Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Tuulivoima

Tuleeko Poh­jois-Suo­men tuu­li­puis­tois­ta sak­sa­lais­ten ve­ty­teh­das? – ­Vih­reän vedyn tuot­ta­mi­sek­si pitäisi rat­kais­ta kar­kaa­mis­on­gel­ma ja se, mihin kaikki happi lai­te­taan

14.09.2021 08:27 19
Tilaajille

Suomeen ra­ken­tuu kovaa vauhtia uusia tuu­li­voi­ma­loi­ta – ­Maa­no­mis­ta­jat ovat huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta pur­ku­kus­tan­nuk­sis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

18.08.2021 06:00 57
Tilaajille

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan maan­omis­ta­jien yh­teis­tä tah­to­ti­laa – tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­ni­tel­tu säh­kön­siir­to­reit­ti hät­käh­dyt­ti maan­omis­ta­jat Haa­pa­ve­del­lä

14.08.2021 18:00 11
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Minna Haapola toimii Kes­ti­län tuu­li­puis­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, kuun­te­lee rockia ja unelmoi moot­to­ri­pyö­räs­tä: "Haluan olla mukana ra­ken­ta­mas­sa pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta"

19.07.2021 10:00 13
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­nen työl­lis­tää pai­kal­li­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja tuo vilk­kaut­ta alueen pal­ve­lui­hin – "Py­rim­me käyt­tä­mään hank­keis­sam­me pai­kal­li­sia te­ki­jöi­tä mah­dol­li­sim­man paljon"

13.07.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa Haa­pa­ve­del­le – Lep­pio­jan­pe­rän maan­omis­ta­jat huo­lis­saan elin­ym­pä­ris­tön­sä ja mait­ten­sa tur­me­le­mi­ses­ta

07.07.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­rat­kai­sua ei löydy tur­ve­pel­lois­ta eikä tuu­li­voi­ma­lois­ta

14.06.2021 05:30 2
Tilaajille

Suh­tau­tu­mi­nen tuu­li­voi­maan jakaa eh­dok­kai­ta – Monissa kun­nis­sa koetaan olevan jo tar­peek­si tuu­li­voi­ma­loi­ta

08.06.2021 07:00 12
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den nosto on tii­mi­työ­tä – Haa­pa­jär­ven Vä­li­kan­kaal­le nousee 24 jät­ti­mäis­tä tuu­li­voi­ma­laa hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

07.06.2021 22:33 22
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man kiin­teis­tö­ve­rot kuu­mot­ta­vat kuntia, mutta yhä kor­keam­mal­le nou­se­vat voi­ma­lat he­rät­tä­vät edel­leen myös vas­tus­tus­ta

31.05.2021 20:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me tuu­li­voi­maa it­sek­käis­tä syistä

29.05.2021 02:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man hintaa las­ket­taes­sa on kat­sot­ta­va su­ku­pol­vien päähän – EU toteaa, ettei uu­siu­tu­vaa ener­giaa saa tuottaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den kus­tan­nuk­sel­la

17.05.2021 07:00 11
Tilaajille

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen osa­yleis­kaa­van kaa­tu­mi­nen on ta­lou­del­li­ses­ti kova isku Kuu­sa­mon kau­pun­gil­le: "Seu­raa­vien 20 vuoden aikana kau­pun­gil­le olisi tu­lou­tu­nut yh­teen­sä noin 20 mil­joo­naa euroa"

27.04.2021 15:15 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man puo­les­ta ja tuu­li­voi­maa vastaan – Joskus kun­nis­sa voisi olla ai­heel­lis­ta ottaa ai­ka­li­sä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­sa

27.04.2021 07:00
Tilaajille

Li­min­gan val­tuus­to­se­mi­naa­ri: Lau­tuan­ne­val­le suun­ni­tel­tua tuu­li­voi­ma­kaa­vaa ei viedä eteen­päin

26.04.2021 19:09 1

Paljon puhetta ja nä­kö­kul­mia Li­min­gan Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­toa kä­sit­te­le­väs­sä tuu­li­voi­ma­il­las­sa – kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajalan mukaan maa­nan­tai­na val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa esillä kolme vaih­to­eh­toa

22.04.2021 21:35 9
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus ja Vapo suun­nit­te­le­vat tuu­li­voi­ma­puis­toa Py­hän­näl­le – suun­nit­te­lus­sa kuul­laan kuntaa ja kun­ta­lai­sia

09.04.2021 13:14 2

Puhuri Oy ra­ken­taa in­ves­toi sata mil­joo­naa euroa Haa­pa­ve­den ja Kan­nuk­sen tuu­li­voi­ma­loi­hin

31.03.2021 12:35 3

Poh­joi­sen suur­hank­keil­la on hyvä ko­ti­mai­suus­as­te – pel­käs­tään tuu­li­voi­maa ra­ken­ne­taan 2,5 mil­jar­dil­la eurolla

04.03.2021 10:40 20
Tilaajille

Kodin lä­his­töl­le kaa­vail­tu tuu­li­puis­to sai Tanja Uok­ko­lan vas­ta­rin­taan – "Ih­mi­set ovat hä­dis­sään"

11.02.2021 09:16 17
Tilaajille