Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

äänestäminen
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahtia ja­kau­tu­nut maa?

15.02.2024 05:00 2
Kaleva vieraili Pekka Haaviston kovimmalla kannatusalueella Oulussa  – Uusi presidentti ei sytytä, mutta moni on varovaisen positiivinen

Kaleva vie­rai­li Pekka Haa­vis­ton ko­vim­mal­la kan­na­tus­alueel­la Ou­lus­sa  – Uusi pre­si­dent­ti ei sytytä, mutta moni on va­ro­vai­sen po­si­tii­vi­nen

12.02.2024 14:37 33
Tilaajille
Oululaiselle pariskunnalle vaalipäivä on juhlapäivä, mutta kaksikko ei ole koskaan paljastanut toisilleen omaa ehdokastaan

Ou­lu­lai­sel­le pa­ris­kun­nal­le vaa­li­päi­vä on juh­la­päi­vä, mutta kak­sik­ko ei ole koskaan pal­jas­ta­nut toi­sil­leen omaa eh­do­kas­taan

11.02.2024 12:11 24
Tilaajille
Toppilan K-Supermarketin ennakkoäänestyspisteen yläpuolella oli valvontakamera – "Näyttäisi siltä, että kamera on aika lähellä"

Top­pi­lan K-Su­per­mar­ke­tin en­nak­ko­ää­nes­tys­pis­teen ylä­puo­lel­la oli val­von­ta­ka­me­ra – "Näyt­täi­si siltä, että kamera on aika lä­hel­lä"

09.02.2024 20:39 16
Tilaajille
Lähtisitkö Kalevan kanssa äänestämään ja vaalikahveille? Ota yhteyttä!

Läh­ti­sit­kö Kalevan kanssa ää­nes­tä­mään ja vaa­li­kah­veil­le? Ota yh­teyt­tä!

07.02.2024 15:36 6
Paljon melua tyhjästä – kädenlämpöinen presidentinvaali vie mediatilaa akuuteilta poliittisilta aiheilta
Kolumni

Paljon melua tyh­jäs­tä – kä­den­läm­pöi­nen pre­si­den­tin­vaa­li vie me­dia­ti­laa akuu­teil­ta po­liit­ti­sil­ta ai­heil­ta

03.02.2024 06:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaetun maan tak­tiik­ka on vaa­rak­si pie­nil­le val­tioil­le – yhtä vaa­li­voit­toa kan­nat­te­le­vam­pi mah­dol­li­suus se ei silti ole ke­nel­le­kään

30.01.2024 05:30 1
Kemissä äänestettiin presidenttiä eduskuntavaalien äänestyslipuilla – "Annetut äänet eivät ole menneet hukkaan"

Kemissä ää­nes­tet­tiin pre­si­dent­tiä edus­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­li­puil­la – "An­ne­tut äänet eivät ole menneet huk­kaan"

29.01.2024 15:44
Tilaajille
Äänestystunnelmia, vaalivalvojaisia ja analyysiä – Näin Kaleva seuraa vaaleja verkossa

Ää­nes­tys­tun­nel­mia, vaa­li­val­vo­jai­sia ja ana­lyy­siä – Näin Kaleva seuraa vaaleja ver­kos­sa

28.01.2024 09:00 13
Näiden avulla kansanvaali onnistuu – Kolmen millin vaneri tekee äänestämisestä helppoa

Näiden avulla kan­san­vaa­li on­nis­tuu – Kolmen millin vaneri tekee ää­nes­tä­mi­ses­tä helppoa

27.01.2024 06:00 6
Oululaisen Miia Ahosen mielestä olisi hulluutta olla äänestämättä – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he käyvät uurnilla

Ou­lu­lai­sen Miia Ahosen mie­les­tä olisi hul­luut­ta olla ää­nes­tä­mät­tä – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he käyvät uur­nil­la

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Oulussa äänestetään lauhassa ja ehkä aurinkoisessakin säässä – Sadesään äänestysaktiivisuutta laskeva vaikutus saa tukea tutkimuksista

Oulussa ää­nes­te­tään lau­has­sa ja ehkä au­rin­koi­ses­sa­kin säässä – ­Sa­de­sään ää­nes­tys­ak­tii­vi­suut­ta laskeva vai­ku­tus saa tukea tut­ki­muk­sis­ta

26.01.2024 13:16
Tilaajille
Tutkija: Vaaliasetelmat huomattavasti viime vaaleja kiinnostavammat – Presidenttikisan tiivistyminen näkyy epävarmojen äänestäjien määrän nousussa

Tut­ki­ja: Vaa­li­ase­tel­mat huo­mat­ta­vas­ti viime vaaleja kiin­nos­ta­vam­mat – Pre­si­dent­ti­ki­san tii­vis­ty­mi­nen näkyy epä­var­mo­jen ää­nes­tä­jien määrän nou­sus­sa

25.01.2024 16:59 7
Analyysi: Kirkossa sisäpiiriläiset päättävät, ketkä sisäpiiriin pääsevät, joten halua muuttaa vaalitapaa ei ole

Ana­lyy­si: Kir­kos­sa si­sä­pii­ri­läi­set päät­tä­vät, ketkä si­sä­pii­riin pää­se­vät, joten halua muuttaa vaa­li­ta­paa ei ole

22.01.2024 17:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten valita pre­si­den­tin teh­tä­vään paras men­nei­den saa­vu­tus­ten pe­rus­teel­la?

19.01.2024 06:00 35
Oululaisnuoret arvioivat armottomasti presidenttiehdokkaiden sometilejä

Ou­lu­lais­nuo­ret ar­vioi­vat ar­mot­to­mas­ti pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den so­me­ti­le­jä

19.01.2024 05:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­dent­ti en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la

15.01.2024 05:00 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan jämäkkä pre­si­dent­ti

08.01.2024 05:00 3
Mäntyniemen vahdinvaihto lähestyy
Kolumni

Män­ty­nie­men vah­din­vaih­to lä­hes­tyy

02.01.2024 16:00 29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko pre­si­den­tin­vaa­li kahden kauppa? – seu­raa­van pre­si­den­tin tärkein tehtävä tulee olemaan Na­to-Suo­men joh­ta­mi­nen

17.11.2023 05:00 4