Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun koulut
Sanginsuun koulun lakkautuspäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen Oulussa – asian valmistelua moititaan monin tavoin puutteelliseksi

San­gin­suun koulun lak­kau­tus­pää­tök­ses­tä va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen Oulussa – asian val­mis­te­lua moi­ti­taan monin tavoin puut­teel­li­sek­si

04.08.2023 14:53 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun kylää on ajettu vuosia alas kaa­voi­tus­ta ju­mit­ta­mal­la – vielä hetken lapset saavat har­ras­taa il­mai­sek­si ky­lä­kou­lul­laan ja kokea ole­van­sa osa yh­tei­söä

30.06.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja pää­tök­siä voi muut­taa: tehdään ky­lä­kou­luis­ta Oululle brändi

27.06.2023 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen määrän osalta suunta on Oulussa vä­he­ne­vä

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päätti kouluverkosta, areenasta ja jalkapallostadionista – näin viiden koulun lakkauttamisesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kou­lu­ver­kos­ta, aree­nas­ta ja jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta – näin viiden koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta pää­tet­tiin

20.06.2023 08:49 91
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti unel­mien koulua 2025 – pojat ovat Keiskan koulun luon­to­luo­kan eka­luo­kan reip­pai­ta op­pi­lai­ta

11.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Perheet pet­ty­nei­tä Tak­ku­ran­nan koulun lak­kau­tus­ai­kei­siin – koulu eri toi­min­toi­neen mah­dol­lis­taa ky­lä­läis­ten yh­tei­söl­li­syy­den

06.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet kou­lu­yk­si­köt ovat pa­ras­ta, mitä Oulu voi tarjota

30.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos kaikki on tarpeen ta­sa­päis­tää, joko Oulussa kil­pai­lu­te­taan kou­lu­pu­ku­ja?

29.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sen al­ku­tai­val on tärkeä – ta­voit­tee­na tulisi olla pienet ala­kou­lu­yk­si­köt niin kas­vu­kes­kit­ty­mis­sä kuin maa­seu­dul­la­kin

24.04.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet koulut ovat mah­dol­li­suus – Oulun kau­pun­gin tulisi ke­hit­tää myös Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliä, eikä sam­mut­taa valoja

21.04.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­de­taan­ko Oulussa lap­si­vai­ku­tus kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­luis­sa?

19.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen lak­kau­tuk­set Oulussa – tut­ki­mus­ten mukaan sääs­tö­jä ei synny, vaan itse asiassa syntyy kuluja

15.04.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sia on kuul­ta­va kou­lu­ver­kos­ta pää­tet­täes­sä

09.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Somevaikuttaja Inari Fernández piipahti Oulunsalossa opastamassa koululaisia turvalliseen verkon käyttöön – kohtasi valveutuneita digikansalaisia, joiden mielestä nettikiusaaminen on tyhmää

So­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez pii­pah­ti Ou­lun­sa­los­sa opas­ta­mas­sa kou­lu­lai­sia tur­val­li­seen verkon käyt­töön – kohtasi val­veu­tu­nei­ta di­gi­kan­sa­lai­sia, joiden mie­les­tä net­ti­kiu­saa­mi­nen on tyhmää

18.11.2022 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kou­lu­verk­ko­muu­tok­sia puol­ta­vat lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nit ovat ai­heut­ta­neet häm­men­nys­tä – miten lap­sil­le tehdyt kyselyt on to­teu­tet­tu, mitä on kysytty ja ke­nel­tä?

12.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Piirun verran muita edellä – Oulun Lyseon lukion Pekka Sallinen hankki ensimmäisenä rehtorina Suomessa sähköpostiosoitteet oppilailleen

Piirun verran muita edellä – Oulun Lyseon lukion Pekka Sal­li­nen hankki en­sim­mäi­se­nä reh­to­ri­na Suo­mes­sa säh­kö­pos­ti­osoit­teet op­pi­lail­leen

01.10.2022 15:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva op­pi­mis­ym­pä­ris­tö – rat­kai­see­ko koulun koko?

24.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keis­kal­la on jat­kos­sa­kin paljon an­net­ta­vaa, niin tar­vit­see vain päättää

15.09.2022 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­ke­mät­tä metsää puilta, tai koulua kou­lu­ver­kol­ta, pää­dym­me hel­pos­ti ti­lan­tee­seen, jossa op­pi­las­mää­rien las­kus­ta ja kylien au­tioi­tu­mi­ses­ta tulee itseään to­teut­ta­va en­nus­tus

11.09.2022 05:30 3
Tilaajille