Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Hyvinvointiyhteiskunta
Eriarvoisuuden vähentäminen politiikan keskiöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen po­li­tii­kan kes­kiöön

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Suomalaiset ansaitsevat parempaa
Kolumni

Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa

14.02.2023 16:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­hi­mil­li­syyt­tä yli­vel­kaan­tu­neen tu­le­vai­suu­teen – joka vuosi käy niin, että osa ih­mi­sis­tä ei selviä ve­lois­taan

15.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten on mah­dol­lis­ta, että niin moni ikään­ty­nyt syr­jäy­tyy? – eet­ti­ses­ti kestävä van­hus­työ edel­lyt­tää re­surs­se­ja, aikaa kohdata ihminen ih­mi­se­nä

21.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti ja pe­rus­pal­ve­lut tur­vat­ta­va kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le

27.07.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruusu Hei­ni­nen, suo­ma­lai­nen su­per­nai­nen, an­sait­si­si tulla pa­rem­min esille

20.03.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus on avain hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­ta tekee huo­no­voin­ti­sek­si – kuun­nel­laan häntä, joka pyytää apua, ja ennen kaikkea häntä, joka ei osaa pyytää

14.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Perhe on ykkönen suomalaisten mielestä – kirkko instituutiona on menettänyt merkitystään
Pääkirjoitus

Perhe on ykkönen suo­ma­lais­ten mie­les­tä – kirkko ins­ti­tuu­tio­na on me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään

03.10.2021 20:00 6
Tilaajille
Halutaanko hyvinvointiyhteiskunnasta pitää kiinni?
Kolumni

Ha­lu­taan­ko hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­ta pitää kiinni?

04.09.2021 16:00 44
Tilaajille
Nyt pitäisi uskaltaa uudistaa
Kolumni

Nyt pitäisi us­kal­taa uu­dis­taa

18.05.2021 16:00 33
Tilaajille
Tolkun ihminen on hyvinvointivaltioihminen – hän ei katso asioita liian vasemmalta eikä turhan oikealta
Kolumni

Tolkun ihminen on hy­vin­voin­ti­val­tio­ih­mi­nen – hän ei katso asioita liian va­sem­mal­ta eikä turhan oi­keal­ta

21.02.2021 14:00 26
Tilaajille
Talouspolitiikka on turvallisuuskysymys – edessä on keskustelu mikä hyvinvointiyhteiskunnassa on välttämätöntä
Kolumni

Ta­lous­po­li­tiik­ka on tur­val­li­suus­ky­sy­mys – edessä on kes­kus­te­lu mikä hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­sa on vält­tä­mä­tön­tä

26.05.2020 20:00 4
Tilaajille