Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun koulut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen työ kuuluu kai­kil­le

14.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vakava asia – Oulun kau­pun­gis­sa kaikki lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­le­vät ovat vel­vol­li­sia puut­tu­maan ha­vait­tuun kiu­saa­mi­seen

29.11.2023 06:00 5
Tuiran monitoimitalosta rakentuu muita monitoimitaloja luokkamaisempi – "Ei niin avoin kuin aiemmat"

Tuiran mo­ni­toi­mi­ta­los­ta ra­ken­tuu muita mo­ni­toi­mi­ta­lo­ja luok­ka­mai­sem­pi – "Ei niin avoin kuin aiem­mat"

25.10.2023 06:04 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olkaa nuoret tyy­ty­väi­siä kou­lu­ruo­kaan, teille tar­jo­taan hyvää syö­tä­vää ja vaih­to­eh­to­ja

21.10.2023 05:00 1
Sanginsuun koulun lakkautuspäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen Oulussa – asian valmistelua moititaan monin tavoin puutteelliseksi

San­gin­suun koulun lak­kau­tus­pää­tök­ses­tä va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen Oulussa – asian val­mis­te­lua moi­ti­taan monin tavoin puut­teel­li­sek­si

04.08.2023 14:53 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­gin­suun kylää on ajettu vuosia alas kaa­voi­tus­ta ju­mit­ta­mal­la – vielä hetken lapset saavat har­ras­taa il­mai­sek­si ky­lä­kou­lul­laan ja kokea ole­van­sa osa yh­tei­söä

30.06.2023 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja pää­tök­siä voi muut­taa: tehdään ky­lä­kou­luis­ta Oululle brändi

27.06.2023 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen määrän osalta suunta on Oulussa vä­he­ne­vä

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päätti kouluverkosta, areenasta ja jalkapallostadionista – näin viiden koulun lakkauttamisesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kou­lu­ver­kos­ta, aree­nas­ta ja jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta – näin viiden koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta pää­tet­tiin

20.06.2023 08:49 91
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti unel­mien koulua 2025 – pojat ovat Keiskan koulun luon­to­luo­kan eka­luo­kan reip­pai­ta op­pi­lai­ta

11.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Perheet pet­ty­nei­tä Tak­ku­ran­nan koulun lak­kau­tus­ai­kei­siin – koulu eri toi­min­toi­neen mah­dol­lis­taa ky­lä­läis­ten yh­tei­söl­li­syy­den

06.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet kou­lu­yk­si­köt ovat pa­ras­ta, mitä Oulu voi tarjota

30.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos kaikki on tarpeen ta­sa­päis­tää, joko Oulussa kil­pai­lu­te­taan kou­lu­pu­ku­ja?

29.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sen al­ku­tai­val on tärkeä – ta­voit­tee­na tulisi olla pienet ala­kou­lu­yk­si­köt niin kas­vu­kes­kit­ty­mis­sä kuin maa­seu­dul­la­kin

24.04.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet koulut ovat mah­dol­li­suus – Oulun kau­pun­gin tulisi ke­hit­tää myös Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliä, eikä sam­mut­taa valoja

21.04.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­de­taan­ko Oulussa lap­si­vai­ku­tus kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­luis­sa?

19.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen lak­kau­tuk­set Oulussa – tut­ki­mus­ten mukaan sääs­tö­jä ei synny, vaan itse asiassa syntyy kuluja

15.04.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sia on kuul­ta­va kou­lu­ver­kos­ta pää­tet­täes­sä

09.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Somevaikuttaja Inari Fernández piipahti Oulunsalossa opastamassa koululaisia turvalliseen verkon käyttöön – kohtasi valveutuneita digikansalaisia, joiden mielestä nettikiusaaminen on tyhmää

So­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez pii­pah­ti Ou­lun­sa­los­sa opas­ta­mas­sa kou­lu­lai­sia tur­val­li­seen verkon käyt­töön – kohtasi val­veu­tu­nei­ta di­gi­kan­sa­lai­sia, joiden mie­les­tä net­ti­kiu­saa­mi­nen on tyhmää

18.11.2022 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kou­lu­verk­ko­muu­tok­sia puol­ta­vat lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nit ovat ai­heut­ta­neet häm­men­nys­tä – miten lap­sil­le tehdyt kyselyt on to­teu­tet­tu, mitä on kysytty ja ke­nel­tä?

12.10.2022 06:00 6
Tilaajille