Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

äänestäminen
Oikeusministeri Henriksson valmis pohtimaan ennakkoäänestyksen pidentämistä – torjuu nettiäänestyksen käyttöönoton

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son valmis poh­ti­maan en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pi­den­tä­mis­tä – torjuu net­ti­ää­nes­tyk­sen käyt­töön­oton

15.06.2021 08:29 10
Tilaajille
Puoluesihteerit valmiita pohtimaan pitkää ennakkoäänestysaikaa kaikkiin vaaleihin – huoleksi nousee kampanjoiden kustannusten kasvu

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Miksi äänestää kuntavaaleissa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa?

02.06.2021 02:05
Tilaajille
Oulun seudulla ennakkoäänestys lähti keskiviikkona käyntiin tasaisesti – ulkoäänestyspaikan moni valitsi sattumalta: "Marketin äänestyspaikalla oli ruuhkaa"

Oulun seu­dul­la en­nak­ko­ää­nes­tys lähti kes­ki­viik­ko­na käyn­tiin ta­sai­ses­ti – ul­ko­ää­nes­tys­pai­kan moni valitsi sat­tu­mal­ta: "Mar­ke­tin ää­nes­tys­pai­kal­la oli ruuh­kaa"

26.05.2021 22:21 6
Tilaajille
Ouluun ei kaavailla drive-in -äänestyspaikkoja kesäkuun kuntavaaleihin – ulkona sijaitsevaksi ennakkoäänestyspaikaksi esitetään kaupunginteatterin edustaa

Ouluun ei kaa­vail­la dri­ve-in -ää­nes­tys­paik­ko­ja ke­sä­kuun kun­ta­vaa­lei­hin – ulkona si­jait­se­vak­si en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kak­si esi­te­tään kau­pun­gin­teat­te­rin edustaa

15.04.2021 15:00 14
Äänestysikärajan laskulle vahva tuki: kaksi kolmesta kannatti 16-vuotiaiden äänioikeutta kyselyssämme nuorisojärjestöille – "hyödyttäisi eniten vihreitä ja kokoomusta"

Ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­ni­oi­keut­ta ky­se­lys­säm­me nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30 14
Tilaajille
Äänestäjä, kiinnitä ainakin näihin asioihin huomiota kuntavaaleissa: koulut, varhaiskasvatus, kunnan talous ja vetovoima

Ää­nes­tä­jä, kiin­ni­tä ainakin näihin asioi­hin huo­mio­ta kun­ta­vaa­leis­sa: koulut, var­hais­kas­va­tus, kunnan talous ja ve­to­voi­ma

23.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tiik­ka mah­dol­lis­taa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen – tämän oi­val­luk­sen jälkeen näin po­li­tii­kan kau­nii­na asiana

21.02.2021 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­ru­taan kun­ta­vaa­lit ko­ko­naan, ja jär­jes­te­tään seu­raa­vat vuonna 2025

19.02.2021 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kan to­del­li­suus – kun­ta­vaa­li­eh­do­kas saa huo­ma­ta, että hänen sta­tuk­sen­sa kans­sa­ih­mis­ten sil­mis­sä on muut­tu­nut, vaikka hän ei itse sitä ha­lua­kaan

09.02.2021 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Drive in -ää­nes­tys­paik­ko­ja – miksipä ei myös ää­nes­tä­mi­nen hoi­tui­si kä­te­väs­ti auton ik­ku­nas­ta?

09.02.2021 07:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lei­mau­tu­mi­sen pelko jar­rut­taa osal­li­suut­ta

29.01.2021 03:00
Tilaajille
Nyt on monta syytä kiinnostua vaaleista, ja keväällä voidaan nähdä jopa mannerlaattojen liikkuvan
Kolumni

Nyt on monta syytä kiin­nos­tua vaa­leis­ta, ja ke­vääl­lä voidaan nähdä jopa man­ner­laat­to­jen liik­ku­van

16.01.2021 18:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten valtion vuo­sit­tais­ta ra­ha­säk­kiä kas­va­te­taan? – ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la tai li­sä­ve­lan­otol­la ti­lan­net­ta ei rat­kais­ta

13.01.2021 06:00 9
Tilaajille
Ota tämä väline mukaasi kuntavaalien äänestyspaikalle, jos haluat minimoida riskiä saada kopissa koronavirustartunta

Ota tämä väline mukaasi kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kal­le, jos haluat mi­ni­moi­da riskiä saada kopissa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.01.2021 22:07 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko aika myön­tää, että säh­köis­tä in­ter­net­poh­jais­ta vaa­li­jär­jes­tel­mää olisi pitänyt lähteä ke­hit­tä­mään jo vuosia sitten?

19.09.2020 07:00 1
Tilaajille