Startupeille liki puoli miljardia suomalaisilta ja ulkomaalaisilta pääomasijoittajilta

Oulun seu­dul­le 30 mil­joo­naa ris­ki­ra­haa vuonna 2020 - Star­tu­peil­le liki puoli mil­jar­dia suo­ma­lai­sil­ta ja ul­ko­maa­laisil­ta pää­oma­si­joit­ta­jil­ta

28.05.2021 06:00
Tilaajille
Kehittyvillä markkinoilla on miljardien vientipotentiaali – ja tilaa oululaisille innovaatioille, arvioi ministeri Ville Skinnari

Ke­hit­ty­vil­lä mark­ki­noil­la on mil­jar­dien vien­ti­po­ten­tiaa­li – ja tilaa ou­lu­lai­sil­le in­no­vaa­tioil­le, arvioi mi­nis­te­ri Ville Skin­na­ri

17.03.2021 19:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on kerännyt vuodesta 2015 toiseksi eniten pääomasijoituksia Uudenmaan jälkeen – oululainen 9Solutions käyttää pääomasijoituksen kansainvälistymiseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on ke­rän­nyt vuo­des­ta 2015 toi­sek­si eniten pää­oma­si­joi­tuk­sia Uu­den­maan jälkeen – ou­lu­lai­nen 9So­lu­tions käyttää pää­oma­si­joi­tuk­sen kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen

16.11.2020 06:00
Tilaajille
Yhteisövero kangertaa pahasti – Oulussa tarvitaan enemmän nälkäisiä ja kasvuhakuisia yrittäjiä
Pääkirjoitus

Yh­tei­sö­ve­ro kan­ger­taa pahasti – Oulussa tar­vi­taan enemmän näl­käi­siä ja kas­vu­ha­kui­sia yrit­tä­jiä

08.11.2020 20:00 21
Tilaajille
Säätiö alkaa tukea Oulun yliopistossa tutkimustulosten kaupallistamista, tuki voi nousta 100 000 euroon – "Tulee suoraan vauhdittamaan startup-yritysten ja teknologiasiirtojen syntyä"

Säätiö alkaa tukea Oulun yli­opis­tos­sa tut­ki­mus­tu­los­ten kau­pal­lis­ta­mis­ta, tuki voi nousta 100 000 euroon – "Tulee suoraan vauh­dit­ta­maan star­tup-yri­tys­ten ja tek­no­lo­gia­siir­to­jen syntyä"

24.08.2020 10:54 1